eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Dostawa środków czystości, artykułów higienicznych i artykułów gospodarstwa domowego dla potrzeb WSZ w Płocku.Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków czystości, artykułów higienicznych i artykułów gospodarstwa domowego dla potrzeb WSZ w Płocku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650070

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Medyczna 19

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 243646313

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie.przetargi@wszplock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wszplock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków czystości, artykułów higienicznych i artykułów gospodarstwa domowego dla potrzeb WSZ w Płocku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3afaa96d-0512-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251479

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013558/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.26 Dostawa środków czystości, artykułów higienicznych i artykułów gospodarstwa domowego dla potrzeb WSZ w Płocku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3afaa96d-0512-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot.korespondencji elektronicznej opisane są w pkt XVI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZ.2910.7.(24/ZP/23).2023 EK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Środki czystości na 12 m-cy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3. Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona w oparciu o przekazane Zamawiającemu przez
Wykonawcę oświadczenia i dokumenty wymagane w SWZ w systemie „spełnia/nie spełnia”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Przedmiotowe środki dowodowe
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy określone przez Zamawiającego spełniają wymagania, cechy które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.
4.1. materiały informacyjne opisujące oferowany produkt (materiały promocyjne) będące oficjalnymi katalogami, folderami,
ulotkami reklamowymi, etykietami itp. stosowanymi w powszechnych stosunkach handlowych, zawierające opisy/parametry
oferowanych produktów, potwierdzające spełnianie wymogów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dokonanym przez
Zamawiającego. Brak opisu wszystkich wymogów dla przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego w
materiałach informacyjnych opisujących oferowany produkt, ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia dokonanym
przez Zamawiającego będzie traktowane jako zaoferowanie produktu niezgodnego z SWZ, o ile brak ten będzie
nieusuwalny zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W przypadku, gdy dany wymóg wskazany w opisie przedmiotu zamówienia
(załącznik nr 1 do SWZ) nie jest opisany w materiałach informacyjnych lub nie opracowano dla przedmiotu zamówienia
materiałów informacyjnych, należy załączyć oświadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela,
dystrybutora, importera potwierdzające zgodność zaoferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia dokonanym
przez Zamawiającego.
4.2. karta charakterystyki dla produktów zaoferowanych w pakiecie nr 7.
4.4. Do pakietu nr 3 poz. 1, 3, 4
a) Zamawiający żąda dołączenia próbki, które należy przesłać do siedziby Zamawiającego w Sekcji Zaopatrzenia pokój nr
35 lub 37 w oryginale tj. postaci w jakiej występuje oferowany przedmiot zamówienia, w postaci 2 opakowań ręczników
papierowych, 2 rolek papieru toaletowego, oraz 2 opakowań 2-warstwowych ręczników papierowych.
Próbki wykonawca przekazuje nieodpłatnie. Próbki będą stanowiły podstawę oceny zgodności z wymogami Zamawiającego
zawartymi w SWZ. Brak dostarczenia próbki i jej nie uzupełnienie na wezwanie skutkować będzie odrzuceniem oferty w
pakiecie.
promocyjnych lub nie opracowano dla przedmiotu
zamówienia materiałów promocyjnych upoważnionego przedstawiciela w Unii Europejskiej lub upoważnionego dystrybutora.
W przypadku braku potwierdzenia wymagań, cech w dokumentach, o których mowa w niniejszym punkcie (brak informacji w
dokumentach lub niezgodne informacje), Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w trybie odpowiednio art. 226 ust. 2 lit. c
lub ust. 5 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w pkt 4.1

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dokumenty lub oświadczenia wymagane w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – nie dotyczy.
E. Dokumenty lub oświadczenia wymagane w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np.konsorcja , spółki cywilne).
1. wymagane w załączeniu do oferty
1.1. potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych
podmiotów
1.1.1. oświadczenie wskazane w pkt X lit. A pkt. 2 i lit. B niniejszej SWZ (oświadczenia) składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie wskazanym w pkt. X B pkt. 1 SWZ
1.2. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych
podmiotów - wymagane na wezwanie Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,
2.1 - dokumenty o których mowa w lit C pkt.2 SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną ilość znaków w polu tekstowym, rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia został opisany w par. 10

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.