eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bia造stok › Remont chodnika w ci庵u DW648 Miastkowo - Nowogr鏚 - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytu造 w m. Przytu造 na odcinku od km 47+080 do km 47+251 SL.Og這szenie z dnia 2023-06-07


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Remont chodnika w ci庵u DW648 Miastkowo - Nowogr鏚 - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytu造 w m. Przytu造 na odcinku od km 47+080 do km 47+251 SL.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Podlaski Zarz康 Dr鏬 Wojew鏚zkich w Bia造mstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050667863

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Elewatorska 6

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bia造stok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-620

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Bia這stocki

1.5.7.) Numer telefonu: 86 218 62 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.lo.zamowienia@pzdw.wrotapodlasia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

Zarz康zanie drogami wojew鏚zkimi.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Remont chodnika w ci庵u DW648 Miastkowo - Nowogr鏚 - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytu造 w m. Przytu造 na odcinku od km 47+080 do km 47+251 SL.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-7bcab763-051c-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00251615

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-06-07

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00004030/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.25 Remont chodnika drogi wojew鏚zkiej Nr 648 w m. Przytu造

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://pzdw.logintrade.net/zapytania_email,128966,1325bf8e00cd6fdecc9c918f58d832ee.html

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzdw.logintrade.net/zapytania_email,128966,1325bf8e00cd6fdecc9c918f58d832ee.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Szczeg馧owe Instrukcje korzystania z Platformy dost瘼ne s pod adresem:
https://pzdw.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Zalecenia Zamawiaj帷ego odno郾ie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokument闚 w formacie „pdf” zaleca si podpis w formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym ni „pdf” zaleca si podpisywa formatem XAdES.
Zalecenia Zamawiaj帷ego odno郾ie podpisu osobistego:
- dla dokument闚 w formacie „pdf” lub „xml” zaleca si podpis wewn皻rzny (otoczony),
- dokumenty w formacie innym ni „pdf” zaleca si podpisywa podpisem zewn皻rznym lub otaczaj帷ym.
Zalecenia Zamawiaj帷ego odno郾ie podpisu zaufanego.
- wielko嗆 dokument闚 nie mo瞠 przekracza 10 MB.
• dla dokument闚 w formacie „pdf” zaleca si podpis formatem PAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .pdf),
• dokumenty w formacie innym ni „pdf” zaleca si podpisywa formatem XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .xml).
Wymagania techniczne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy u篡ciu Platformy Przetargowej Podlaskiego Zarz康u Dr鏬 Wojew鏚zkich w Bia造mstoku: https://pzdw.logintrade.net/

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO zosta豉 zawarta w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RDWυ.2511.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Remont chodnika w ci庵u DW648 Miastkowo - Nowogr鏚 - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytu造 w m. Przytu造 na odcinku od km 47+080 do km 47+251 SL.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane wzakresie uk豉dania chodnik闚 iasfaltowania

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y stosowa b璠zie nast瘼uj帷e kryteria oceny ofert:
(C) Cena – 60 %
(G) Okres gwarancji i r瘯ojmi – 40%
Kryterium „Cena”:
Kryterium „Cena (C)” b璠zie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zam闚ienia, podanej przez Wykonawc w formularzu ofertowym.
Zamawiaj帷y ofercie o najni瞠j cenie spo鈔鏚 ofert ocenianych przyzna 60 punkt闚 a ka盥ej nast瘼nej zostanie przyporz康kowana liczba punkt闚 proporcjonalnie mniejsza, wed逝g wzoru:
C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %
gdzie:
C – ilo嗆 punkt闚 przyznana za cen
C min – najni窺za cena w z這穎nych ofertach
C b – cena badanej oferty
100- wska幡ik sta造
60 % - procentowe znaczenie kryterium cena
Oferta w kryterium cena mo瞠 otrzyma maksymalnie 60 punkt闚.
Kryterium „Okres gwarancji i r瘯ojmi”:
Przez kryterium okres gwarancji i r瘯ojmi (G) do oceny Zamawiaj帷y przyjmuje okres gwarancji i r瘯ojmi wskazany przez Wykonawc w formularzu ofertowym.
Zgodnie z warunkami SWZ minimalny okres gwarancji i r瘯ojmi wynosi minimum 5 lat. Zamawiaj帷y przy obliczeniu punkt闚 w tym kryterium zastosuje nast瘼uj帷e wyliczenie:
• udzielenie 5 letniej gwarancji i r瘯ojmi na roboty obj皻e zam闚ieniem - 0 pkt
• udzielenie 6 letniej gwarancji i r瘯ojmi na roboty obj皻e zam闚ieniem - 40 pkt
Maksymalnie wykonawca w kryterium okres gwarancji i r瘯ojmi mo瞠 zaproponowa 6 lat gwarancji i r瘯ojmi na roboty obj皻e zam闚ieniem.
Oferta w kryterium czas realizacji mo瞠 otrzyma maksymalnie 40 punkt闚.
Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta Wykonawcy (ON), kt鏎y spe軟i wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska 陰cznie najwi瘯sz liczb punkt闚 stanowi帷ych sum punkt闚 przyznanych w ramach ka盥ego z podanych kryteri闚, wyliczon zgodnie z poni窺zym wzorem:
Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (G)
gdzie: C - liczba punkt闚 przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
G - liczba punkt闚 przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji i r瘯ojmi”

