eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno Odrzańskie › Świadczenie usługi outsourcingu druku w zakresie drukowania, kopiowania, skanowania dokumentów oraz utrzymania przez okres 12 miesięcy kompleksowej obsługi urządzeń drukującychOgłoszenie z dnia 2023-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi outsourcingu druku w zakresie drukowania, kopiowania, skanowania dokumentów oraz utrzymania przez okres 12 miesięcy kompleksowej obsługi urządzeń drukujących

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325475

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piastów 10 L

1.5.2.) Miejscowość: Krosno Odrzańskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-600

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: (68) 410 88 00

1.5.8.) Numer faksu: (68) 410 88 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro.podawcze@krosno-odrz.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno-odrz.sr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e0aef44f-0518-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Wymiar Sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi outsourcingu druku w zakresie drukowania, kopiowania, skanowania dokumentów oraz utrzymania przez okres 12 miesięcy kompleksowej obsługi urządzeń drukujących

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0aef44f-0518-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00288724

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00133695/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usługi outsourcingu druku w zakresie drukowania, kopiowania, skanowania dokumentów oraz utrzymania przez okres 12 miesięcy kompleksowej obsługi urządzeń drukujących

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251607

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OAD.2212-742/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie outsourcingu druku w zakresie drukowania, kopiowania, skanowania dokumentów oraz utrzymania przez okres 12 miesięcy kompleksowej obsługi urządzeń drukujących w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10L oraz w Gubinie, ul. Piastowska 16, w tym:
a) dostarczenie 3 urządzeń drukujących do wydruków okładek akt sądowych i skuteczne zainstalowanie ich w miejscach wskazanych przez Zamawiającego najpóźniej w pierwszym dniu obowiązywania Umowy tj. 1 lipca 2023 r. ;
b) przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi użyczonych urządzeń w ciągu 3. dni roboczych licząc od następnego dnia po dniu instalacji urządzeń;
c) comiesięcznego ustalania liczby wydruków na podstawie stanu liczników wszystkich urządzeń drukujących, w tym urządzeń Zamawiającego w terminie 5. dni roboczych od dnia zakończenia danego cyklu rozliczeniowego (miesiąca kalendarzowego), w celu dokonania cyklicznego odbioru usługi.
d) zapewnienie ciągłości działania użyczonych urządzeń drukujących oraz urządzeń drukujących, będących własnością Zamawiającego, poprzez dostawę materiałów eksploatacyjnych (poza papierem) do urządzeń drukujących, w tym m. in. tonerów i tuszy, wymianą i utylizacją zużytych/niesprawnych materiałów, w terminie nie dłuższym niż 7. dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. W przypadku opóźnień w dostawie materiałów Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o przyczynach opóźnienia i uprawdopodobnionej dacie dostawy;
e) Zapewnienie serwisu wszystkich urządzeń drukujących.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

79632000-3 - Szkolenie pracowników

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 143124,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 143124,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 143124,49 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kontur.IT

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 969-16-27-886

7.3.3) Ulica: Ul. Szenwalda 12

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-113

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 143124,49 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.