eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kańczuga › Wykonanie robót budowlanych na zadaniu - "Zabezpieczanie obiektów zabytkowych - domku myśliwskiego i budynku gospodarczego w m. Nowosielce przed wpływem warunków atmosferycznych"Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu – „Zabezpieczanie obiektów zabytkowych – domku myśliwskiego i budynku gospodarczego w m. Nowosielce przed wpływem warunków atmosferycznych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KAŃCZUGA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650016822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Węgierska 32

1.5.2.) Miejscowość: Kańczuga

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-220

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 640 25 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kanczuga@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kanczuga.krosno.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych na zadaniu – „Zabezpieczanie obiektów zabytkowych – domku myśliwskiego i budynku gospodarczego w m. Nowosielce przed wpływem warunków atmosferycznych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-191662f1-0456-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251675

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00413511/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu – „Zabezpieczanie obiektów zabytkowych – domku myśliwskiego i budynku gospodarczego w m. Nowosielce przed wpływem warunków atmosferycznych”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kanczuga

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus - platformazakupowa.pl (dalej: „Platforma”): https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kanczuga lub przy użyciu poczty elektronicznej: kanczuga@krosno.lasy.gov.pl , z zastrzeżeniem, że złożenie oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4.Wymagania techniczne i
organizacyjne dotyczące w szczególności logowania, składania ofert,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje,
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” oraz w Regulaminie korzystania z Platformy, dostępnym pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
5.Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty, oświadczenia o
niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń
lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynosi 10 plików lub spakowanych folderów, przy
maksymalnej wielkości pojedynczego pliku 150 MB. Podczas komunikacji wielkość pliku to
maksymalnie 500 MB.
6.Za datę złożenia oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą przyjmuje się datę
ich złożenia na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kanczuga Za datę przekazania wniosków, zawiadomień,
dokumentów, oświadczeń lub ich kopii oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 3 lub złożenia na
Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kanczuga
Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z udostępnianej przez Zamawiającego Platformy
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
8.Ofertę oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
14.Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania
ofert):
1) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków (innych niż wskazane w pkt. 8.), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na Platformie na stronie
danego postępowania. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych
lub numerem postępowania wskazanym w SWZ.
2)Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej –
za pomocą adresu e-mail Zamawiającego oraz adresu
e-mail Wykonawcy wskazanego w formularzu oferty. 3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów
lub oświadczeń składane będą przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na
stronie danego postępowania, jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Kańczuga z siedzibą przy ul. Węgierskiej 32, 37-220 Kańczuga, tel./fax 16 640 25 60, e-mail: kanczuga@krosno.lasy.gov.pl.
Przedstawicielem administratora jest: Nadleśniczy – Tadeusz Ogonowski. Z administratorem można skontaktować się: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Kańczuga, telefonicznie pod numerem 16 640 25 60, za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem: kanczuga@krosno.lasy.gov.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Arkadiusz Kępski, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl lub telefonicznie pod numerem 796 400 911.
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu Wykonawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 – 19 oraz 74 – 76 PZP.
6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Niezależnie od postanowień pkt 6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane
w imieniu administratora danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp.
9. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10.Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym
Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
11. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
12. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku
z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d
lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
13. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 43240,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zabezpieczanie budynku domku myśliwskiego

• Rozbiórka pokrycia z dachówki - powierzchnia do 25 m2 – rozebranie pierwszego rzędu dachówek przy okapie
• Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi -przedłużenie brakujących lub skorodowanych końców krokwi
• Montaż łaty przy okapie o przekroju 10 x 10 cm z tarcicy nasyconej (impregnowanej 3 krotnie)
• Montaż łaty kalenicowej o przekroju 8 x 8 cm zaokrąglonej z tarcicy nasyconej (impregnowanej 3 krotnie)
• Wbijanie pali drewnianych na głębokość 1 m w grunt kat. I-II - średnica pali 10 cm, długość 110 cm
• Zabezpieczenie połaci dachowych plandeką o gramaturze min. 210 g/m2
• Zabezpieczenie kominów plandeką o gramaturze min. 210 g/m2 - nałożenie pokrowców z plandeki
• Montaż linek stalowych nierdzewnych 7x19 śr. 6mm
• Zabezpieczenie okna na poddaszu przez jego odeskowanie, uporządkowanie wnętrza obiektu przez usunięcie śmieci oraz zmagazynowanie na palecie wewnątrz budynku porozrzucanych
kafli stanowiących elementy pieca oraz kuchni kaflowej

