eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leżajsk › Przebudowa drogi gminnej ul.Warszawska i ul. Plac Mariacki wraz z przebudową skrzyżowania ul. Mickiewicza, ul. Klasztornej, ul. Plac Mariacki i ul. T. Michałka na skrzyżowanie typu rondo w LeżajskuOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej ul.Warszawska i ul. Plac Mariacki wraz z przebudową skrzyżowania ul. Mickiewicza, ul. Klasztornej, ul. Plac Mariacki i ul. T. Michałka na skrzyżowanie typu rondo w Leżajsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO LEŻAJSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581703

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Leżajsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 24 27 333

1.5.8.) Numer faksu: 17 24 27 333

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@miastolezajsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miastolezajsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej ul.Warszawska i ul. Plac Mariacki wraz z przebudową skrzyżowania ul. Mickiewicza, ul. Klasztornej, ul. Plac Mariacki i ul. T. Michałka na skrzyżowanie typu rondo w Leżajsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84743db0-0510-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251606

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038771/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawska i ul. Plac Mariacki wraz z przebudową skrzyżowania ul. Mickiewicza, ul. Klasztornej, ul. Plac Mariacki i ul. T. Michałka na skrzyżowanie typu rondo w Leżajsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-84743db0-0510-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem e-mail: przetargi@miastolezajsk.pl za wyjątkiem składania i wycofania oferty

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem e-mail: przetargi@miastolezajsk.pl za wyjątkiem składania i wycofania oferty.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie,
4) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
5) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego.
7) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB.
8) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
9) Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia.
10) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy
11) Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
13) Szczegółowe informacje opisane zostały w rozdz. XIII i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (SWZ)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawska i ul. Plac Mariacki wraz z przebudową skrzyżowania ul. Mickiewicza, ul. Klasztornej, ul. Plac Mariacki i ul. T. Michałka na skrzyżowanie typu rondo w Leżajsku".
2. Uwarunkowania formalno-prawne:
Zakres 1- decyzja NR 2/zrid/2023 z dnia 9 marca 2023 r.
Zakres 2 - decyzja NR 6/zrid/2022 z dnia 21 września 2022 r.
3. Zakres robót obejmuje w szczególności:
Zakres 1 - „Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza, ul. Klasztornej, ul. Plac Mariacki i ul. T. Michałka na skrzyżowanie typu rondo obejmuje:
- demontaż masztów sygnalizacji świetlnej wraz z okablowaniem,
- demontaż słupów sygnalizacji świetlnej ,
- demontaż stalowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami,
- rozbiórka warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni na skrzyżowaniu i wlotach ulic,
- rozbiórka elementów ulic: chodników, krawężników i obrzeży po obu stronach ulic wlotowych,
- rozbiórka istniejącej i chodników wraz z podbudową,
- rozbiórka istniejącej nawierzchni na zjazdach publicznych i indywidualnych, z uwagi na proj. nową nawierzchnię.
- przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej, ze względu na posadowienie należy wykonać w pierwszej kolejności,
- przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej,
- zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej płytami betonowymi
- rozbiórka studzienek ściekowych kolidujących ze skrzyżowaniem.
Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz jest zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
Konstrukcja nawierzchni ul. Mickiewicza, ul. Plac Mariacki i ul. T. Michałka
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/22 gr. 10 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 gr. 18 cm
Konstrukcja nawierzchni ul. Klasztornej
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/22 gr. 7 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 gr. 18 cm
Konstrukcja nawierzchni chodników
- kostka betonowa brukowa szara gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego
- kostka betonowa brukowa szara gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR > 20% gr. 20 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego
- kostka betonowa brukowa kolorowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR > 20% gr. 15 cm

Zakres 2 - „Przebudowa drogi gminnej nr 104515R ul. Warszawska i ul. Plac Mariacki w km 0+266,80 - 0+815.20 obejmuje:

