eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › "Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Zakopiańskiego Centrum Edukacji w Zakopanem w okresie od dnia 03 lipca do dnia 29 grudnia 2023 roku - z podziałem na 6 części".Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Zakopiańskiego Centrum Edukacji w Zakopanem w okresie od dnia 03 lipca do dnia 29 grudnia 2023 roku – z podziałem na 6 części”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM EDUKACJI IM.H. MODRZEJEWSKIEJ

1.3.) Oddział zamawiającego: ZCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491996884

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kasprusie 35 A

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 182012786

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zce@zakopane.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zce.zakopane.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Zakopiańskiego Centrum Edukacji w Zakopanem w okresie od dnia 03 lipca do dnia 29 grudnia 2023 roku – z podziałem na 6 części”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-665450ae-046a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251638

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-665450ae-046a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie na Platformie e-Zamówienia tzw. konta uproszczonego.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
13.12. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.zce.zakopane.eu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest: Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej w Zakopanem, ul. Kasprusie 35a, 34 – 500 Zakopane;
2) Z Administratorem Danych Osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail: zce@zakopane.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy PZP. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych Ustawy PZP, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest: Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej w Zakopanem, ul. Kasprusie 35a, 34 – 500 Zakopane;
2) Z Administratorem Danych Osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail: zce@zakopane.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy PZP. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych Ustawy PZP, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DŻ2-2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA PIECZYWA:
1 Bułka kajzerka 45 g – 50 g jm. - kg ilość: 17
2 Bułka wieloziarnista 45 g - 50 g jm.-kg ilość: 150
3 Bułka „hotelowa” 30 g – 35 g jm. - kg ilość: 5
4 Bułka śniadaniowa 45 g – 50 g jm. - kg ilość: 150
5 bułka graham - 45g - 50 g jm. - kg ilość: 15
6 Chleb pszenny krojony 500 g - 600 g jm. - kg ilość: 2
7 Chleb wieloziarnisty krojony 250 g - 500 g jm. - kg ilość: 190
8 Chleb razowy krojony 400 g – 500 g jm. - kg ilość: 6
9 Chleb pszenno-żytni krojony 500 g–600 g jm. - kg ilość: 200
10 Chleb dyniowy j.m - kg ilość: 10
11 Chleb graham krojony 300 g - 600 g j.m - kg ilość: 42
12 Weka krojona 350 g - 500 g j.m - kg ilość: 110
13 Bułka tarta j.m - kg ilość: 125
14 Drożdżówka j.m - kg ilość: 55
15 Pączek (sztuka) 80 g – 100 g j.m - szt. ilość: 130
16 Chałka 450 g - 500 g j.m - kg ilość: 90
17 Ciasto jogurtowe/marchewkowe/murzynek j.m - kg ilość: 10

1. Zamawiający informuje, że podane powyżej ilości artykułów żywnościowych są ilościami szacunkowymi i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający będzie płacił za faktycznie zamówione ilości produktów po cenach jednostkowych podanych w ofercie.
2. Zamawiający zastrzega, że zakres objęty szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z podaniem kategoryzacji rodzajowej i ilościowej przedstawionej w specyfikacji (formularz ofertowy) oraz ofercie Wykonawcy stanowi orientacyjne ilości, które mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapewnia realizację przedmiotu umowy do 50% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych kategoryzacji rodzajowych i ilościowych towarów w zależności od własnych potrzeb bez względu na ilości danego asortymentu podane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem nieprzekroczenia całkowitej kwoty umownej brutto oraz przy uwzględnieniu wartości cen jednostkowych, które mają charakter ryczałtowy. Wykonawca z tego tytułu, jak również w przypadku zmniejszenia ilości, nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi przedmiotu zamówienia jak również zgodność z odpowiednimi normami.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania higieniczne określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2132) oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
5. Produkty powinny być świeże, zgodne z normami: PN-A-86003, PN-A-86059, PN-66/A-86233, PN-68/A-86230, PN-A-86155, PN-A-86061, PN-91/A-86300.
6. Miejscem dostawy jest magazyn żywnościowy w ośrodku „Szpulki” ul. Małe Żywczańskie 9b, Zakopane.
7. Umowa będzie realizowana w oparciu o zamówienia częściowe, które będą składane telefonicznie lub pisemnie przesłane mailem zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, zgodnie z cenami jednostkowymi zaproponowanymi w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem, że całkowita wartość umowy nie może przekroczyć wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
8. Dostawy będą realizowane najpóźniej następnego dnia do godz. 9.00, licząc od daty złożenia, najpóźniej poprzedniego dnia do godz. 13.00, telefonicznie zamówienia na poszczególne produkty z pakietów, o ile zamówienie nie zostanie złożone wcześniej niż na jeden dzień przed żądaną dostawą i nie zostanie wyznaczony przez Zamawiającego konkretny termin realizacji dostawy.
9. W wyjątkowych sytuacjach mogą wystąpić zamówienia dodatkowe realizowane w tym samym dniu.
10. Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru i przeniesienia go do magazynu żywnościowego w ośrodku „Szpulki” ul. Małe Żywczańskie 9b, Zakopane.
11. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dostawie załączyć świadectwo jakości dostarczanego przedmiotu umowy (atest) lub handlowy dokument identyfikacyjny.
12. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy a w przypadku przewozu mięsa i wędlin pojazdem dopuszczonym do użytkowania przez Państwową Inspekcję Handlową.
13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
14. W przypadku nieprzestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia.
15. Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spożywcze, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.
17. Jaja, przy każdej dostawie, muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych spełniających wymogi art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. nr 33, poz. 288 z późn. zm.).
18. Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami.
19. Mrożonki mają być dostarczane do magazynu żywnościowego w formie nie rozmrożonej,

