eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miko堯w › MIKO紟 DLA KLIMATU: Wykonanie rob鏒 budowlanych w ramach zadania pn.: "Zacienienie p造ty Rynku w Miko這wie poprzez nasadzenie 17 sztuk drzew"Og這szenie z dnia 2023-06-07


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
MIKO紟 DLA KLIMATU: Wykonanie rob鏒 budowlanych w ramach zadania pn.: „Zacienienie p造ty Rynku w Miko這wie poprzez nasadzenie 17 sztuk drzew”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Miko堯w

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257630

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Rynek 16

1.5.2.) Miejscowo嗆: Miko堯w

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@zuk.mikolow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.mikolow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

MIKO紟 DLA KLIMATU: Wykonanie rob鏒 budowlanych w ramach zadania pn.: „Zacienienie p造ty Rynku w Miko這wie poprzez nasadzenie 17 sztuk drzew”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-17e3c4cb-04ec-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00252015

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-06-07

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00039764/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.25 MIKO紟 DLA KLIMATU - Zacienienie p造ty Rynku

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Miko堯w dla Klimatu - wdra瘸nie inwestycji z zakresu b喚kitno-zielonej infrastruktury w mie軼ie. Dofinansowanie ze 鈔odk闚 Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „字odowisko, Energia i Zmiany klimatu

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/761909

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/761909

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Szczeg馧owy opis wymaga znajduje si w rozdziale XI SWZ
1. Komunikacja w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia i w konkursie, w tym sk豉danie ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚 lub o鈍iadcze mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc, z uwzgl璠nieniem wyj徠k闚 okre郵onych w ustawie Pzp., odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej. Przez 鈔odki komunikacji elektronicznej rozumie si 鈔odki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofert, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., podmiotowe 鈔odki dowodowe, pe軟omocnictwa, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby sporz康za si w postaci elektronicznej, w og鏊nie dost瘼nych formatach danych, w szczeg鏊no軼i w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc., .docx, .odt. Ofert, a tak瞠 o鈍iadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/761909
4. Zamawiaj帷y okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo - aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl, tj.:
a) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, inna przegl康arka internetowa ni Internet Explorer ,
d) w陰czona obs逝ga JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa si za pomoc protoko逝 TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar
5. Wykonawca, przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okre郵one w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zak豉dce „Regulamin" oraz uznaje go za wi捫帷y, zapozna i stosuje si do Instrukcji sk豉dania ofert/wniosk闚 dost瘼nej.
6. Zamawiaj帷y nie ponosi odpowiedzialno軼i za z這瞠nie oferty w spos鏏 niezgodny z Instrukcj korzystania z platformazakupowa.pl, w szczeg鏊no軼i za sytuacj, gdy Zamawiaj帷y zapozna si z tre軼i oferty przed up造wem terminu sk豉dania ofert (np. z這瞠nie oferty w zak豉dce „Wy郵ij wiadomo嗆 do Zamawiaj帷ego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiaj帷ego za ofert handlow i nie b璠zie brana pod uwag w przedmiotowym post瘼owaniu, poniewa nie zosta spe軟iony obowi您ek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zam闚ie Publicznych.
7. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotycz帷e w szczeg鏊no軼i logowania, sk豉dania wniosk闚 o wyja郾ienie tre軼i SWZ, sk豉dania ofert oraz innych czynno軼i podejmowanych w niniejszym post瘼owaniu przy u篡ciu platformazakupowa.pl znajduj si w zak豉dce „Instrukcje dla Wykonawc闚" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miko堯w z siedzib 43-190 Miko堯w, Rynek 16, reprezentowan przez Burmistrza Miko這wa;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w jest Grzegorz Szyma雟ki – tel. 32 3248422, e-mail grzegorz.szymanski@mikolow.eu;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania.
5. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z ustaw Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6. obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych * ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ** ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. nie przys逝guje Pani/Panu:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PN.2.2023.UM

