eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › BZP.2711.34.2023.MR Usługi restauracyjna i cateringowa dla kursu letniego i kursu NAWA 2023 w dniach 09.07-30.07.2023r.Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
BZP.2711.34.2023.MR Usługi restauracyjna i cateringowa dla kursu letniego i kursu NAWA 2023 w dniach 09.07-30.07.2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-137

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marta-rochala@uwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwr.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BZP.2711.34.2023.MR Usługi restauracyjna i cateringowa dla kursu letniego i kursu NAWA 2023 w dniach 09.07-30.07.2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ecaea94-0514-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252000

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00009113/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.38 1. Usługa restauracyjna – śniadania i obiady we Wrocławiu w dniach 10-30.07.2023 2.Usługa cateringowa – posiłek z kuchni polskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja elektroniczna między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Przetargową (zwanej
dalej „Platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings, w wierszu oznaczonym
tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wym tech i org wysyłania i
odbierania
dok. elektr., elektr kopii dok. i ośw. oraz inf przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instr dla użytk dostępnych pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
2.Zam, zgodnie z RPRMz dnia30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania inf oraz wymagań tech dla dok elektr
oraz środków kom elektr w post o udzielenieZPlub konkursie(Dz. U. z 2020r. poz. 2452),określa niezbędne wymagania
sprzętowoaplikacyjne
umożliwiające pracę na Platf,tj.:
a)stały dostęp do sieci Int o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s
b)komputer klasy PClubMAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2GB Ram, procesor IntelIV2GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych-MS Windows 7,MacOsx104,Linux,lub ich nowsze wersje,
c)zainstalowana dowolna, inna przeglądarka int niż InternetExplorer
d)włączona obsługaJavaScript
e)zainstalowany programAdobeAcrobatReader lub inny obsługujący format plików.pdf,
3.Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS1.3.
4.Oznaczenie czasu odb danych przez platf zakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss)gen wg.czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegaremGUM.
5. Wyk, przystępując do post o udzielenieZP:
a)akceptuje warunki korzystania z Platf określone w Reg zam na stronie int Platf w zakładce„Regulamin"oraz uznaje go za wiążący,
b)zapoznał i stosuje się do Instr składania ofert/wniosków dostępnej na Platf
6. Maks rozm jednego pliku przesyłanego za pośr dedykowanych formularzy do:złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi150MB
natomiast przy kom wielkość pliku to maks500MB.
7. Zam nie ponosi odp za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instr korzystania z Platf, w szczeg za sytuację, gdy Zam zapozna się
z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta zostanie uznana przez Zam za ofertę handlową i nie będzie brana
pod uwagę w post, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art.221UPZP.
8.Zam inf, że instr korzystania z Platf dotyczące w szczeg logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert
oraz innych czynności podejmowanych w post przy użyciu Platf znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wyk" na stronie int pod adr:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9.Wsparcia techn udziela jej dostawca:Centrum Wsparcia Klienta Platf: platformazakupowa.pl;tel. 22 101 02 02;e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl.
10.We wszelkiej koresp związanej z post Zam i Wyk posługują się nr post: BZP.2711.34.2023.MR
11. Komunikacja między Zam a Wyk w szczeg w zakresie przesłania:
a)Zam wniosków o wyjaśnienie treściSWZ
b)odp na wezwanie Zam do złożenia podmiotowych środków dowodowych
c)odp na wezwanie Zam do złożenia/poprawienia/uzupełnienia ośw, o którym mowa w art.125ust.1, podmiotowych środków
dowodowych, innych dok lub ośw. składanych w post
d)odp na wezwanie Zam do złożenia wyjaśnień dot treści ośw, o którym mowa w art.125ust.1 lub złożonych podmiotowych środków
dowodowych lub innych dok lub ośw składanych w post
e)odp na wezwanie Zam do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych
f)odp na inne wezwania Zam wynikające z uPzpg)wniosków, inf, ośw Wyk
h)odwołania/inne;
odbywa się za pośr Platf i formularza: „Wyślij wiadomość do Zam”
12.Za datę przekazania ośw, wniosków, zawiadomień oraz inf przyjmuje się datę ich przesłania za pośr Platf poprzez „Wyślij
wiadomość do zam”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zam.
13.Zam będzie przekazywał Wyk inf za pośr Platf
. Inf dotyczące odp na pytania, zmianySWZ, zmiany terminu składania i otwarcia
ofert Zam będzie zamieszczał na platformie w sekcji„Komunikaty”. Koresp, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem
jest konkretny Wyk, będzie przekazywana za pośr Platf do konkretnego Wyk.
14. Wyk jako podmiot prof ma obowiązek spr kom. i wiad. bezp na Platf przesłanych przez Zam, gdyż system powiadomień może
ulec awarii lub powiad może trafić do SPAM.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy - Usługi
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 uPzp, Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski - informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, reprezentowany
przez Rektora;
• o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień
publicznych decyduje Uniwersytet jako Administrator danych;
• Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się poprzez adres
email: iod@uwr.edu.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w
przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w
uPzp;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:
- zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów
finansowanych ze środków pochodzących z UE;
- okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją
nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach
określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach
wynikających z uPzp;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych
osobowych.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
5. Udostępnienie ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których
mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnieniadanychosobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników;
8. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.2711.34.2023.MR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 951472,89 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 224190,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: usługa.
2. Przedmiotem zamówienia są Usługi restauracyjna i cateringowa dla kursu letniego i kursu NAWA 2023 w dniach 09.07-30.07.2023r.
3. Przez świadczenie usług Zamawiający rozumie:
a) Usługę restauracyjną, serwowanie śniadań i obiadów w lokalu gastronomicznym.
b) Usługę cateringową, dostarczenie i podawanie posiłków z wykorzystaniem przez Wykonawcę własnych urządzeń, sprzętu, naczyń oraz produktów, a także usuwanięcie naczyń, odpadów pokonsumpcyjnych po zakończeniu spotkania.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, estetycznego podawania tych posiłków, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U.2020 poz. 2021 ze zm.).
5. Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu zamówienia oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia, w szczególności zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U.2020 poz. 2021 ze zm.).
6. Miejsce wykonywania usługi:
1) Usługa restauracyjna:
Lokal gastronomiczny w którym realizowana będzie usługa powinien znajdować się w odległości do 1.3km od Instytutu Filologii Polskiej UWr, przy Pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław, co jest związane z faktem, iż posiłki przewidziane są w przerwach między zajęciami, stąd konieczność uwzględnienia dystansu do przejścia oraz czasu na spożycie posiłku. Wydawanie obiadów dla 60-90 osób musi nastąpić jednocześnie dla wszystkich uczestników kursu i w czasie nie dłuższym niż 1 godzina zegarowa. Odległość mierzona będzie za pomocą „google maps” w ustawieniu wyznacz trasę pieszego na stronie internetowej: https://www.google.pl/maps/
2) Usługa cateringowa „Wieczór wielu kultur”:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr ul. Fryderyka Joliot-Curie 15 lub Instytut Filologii Polskiej UWr Pl. Nankiera 15b we Wrocławiu
Zamawiający zobowiązany jest określić miejsce realizacji usługi cateringowej „Wieczór wielu kultur” w terminie nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
7. Spodziewana liczba uczestników dla uroczystości to minimum 60 osób, a maksymalna 90 osób.
8. Zamawiający zobowiązany jest do określenia ostatecznej liczby uczestników w terminie nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1: Cena (C)– 70%;
Kryterium 2: Odległość do miejsca realizacji usługi restauracyjnej (O) - 30%
Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.