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-03 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryteriami oceny ofert:
Kryterium nr 1: Cena brutto całego zamówienia (C) – waga kryterium 90 %, będzie obliczone na podstawie wzoru matematycznego: C = Cn/Cb* 90 gdzie:
C – kryterium – cena brutto całego zamówienia,
Cn – najniższa oferowana cena brutto całego zamówienia,
Cb – cena brutto całego zamówienia oferty badanej
Kryterium nr 2: Termin płatności faktury (T) – waga kryterium 10 %, będzie obliczone na podstawie wzoru matematycznego: T = Tn/Tb* 10 gdzie:
T- termin płatności faktury
Tn – najdłuższy oferowany termin płatności ważnych ofert (powyżej 14 dni nie więcej niż 30 dni)
Tb – termin płatności oferty badanej
Zamawiający zastrzega, że termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych i dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. W przypadku, gdy Wykonawca określi termin płatności krótszy niż 14 wówczas Zamawiający dokona odrzucenia takiej oferty, dłuższy niż 30 dni wówczas Zamawiający przyzna punkty jak dla okresu 30 dniowego. Wykonawca który zaproponuje minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego tj. 14 dni otrzyma 0 punktów. Termin płatności faktury wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie wiążący dla Wykonawcy na etapie realizacji i rozliczania dostaw objętych postępowaniem.
3. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (N) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: N = C + T gdzie:
N – łączna liczna punktów oferty ocenianej,
C – liczba punktów uzyskana w kryterium nr 1,
T – liczba punktów uzyskana w kryterium nr 2,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2 - DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH:
1 Ananas w syropie (pusz. 565g–580g) jm. kg ilość: 7
2 Brzoskwinia w syropie (pusz. 820g-850g) Jm. kg ilość: 15
3 Koktail mieszanka owocowa syropie (pusz. 565g–850g) Jm. – kg ilość: 7
4 Cukier kryształ min. klasy 2 (op. 1000g) szt: 470
5 Cukier puder (op. 500g – 1000) Jm. kg ilość: 10
6 Cukier waniliowy (op. 15g-30g) Jm. kg ilość: 1
7 Jabłko prażone - min. 80g owoców w 100g prod. (op. 700g–1000g) Jm. – kg ilość: 150
8 Dżem słoik (typ Łowicz lub równoważne mix smaków) Jm. kg ilość: 21
9 Powidła śliwkowe nisko-słodzone (typ Łowicz lub równoważne) op. 260g–280g) Jm. kg ilość: 20
10 Budyń śmietankowy bez cukru (typ Winiary lub równoważne), op. 40g–60g) Jm. kg ilość: 15
11 Galaretka owocowa (typ Winiary lub równoważne - mix smaków, op. 60g–75g) Jm. – kg ilość: 16
12 Kisiel z cukrem (typu „Winiary” lub równoważne - mix smaków, op. 30g–80g) Jm. – kg ilość: 13
13 Herbata ziołowa (rumiankowa, miętowa - waga torebki 1,5g–3g) Jm. kg ilość: 1
14 Herbata indyjska granulowana (op. 80g–100g) Jm. kg ilość: 2
15 Herbata ekspresowa (typ Golden Assam lub równoważne ) op. 100szt. (waga torebki 1,5g–3g) Jm. kg ilość: 2,5
16 Herbata owocowa (waga torebki 1,5g-3g) Jm. kg ilość: 2
17 Kakao (typ Deccomoreno lub równoważne) op. 80g-200g Jm. kg ilość: 3
18 Kawa zbożowa rozpuszczalna (typ Inka lub równoważne)(op. 100 - 200g) Jm. kg ilość: 3
19 Kasza jęczmienna mazurska (perłowa) Jm. kg ilość: 80
20 Kasza jaglana Jm. kg ilość: 22
21 Kasza jęczmienna pęczak Jm. kg ilość: 44
22 Kasza bulgur Jm. kg ilość: 5
23 Kasza kuskus Jm. kg ilość: 5
24 Kasza kukurydziana Jm. kg ilość: 8
25 Kasza gryczana (prażona) Jm. kg ilość: 35
26 Kasza gryczana (biała) Jm. kg ilość: 5
27 Kasza manna Jm. – kg ilość: 25
28 Mąka ziemniaczana (op. 1000g) Jm. kg ilość: 50
29 Mąka pszenna poznańska typu 500 (op. 1000g) Jm. kg ilość: 260
30 Makaron łazanki małe (typ Lubella lub równoważne) mąka semolina 100%, 0,7g-10g tł. w 100g (op. 400g–3000g) Jm. kg ilość: 30
31 Makaron gwiazdki (typ Lubella lub równoważne ) mąka semolina 100%, 0,7g-10g tł. w 100g (op. 400g–3000g) Jm. kg ilość: 5
32 Makaron muszelki małe (typ Lubella lub równoważne) mąka semolina 100%, 0,7g-10 g tł. w 100g (op. 400g-3000g) Jm. kg ilość: 21
33 Makaron spaghetti (typ Lubella lub równoważne) mąka semolina 100%, 0,7g-10 g tł. w 100g (op. 400g–3000g) Jm. kg ilość: 70
34 Makaron świderki (typ Lubella lub równoważne) mąka semolina 100%, 0,7g-10 g tł. w 100 g (w op. 400 g – 3000 g) Jm. kg ilość: 30
35 Makaron jajeczny nitki (typ Czaniecki lub równoważne), op. 250g–400g) Jm. kg ilość: 30
36 Makaron jajeczny literki (typ Czaniecki lub równoważne), op. 250g–400g) Jm. kg ilość: 5
37 Makaron kokardki (typ Lubella lub równoważne) mąka semolina 100%, 0,7g-10g tł. w 100g (op. 400g–3000g) Jm. kg ilość: 35
38 Makaron pióra (typ Lubella lub równowazne) mąka semolina 100%, 0,7g-10g tł. w 100g (op. 400g–3000g) Jm. kg ilość: 12
39 Makaron kulki (typ Lubella lub równoważne) mąka semolina 100%, 0,7g-10g tł. w 100g (op. 400g–3000g) Jm. kg ilość: 3
40 Makaron świderki pełnoziarnisty (typ Lubella lub równoważne) mąka semolina 100% (op. 400g–3000g) Jm. kg ilość: 17
41 Makaron pióra pełnoziarnisty (typ Lubella lub równoważne) mąka semolina 100% (op. 400g–3000g) Jm. kg ilość: 20
42 Makaron jajeczny zacierka (typ Czaniecki lubb równoważne), op. 250g–400g Jm. kg ilość: 50
43 Ryż biały długoziarnisty (typ Sonko lub równoważne)( op. 1000g ) Jm. kg ilość: 280
44 Płatki zbożowe czekoladowe – kulki bez dodatku słodu jęczmiennego, (op. 900g-1000g) Jm.kg ilość: 10
45 Płatki kukurydziane , op. 900g-1000g) Jm. kg ilość: 13
46 Płatki owsiane górskie ekstra (op. 500g–600g) Jm. kg ilość: 15
47 Płatki jaglane (op. 500g–600g) Jm. kg ilość: 6
48 grzyby - pieczarki marynowane (op. 700g–1000g) Jm. kg ilość: 2
49 Koper konserwowy „siekany” (op. 180g–200g) Jm. kg ilość: 2
50 Szczaw konserwowy „siekany” (op. 180g–200g) Jm. kg ilość: 2
51 Ogórki konserwowe w zalewie octowej (typ Krakus lub równoważne) op. 800g–900g) Jm. kg ilość: 80
52 Kukurydza konserwowa (typ Pudliszki pusz. 350g-450g) Jm. kg ilość: 7
53 Groszek konserwowy (typ Pudliszki lub równoważne) pusz. 350g -450g) Jm. kg ilość: 2