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Zadanie realizowane jest w oparciu o dokumentacj projektow opracowan w 2023 r. przez Landscape Studio Sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i z siedzib w G這skowie.
1) Realizacja zam闚ienia zosta豉 podzielona na nast瘼uj帷e etapy:
a) etap I – uzyskanie decyzji 奸御kiego Wojew鏚zkiego Konserwatora Zabytk闚 o pozwoleniu na prowadzenie bada archeologicznych oraz prowadzenie prac pod nadzorem archeologicznym, prace rozbi鏎kowe, przesadzenie 4 szt. drzew istniej帷ych, wykonanie wykop闚, monta system闚 do sadzenia drzew, nasadzenia 3 szt. drzew przy fontannie, roboty brukarskie – odtworzenie nawierzchni,
b) etap II – prace rozbi鏎kowe, przesadzenie 3 drzew istniej帷ych, wykonanie wykop闚, monta system闚 do sadzenia drzew, nasadzenia pozosta造ch 14 szt. drzew oraz wszystkich krzew闚 w rabatach, roboty brukarskie – odtworzenie nawierzchni oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
2) Zakres zam闚ienia obejmuje:
a) Rozbi鏎ka nawierzchni z kostki betonowej i granitowej,
b) Wykopanie istniej帷ych drzew (7 szt.) i przesadzenie we wskazanym miejscu,
c) Wykonanie wykop闚, monta system闚 antykompresyjnych wraz z nasadzeniem nowych drzew (17 szt.) i monta瞠m kratownic wok馧 drzew (6 szt.),
d) Wytyczenie rabat i nasadzenia krzew闚 w rabatach,
e) Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej i granitowej,
f) Uzyskanie decyzji 奸御kiego Wojew鏚zkiego Konserwatora Zabytk闚 o pozwoleniu na prowadzenie bada archeologicznych oraz prowadzenie prac pod nadzorem archeologicznym,
g) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
3) Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawarty jest w za陰czniku nr 6 do SWZ.
Zgodnie z art. 100 ustawy Pzp, zamawiaj帷y wymaga, aby przedmiot zam闚ienia zosta zrealizowany z uwzgl璠nieniem potrzeb wszystkich u篡tkownik闚, w tym zapewnienia dost瘼no軼i dla os鏏 z niepe軟osprawno軼iami, wymaga 鈔odowiskowych oraz zalece 奸御kiego Wojew鏚zkiego Konserwatora Zabytk闚
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia znajduje si w za陰czniku nr 6 do SWZ – Program Funkcjonalno u篡tkowy

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45112710-5 - Roboty wzakresie kszta速owania teren闚 zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Us逝gi sadzenia ro郵in oraz utrzymania teren闚 zielonych

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45111291-4 - Roboty wzakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami i ich wag:
1) cena waga 85 pkt. = 85%
2) poza cenowe waga 15 pkt.=15%
a) okres gwarancji na wykonane prace budowlane waga 15 pkt =15%
2.1.Przy ocenie kryterium „Cena (C)” zostanie wykorzystany wz鏎:
C= CN/ CO x 60 pkt
Maksymalna ilo嗆 punkt闚, jak mo瞠 uzyska oferta w kryterium „Cena” wynosi 60 pkt.
2.2.Ocena kryterium poza cenowe:
„Okres gwarancji – (G)
zostanie ocenione na podstawie zaoferowanego przez Wykonawc wyd逝瞠nia okresu gwarancji ponad minimalny 4 letni okres gwarancji jaki Wykonawca jest zobowi您any udzieli na wykonane prace. W przypadku wyd逝瞠nia okresu gwarancji Wykonawca zaznaczy odpowiedni liczb lat w formularzu ofertowym stanowi帷ym Za陰cznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, na kt鏎 Wykonawca udzieli Zamawiaj帷emu dodatkowy okres gwarancji na wykonane prace budowlane. Wykonawca otrzyma nast瘼uj帷 liczb punkt闚 za:
- 4 letni okres gwarancji – 0 pkt
- 5 letni okres gwarancji – 10 pkt
- 6 letni okres gwarancji – 15 pkt
(okres gwarancji nale篡 poda w pe軟ych latach)
W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym poda okres gwarancji kr鏒szy ni 4 lata Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca nie udzieli minimalnego wymaganego okresu gwarancji na wykonane prace i zastosowane materia造 b璠帷e przedmiotem zam闚ienia i odrzuci ofert Wykonawcy jako niezgodn z zapisami SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wpisze okresu gwarancji Zamawiaj帷y przyjmie, jako podstaw do oceny, minimalny okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materia造 b璠帷e przedmiotem zam闚ienia, a oferta otrzyma w tym kryterium „0” punkt闚.
Oferta, kt鏎a otrzyma najwi瘯sz, 陰czn ilo嗆 punkt闚, uznana zostanie za najkorzystniejsz
w oparciu o poni窺zy wz鏎 S = C + G – najwi瘯sza ilo嗆 punkt闚 (S).
2. Oferty oceniane b璠 punktowo. Maksymalna ilo嗆 punkt闚 jak mo瞠 osi庵n望 oferta wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane prace budowlane