Zabezpieczenie budynku gospodarczego

• Rozbiórka pokrycia z dachówki - powierzchnia do 25 m2 – rozebranie pierwszego rzędu dachówek przy okapie
• Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - przedłużenie brakujących lub skorodowanych końców krokwi
• Montaż łaty przy okapie o przekroju 10 x 10 cm z tarcicy nasyconej (impregnowanej 3 krotnie)
• Montaż łaty kalenicowej o przekroju 8 x 8 cm zaokrąglonej z tarcicy nasyconej (impregnowanej 3 krotnie)
• Wbijanie pali drewnianych na głębokość 1 m w grunt kat. I-II - pale 10 x 10 cm, długość 110 cm
• Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju do 250 cm2 z tarcicy nasyconej (impregnowanej 3 krotnie)
• Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej (impregnowanej 3 krotnie) - projektowane wzmocnienie w kalenicy i okapie z belek 14x20 cm
• Wbijanie pali drewnianych na głębokość 1 m w grunt kat. I-II - średnica pali 10 cm, długość 110 cm
• Zabezpieczenie połaci dachowych plandeką o gramaturze min. 210 g/m2
• Montaż linek stalowych nierdzewnych 7x19 śr. 6mm
• Przeprowadzenie prac porządkowych w obrębie budynku objętego katastrofą budowlaną oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – o wartości do 50% szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków atmosferycznych, wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
– Cena – 60%
– Doświadczenie osoby wskazanej jako kierownik robót – 40%
2. W ramach każdego z powyższych kryteriów można otrzymać maksymalnie 100 pkt, co po przeliczeniu przez odpowiednia wagę procentową oznacza, że w kryterium „Cena” można otrzymać maksymalnie 60 pkt, natomiast w kryterium „Doświadczenie osoby wskazanej jako Kierownik robót” można otrzymać maksymalnie 40 pkt.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ocena ofert będzie się odbywać według zasad opisanych w ust. 4 poniżej.
4. Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Cmin
C = ------------------ x 100 pkt x 60%
Co

gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
2) W Kryterium doświadczenie kierownika robót, będzie rozpatrywane na podstawie doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - kierownika robót. Za skierowanie do pełnienia funkcji kierownika robót osoby posiadającej większe doświadczenie niż wymagane w warunku zdolność techniczna lub zawodowa osób, Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:
Doświadczenie osoby wskazanej jako kierownik robót – kierowanie robotami przy obiektach zabytkowych

– kierowanie robotami przy obiektach zabytkowych, 1 lub 2 roboty przy zabytkach - 20 pkt

- kierowanie robotami przy obiektach zabytkowych, 3 roboty (i więcej) przy zabytkach,
- 40 pkt

Jeżeli Wykonawca nie złoży w Formularzu ofertowym informacji na temat „Doświadczenie kierownika robót”, to w tym kryterium otrzyma 0 (zero) punktów.
Maksymalnie Wykonawca może otrzymać w niniejszym Kryterium 40 pkt.

5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wskazanej jako kierownik robót

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112.ust 2 ustawy PZP dotyczące:
1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje warunku w niniejszym zakresie.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie precyzuje warunku w niniejszym zakresie.
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie precyzuje warunku w niniejszym zakresie.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej

W zakresie zdolności zawodowej - osób skierowanych do realizacji zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zadania będzie dysponował co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane - w specjalności : konstrukcyjno-budowlanej
– (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682.)
Uwaga: Dopuszcza się wykazanie spełnienia warunków (dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) poprzez przedstawienie osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalnościach inaczej nazwanych lecz wyłącznie takich, które uprawniają do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają uprawnienia budowlane w specjalnościach wymienionych w odpowiednich warunkach.
Przez uprawnienia budowlane do sprawowania funkcji kierownika robót, rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831)
W przypadku, gdy wskazane przez wykonawcę osoby są obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą one spełniać wymogi określone w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 poz. 275 z późn. zm ), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ);*
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;*
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w:
c1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
c2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
c4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy
c5) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70),
c6) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
a) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu,
Wykonawca zagraniczny zamiast:
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w ust. 4 pkt 2) lit. b) SWZ –składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca ma obowiązek złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Uwaga: w przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy ofertę podpisuje pełnomocnik, w tym również pełnomocnik ujawniony na podstawie przepisu art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 541), konieczne jest przedłożenie razem z ofertą pełnomocnictwa, w sposób określony w pkt 2) poniżej.
2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z powyższych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu sporządzonego w postaci papierowej (elektronicznej kopii), poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę albo notarialnie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty „Oświadczenie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy” – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z powyższych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu sporządzonego w postaci papierowej (elektronicznej kopii), poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę albo notarialnie.
5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, zostały wystawione przez podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca (dalej „upoważnione podmioty”), jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

par. 12 wzoru umowy ( stanowiącej zał nr 6 do SWZ ) - zawiera szczegółowy opis zmian do umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kanczuga

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1)Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2) lit. b i lit. c)
SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z
postępowania.
2)Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 4 pkt
2) lit. b) i lit. c)*SWZ, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby, potwierdzających,
że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.
1.Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej, o których
mowa w Dziale IX Środki ochrony prawnej ustawy Pzp.
2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3.Środkami ochrony prawnej są: odwołanie oraz skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
6.Odwołanie przysługuje na:
1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na
projektowane postanowienie umowy;
2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie
ustawy;
3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
7.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
8.Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo
kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
9.Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,
jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
10.Odwołanie powinno zawierać w szczególności: wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp; zwięzłe przedstawienie zarzutów; żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia
odwołania; wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na
poparcie przytoczonych okoliczności.
11.Odwołanie wnosi się:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli
informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni od dnia przekazania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
12. Szczegółowe kwestie dotyczące postępowania odwoławczego zostały uregulowane w art. 506 - 578 ustawy Pzp.
16. Szczegółowe kwestie dotyczące postępowania skargowego zostały uregulowane zostały w art. 579 - 590 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.