54 Ciecierzyca (typ Rolnik, Kier lub równoważne) puszka 350g–450g) Jm. kg ilość: 3
55 Olej rzepakowy rafinowany, op. 3 l-5 l) Jm. litr ilość: 410
56 Ocet winny (op. 200ml-500ml) Jm. litr ilość: 1
57 Ocet spirytusowy 10 %, op. 0,5 l) Jm. litr ilość: 3
58 Kwasek cytrynowy (op. 500g–1000g) Jm. kg ilość: 3
59 Proszek do pieczenia (op. 30g–40g) Jm. kg ilość: 1
60 Czosnek granulowany 100% (op. 500g-1000g) Jm. kg ilość: 10
61 Przyprawa do ryb (op. 500g–1000g) Jm. kg ilość: 1
62 Przyprawa do drobiu (op. 500g–1000g) Jm. kg ilość: 5
63 Przyprawa do mięsa wieprzowego/wołowego (op. 800g-1000g Jm. kg ilość: 1
64 Przyprawa do potraw (typ Kucharek lub równoważne) op. 800g-1000g) Jm. kg ilość: 45
65 Płynna przyprawa typ "Maggi" „Winiary” lub równoważne) (butelka-1 l) Jm. litr ilość: 71
66 Ketchup łagodny (typ Roleski lub równoważne) op. 400g-500g) Jm. kg ilość: 16
67 Musztarda (typ Roleski lub równoważne) op. 400g–500g) jm. kg ilość: 6
68 Majonez (typ Roleski lub równoważne) op. 800g–900g) Jm. kg ilość: 12
69 Przecier pomidorowy (typ Złoty bażant lub równoważne) op. 400g-450g Jm. kg ilość: 7
70 Przecier pomidorowy (typ Złoty bażant lub równoważne) op. 700g-800g Jm. kg ilość: 40
71 Chrzan tarty bez dodatku octu spirytusowego (op. 180g-250g) Jm. kg ilość: 17
72 Pomidory konserwowe (typ Łowicz lub równoważne) pusz. 400g–800g) Jm. kg ilość: 18
73 Sos do spaghetti (typ Łowicz lub równoważne) op. szkło 500g-600g) jm. kg ilość: 50
74 Barszcz czerwony koncentrat w płynie, (op. 250ml–1 litr) Jm. litr ilość: 6
75 Żurek na zakwasie typu Śląski - bez konserwantów
(op. 250ml–1 litr) Jm. litr ilość: 10
76 Miód naturalny wielokwiatowy (słoik 800g–1000g) Jm. kg ilość: 14
77 Syrop malinowy (typ Łowicz lub równoważne) but. 500ml–1 l) Jm. litr ilość: 1
78 Sok w kartonie (typ Tymbark lub równoważne -mix smaków) ( op. 1 litr) Jm. litr ilość: 228
79 Sok w kartonie (typ Tymbark lub równoważne - mix smaków, (op. 200ml) Jm. litr ilość: 26
80 Sok przecierany (typ Kubuś lub równoważne - mix smaków ( op. 900ml – 1 l) Jm. litr ilość: 22
81 Woda mineralna niegazowana, op. 0,5 l) Jm. litr ilość: 48
82 Woda mineralna niegazowana, op. 1,5 l) Jm. litr ilość: 810
83 Rodzynki sułtańskie (op. 500g-1000g) Jm. kg ilość: 3
84 Suszone morele luz Jm. kg ilość: 6
85 Suszone śliwki luz (typ kalifornijskie) Jm. kg ilość: 8
86 Suszona żurawina luz Jm. kg ilość: 6
87 Pestki słonecznika Jm. kg ilość: 1
88 Pestki dyni Jm. kg ilość: 1
89 Konserwa rybna w oleju - sardynki, op. 170g–240g) Jm. kg ilość: 3
90 Tuńczyk w oleju (op. 170g-180g) Jm. kg ilość: 14
91 Konserwa rybna w sosie pomidorowym (szprot, op. 170g–180g) Jm. kg ilość: 11
92 Sól jodowana, warzona (op. 500g–1000g) Jm. kg ilość: 120
93 Kminek cały (op. 30g–40g) Jm. kg ilość: 1
94 Kminek mielony (op. 30g–40g) Jm. kg ilość: 0,1
95 Cynamon mielony (op. 350g-500g) Jm. kg ilość: 2
96 Bazylia 100% (op. 10g–20g) Jm. kg ilość: 0,5
97 Zioła prowansalskie (op. 10g–20g) Jm. kg ilość: 0,5
98 Tymianek suszony (op. 10g–20g Jm. kg ilość: 0,2
99 Papryka w proszku ostra/łagodna (op. 500g–1000g) Jm. kg ilość: 3
100 Ziele angielskie całe (op. 400g–500g) Jm. kg ilość: 1,5
101 Pieprz naturalny czarny mielony (op. 500g–600g) Jm. kg ilość: 3
102 Rozmaryn (op. 20g–30g) Jm. kg ilość: 0,3
103 Kurkuma (op. 20g–30g) Jm. kg ilość: 0,5
104 Imbir mielony 100% (op. 20g–30g) Jm. kg ilość: 0,1
105 Kolendra mielona 100% (op. 15g–30g) Jm. kg ilość: 0,3
106 Oregano suszone 100% (op. 300g-500g) Jm. kg ilość: 0,5
107 Majeranek suszony 100% (op. 300g-500 g) Jm. – kg ilość: 0,5
108 Liść laurowy (op. 100g-125g) Jm. kg ilość: 0,5
109 Susz warzywny (op. 100g–150g) Jm. kg ilość: 4
110 Wafle ryżowe (typ "Sonko" lub równoważne), op. 120g–130g) Jm. kg ilość: 9
111 Biszkopty typ Lady finger, op. 140g–250g) Jm. kg ilość: 20
112 Ciastka zbożowe (typ Belavita śniadanie lub równoważne - mix smaków) (op. 50g–60g) Jm. kg ilość: 7
113 Ciastka owsiane maślane (typ Santo lub równoważne) (op. 100g–1000g) Jm. kg ilość: 5
114 Ciastka owsiane naturalne bez cukru z dodatkami (typ Ania lub równoważne) (op. 100g–1000g) Jm. kg ilość: 12
115 Ciastka owsiane naturalne bez cukru z dodatkami (typ Oskroba, op. 100g-1000g) Jm. kg ilość: 9
116 Herbatniki (typ Bebe lub równoważne) (+/- 48 paczuszek 16g-20g, karton zbiorczy) Jm. kg ilość: 15
117 Wafle w czekoladzie (typ Grześki, Princessa lub równoważne) (waga 34g–36g) Jm. kg ilość: 6
118 Cukierki (typ „mieszanka krakowska”, op. 1000g-1500 g) Jm. kg ilość: 4
119 Pałeczki kukurydziane „chrupki” (typ Tygryski, Kukuryku, Flips, lub równoważne) (op. 200g–250g) Jm. – kg ilość: 6
120 Pałeczki kukurydziane „kręcone” (typ Tygryski, Kukuryku, lub równoważne) (op. 70g–250g) Jm. – kg ilość: 1
121 Kawa rozpuszczalna typ Nescafe lub równoważne) (opakowanie 100g-200g) Jm. kg ilość: 1
122 Groszek ptysiowy Jm. kg ilość: 5
1. Zamawiający informuje, że podane powyżej ilości artykułów żywnościowych są ilościami szacunkowymi i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający będzie płacił za faktycznie zamówione ilości produktów po cenach jednostkowych podanych w ofercie.
2. Zamawiający zastrzega, że zakres objęty szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z podaniem kategoryzacji rodzajowej i ilościowej przedstawionej w SWZ (formularz ofertowy) oraz ofercie Wykonawcy stanowi orientacyjne ilości, które mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapewnia realizację przedmiotu umowy do 50% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego brutto.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ i wzór umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-03 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryteriami oceny ofert:
Kryterium nr 1: Cena brutto całego zamówienia (C) – waga kryterium 90 %, będzie obliczone na podstawie wzoru matematycznego: C = Cn/Cb* 90 gdzie:
C – kryterium – cena brutto całego zamówienia,
Cn – najniższa oferowana cena brutto całego zamówienia,
Cb – cena brutto całego zamówienia oferty badanej
