eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno Odrzańskie › Świadczenie usługi outsourcingu druku w zakresie drukowania, kopiowania, skanowania dokumentów oraz utrzymania przez okres 12 miesięcy kompleksowej obsługi urządzeń drukującychOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi outsourcingu druku w zakresie drukowania, kopiowania, skanowania dokumentów oraz utrzymania przez okres 12 miesięcy kompleksowej obsługi urządzeń drukujących

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325475

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piastów 10 L

1.5.2.) Miejscowość: Krosno Odrzańskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-600

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: (68) 410 88 00

1.5.8.) Numer faksu: (68) 410 88 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro.podawcze@krosno-odrz.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno-odrz.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar Sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi outsourcingu druku w zakresie drukowania, kopiowania, skanowania dokumentów oraz utrzymania przez okres 12 miesięcy kompleksowej obsługi urządzeń drukujących

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0aef44f-0518-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251607

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00133695/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usługi outsourcingu druku w zakresie drukowania, kopiowania, skanowania dokumentów oraz utrzymania przez okres 12 miesięcy kompleksowej obsługi urządzeń drukujących

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e0aef44f-0518-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarto w dziale XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że administratorem danych jest Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim , ul. Piastów 10L, 66-600 Krosno Odrz., reprezentowany przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim. Pozostałe informacje zawarto w rozdziale XXIV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celach związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określono w SWZ przedmiotowego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OAD.2212-742/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie outsourcingu druku w zakresie drukowania, kopiowania, skanowania dokumentów oraz utrzymania przez okres 12 miesięcy kompleksowej obsługi urządzeń drukujących w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10L oraz w Gubinie, ul. Piastowska 16, w tym:
a) dostarczenie 3 urządzeń drukujących do wydruków okładek akt sądowych i skuteczne zainstalowanie ich w miejscach wskazanych przez Zamawiającego najpóźniej w pierwszym dniu obowiązywania Umowy tj. 1 lipca 2023 r. ;
b) przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi użyczonych urządzeń w ciągu 3. dni roboczych licząc od następnego dnia po dniu instalacji urządzeń;
c) comiesięcznego ustalania liczby wydruków na podstawie stanu liczników wszystkich urządzeń drukujących, w tym urządzeń Zamawiającego w terminie 5. dni roboczych od dnia zakończenia danego cyklu rozliczeniowego (miesiąca kalendarzowego), w celu dokonania cyklicznego odbioru usługi.
d) zapewnienie ciągłości działania użyczonych urządzeń drukujących oraz urządzeń drukujących, będących własnością Zamawiającego, poprzez dostawę materiałów eksploatacyjnych (poza papierem) do urządzeń drukujących, w tym m. in. tonerów i tuszy, wymianą i utylizacją zużytych/niesprawnych materiałów, w terminie nie dłuższym niż 7. dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. W przypadku opóźnień w dostawie materiałów Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o przyczynach opóźnienia i uprawdopodobnionej dacie dostawy;
e) Zapewnienie serwisu wszystkich urządzeń drukujących.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

79632000-3 - Szkolenie pracowników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1. Całkowita cena brutto
2. Czas reakcji na awarię w dniach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na awarię w dniach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Wykonawca spełni poniższy warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (lub inny dokument równoważny) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150 000 zł (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Jeżeli Wykonawca wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej powinno obejmować również odpowiedzialność za szkody wyrządzone działaniem tych osób.
2. Zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli:
a) wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (a w przypadku świadczeń ciągłych również tych wykonywanych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – świadczył nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy min. jedną usługę o wartości min. 150 000,00 zł brutto polegającą na świadczeniu outsourcingu druku w zakresie drukowania, kopiowania, skanowania dokumentów oraz kompleksowej obsługi urządzeń drukujących, w tym świadczenia ich serwisu i napraw,
b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował do wykonywania niniejszego osobami, w stosunku do których zostaną spełnione następujące warunki:
 są zatrudnieni lub zostaną zatrudnieni na umowę o pracę, w wymiarze etatów gwarantującą prawidłową realizację zamówienia,
 ich wynagrodzenie jest zgodne z przepisami dotyczącymi minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wymóg ten nie dotyczy osób wykonujących naprawy urządzeń drukujących poza siedzibami Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Rozdział XI SWZ Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Rozdział XI SWZ Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, należy dołączyć do oferty.
2. Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 1 pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają określony w rozdziale VII SWZ warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże spełnienie tego warunku. Zamawiający nie dopuszcza sumowania sum gwarancyjnych z polis wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniając określone w rozdziale VII SWZ warunki dotyczące doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.
7. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i obejmują ich zasady określone w pkt. 1-6.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy mogą zostać wezwani przez Zamawiającego do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W zakresie uregulowanym w art. w art. 454-455 oraz 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.