eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grojec › świadczenie usługi "sukcesywny odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych wraz z własnym transportem i załadunkiem na rzecz Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu"Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
świadczenie usługi „sukcesywny odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych wraz z własnym transportem i załadunkiem na rzecz Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE W GROJCU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000298301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Ogrodowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Grojec

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-615

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mmilon@pzolgrojec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzolgrojec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

świadczenie usługi „sukcesywny odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych wraz z własnym transportem i załadunkiem na rzecz Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c20e48d-0513-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251517

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046177/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Sukcesywny odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c20e48d-0513-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3c20e48d-0513-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) i poświadczania za zgodność musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki do formularzy komunikacyjnych.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być one opatrzone podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym (otaczającym). W SWZ w rozdziale XIII ust. 12 Zamawiający podaje swoje rekomendacje w tym zakresie.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie wspieranych wersji oprogramowania.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Wykonawca ma obowiązek śledzić informacje na Platformie. Podstawowym źródłem informacji jest Platforma e-Zamówienia, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których działanie Zamawiający nie ma wpływu.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: doc, docx, PDF, xls, xlsx, zip, 7zip.
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej opisane zostały w rozdziale IX i w rozdziale XIII.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzule informacyjne RODO znajdują się w rozdziale III ust. 16 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZOL.ZP.262a.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi „sukcesywny odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych wraz z własnym transportem i załadunkiem na rzecz Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu” w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych w Grojcu, Aleja Ogrodowa 1, Grojec 32-615 – w sposób sprawny, dokładny i terminowy, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 699 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych (Dz. U. 2021 r. poz. 2245). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ.
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży potwierdzenie wpisu do bazy BDO w zakresie transportu.
3.Transport odpadów musi odbywać się zgodnie z procedurą przewozu odpadów medycznych wg zasad ADR, a także wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia, zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady.
4.Firma transportująca jest zobowiązana do przestrzegania poniższych norm:
a) musi zostać wpisana do odpowiedniego rejestru oraz otrzymać indywidualny numer rejestrowy od Marszałka Województwa;
b) dostarczenie odpadów medycznych do miejsca ich utylizacji;
c) zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania usług. Wiąże się to z obowiązkiem podjęcia wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, te z kolei należy dostosować do możliwych do przewidzenia zagrożeń.
5.Pojazdy stosowane do przewożenia odpadów muszą spełniać wymagania przepisów ADR.
6.Osoby zajmujące się przewozem odpadów niebezpiecznych muszą być odpowiednio przeszkolone, czyli posiadać dowód o odbytym szkoleniu t.j. zaświadczenie ADR.
7.Odbiorca odpadów jest zobowiązany do:
a) systematycznego odbioru odpadów zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;
b) każdorazowego potwierdzenia odbioru odpadów medycznych dokumentem zgodnym z przepisami aktualnie obowiązującymi w tym zakresie;
c) wyboru instalacji unieszkodliwiania położonej w województwie małopolskim. Zaoferowana instalacja jest eksploatowana oraz spełnia standardy emisyjne zgodnie z przepisami ochrony środowiska;
d) oświadcza, że spełnia wszystkie wymagane przepisami warunki dla prowadzenia działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów;
e) posiada aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych oraz ich składowania;
f) przetransportowania odpadów do właściwego miejsca ich utylizacji odpowiednio przystosowanym pojazdem z udziałem przeszkolonego personelu i z zachowaniem obowiązujących przepisów o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych;
g) ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z zagrożeniem epidemiologicznym z tytułu transportu odpadów niebezpiecznych do odpowiedniego miejsca utylizacji;
h) z chwilą odbioru odpadów od Zamawiającego staje się posiadaczem odpadów i ciążą na nim obowiązki dalszego postępowania zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zamawiający z chwilą przekazania odpadów Wykonawcy przenosi na Wykonawcę odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami.
8.Świadczenie usług w zakresie: odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa:
a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 699 ze zm.),
b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.),
c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10),
d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1975),
e) Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2245 ze zm.),
f) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny (Dz. U. z 2015 r. poz. 1116),
g) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147 ze zm.).
9.Wymagania dodatkowe stawiane względem całego przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli wykonywania usługi przez Specjalistę ds. epidemiologii,
b) w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na życzenie Zamawiającego odpowiednich dokumentów oraz udzielania wszelkich niezbędnych informacji w zakresie realizacji usługi,
c) wszelkie uwagi dotyczące jakości wykonywania usługi, Zamawiający zgłasza do koordynatora-przedstawiciela Wykonawcy (osoba uprawniona do kontaktów w sprawie realizacji umowy) pisemnie lub drogą elektroniczną,
d) za wszelkie nieprawidłowości związane z wykonywaniem usługi odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym i innymi jednostkami kontroli,
f) Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby przedmiot zamówienia w zakresie prac związanych z odbiorem i transportem odpadów medycznych z terenu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu był wykonywany przez osobę/osoby zatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1510 ze zm.). Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w art. 22 § 1 Kp. W przypadku rozwiązania z daną osobą stosunku pracy przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy, należy niezwłocznie zatrudnić na to miejsce inną osobę. W celu udokumentowania wypełnienia powyższego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu na jego wezwanie oświadczenia o zatrudnieniu osób (min. 1), wymienionych z imienia i nazwiska oraz określając zakres ich czynności.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