Kryterium nr 2: Termin płatności faktury (T) – waga kryterium 10 %, będzie obliczone na podstawie wzoru matematycznego: T = Tn/Tb* 10 gdzie:
T- termin płatności faktury
Tn – najdłuższy oferowany termin płatności ważnych ofert (powyżej 14 dni nie więcej niż 30 dni)
Tb – termin płatności oferty badanej
Zamawiający zastrzega, że termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych i dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. W przypadku, gdy Wykonawca określi termin płatności krótszy niż 14 wówczas Zamawiający dokona odrzucenia takiej oferty, dłuższy niż 30 dni wówczas Zamawiający przyzna punkty jak dla okresu 30 dniowego. Wykonawca który zaproponuje minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego tj. 14 dni otrzyma 0 punktów. Termin płatności faktury wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie wiążący dla Wykonawcy na etapie realizacji i rozliczania dostaw objętych postępowaniem.
3. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (N) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: N = C + T gdzie:
N – łączna liczna punktów oferty ocenianej,
C – liczba punktów uzyskana w kryterium nr 1,
T – liczba punktów uzyskana w kryterium nr 2,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 3 - DOSTAWA MIĘSA, WYROBÓW WĘDLINIARSKICH
1 Mięso schab wieprzowy b/kości Jm. – kg ilość: 395
2 Mięso szynka wieprzowa b/kości „kulka” Jm. – kg ilość: 695
3 Mięso łopatka wieprzowa b/kości Jm. – kg ilość: 100
4 Filet z kurczaka Jm. – kg ilość: 540
5 Dramstiki Jm. – kg ilość: 225
6 Porcje rosołowe Jm. – kg ilość: 200
7 Filet z indyka Jm. – kg ilość: 230
8 Udko z kurczaka Jm. – kg ilość: 80
9 Mięso karczek wieprzowy b/kości Jm. – kg ilość: 30
10 Kiełbasa krakowska sucha Jm. – kg ilość: 13
11 Kiełbasa szynkowa wieprzowa Jm. – kg ilość: 20
12 Kiełbasa toruńska Jm. – kg ilość: 25
13 Kiełbasa wiejska Jm. – kg ilość: 5
14 Kiełbasa krakowska parzona Jm. – kg ilość: 10
15 Boczek wędzony Jm. – kg ilość: 20
16 Frankfurterki Jm. – kg ilość: 20
17 Polędwica z kurczaka Jm. – kg ilość: 30
18 Polędwica sopocka Jm. – kg ilość: 20
19 Filet pieczony z indyka Jm. – kg ilość: 6
20 Pasztet pieczony Jm. – kg ilość: 30
21 Słonina Jm. – kg ilość: 2
22 Szynka wieprzowa gotowana Jm. – kg ilość: 25
23 Kiełbasa drobiowa średnica 7-10 cm (dębowa) Jm. – kg ilość: 2
26 Parówki drobiowe Jm. – kg ilość: 65
1. Zamawiający informuje, że podane powyżej ilości artykułów żywnościowych są ilościami szacunkowymi i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający będzie płacił za faktycznie zamówione ilości produktów po cenach jednostkowych podanych w ofercie.
2. Zamawiający zastrzega, że zakres objęty szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z podaniem kategoryzacji rodzajowej i ilościowej przedstawionej w specyfikacji (formularz ofertowy) oraz ofercie Wykonawcy stanowi orientacyjne ilości, które mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapewnia realizację przedmiotu umowy do 50% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych kategoryzacji rodzajowych i ilościowych towarów w zależności od własnych potrzeb bez względu na ilości danego asortymentu podane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem nieprzekroczenia całkowitej kwoty umownej brutto oraz przy uwzględnieniu wartości cen jednostkowych, które mają charakter ryczałtowy. Wykonawca z tego tytułu, jak również w przypadku zmniejszenia ilości, nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi przedmiotu zamówienia jak również zgodność z odpowiednimi normami.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania higieniczne określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2132) oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
5. Produkty powinny być świeże, zgodne z normami: PN-A-86003, PN-A-86059, PN-66/A-86233, PN-68/A-86230, PN-A-86155, PN-A-86061, PN-91/A-86300.
6. Miejscem dostawy jest magazyn żywnościowy w ośrodku „Szpulki” ul. Małe Żywczańskie 9b, Zakopane.
7. Umowa będzie realizowana w oparciu o zamówienia częściowe, które będą składane telefonicznie lub pisemnie przesłane mailem zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, zgodnie z cenami jednostkowymi zaproponowanymi w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem, że całkowita wartość umowy nie może przekroczyć wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
8. Dostawy będą realizowane najpóźniej następnego dnia do godz. 9.00, licząc od daty złożenia, najpóźniej poprzedniego dnia do godz. 13.00, telefonicznie zamówienia na poszczególne produkty z pakietów, o ile zamówienie nie zostanie złożone wcześniej niż na jeden dzień przed żądaną dostawą i nie zostanie wyznaczony przez Zamawiającego konkretny termin realizacji dostawy.
9. W wyjątkowych sytuacjach mogą wystąpić zamówienia dodatkowe realizowane w tym samym dniu.
10. Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru i przeniesienia go do magazynu żywnościowego w ośrodku „Szpulki” ul. Małe Żywczańskie 9b, Zakopane.
11. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dostawie załączyć świadectwo jakości dostarczanego przedmiotu umowy (atest) lub handlowy dokument identyfikacyjny.
12. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy a w przypadku przewozu mięsa i wędlin pojazdem dopuszczonym do użytkowania przez Państwową Inspekcję Handlową.
13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
14. W przypadku nieprzestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia.
15. Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spożywcze, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.
17. Jaja, przy każdej dostawie, muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych spełniających wymogi art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. nr 33, poz. 288 z późn. zm.).
18. Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami.
19. Mrożonki mają być dostarczane do magazynu żywnościowego w formie nie rozmrożonej,

