eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Przeprowadzenie kursu operatora wózka jezdniowego podnośnikowegoOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie kursu operatora wózka jezdniowego podnośnikowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W ZABRZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276718433

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Krakowski 9

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 277 90 00

1.5.8.) Numer faksu: 32 277 90 49

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pupzabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupzabrze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność na podstawie ustawy o Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie kursu operatora wózka jezdniowego podnośnikowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48502cbb-0515-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251905

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00073393/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Kurs operatora wózka widłowego z napeem silnikowym zakończony egzaminem UDT i wymianą butli gazowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-48502cbb-0515-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym oferty oraz wszystkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje
przekazywane są przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, pocztą elektroniczną, poprzez system e-PUAP) nie
będzie brana pod uwagę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego
za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (adres:
przetargi@pupzabrze.pl), nie dotyczy to jednak składania ofert.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę i oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia;
3. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie;
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych
danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, ww. regulacje nie będą
miały bezpośredniego zastosowania;
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się
jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”;
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. „Formularze do komunikacji” umożliwiają
również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”);
8. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone podpisem
typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio
podpisane dokumenty wraz
z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny);
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza);
10. Minimalne wymagania techniczne sprzętu używanego w celu korzystania z Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące
specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 oraz 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z
dnia 27.04.2016 r. , informuję, że: 1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu (Pl. Krakowski 9, 41-
800 Zabrze). 2) Obowiązki Inspektora Danych Osobowych w PUP Zabrze pełni Pan Patryk Jurgielewicz. Kontakt z IOD, adres email:
iod@pupzabrze.pl.
3) Administrator przetwarza dane jedynie w zakresie niezbędnym w związku z prowadzonym postępowaniem. 4) Podanie danych
osobowych jest wymogiem związanym z zamówieniem publicznym. Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości
realizacji czynności urzędowych związanych z zamówieniem publicznym, zawarciem umowy i realizacją umowy. W ramach swojej
działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO w celu:
przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia; prowadzenia
korespondencji tradycyjnej oraz za pomocą kanałów elektronicznych a także kontaktu telefonicznego związanych z prowadzeniem
postępowania, zawarciem umowy i realizacją umowy w sprawie zamówienia; wypełniania obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze w związku z realizowaniem zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych. 5) W przypadku
udostępnienia Administratorowi przez Wykonawcę danych osobowych swojego personelu niezależnie od podstawy dysponowania,
pełnomocników, członków organów, prokurentów, wspólników, kontrahentów,
współpracowników, osób do kontaktu, osób realizujących zamówienie Administrator zobowiązuje Wykonawców do poinformowania
osób, których dane zostały przekazane, o fakcie i zakresie przekazanych danych, o danych kontaktowych Administratora oraz o
zasadach przetwarzania danych wskazanych w niniejszej Klauzuli Informacyjnej. 6) W związku z prowadzonym przez Administratora
postępowaniem w zakresie w jakim jest to niezbędne, dane osobowe mogą zostać przekazane w szczególności: osobom lub
podmiotom, którym udostępnienie dokumentacji
będzie przysługiwało w oparciu o odpowiednie przepisy prawa; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych oraz sprzętu; innym podmiotom w zakresie w jakim
Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa, w tym organom kontrolującym. 7) Dane osobowe nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem
profilowania. 8) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, lecz nie
krócej niż przez
okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 9) Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa, osobie udostępniającej
swoje dane przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych; prawo do sprostowania danych
osobowych (sprostowanie danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z unormowaniami
określonymi w postępowaniu oraz nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania); prawo do ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w
tym RODO. 10) Osobie udostępniającej swoje dane nie przysługuje: prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art. 20 RODO; prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; prawo sprzeciwu na podstawie
art. 21 RODO wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OAIV.271.3.23.KS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem zakończonego egzaminem UDT oraz kuru wymiany butli gazowej. Program szkolenia musi być zgodny z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi programów szkoleń dla osób ubiegających się
o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego (UTB) zaakceptowanymi przez Dyrektora Urzędu Dozoru Technicznego. Zamawiający dopuszcza realizację szkolenia wyłącznie na terenie miasta Zabrze lub miast ościennych, tj. Gliwic, Rudy Śląskiej i Bytomia. 7) Zamawiający skieruje na szkolenie maksymalnie 20 osób (nie mniej niż 5 osób). Uczestnicy zostaną skierowani na szkolenie w maksymalnie dwóch grupach liczących co najmniej 5 osób (nie więcej niż 10 osób). Nie przewiduje się skierowania na szkolenie dwóch grup osób jednocześnie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty,
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie
wynika z ww. dokumentów,
4) oświadczenie składane w celu przyznania punktów w kryteriach oceny ofert, według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3.
5. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, w szczególności w przypadku:
a) zmiany sposobu wzajemnych rozliczeń między stronami;
b) zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych;
c) gdy konieczność zmiany powstała wskutek okoliczności niezawinionych przez strony lub okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
d) wystąpienia okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego, uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej realizację umowy;
e) gdy wystąpił lub może wystąpić wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na należyte wykonanie umowy (w tym na zmianę sposobu wykonania usługi lub zakresu usługi). Zmiany te dokonywane będą z poszanowaniem zasad i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021r., poz. 2095);
f) zmian obowiązujących przepisów prawa, regulujących prawa i obowiązki stron oraz stawki w podatku VAT lub innych zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, a mających wpływ na wykonanie umowy;
g) zmiany terminów dotyczących realizacji umowy:
- z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o okres zawiniony przez Zamawiającego;
- z powodu siły wyższej;
- w przypadku uzasadnionego opóźnienia po stronie Wykonawcy.
h) zmiany Programu Szkolenia, w szczególności w zakresie planu nauczania, treści, wymiaru godzinowego szkolenia, jeżeli przyczyny te są obiektywne, nie leżące po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego, których nie można było wcześniej przewidzieć (np. zmiana przepisów prawnych), a zmiana ta jest niezbędna do prawidłowego i efektywnego zakończenia szkolenia;
i) zmiany w obsadzie kadry dydaktycznej, pod warunkiem, że nowa osoba będzie posiadała kwalifikacje oraz doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i nie mniejsze niż osoba wskazana w Załączniku nr 2 do umowy;
j) zmiany miejsca realizacji zamówienia. Nowe miejsce realizacji zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz posiadać standard nie gorszy niż miejsce realizacji szkolenia wskazane w umowie;
k) zmiany w terminach dotyczących przekazywania Zamawiającemu dokumentów związanych z realizacją umowy;
l) zmian w zakresie dotyczącym dni oraz godzin w których może być realizowane szkolenie;
m) zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, w rozumieniu art. 439 ust. 1 ustawy, na zasadach określonych w SWZ.
3. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając wniosek do drugiej strony,
zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Warunkiem wprowadzenia zmiany w Umowie jest akceptacja drugiej strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Portal e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy zagraniczni:
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.