eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › "Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy."Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Mostów

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Administracyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240268900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 9

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzdim.jaworzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.jaworzno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie infrastrukturą drogową

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3073cc6-050d-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251660

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029482/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e3073cc6-050d-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia
(https://ezamowienia.gov.pl/pl/) oraz w uzasadnionych przypadkach przy użyciu pocztyelektronicznej:zamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.pl
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 3. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem ws.komunikacji elektronicznej (Dz. U z 2020r. Poz. 2452) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby ,podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i
jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści
dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.5. Wszystkie wysłane i odebrane postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 6. Składanie ofert następuje za pośrednictwem modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia .7. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem e-mail (zamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.pl ) za
wyjątkiem składania i wycofania oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeśli wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające komunikację przez platformę e-Zamowienia. Każdorazowo przy przesyłaniu przez email Wykonawca musi uzasadnić zaistnienie takiej okoliczności i odpowiednio ją udokumentować. 8.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.9. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.10.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej „oferty, wnioski i prace
konkursowe” stanowiącą załącznik do niniejszej SWZ. 11.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem za pośrednictwem
„Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB(wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 12. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie z siedzibą przy ul. Krakowskiej 9.2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Miłosz Czopik, mail: iodo@mzdim.jaworzno.pl, tel. 32 614 23 003) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowychbdecyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2,- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 9)
nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust 3 lit b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych:- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZDIM.SA.271.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są „Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy”2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ. 3Sukcesywna dostawa 75 000 litrów oleju napędowego w temperaturze referencyjnej produktu 15°C do stacji paliw Odbiorcy znajdującej się na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o o. ul. Krakowska 9 w Jaworznie w godzinach od 7.00 do 13.00. wg bieżących potrzeb Odbiorcy. 4.Odbiorca posiada zbiornik na olej napędowy o łącznej pojemności 24 000 l. Wyładunek paliwa nastąpi w sposób grawitacyjny. 5.Jednorazowa wielkość dostawy wynosić będzie co najmniej 10 000 dm3.
6.Olej napędowy powinien spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680) oraz normy PN-EN 590.+ A1:2011

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych).Zamawiający nie ustala warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (np. zezwolenia, licencje, koncesje, wpis do rejestru działalności regulowanej, status członka organizacji). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą Prawo energetyczne z
dnia 31 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 716) 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (np. minimalne roczne przychody, stosunek aktywów do zobowiązań, ubezpieczenie OC, posiadanie określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych). Zamawiający nie ustala warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej (w tym: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, normy zarządzania jakością, systemy lub normy zarządzania środowiskowego). Zamawiający nie ustala warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożone na formularzu zgodnym ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ (składane wraz z ofertą). 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca może skorzystać ze wzoru, stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu tego oświadczenia w postaci elektronicznej - oryginał dokumentu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń składanych w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu (składanych wraz z ofertą). 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
2) W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie
poszczególnych części do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że: wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2) SWZ tj. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą Prawo energetyczne z dnia 31 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 716)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony formularz ofertowy z wartością brutto za realizację przedmiotu zamówienia (wg Załącznika nr 3 do SWZ). 2) Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty składa się w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także
złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa
w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty składa się w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym 4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 1 zostanie wybrana zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę wykonawców. 5. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany do umowy w następujących okolicznościach: a) zaistnienia siły wyższej; na zasadach określonych w § 8 zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej Dostawca mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SWZ. b) zmiany przepisów prawa w zakresie stawki podatku od towarów i usług – zmiana wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, na zasadach wskazanych poniżej. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt b), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt b), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.4. W celu zawarcia aneksu, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt. b), każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.
5. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie dokonywane będą za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 6. Zmiany do Umowy mogą być dokonane także w innych wypadkach przewidzianych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany te nie mogą w żadnym przypadku prowadzić do ominięcia przepisów Prawa zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023r

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.