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-03 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryteriami oceny ofert:
Kryterium nr 1: Cena brutto całego zamówienia (C) – waga kryterium 90 %, będzie obliczone na podstawie wzoru matematycznego: C = Cn/Cb* 90 gdzie:
C – kryterium – cena brutto całego zamówienia,
Cn – najniższa oferowana cena brutto całego zamówienia,
Cb – cena brutto całego zamówienia oferty badanej
Kryterium nr 2: Termin płatności faktury (T) – waga kryterium 10 %, będzie obliczone na podstawie wzoru matematycznego: T = Tn/Tb* 10 gdzie:
T- termin płatności faktury
Tn – najdłuższy oferowany termin płatności ważnych ofert (powyżej 14 dni nie więcej niż 30 dni)
Tb – termin płatności oferty badanej
Zamawiający zastrzega, że termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych i dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. W przypadku, gdy Wykonawca określi termin płatności krótszy niż 14 wówczas Zamawiający dokona odrzucenia takiej oferty, dłuższy niż 30 dni wówczas Zamawiający przyzna punkty jak dla okresu 30 dniowego. Wykonawca który zaproponuje minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego tj. 14 dni otrzyma 0 punktów. Termin płatności faktury wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie wiążący dla Wykonawcy na etapie realizacji i rozliczania dostaw objętych postępowaniem.
3. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (N) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: N = C + T gdzie:
N – łączna liczna punktów oferty ocenianej,
C – liczba punktów uzyskana w kryterium nr 1,
T – liczba punktów uzyskana w kryterium nr 2,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 4 - DOSTAWA NABIAŁU:
1 Jogurt owocowy pitny bez cukrów (w opakowaniu 120 g – 250 g) Jm. – kg ilość: 100
2 Jogurt typu Mia mu/mix/ (w opakowaniu 100 g – 150 g) Jm. – kg ilość: 8
3 Jogurt naturalny (w opakowaniu 150 g – 250 g) Jm. – kg ilość: 125
4 Jogurt naturalny nie mniej niż 1,5 g tłuszczu w 100 g. (w opakowaniu 1 kg - 5 kg) Jm. – kg ilość: 85
5 Kefir naturalny nie mniej niż 1,5 g tłuszczu w 100 g. (w opakowaniu 350 g - 1 kg) Jm. – kg ilość: 41
6 Mleko karton 3,2% (w opakowaniu 1 litr) Jm. – litr ilość: 700
7 Mleko świeże (luz) 2,0 % (w opakowaniu 5 – 10 litrów) Jm. – litr ilość: 1310
8 Śmietana 18% (w opakowaniu 400 g – 500 g) Jm. – kg ilość: 75
9 Śmietanka 18% (w opakowaniu 500 g – 1000 g) Jm. – kg ilość: 61
10 Śmietanka 30% (w opakowaniu 500 g – 1000 g) Jm. – kg ilość: 15
11 Masło 82% tłuszczu (w opakowaniu 180 g - 300 g) Jm. – kg ilość: 160
12 Margaryna mleczna (w opakowaniu 200 g - 250 g Jm. – kg ilość: 17
13 Ser twarogowy półtłusty „Krajanka” - nie mniej niż 4 g tłuszczu w 100 g. Jm. – kg ilość: 310
14 Ser topiony kostka (w opakowaniu 90 g - 100 g) Jm. – kg ilość: 10
15 Ser topiony krążki (mix smaków) (w opakowaniu 140 g – 250 g) Jm. – kg ilość: 5
16 Maślanka naturalna (w opakowaniu 1 l) Jm. – kg ilość: 36
17 Ser żółty (typu” Salami”) Jm. – kg ilość: 40
18 Ser żółty (typu „Edamski”) Jm. – kg ilość: 5
19 Ser żółty (typu” Dziurawiec”) Jm. – kg ilość: 16
20 Ser żółty (typu „Ementaler”) Jm. – kg ilość: 5
21 Serek homogenizowany (typu „Serek Polski”) w opakowaniu 125 g - 150 g Jm. – kg ilość: 120
1. Zamawiający informuje, że podane powyżej ilości artykułów żywnościowych są ilościami szacunkowymi i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający będzie płacił za faktycznie zamówione ilości produktów po cenach jednostkowych podanych w ofercie.
2. Zamawiający zastrzega, że zakres objęty szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z podaniem kategoryzacji rodzajowej i ilościowej przedstawionej w specyfikacji (formularz ofertowy) oraz ofercie Wykonawcy stanowi orientacyjne ilości, które mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapewnia realizację przedmiotu umowy do 50% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych kategoryzacji rodzajowych i ilościowych towarów w zależności od własnych potrzeb bez względu na ilości danego asortymentu podane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem nieprzekroczenia całkowitej kwoty umownej brutto oraz przy uwzględnieniu wartości cen jednostkowych, które mają charakter ryczałtowy. Wykonawca z tego tytułu, jak również w przypadku zmniejszenia ilości, nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi przedmiotu zamówienia jak również zgodność z odpowiednimi normami.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania higieniczne określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2132) oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
5. Produkty powinny być świeże, zgodne z normami: PN-A-86003, PN-A-86059, PN-66/A-86233, PN-68/A-86230, PN-A-86155, PN-A-86061, PN-91/A-86300.
6. Miejscem dostawy jest magazyn żywnościowy w ośrodku „Szpulki” ul. Małe Żywczańskie 9b, Zakopane.
7. Umowa będzie realizowana w oparciu o zamówienia częściowe, które będą składane telefonicznie lub pisemnie przesłane mailem zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, zgodnie z cenami jednostkowymi zaproponowanymi w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem, że całkowita wartość umowy nie może przekroczyć wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
8. Dostawy będą realizowane najpóźniej następnego dnia do godz. 9.00, licząc od daty złożenia, najpóźniej poprzedniego dnia do godz. 13.00, telefonicznie zamówienia na poszczególne produkty z pakietów, o ile zamówienie nie zostanie złożone wcześniej niż na jeden dzień przed żądaną dostawą i nie zostanie wyznaczony przez Zamawiającego konkretny termin realizacji dostawy.
9. W wyjątkowych sytuacjach mogą wystąpić zamówienia dodatkowe realizowane w tym samym dniu.
10. Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru i przeniesienia go do magazynu żywnościowego w ośrodku „Szpulki” ul. Małe Żywczańskie 9b, Zakopane.
11. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dostawie załączyć świadectwo jakości dostarczanego przedmiotu umowy (atest) lub handlowy dokument identyfikacyjny.
12. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy a w przypadku przewozu mięsa i wędlin pojazdem dopuszczonym do użytkowania przez Państwową Inspekcję Handlową.
13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
14. W przypadku nieprzestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia.
15. Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spożywcze, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.
17. Jaja, przy każdej dostawie, muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych spełniających wymogi art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. nr 33, poz. 288 z późn. zm.).
18. Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami.
19. Mrożonki mają być dostarczane do magazynu żywnościowego w formie nie rozmrożonej,