2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:

W = C+O
gdzie:
W - oznacza sumę punktów za wszystkie kryteria przyznane badanej ofercie
C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;
O - oznacza wartość punktową w kryterium Odległość do miejsca realizacji usługi restauracyjnej;

Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.

Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:

2.1. Cena (C):
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:
Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 70 pkt,
a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:
C = (Cmin/Cn) x 70
gdzie:
Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;
Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty
70 - współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium

2.2. Odległość do miejsca realizacji usługi restauracyjnej (O) - max 30 punktów.
Wartość punktowa O, w kryterium Odległość do miejsca realizacji usługi restauracyjnej zostanie przyznana na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) miejsca realizacji usługi restauracyjnej, maksymalna (podstawowa) odległość wynosi do 1,3km (1300m) od Instytutu Filologii Polskiej UWr, przy Pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław,

Odległość mierzona będzie za pomocą „google maps” w ustawieniu wyznacz trasę pieszego na stronie internetowej: https://www.google.pl/maps/ .

Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:
Odległość lokalu gastronomicznego od Instytutu Filologii Polskiej UWr, przy Pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław Liczba przyznanych punktów
do 325m 30 punktów
od 325,01 do 650m 20 punktów
od 650,01 do 975m 10 punktów
od 975,01 do 1300m 0 punktów

a) Wykonawca ma obowiązek zaoferować odległość nie przekraczającą maksymalnej odległości miejsca realizacji usługi oczekiwany przez Zamawiającego - do 1300m od Instytutu Filologii Polskiej UWr, przy Pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław.
b) Wykonawca ma obowiązek podania dokładnego adresu lokalu gastronomicznego, w którym będzie realizowana usługa restauracyjna, w przypadku braku adresu, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp
c) Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższą odległość niż 1300m, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp.
d) Wykonawca w Tabeli – Wiersz C powinien podać odległość od Instytutu Filologii Polskiej UWr, przy Pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław do lokalu gastronomicznego, w którym realizowana będzie usługa restauracyjna - w metrach wyznaczonych za pomocą „google maps” w ustawieniu wyznacz trasę pieszego na stronie internetowej: https://www.google.pl/maps/
e) Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie odległości w takim przypadku Zamawiający samodzielnie zbada odległość na podstawie adresu wskazanego w Formularzu ofertowym za pomocą „google maps” w ustawieniu wyznacz trasę pieszego na stronie internetowej: https://www.google.pl/maps/ i przyzna Wykonawcy odpowiednią liczbę punktów w tym kryterium.

2. Za najkorzystniejszą w każdym Zadaniu zostanie uznana oferta z najwyższą liczba punktów.
3. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.
4. Wartości C, będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość do miejsca realizacji usługi restauracyjnej

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: OŚWIADCZENIA I PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ oraz załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1 Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w tym o braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia odpowiednio na dzień składania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

1.2 Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Wykonawca obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1.1 potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1.1.1 oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
1.1.2 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji oraz w zakresie w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 1.1 powyżej, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.1.2 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

14. Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

NA OFERTĘ SKŁADA SIĘ:
1. Formularz ofertowy zgodny w treści z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp zgodny w treści z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
3. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę zgodnie z pkt 7 lub 8 rozdziału XI SWZ.
4. (jeżeli dotyczy) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 6 do SWZ);
5. (jeżeli dotyczy) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 6 niniejszego rozdziału.
Wraz z ofertą nie należy składać dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt II SWZ. Dokumenty te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po otrzymaniu wezwania Zamawiającego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8OFERTA WSPÓLNA:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
3. Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia, tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.
Punkt 7.1. rozdz. XI SWZ stosuje się.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, został określony w rozdziale VII pkt I SWZ, a w przypadku podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie Zamawiającego, określa rozdział VII pkt II SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Jako odrębny Załącznik nr 4 do SWZ Zamawiający zamieścił Wzór umowy, który określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 uPzp oraz wskazanym we Wzorze umowy.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.