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu na zasadach okre郵onych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
2. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
1. Warunek w zakresie do鈍iadczenia Zamawiaj帷y uzna, za spe軟iony, w przypadku wykazania przez Wykonawc, 瞠 Warunek w zakresie do鈍iadczenia, zostanie uznany za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich pi璚iu lat (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie) wykona minimum jedn robot polegaj帷 na budowie lub rozbudowie teren闚 rekreacyjnych lub teren闚 zieleni, obejmuj帷ych swym zakresem sadzenie drzew z towarzysz帷 zieleni nisk o warto軼i brutto nie mniejszej ni 300 00,00 z.
Zamawiaj帷y rozumie poprzez:
- tereny rekreacyjne - og鏊nodost瘼ne, uporz康kowane i zorganizowane tereny przeznaczone do odpoczynku i rekreacji mieszka鎍闚,
- tereny zieleni - tereny og鏊nodost瘼ne i zorganizowane pod wzgl璠em przyrodniczym (parki, skwery, ziele鎍e, deptaki, promenady, pasy zieleni przyulicznej), towarzysz帷e zabudowie miejskiej.
2. Warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych, zostanie uznany za spe軟iony, je郵i Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa nast瘼uj帷ymi osobami, kt鏎e skieruje do realizacji zam闚ienia:
a) jedn osob pe軟i帷 funkcj kierownika budowy posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) w specjalno軼i drogowej lub odpowiadaj帷e im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚,
b) jedn osob pe軟i帷 funkcj kierownika prac w zakresie urz康zania teren闚 zieleni
Kwalifikacje zawodowe: minimum 5-letnie do鈍iadczenie w pracach zwi您anych z zak豉daniem lub konserwacj teren闚 zieleni, poprzez kt鏎e Zamawiaj帷y rozumie tereny og鏊nodost瘼ne i zorganizowane pod wzgl璠em przyrodniczym (parki, skwery, ziele鎍e, deptaki, promenady, pasy zieleni przyulicznej), towarzysz帷e zabudowie miejskiej, wykszta販enie wy窺ze lub 鈔ednie w kierunku ogrodnictwo, architektura krajobrazu lub pokrewne,
c) jedn osob do prowadzenia bada archeologicznych w obr瑿ie rynku, spe軟iaj帷 wymagania okre郵one w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk闚 i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840), tj. uko鎍zy豉 studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesi璚y bra豉 udzia w badaniach archeologicznych (do鈍iadczenie zawodowe mo瞠 by nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Osoba ta winna wykaza si do鈍iadczeniem przy badaniach archeologicznych przy obiektach architektonicznych na terenie o鈔odk闚 staromiejskich.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowi您any jest do陰czy aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania oraz o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu – zgodnie z za陰cznikiem nr 2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y wzywa Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, je瞠li wymaga ich z這瞠nia w og這szeniu o zam闚ieniu lub dokumentach zam闚ienia, aktualnych na dzie z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.
Podmiotowe 鈔odki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmuj:
1) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, por闚nywalnych z robotami budowlanymi stanowi帷ymi przedmiot zam闚ienia, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty - za陰cznik nr 4 do SWZ;
2) Wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, kierowanie pracami w zakresie urz康zania zieleni oraz nadz鏎 archeologiczny wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami- za陰cznik nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