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15510000-6 - Mleko i śmietana

15544000-3 - Ser twardy

15530000-2 - Masło

15551000-5 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-03 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryteriami oceny ofert:
Kryterium nr 1: Cena brutto całego zamówienia (C) – waga kryterium 90 %, będzie obliczone na podstawie wzoru matematycznego: C = Cn/Cb* 90 gdzie:
C – kryterium – cena brutto całego zamówienia,
Cn – najniższa oferowana cena brutto całego zamówienia,
Cb – cena brutto całego zamówienia oferty badanej
Kryterium nr 2: Termin płatności faktury (T) – waga kryterium 10 %, będzie obliczone na podstawie wzoru matematycznego: T = Tn/Tb* 10 gdzie:
T- termin płatności faktury
Tn – najdłuższy oferowany termin płatności ważnych ofert (powyżej 14 dni nie więcej niż 30 dni)
Tb – termin płatności oferty badanej
Zamawiający zastrzega, że termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych i dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. W przypadku, gdy Wykonawca określi termin płatności krótszy niż 14 wówczas Zamawiający dokona odrzucenia takiej oferty, dłuższy niż 30 dni wówczas Zamawiający przyzna punkty jak dla okresu 30 dniowego. Wykonawca który zaproponuje minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego tj. 14 dni otrzyma 0 punktów. Termin płatności faktury wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie wiążący dla Wykonawcy na etapie realizacji i rozliczania dostaw objętych postępowaniem.
3. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (N) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: N = C + T gdzie:
N – łączna liczna punktów oferty ocenianej,
C – liczba punktów uzyskana w kryterium nr 1,
T – liczba punktów uzyskana w kryterium nr 2,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW, JAJ:
1 Brzoskwinie Jm. – kg ilość: 25
2 Banany Jm. – kg ilość: 240
3 Borówki (jagody czarne) świeże Jm. – kg ilość: 8
4 Botwina (pęczek) Jm. – sztuki ilość: 8
5 Buraki czerwone Jm. – kg ilość: 380
6 Cebula Jm. – kg ilość: 93
7 Cukinia Jm. – kg ilość: 28
8 Cytryny Jm. – kg ilość: 30
9 Dynia świeża Jm. – kg ilość: 15
10 Fasola „Jaś” średni Jm. – kg ilość: 33
11 Seler korzeniowy Jm. – kg ilość: 195
12 Groch łuszczony Jm. – kg ilość: 10
13 Grzyby pieczarki Jm. – kg ilość: 60
14 Jabłka Jm. – kg ilość: 465
15 Jaja kurze XL wg wagi nie mniej niż 73g kl. A Jm. – sztuki ilość: 5250
16 Kapusta biała Jm. – kg ilość: 40
17 Kapusta czerwona Jm. – kg ilość: 78
18 Kapusta włoska Jm. – kg ilość: 45
19 Kapusta pekińska (główka) Jm. – sztuki ilość: 84
20 Kapusta kiszona Jm. – kg ilość: 176
21 Kapusta młoda (główki) Jm. – sztuki ilość: 44
22 Kalafior (z przyciętymi liśćmi) Jm. – sztuki ilość: 10
23 Sałata zielona (główka) Jm. – sztuki ilość: 60
24 Koper zielony (pęczek) Jm. – sztuki ilość: 405
25 Marchew korzeniowa Jm. – kg ilość: 700
26 Pomidory Jm. – kg ilość: 95
27 Pory (sztuki) Jm. – sztuki ilość: 32
28 Papryka czerwona Jm. – kg ilość: 62
29 Pietruszka zielona (natka pęczek) Jm. – sztuki ilość: 305
30 Pietruszka korzeń Jm. – kg ilość: 95
31 Rzodkiewka (pęczek) Jm. – sztuki ilość: 84
32 Ogórki zielone Jm. – kg ilość: 240
33 Ogórki kiszone Jm. – kg ilość: 83
34 Ogórki małosolne Jm. – kg ilość: 27
35 Szczypiorek (pęczek) Jm. – sztuki ilość: 143
36 Ziemniaki Jm. – kg ilość: 3100
37 Ziemniaki młode Jm. – kg ilość: 1200
38 Mandarynki Jm. – kg ilość: 68
39 Arbuz Jm. – kg ilość: 100
40 Truskawka świeża Jm. – kg ilość: 36
41 Maliny świeże Jm. – kg ilość: 10
42 Pomarańcze Jm. – kg ilość: 90
43 Nektarynki Jm. – kg ilość: 30
44 Winogrona białe Jm. – kg ilość: 70
45 Rabarbar Jm. – kg ilość: 15
46 Kiwi (sztuki) Jm. – sztuki ilość: 1000
47 Śliwki Jm. – kg ilość: 20
48 Gruszki Jm. – kg ilość: 140
49 Sałata lodowa (sztuki) Jm. – sztuki ilość: 90
50 Brokuły (sztuki) Jm. – sztuki ilość: 15
51 Morele Jm. – kg ilość: 15
52 Czosnek polski (sztuki) Jm. – sztuki ilość: 125
53 Soczewica czerwona Jm. – kg ilość: 25
54 Soczewica zielona Jm. – kg ilość: 10
55 Awokado (sztuki) Jm. – sztuki ilość: 40
56 Kalarepa (sztuki) Jm. – sztuki ilość: 100
1. Zamawiający informuje, że podane powyżej ilości artykułów żywnościowych są ilościami szacunkowymi i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający będzie płacił za faktycznie zamówione ilości produktów po cenach jednostkowych podanych w ofercie.
2. Zamawiający zastrzega, że zakres objęty szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z podaniem kategoryzacji rodzajowej i ilościowej przedstawionej w specyfikacji (formularz ofertowy) oraz ofercie Wykonawcy stanowi orientacyjne ilości, które mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapewnia realizację przedmiotu umowy do 50% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych kategoryzacji rodzajowych i ilościowych towarów w zależności od własnych potrzeb bez względu na ilości danego asortymentu podane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem nieprzekroczenia całkowitej kwoty umownej brutto oraz przy uwzględnieniu wartości cen jednostkowych, które mają charakter ryczałtowy. Wykonawca z tego tytułu, jak również w przypadku zmniejszenia ilości, nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi przedmiotu zamówienia jak również zgodność z odpowiednimi normami.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania higieniczne określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2132) oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
5. Produkty powinny być świeże, zgodne z normami: PN-A-86003, PN-A-86059, PN-66/A-86233, PN-68/A-86230, PN-A-86155, PN-A-86061, PN-91/A-86300.
6. Miejscem dostawy jest magazyn żywnościowy w ośrodku „Szpulki” ul. Małe Żywczańskie 9b, Zakopane.
7. Umowa będzie realizowana w oparciu o zamówienia częściowe, które będą składane telefonicznie lub pisemnie przesłane mailem zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, zgodnie z cenami jednostkowymi zaproponowanymi w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem, że całkowita wartość umowy nie może przekroczyć wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
8. Dostawy będą realizowane najpóźniej następnego dnia do godz. 9.00, licząc od daty złożenia, najpóźniej poprzedniego dnia do godz. 13.00, telefonicznie zamówienia na poszczególne produkty z pakietów, o ile zamówienie nie zostanie złożone wcześniej niż na jeden dzień przed żądaną dostawą i nie zostanie wyznaczony przez Zamawiającego konkretny termin realizacji dostawy.
9. W wyjątkowych sytuacjach mogą wystąpić zamówienia dodatkowe realizowane w tym samym dniu.
10. Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru i przeniesienia go do magazynu żywnościowego w ośrodku „Szpulki” ul. Małe Żywczańskie 9b, Zakopane.
11. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dostawie załączyć świadectwo jakości dostarczanego przedmiotu umowy (atest) lub handlowy dokument identyfikacyjny.
12. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy a w przypadku przewozu mięsa i wędlin pojazdem dopuszczonym do użytkowania przez Państwową Inspekcję Handlową.
13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
14. W przypadku nieprzestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia.
15. Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spożywcze, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.
17. Jaja, przy każdej dostawie, muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych spełniających wymogi art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. nr 33, poz. 288 z późn. zm.).
18. Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami.
19. Mrożonki mają być dostarczane do magazynu żywnościowego w formie nie rozmrożonej,