- likwidacja istniejącego rowu przydrożnego na odcinku od km 0+042,90 – 0+137,10 strona prawa,
- rozbiórka ścieku z elementów betonowych odprowadzającego wodę do istniejącego rowu,
- rozbiórka krawężników po obu stronach ulic,
- rozbiórka istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej i chodników wraz z podbudową,
- likwidacja miejsc postojowych o nienormatywnej długości zlokalizowanych przy jezdni, usytuowanych prostopadle do osi drogi na odcinku od km 0+402,10 do km 0+437,10 po stronie prawej,
- rozbiórka rowów krytych z rur HPED pod zjazdami,
- rozbiórka studzienki ściekowej usytuowanej w zieleńcu w km 0+523,50,
- rozbiórka istniejącej nawierzchni na zjazdach publicznych i indywidualnych, z uwagi na proj. nową nawierzchnię.
- budowa odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,
- przebudowa kabla oświetlenia ulicznego wraz z przeniesieniem latarni ulicznej do wewnętrznej krawędzi chodnika.
- roboty ziemne związane z likwidacją rowu na odc. od km 0+042,90 do km 0+137,10
- budowa zatoki autobusowej szer. 3,0 m i długości peronu 20 m,
- układanie elementów ulic: krawężników, obrzeży, ścieżki pieszo-rowerowej i chodników wraz z korygowaniem promieni łuków wyokrąglających krawędzie,
- przebudowa zjazdów publicznych: w km 0+122,20 strona prawa i w km 0+338,35 strona lewa
- przebudowa zjazdów indywidualnych: w km 0+074,50, w km 0+378,90 i w km 0+502,70 strona prawa
- humusowanie powierzchni płaskich za chodnikami i zatoką autobusową wraz z obsianiem trawą.
Opisany zakres robót nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz jest zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/22 gr. 10 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 gr. 18 cm
Konstrukcja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej i chodników
- kostka betonowa brukowa szara gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego
- kostka betonowa brukowa szara gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR > 20% gr. 20 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego
- kostka betonowa brukowa kolorowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4 gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR > 20% gr. 15 cm
4. Szczegółowe zakresy robót określa: decyzja NR 2/zrid/2023 z dnia 9 marca 2023 r., decyzja NR 6/zrid/2022 z dnia 21 września 2022 r, projekty budowlane z oznaczeniem zakresu rzeczowego przetargu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz formularz cenowy zawierający przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany według harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez Wykonawcę i przedstawionego do zatwierdzenia Zamawiającemu
przed podpisaniem umowy. W harmonogramie rzeczowo-finansowym należy uwzględnić wykonanie robót w 2023 roku maksymalnie do 3 000 000,00 zł brutto.
6. Zamawiający wymaga przez cały okres realizacji zadania utrzymanie przejezdności dróg z dopuszczeniem ruchu wahadłowego. Przygotowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu, wraz z uzgodnieniami (w tym Zamawiającego) i uzyskaniem zatwierdzenia należy do obowiązku Wykonawcy robót. Wszelkie koszty będące wynikiem w/w uzgodnień i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca robót. Projekt tymczasowej organizacji ruchu winien uwzględniać bezpieczny ruch pieszych i funkcjonowanie komunikacji publicznej w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie zobowiązany realizować bieżące i zimowe utrzymanie dróg w czasie realizacji zadania. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem oprócz robót budowlanych także wszystkie niezbędne działania i roboty związane z wykonaniem tego zamówienia, zagospodarowanie placów budowy, zabezpieczenie terenu w okresie prowadzenia prac, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w związku z prowadzeniem prac, zapewnienie warunków wymaganych przepisami BHP dotyczących placu budowy oraz zaplecza technicznego i socjalnego, zapewnienie bezpiecznego ruchu drogowego w czasie realizacji zamówienia, zapewnienia bezpiecznego dojazdu i dojścia do istniejących budynków i obiektów w okresie realizacji prac, sprowadzenie sprzętu, dowóz materiałów, działania w zakresie unieszkodliwiania odpadów i materiałów z rozbiórki – przez przekazanie uprawnionemu do tego podmiotowi (z dostarczeniem Zamawiającemu kart przekazania odpadów), bądź wywóz odpadów na wskazane przez Zamawiającego miejsce.
7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów do zgłoszenia zakończenia robót (protokoły, inwentaryzację powykonawczą, obmiar robót, dziennik budowy, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały).
8. Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
9. Minimalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 90%.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena ( waga 60% )
Kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 1-60 obliczone według wzoru: Pc = (Najniższa cena oferowana brutto/Cena oferty badanej brutto) *60
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

2) Okres gwarancji i rękojmi (waga 40 %) – nie może być on krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Kryterium nie dotyczy oznakowania cienkowarstwowego oraz oznakowania grubowarstwowego którego okres gwarancji jest ujęty we wzorze umowy zał. nr 7.
Kryterium – „Okres gwarancji i rękojmi ” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za okres gwarancji i rękojmi w skali do 40 pkt obliczone według wzoru:
„Pg” : (Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane badanej oferty/ Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi z otrzymanych ofert)*40
Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi to 36 miesięcy.
W przypadku niepodania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji i rękojmi, tj. 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 miesięcy, do obliczenia punktów za to kryterium zostanie przyjęty 60-miesięczny okres gwarancji i rękojmi jako maksymalny odpowiadający wymaganiom Zamawiającego. Oferowany okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych miesiącach.
Zamawiający do oceny kryterium „okres gwarancji i rękojmi” pobierze dane z oferty Wykonawcy
Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:
500 000,00 zł
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:1 000 000,00 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w wykonaniu przynajmniej jednej roboty polegającą na budowie, przebudowie, remoncie drogi lub skrzyżowania drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości wraz z podatkiem VAT co najmniej: 2 000 000,00 zł