-Pe軟omocnictwo upowa積iaj帷e do z這瞠nia oferty, o ile ofert sk豉da pe軟omocnik;
-Pe軟omocnictwo dla pe軟omocnika do reprezentowania w post瘼owaniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia - dotyczy ofert sk豉danych przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia;
-Je瞠li Wykonawca wykazuj帷 spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 – sk豉da tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powo逝je si na jego zasoby – zgodnie z za陰cznik nr 2A do SWZ
-zobowi您anie innego podmiotu, o kt鏎ym mowa w Rozdziale VII ust. 7 SWZ (je瞠li dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie s zobowi您ani do ustanowienia pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty. Wszelka korespondencja b璠zie prowadzona przez Zamawiaj帷ego wy陰cznie z pe軟omocnikiem.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia sk豉daj o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
4. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. rozliczenie cz窷ciowe (nie cz窷ciej ni raz w miesi帷u) i rozliczenie ko鎍owe, przy czym rozliczenia cz窷ciowe b璠 obejmowa造 陰cznie do 90% warto軼i przedmiotu umowy,

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonywania zmian postanowie niniejszej umowy, w zakresie zmiany terminu umownego z powodu:
1. wyst徙ienia si造 wy窺zej rozumianej jako zdarzenia zewn皻rznego, niezale積ego od dzia豉nia stron umowy i kt鏎ym strony nie mog造 zapobiec np. pow鏚, tr帳a powietrzna, huragan - o czas w jakim si豉 wy窺za i jej skutki uniemo磧iwiaj帷e realizacj przedmiotu umowy wyst瘼owa造, a w szczeg鏊no軼i:
a) kl瘰ki 篡wio這we, w tym trz瘰ienia ziemi, huragan, pow鏚 i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,
b) akty w豉dzy pa雟twowej, w tym stan wojenny, stan wyj徠kowy, zakazy importu lub eksportu, blokady granic lub port闚, wyw豉szczenie, itd.,
c) dzia豉nia wojenne, akty sabota簑, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagra瘸j帷e porz康kowi publicznemu,
d) strajki powszechne lub inne niepokoje spo貫czne, w tym publiczne demonstracje,
e) epidemie lub pandemie.
2. przed逝瘸j帷ych si post瘼owa administracyjnych lub cywilnych niezawinionych przez Strony,
3. wyst徙ienia niesprzyjaj帷ych warunk闚 atmosferycznych rozumianych jako ci庵貫: opady deszczu d逝窺zych ni 7 dni kalendarzowych, wyst瘼owanie niskich temperatur uniemo磧iwiaj帷ych realizacj prac zgodnie z przyj皻 technologi powy瞠j 7 dni kalendarzowych - o czas wyst瘼owania tych zjawisk,
4. decyzji s逝瘺 konserwatorskich lub nadzoru budowlanego oraz innych instytucji, kt鏎e maj wp造w na zatrzymanie prac - o czas na jaki prace zosta造 zatrzymane,
5. z powodu istotnych brak闚 lub b喚d闚 dokumentacji projektowej, r闚nie tych polegaj帷ych na niezgodno軼i dokumentacji z przepisami prawa - o czas niezb璠ny na dokonanie stosownych zmian w dokumentacji,
6. nadzwyczajnych zdarze gospodarczych niezale積ych od Zamawiaj帷ego, kt鏎ych Zamawiaj帷y nie m鏬 przewidzie w chwili zawarcia umowy, w szczeg鏊no軼i zmiany dotychczasowych lub wej軼ia w 篡cie nowych przepis闚 prawa maj帷ych wp造w na realizacj przedmiotu umowy - o czas niezb璠ny do wprowadzenia tych zmian,
7. zmian b璠帷ych nast瘼stwem okoliczno軼i le膨cych po stronie Zamawiaj帷ego w szczeg鏊no軼i wstrzymanie prac przez Zamawiaj帷ego - o czas na jaki wstrzymano prace,
8. wyst徙ienia konieczno軼i wykonania rob鏒 zamiennych lub innych rob鏒 niezb璠nych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgl璠u na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zam闚ie dodatkowych, kt鏎e wstrzymuj lub op騧niaj realizacj przedmiotu Umowy o czas wykonywania tych rob鏒,
9. wyst徙ienia dodatkowych rob鏒 w rozumieniu ustawy Prawo zam闚ie publicznych, niezb璠nych do prawid這wego wykonania realizowanego zam闚ienia podstawowego, gdyby ich wykonanie spowodowa這 znaczne op騧nienie realizacji przedmiotu umowy – o czas niezb璠ny na wykonanie tych rob鏒,
10. wyst徙ienia kolizji z istniej帷ymi obiektami infrastruktury, o kt鏎ych nie by這 wiadomo na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz kolizji z planowanymi lub r闚nolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb璠nym do unikni璚ia lub usuni璚ia tych kolizji,
11. skr鏂enia terminu realizacji przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy,
12. zawieszenia przez Zamawiaj帷ego wykonania cz窷ci lub ca這軼i prac na czas trwania przeszkody w przypadku wyst徙ienia konieczno軼i wykonania rob鏒 niezwi您anych bezpo鈔ednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, kt鏎ych brak wykonania uniemo磧iwia lub utrudnia prawid這we wykonanie przedmiotu umowy bez zmiany wynagrodzenia,
13. zastosowania innej technologii wykonania rob鏒 spowodowanej w szczeg鏊no軼i: niedost瘼no軼i na rynku materia堯w lub urz康ze wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku materia堯w lub urz康ze, pojawieniem si na rynku materia堯w lub urz康ze nowszej generacji, pojawieniem si nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob鏒 pozwalaj帷ej na zaoszcz璠zenie czasu realizacji inwestycji, jak r闚nie koszt闚 eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy – o czas niezb璠ny do wdro瞠nia na budowie,