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-03 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryteriami oceny ofert:
Kryterium nr 1: Cena brutto całego zamówienia (C) – waga kryterium 90 %, będzie obliczone na podstawie wzoru matematycznego: C = Cn/Cb* 90 gdzie:
C – kryterium – cena brutto całego zamówienia,
Cn – najniższa oferowana cena brutto całego zamówienia,
Cb – cena brutto całego zamówienia oferty badanej
Kryterium nr 2: Termin płatności faktury (T) – waga kryterium 10 %, będzie obliczone na podstawie wzoru matematycznego: T = Tn/Tb* 10 gdzie:
T- termin płatności faktury
Tn – najdłuższy oferowany termin płatności ważnych ofert (powyżej 14 dni nie więcej niż 30 dni)
Tb – termin płatności oferty badanej
Zamawiający zastrzega, że termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych i dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. W przypadku, gdy Wykonawca określi termin płatności krótszy niż 14 wówczas Zamawiający dokona odrzucenia takiej oferty, dłuższy niż 30 dni wówczas Zamawiający przyzna punkty jak dla okresu 30 dniowego. Wykonawca który zaproponuje minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego tj. 14 dni otrzyma 0 punktów. Termin płatności faktury wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie wiążący dla Wykonawcy na etapie realizacji i rozliczania dostaw objętych postępowaniem.
3. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (N) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: N = C + T gdzie:
N – łączna liczna punktów oferty ocenianej,
C – liczba punktów uzyskana w kryterium nr 1,
T – liczba punktów uzyskana w kryterium nr 2,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 6 - DOSTAWA MROŻONEK I RYB:
1 Groszek zielony Jm. – kg ilość: 30
2 Mieszanka warzywna "bukiet warzyw" Jm. – kg ilość: 115
3 Mieszanka warzywna "barszcz ukraiński" Jm. – kg ilość: 15
4 Marchew z groszkiem Jm. – kg ilość: 47
5 Mini marchewki Jm. – kg ilość: 24
6 Brokuły Jm. – kg ilość: 90
7 Brukselka Jm. – kg ilość: 19
8 Szpinak zielony Jm. – kg ilość: 24
9 Fasolka szparagowa zielona Jm. – kg ilość: 93
10 Kalafior Jm. – kg ilość: 68
11 Dynia Jm. – kg ilość: 20
12 Mieszanka kompotowa 4–składnikowa Jm. – kg ilość: 105
13 Truskawka cały owoc Jm. – kg ilość: 245
14 Aronia Jm. – kg ilość: 38
15 Porzeczka czarna Jm. – kg ilość: 19
16 Porzeczka czerwona Jm. – kg ilość: 13
17 Śliwki Jm. – kg ilość: 93
18 Borówki Jm. – kg ilość: 13
19 Wiśnie Jm. – kg ilość: 65
20 Ryba – filet z dorsza mrożony, płaty, bez skóry, bez ości, indywidualnie mrożone, glazura (SHP) glazura nie większa niż 10 % masy ryby Jm. – kg ilość: 10
21 Ryba – filet z mintaja, mrożony, płaty, bez skóry, bez ości, indywidualnie mrożone, glazura (SHP); glazura nie większa niż 10 % masy ryby. Jm. – kg ilość: 200
22 Ryba – filet z tilapii, płaty, bez skóry, bez ości, indywidualnie mrożone, glazura (SHP)glazura nie większa niż 10 % masy ryby Jm. – kg ilość: 204
1. Zamawiający informuje, że podane powyżej ilości artykułów żywnościowych są ilościami szacunkowymi i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający będzie płacił za faktycznie zamówione ilości produktów po cenach jednostkowych podanych w ofercie.
2. Zamawiający zastrzega, że zakres objęty szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z podaniem kategoryzacji rodzajowej i ilościowej przedstawionej w specyfikacji (formularz ofertowy) oraz ofercie Wykonawcy stanowi orientacyjne ilości, które mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapewnia realizację przedmiotu umowy do 50% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych kategoryzacji rodzajowych i ilościowych towarów w zależności od własnych potrzeb bez względu na ilości danego asortymentu podane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem nieprzekroczenia całkowitej kwoty umownej brutto oraz przy uwzględnieniu wartości cen jednostkowych, które mają charakter ryczałtowy. Wykonawca z tego tytułu, jak również w przypadku zmniejszenia ilości, nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi przedmiotu zamówienia jak również zgodność z odpowiednimi normami.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania higieniczne określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2132) oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
5. Produkty powinny być świeże, zgodne z normami: PN-A-86003, PN-A-86059, PN-66/A-86233, PN-68/A-86230, PN-A-86155, PN-A-86061, PN-91/A-86300.
6. Miejscem dostawy jest magazyn żywnościowy w ośrodku „Szpulki” ul. Małe Żywczańskie 9b, Zakopane.
7. Umowa będzie realizowana w oparciu o zamówienia częściowe, które będą składane telefonicznie lub pisemnie przesłane mailem zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, zgodnie z cenami jednostkowymi zaproponowanymi w ofercie Wykonawcy z zastrzeżeniem, że całkowita wartość umowy nie może przekroczyć wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
8. Dostawy będą realizowane najpóźniej następnego dnia do godz. 9.00, licząc od daty złożenia, najpóźniej poprzedniego dnia do godz. 13.00, telefonicznie zamówienia na poszczególne produkty z pakietów, o ile zamówienie nie zostanie złożone wcześniej niż na jeden dzień przed żądaną dostawą i nie zostanie wyznaczony przez Zamawiającego konkretny termin realizacji dostawy.
9. W wyjątkowych sytuacjach mogą wystąpić zamówienia dodatkowe realizowane w tym samym dniu.
10. Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru i przeniesienia go do magazynu żywnościowego w ośrodku „Szpulki” ul. Małe Żywczańskie 9b, Zakopane.
11. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dostawie załączyć świadectwo jakości dostarczanego przedmiotu umowy (atest) lub handlowy dokument identyfikacyjny.
12. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy a w przypadku przewozu mięsa i wędlin pojazdem dopuszczonym do użytkowania przez Państwową Inspekcję Handlową.
13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
14. W przypadku nieprzestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia.
15. Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spożywcze, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.
17. Jaja, przy każdej dostawie, muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych spełniających wymogi art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. nr 33, poz. 288 z późn. zm.).
18. Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami.
19. Mrożonki mają być dostarczane do magazynu żywnościowego w formie nie rozmrożonej,