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i r瘯ojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu oraz spe軟iaj okre郵one przez zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym
Nie dotyczy
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
a) dotycz帷ej Wykonawcy:
W zakresie spe軟ienia warunku wymagane jest:
Wykazanie si wykonaniem nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie: minimum 1 zadanie polegaj帷e na naprawie/ remoncie/ budowie/ przebudowie/ rozbudowie chodnik闚/plac闚/parking闚/dr鏬 publicznych (zgodnie z rozporz康zeniem ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. Przepisy techniczno-budowlane dotycz帷e dr鏬 publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20) o warto軼i nie mniejszej ni 100 000,00 z. (brutto), z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest wstanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty.
b) dotycz帷ej os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia:
W zakresie spe軟ienia warunku wymagane jest wykazanie:
KIEROWNIK ROB紘 winien:
- posiada w豉軼iwe uprawnienia pozwalaj帷e na pe軟ienie samodzielnej funkcji technicznej kierownika rob鏒 w zakresie dr鏬 publicznych wymaganych do realizacji zadania obj皻ego niniejszym zam闚ieniem, minimum 2 lata do鈍iadczenia z uprawnieniami.

Wykonawca ma obowi您ek zapewni potrzebny personel posiadaj帷y odpowiednie uprawnienia budowlane, umo磧iwiaj帷e prowadzenie nadzoru nad robotami bran穎wymi niezb璠nymi do prawid這wej realizacji zadania. Powy窺zy personel Wykonawca zobowi您any jest zg這si do akceptacji Zamawiaj帷emu.

PRZESxNKI WYKLUCZENIA WYKONAWC紟.
1. Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia wyklucza si Wykonawc, w stosunku do kt鏎ego zachodzi kt鏎akolwiek z okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia wyklucza si Wykonawc, w stosunku do kt鏎ego zachodzi kt鏎akolwiek z okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. poz. 835).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia Wykonawca sk豉da:
a) o鈍iadczenie wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez zamawiaj帷ego, o kt鏎ych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: W celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Wykonawca sk豉da:
a) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest wstanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty,
b) wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Szczeg馧owe wymagania zawarto w SWZ.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowie umowy okre郵one zosta造 w SWZ - Projektowane postanowienia umowy – wz鏎 umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-22 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem Platformy Przetargowej poprzez stron internetow prowadzonego post瘼owania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 09:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-07-21

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Oferta z這穎na przez Wykonawc za po鈔ednictwem Platformy powinna zawiera:
1) Formularz ofertowy,
2) Kosztorys ofertowy – za陰cznik nr 1 do oferty,
3) pe軟omocnictwo do z這瞠nia oferty wzgl璠nie do podpisania podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub innych o鈍iadcze i dokument闚 sk豉danych wraz z ofert o ile upowa積ienia nie wynikaj z innych dokument闚 sk豉danych w post瘼owaniu.
4) zobowi您ania wymagane postanowieniami SWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
5) o鈍iadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu wymagane postanowieniami SWZ.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.