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-23 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zuk_mikolow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-23 10:05

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-07-22

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

TERMIN WYKONANIA ZAM紟IENIA
Termin realizacji zam闚ienia- do dnia 30 listopada 2023r., w tym :
1) etap I – po podpisaniu umowy przy czym wej軼ie w teren nie wcze郾iej ni od 1 sierpnia do 15 wrze郾ia 2023r.,
2) etap II – do 30 listopada 2023r.
Zg這szenie zako鎍zenia prac obj皻ych etapem I i dokonanie odbioru cz窷ciowego przez zamawiaj帷ego skutkowa b璠zie automatycznie rozpocz璚iem etapu II.

Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia wyklucza si Wykonawc闚, do kt鏎ych zachodzi kt鏎akolwiek z okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”
2.1 Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia zamawiaj帷y wyklucza Wykonawc:
1) wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
2) kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
3) kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN.
2.2 Wykluczenie, o kt鏎ym mowa w ust. 5 nast瘼owa b璠zie na okres trwania ww. okoliczno軼i. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiaj帷y odrzuca wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielnie zam闚ienia publicznego lub ofert takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do z這瞠nia oferty wst瘼nej, oferty podlegaj帷ej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a tak瞠 nie prowadzi z takim wykonawc negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w konkursie, nie zaprasza do z這瞠nia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zam闚ienia publicznego oraz etapu prowadzonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego.
2.3 Zamawiaj帷y b璠zie weryfikowa przes豉nk wykluczenia na podstawie:
1) Wykaz闚 okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014,
2) Listy Ministra w豉軼iwego do spraw wewn皻rznych obejmuj帷ej osoby i podmioty, wobec kt鏎ych s stosowane 鈔odki, o kt鏎ych mowa w art. 1 UOBN

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.