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15221000-3 - Ryby mrożone

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-03 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryteriami oceny ofert:
Kryterium nr 1: Cena brutto całego zamówienia (C) – waga kryterium 90 %, będzie obliczone na podstawie wzoru matematycznego: C = Cn/Cb* 90 gdzie:
C – kryterium – cena brutto całego zamówienia,
Cn – najniższa oferowana cena brutto całego zamówienia,
Cb – cena brutto całego zamówienia oferty badanej
Kryterium nr 2: Termin płatności faktury (T) – waga kryterium 10 %, będzie obliczone na podstawie wzoru matematycznego: T = Tn/Tb* 10 gdzie:
T- termin płatności faktury
Tn – najdłuższy oferowany termin płatności ważnych ofert (powyżej 14 dni nie więcej niż 30 dni)
Tb – termin płatności oferty badanej
Zamawiający zastrzega, że termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych i dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. W przypadku, gdy Wykonawca określi termin płatności krótszy niż 14 wówczas Zamawiający dokona odrzucenia takiej oferty, dłuższy niż 30 dni wówczas Zamawiający przyzna punkty jak dla okresu 30 dniowego. Wykonawca który zaproponuje minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego tj. 14 dni otrzyma 0 punktów. Termin płatności faktury wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie wiążący dla Wykonawcy na etapie realizacji i rozliczania dostaw objętych postępowaniem.
3. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (N) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: N = C + T gdzie:
N – łączna liczna punktów oferty ocenianej,
C – liczba punktów uzyskana w kryterium nr 1,
T – liczba punktów uzyskana w kryterium nr 2,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 sukcesywną dostawę żywności dla szkół lub przedszkoli, potwierdzoną dowodami określającymi czy wykazane dostawy zostały wykonane należycie.
UWAGA!
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Wykaz dostaw (załącznik nr 3 do SWZ) wykonywanych w ciągu ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, spełniających warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia zawodowego (Rozdział 8, pkt. 8.2 ppkt. 4 SWZ), potwierdzonych dowodami określającymi czy wskazane dostawy zostały wykonane należycie.
(Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
a. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ.
b. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
c. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 109 ust. 1 pkt 5-10 Ustawy PZP – załącznik nr 8 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty składane wraz z ofertą tj. interaktywnym formularzem oferty który Wykonawca jest zobowiązany pobrać i uzupełnić z Platformy e-Zamówienia: 1.1. Formularz oferty wg. wzoru Zamawiającego (załącznik nr 1 do SWZ) wraz z formularzem cenowym na daną część zamówienia (załączniki nr 1.1 – 1.6 do SWZ), 1.2. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 2 do SWZ):
a) Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe;
1.3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeśli dotyczy (załącznik nr 5 do SWZ).
1.4. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy (załącznik nr 7 do SWZ).. 1.5. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt. 10.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ (taki sam dla wszystkich części).
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 Ustawy PZP oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5. Wniesienie zastrzeżeń do umowy po zakończeniu postępowania przetargowego będzie traktowane przez Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego na Platformie e-Zamówienia z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania) pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 13.16 SWZ przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami (udzielonymi przez Zamawiającego po upływie terminu o którym mowa w art. 13.16 SWZ) niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
13.19. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 13.18 SWZ nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.