90513300-9 - Usługi spalania odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena 100 %
tj:
Nr kryterium: Wzór:
Kryterium 1 Cena
Liczba punktów za kryterium
„cena brutto” = ( Cmin/Cof ) * waga (100 pkt),
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Szczegółowy sposób oceny ofert opisany jest w rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w rozdziale VII SWZ.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o:
• aktualne zezwolenia właściwych organów administracji publicznej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, a w szczególności:
 decyzję zezwalającą na zbieranie odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia (wg kodów), wydaną przez właściwy organ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późń. zm.) – dotyczy podmiotów, które ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru zakaźnych odpadów medycznych są zobowiązane do posiadania stosownego zezwolenia;
 Zamawiający zweryfikuje uprawnienia Wykonawcy do transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia w rejestrze BDO.
 decyzję/zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami dotyczące unieszkodliwiania odpadów przy zachowaniu warunków określonych w art. 20 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późń. zm.) – w przypadku, jeżeli unieszkodliwiania odpadów dokonuje podmiot trzeci w stosunku do Wykonawcy, należy przedłożyć ważną decyzję zezwalającą na unieszkodliwianie odpadów wydaną dla tego podmiotu oraz umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą, a podmiotem unieszkodliwiającym odpady – w celu wykazania spełnienia warunku unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z wymogami ustawy o odpadach, a w szczególności zachowania zasady bliskości uregulowanej w art. 20 ustawy o odpadach.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o:
• Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 000,00 zł. Polisa zostanie dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na świadczenie usługi „sukcesywny odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych wraz z własnym transportem i załadunkiem na rzecz Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu” stanowi załącznik nr 3 do SWZ oraz załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) Aktualną decyzję zezwalającą na zbieranie odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia (wg kodów), wydaną przez właściwy organ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późń. zm.) – dotyczy podmiotów, które ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru zakaźnych odpadów medycznych są zobowiązane do posiadania stosownego zezwolenia;
d) Zamawiający zweryfikuje uprawnienia Wykonawcy do transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia w rejestrze BDO.
e) Aktualną decyzję/zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami dotyczące unieszkodliwiania odpadów przy zachowaniu warunków określonych w art. 20 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późń. zm.) – w przypadku, jeżeli unieszkodliwiania odpadów dokonuje podmiot trzeci w stosunku do Wykonawcy, należy przedłożyć ważną decyzję zezwalającą na unieszkodliwianie odpadów wydaną dla tego podmiotu oraz umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą, a podmiotem unieszkodliwiającym odpady – w celu wykazania spełnienia warunku unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z wymogami ustawy o odpadach, a w szczególności zachowania zasady bliskości uregulowanej w art. 20 ustawy o odpadach.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu został opisany w rozdziale VIII ust. 5 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII. ust. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w postępowaniu w stosunku do każdego z Wykonawców z osobna.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII. ust. 1 niniejszej SWZ dotyczące tych podmiotów.
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres przewidywanych zmian określa § 15 Umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.