eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Tarnowska › Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych w ramach projektu Cyfrowy Powiat



Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych w ramach projektu Cyfrowy Powiat

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Dąbrowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660418

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Berka Joselewicza 5

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 642 24 31

1.5.8.) Numer faksu: 14 642 22 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatdabrowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatdabrowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych w ramach projektu Cyfrowy Powiat

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0465d3a-050f-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251407

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005537/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych w ramach projektu Cyfrowy Powiat

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt "Cyfrowy Powiat"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatdabrowski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
www.platformazakupowa.pl/pn/powiatdabrowski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
2. Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) Korzystanie z platformazakupowa.pl jest możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
2) Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować zgodnie z ust. 8) przy maksymalnej wielkości 150 MB.
3) W celu założenia bezpłatnego Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
4) W celu założenia konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz Założenia konta udostępniony przez Usługodawcę na Stronie platformazakupowa.pl i przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu Zakładania konta. Podczas Zakładania konta Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
5) Użytkownik w celu złożenia Zamawiającemu Oferty wybiera polecenie "ZŁÓŻ OFERTĘ" dostępne pod zamieszczonym przez Zamawiającego Postępowaniem.
6) Wypełnienie formularza i kliknięcie "ZŁÓŻ OFERTĘ" w Postępowaniu oznacza, że:
a) dane w ofercie, do momentu zakończenia zbierania ofert w Postępowaniu należą do Użytkownika, który może wycofać się ze składanej oferty poprzez jej anulowanie oraz ma prawo do składania poprawionej oferty,
b) po upływie terminu zbierania ofert dane w ofercie należą do Zamawiającego.
7) Po wypełnieniu Formularzu składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania.
8) Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, podpis elektroniczny Wykonawca złoży bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu.
9) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania kontaktu z Zamawiającym w sprawie wyjaśnień w zakresie złożonej oferty i śledzenia komunikatów prywatnych oraz publicznych w postępowaniu. Poprzez opcję Wyślij wiadomość możliwe jest dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
10) Instrukcja dla Wykonawców platformazakupowa.pl oraz wymagania techniczne i organizacyjne dostępne są pod linkiem : https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/ oraz po zalogowaniu się na platformie zakupowej Open Nexus.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Dąbrowski, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@powiatdabrowski.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
11) przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: REZ.272.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych w ramach projektu Cyfrowy Powiat

2. Część I Dostawa sprzętu komputerowego
• Skaner dokumentowy (4 szt.)
• Komputer All-In-One (26 szt.)

3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 6 (Część I)

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30216110-0 - Skanery komputerowe

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) CENA (C) – waga kryterium 60 %;
2) OKRES GWARANCJI (G) – waga kryterium 20 %.
3) TERMIN DOSTAWY (T) – waga kryterium 20 %

1% = 1pkt
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 %
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Okres gwarancji (G) - 20%, gdzie ilość punktów liczona będzie według wzoru:

Gbo
G = -------------- x 100 x 20%
Gmax

Gbo – okres gwarancji badanej ofercie (w miesiącach)
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert (w miesiącach)

Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesięcy natomiast maksymalny wynosi 48 miesięcy licząc od dnia odbioru zamówienia. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji niż 48 miesięcy, Zamawiający przyjmie jako podstawę do oceny oferty okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy.
Zaoferowanie terminu gwarancji krótszego niż 24 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.


3) Termin dostawy (T), gdzie liczba punktów zostanie wyliczona wg wzoru:


Najkrótszy termin spośród badanych ofert
T= ……………………………………………………………… x 100 x 20%
Termin badanej oferty

Maksymalny termin dostawy wymagany przez Zamawiającego wynosi 70 dni (kalendarzowych) liczony od dnia zawarcia umowy. Minimalny termin dostawy oceniany przez Zamawiającego wynosi 50 dni (kalendarzowych) liczony od dnia zawarcia umowy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę terminu dostawy wynoszącego mniej niż 50 dni oceniana będzie wartość 50 dni. Oferty z terminem dostawy dłuższym niż 70 dni zostaną odrzucone. Podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym termin dostawy musi być podany w pełnych dniach. Brak zaznaczenia w Formularzu oferty którejkolwiek opcji będzie skutkować przyznaniem „0”punktów w tym kryterium.


