eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Witkowo › Zakup i dostawa komputerów w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa komputerów w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Witkowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gnieźnieńska

1.5.2.) Miejscowość: Witkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-230

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 614778194

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@witkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.witkowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa komputerów w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-035e8ce2-0465-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251457

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029231/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Cyfrowa Gmina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Cyfrowa Gmina”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/773584

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/773584 oraz rozdział IX SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje, rozdz. IX i XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z rozdz. XXI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ITz.271.24.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 52 szt. stacji roboczych wraz z oprogramowaniem:
• 10 stacji roboczych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo;
• 42 stacji roboczych dla 3 placówek oświatowych, dla których Gmina i Miasto Witkowo jest organem prowadzącym
w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Minimalne parametry techniczne komputerów zostały opisane w załączniku nr 5 do SWZ.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, niepowystawowy, którego wcześniej nie eksploatowano i nie jest przedmiotem praw osób trzecich. Zadanie należy wykonać zgodnie z SWZ i złożoną ofertą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

30234100-9 - Dysk magnetyczny

30214000-2 - Stacje robocze

32425000-8 - Sieciowy system operacyjny

48310000-4 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

w zakresie Zdolności technicznej lub zawodowej,
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje: min. 2 dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania za łączną kwotę min. 200.000,00 zł brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023, poz. 129 ze zm.). (Nie dotyczy wykonawców, którzy nie są wpisani w rejestrach dotyczących działalności gospodarczej).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia złożenia przez wykonawcę następujących przedmiotowych środków dowodowych:
- Specyfikacja techniczna (opis techniczny oferowanego sprzętu),
- Wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 80plus muszą być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta komputera, iż wskazane zasilacze przez wykonawcę spełniają 80plus.
- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu).
- Deklaracja zgodności CE dla zaproponowanego sprzętu (załączyć do oferty).
- Certyfikat lub inny równoważny dokument potwierdzający normę PN-EN ISO 50001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu).
- oświadczenia producenta jednostki o spełnieniu kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.
- oświadczenie producenta dotyczące głośności jednostki centralnej mierzonej zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazanej zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB.
- Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.
- oświadczenia Producenta potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
- Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
- Certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dla firmy serwisującej – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
- Oświadczenie producenta, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zamawiający wymaga, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia złożenia przez wykonawcę następujących przedmiotowych środków dowodowych:
- Specyfikacja techniczna (opis techniczny oferowanego sprzętu),
- Wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 80plus muszą być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta komputera, iż wskazane zasilacze przez wykonawcę spełniają 80plus.
- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu).
- Deklaracja zgodności CE dla zaproponowanego sprzętu (załączyć do oferty).
- Certyfikat lub inny równoważny dokument potwierdzający normę PN-EN ISO 50001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu).
- oświadczenia producenta jednostki o spełnieniu kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.
- oświadczenie producenta dotyczące głośności jednostki centralnej mierzonej zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazanej zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB.
- Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.
- oświadczenia Producenta potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
- Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
- Certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dla firmy serwisującej – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
- Oświadczenie producenta, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu.
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2.1 i 2.2 do SWZ.
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu– jeżeli dotyczy.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – jeżeli dotyczy.
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona; w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale (tj. w formie elektronicznej - z podpisem kwalifikowanym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - elektronicznym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - elektronicznym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
7) Przedmiotowe środki dowodowe.
8) Wadium, jeżeli zostało złożone w innej formie niż pieniądz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł.
2. Szczegółowy opis dotyczący wadium zamieszczono w rozdz. X SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) W przypadku, o którym mowa w ppkt 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. rozdz. VIII SWZ.
5) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona; w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale (tj. w formie elektronicznej - z podpisem kwalifikowanym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - elektronicznym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - elektronicznym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
6) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp. może dotyczyć:
1) Zmiany terminu wykonania umowy z powodu:
a) istotnej, leżącej po stronie Zamawiającego, zwłoce we wskazaniu miejsca realizacji umowy Wykonawcy w zakresie, w jakim ww. okoliczność miała lub będzie mogła mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania umowy, o ilość dni zwłoki, wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego,
b) z powodu zmian w przepisach prawnych związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po zawarciu umowy i które stosuje się do przedmiotu umowy, w tym zmian przepisów prawa UE, co spowoduje konieczność dostosowania przedmiotu umowy do zmiany przepisów.
c) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym
w umowie terminie o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia jej skutków,
d) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, powodujących przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów niezbędnych do realizacji umowy oraz działań, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia o czas niezbędny do spełnienia wymagań ww. osób trzecich,
e) zmiany terminu z powodu sytuacji, które zostały opisane w pkt 2 niniejszego paragrafu. W takiej sytuacji wymagane jest sporządzenie przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia.
f) Termin wykonania po zmianach określonych powyżej nie powinien przekroczyć daty 08.09.2023 r. W przypadku, gdy dostawa sprzętu nastąpi we wrześniu, Zamawiający zapłaci fakturę w terminie 7 dni.
2) Strony dopuszczają zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, określonego w SWZ, spowodowanego:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, złożonej ofercie, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, pod warunkiem, że zaproponowany nowy sprzęt nie będzie gorszy od zaproponowanego w ofercie,
b) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji zaoferowanego sprzętu,
c) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy,
d) koniecznością zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany przepisów,
e) w sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym, wpływającej np. na brak możliwości dostawy przedmiotu umowy w określonym terminie,
f) zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych, niż założone w SWZ,
g) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie przewidziano
w chwili zawarcia umowy,
h) zmiana sposobu wykonania umowy może dotyczyć sytuacji określonych w pkt. 1 niniejszego paragrafu.
i) zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy
w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego nie jest możliwe, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,
j) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożnością wykonania dostawy.
k) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w założonym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego. Zmiana zakresu umowy może się wiązać ze zmianą wysokości wynagrodzenia. Zmiana zakresu umowy nie powinna przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego brutto.
Ciąg dalszy w projektowanych postanowieniach umowy - zał nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/773584

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena, termin wykonania i termin gwarancji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.