b) dysponuje lub będzie dysponować niezbędnym do wykonania zamówienia sprzętem:
- rozkładarka mas bitumicznych – 1 szt., walec stalowy – 1 szt., walec ogumiony –
1 szt., samochód samowyładowczy – 1 szt., koparko ładowarka 1 – szt., frezarka nawierzchni bitumicznych – 1 szt., zapewnienie dostawy mas bitumicznych
z wytwórni zlokalizowanej w odległości umożliwiającej wbudowanie masy asfaltowej w warunkach określonych przepisami, tj. czas transportu mieszanki od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin, pod warunkiem zachowania wymaganych właściwości masy i wymaganej temperatury przy wbudowywaniu

c) dysponuje lub będzie dysponował osobą przewidzianą na stanowisko kierownika budowy:
- posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682) lub uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które są wystarczające do pełnienia tej funkcji w czasie realizacji przedmiotu zamówienia
- posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień.

W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.) lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art 125 ust. 1 pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 6 do SWZ

• Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, to wykaz o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur).
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (w przypadku wytwórni mas asfaltowych zawierający również informację o jej lokalizacji), Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6a do SWZ;

3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6b do SWZ;

4) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem zgodnie z wymaganiem określonym w części VIII pkt 2 ppkt. 3) lit. a) SWZ.
Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowego środka dowodowego dotyczącego sytuacji finansowej wymaganego przez Zamawiającego, może złożyć inny podmiotowy środek dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
5) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego zgodnie z wymaganiem określonym w części VIII pkt 2 ppkt. 3) lit. b) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz oferty (interaktywny),
2) Wypełniony formularz cenowy wg załącznika nr 2.
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 3 do swz. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), oświadczenie składa każdy z wykonawców.
4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wg załącznika nr 4 do swz (jeżeli dotyczy);
5) W przypadku oferty wspólnej, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wg załącznika nr 5 do swz (jeżeli dotyczy);
7) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, wg załącznika nr 3a do swz (jeżeli dotyczy).
8) dowód wniesienia wadium
9) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy);
10) odpis lub informacja, o której mowa w ust. 2;
11) stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument, o którym mowa w ust 3.
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby..

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:
- 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr 55 1090 2590 0000 0001 4488 9362 w Santander Bank Polska S.A. Oddział w Leżajsku z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy PZP, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Gmina: Miasto Leżajsk, ul. Rynek 1, 37- 300 Leżajsk;
7) treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby gwarancji lub poręczenia obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu gwarancji lub poręczenia) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.
7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP.
8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy PZP, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy PZP.
9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców wspólnie ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku, gdy zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
5. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ
7. Oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców. W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
9. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:
1) w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego
2) w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót, jak również wykonania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie
3) w zakresie zmiany zakresu / sposobu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót, jak również wykonania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, których niewykonanie będzie skutkowało niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy w przewidzianym umową zakresie z zastrzeżeniem, iż przedmiotowa zmiana zakresu/sposobu realizacji zamówienia będzie wiązała się jedynie z wykonaniem ww. robót, a ogólny charakter umowy zostanie zachowany
4) w zakresie zmiany terminu wykonania lub zmiany zakresu / sposobu realizacji zamówienia w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia, skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy w przewidzianym umową zakresie lub terminie, z zastrzeżeniem, iż przedmiotowa zmiana będzie ograniczała się jedynie do zmiany niezbędnej dla dostosowania się do zmiany przepisów prawnych
5) w zakresie zmiany terminu wykonania lub zmiany zakresu / sposobu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, przez którą na potrzeby niniejszej umowy rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz którego strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu najwyższej należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, akty władz państwowych utrudniające lub uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego;
Przez wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne rozumie się takie, które za względu na wymogi technologiczne determinujące wykonanie poszczególnych robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót, a ilość dni występowania wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych lub intensywność opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa wyżej, jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia, licząc wstecz od daty składania ofert. Okresem porównawczym będzie miesiąc
6) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 paź. 2002 r.o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 paź.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy
7) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz mających wpływ na realizację zam. - dalsza cześć we wzorze umowy zał 7do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy e zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego( Dz.U. z 2022 r. poz. 835) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek, tj. wyklucza
się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.