4) Całkowita punktowa wartość oferty liczona będzie wg wzoru:

P (punkty) = C + G + T
P – łączna liczba punktów (suma) przyznanych wykonawcy w ramach wszystkich kryteriów,
C - łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”,
G - łączna liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji”
T – łączna liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Termin dostawy”

3. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów (100%) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z podsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych w ramach projektu Cyfrowy Powiat

2. Część II Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych
• serwer NAS z dyskami (1 szt.),
• serwer (2 szt.),
• firewall z oprogramowaniem pfSense (2 szt. pracujące w redundancji),
• usługa informatyczna w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania – 2 usługi
3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 7 (Część II) do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

48219100-7 - Pakiety oprogramowania bramowego

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

48823000-3 - Serwery plików

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) CENA (C) – waga kryterium 60 %;
2) OKRES GWARANCJI (G) – waga kryterium 20 %.
3) TERMIN DOSTAWY (T) – waga kryterium 20 %

1% = 1pkt
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 %
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Okres gwarancji (G) - 20%, gdzie ilość punktów liczona będzie według wzoru:

Gbo
G = -------------- x 100 x 20%
Gmax

Gbo – okres gwarancji badanej ofercie (w miesiącach)
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert (w miesiącach)

Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesięcy natomiast maksymalny wynosi 48 miesięcy licząc od dnia odbioru zamówienia. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji niż 48 miesięcy, Zamawiający przyjmie jako podstawę do oceny oferty okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy.
Zaoferowanie terminu gwarancji krótszego niż 24 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.


3) Termin dostawy (T), gdzie liczba punktów zostanie wyliczona wg wzoru:


Najkrótszy termin spośród badanych ofert
T= ……………………………………………………………… x 100 x 20%
Termin badanej oferty

Maksymalny termin dostawy wymagany przez Zamawiającego wynosi 70 dni (kalendarzowych) liczony od dnia zawarcia umowy. Minimalny termin dostawy oceniany przez Zamawiającego wynosi 50 dni (kalendarzowych) liczony od dnia zawarcia umowy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę terminu dostawy wynoszącego mniej niż 50 dni oceniana będzie wartość 50 dni. Oferty z terminem dostawy dłuższym niż 70 dni zostaną odrzucone. Podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym termin dostawy musi być podany w pełnych dniach. Brak zaznaczenia w Formularzu oferty którejkolwiek opcji będzie skutkować przyznaniem „0”punktów w tym kryterium.


4) Całkowita punktowa wartość oferty liczona będzie wg wzoru:

P (punkty) = C + G + T
P – łączna liczba punktów (suma) przyznanych wykonawcy w ramach wszystkich kryteriów,
C - łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”,
G - łączna liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji”
T – łączna liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Termin dostawy”

3. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów (100%) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z podsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1`. Wykonawca składa wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
2. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z ww. dokumentów, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
2) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
3. Wykonawca, który w celu spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegał na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby (podmioty trzecie) to zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp musi złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania mu do dyspozycji te zasoby na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zgodnie z art. 118 ust. 4 Pzp: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą
4. Wypełnione oświadczenie, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ; dotyczące odpowiednio: wykonawcy; każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej); podmiotów trzecich, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający określa następujące sytuacje, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:
a) zmiana przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy urządzenia wchodzące w jego zakres zostaną wycofane z rynku przez producenta, a wykonawca zaproponuje urządzenia o takich samych lub lepszych parametrach jak wymagane w opisie przedmiotu zamówienia bez zmiany ceny,
b) zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę – dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
c) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/powiatdabrowski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.