eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sadlinki › Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Sadlinki



Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Sadlinki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sadlinki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwidzyńska 12

1.5.2.) Miejscowość: Sadlinki

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-522

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 552757510

1.5.8.) Numer faksu: 552757580

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@sadlinki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sadlinki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Sadlinki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db70dfc2-050f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251217

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00523942/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Sadlinki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-db70dfc2-050f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/. Platforma w ramach usług komunikacji dostarcza szereg formularzy umożliwiających elektroniczną komunikację pomiędzy uczestnikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Komunikacja wymaga zarejestrowania się na Platformie i jest dostępna dla każdego zalogowanego użytkownika platformy. Rodzaj dostępnych formularzy zależy od posiadanego na Platformie konta. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. Zamawiający załącza do niniejszego postępowania instrukcję interaktywną „Komunikacja w postępowaniu”, pobraną w wersji pdf z Platformy e-Zamówienia. Przedmiotowa instrukcja pozwoli w swobodny sposób zapoznać się z treścią komunikacji w ramach postępowania na platformie e-Zamówienia.

7. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia@sadlinki.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zawarta jest w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.271.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest: utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków na terenie gminy Sadlinki - zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, którego zakres obejmuje:
1) utrzymanie, eksploatację, naprawę, konserwację i obsługę stacji wodociągowych i ujęć wody podziemnej w Sadlinkach Glinie i Wiślinach, sieć wodociągową, obiekty i urządzenia wodociągowe, stanowiące infrastrukturę wodociągową na terenie Gminy Sadlinki (w tym wybudowanych i oddanych do użytkowania w trakcie realizacji umowy).
2) utrzymanie, eksploatację, naprawę, konserwację i obsługę oczyszczalni ścieków w Sadlinkach sieć kanalizacji sanitarnej i przepompownie ścieków (w tym wybudowane i oddane do użytkowania w trakcie realizacji umowy).
2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zawierania w imieniu Gminy Sadlinki umów z podmiotami korzystającymi z dostawy wody i odbioru ścieków
2) poboru opłat od odbiorców za dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
3) prowadzenia dokumentacji eksploatowanych obiektów i sieci
4) określania warunków technicznych i udzielanie zgody na podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
5) odbioru sieci i przyłączy wodociągowych oraz sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.
6) egzekucja należności od odbiorców nie regulujących opłat za dostawę wody i odbiór ścieków za okres realizacji zamówienia.
7) posiadania całodobowego „Pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego” zdolnego do
całodobowej obsługi w zakresie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. W zakresie eksploatacji i konserwacji zbiorowych urządzeń wodociągowych zobowiązany jest m.in. do :
1) wydobywania wody, wraz z jej uzdatnianiem.
2) dbania o całodobową i bezawaryjną dostawę wody dla odbiorców indywidualnych
i zbiorowych o parametrach określonych w obowiązujących przepisach,
3) utrzymania w należytym stanie technicznym stacji uzdatniania wody i urządzeń wodociągowych, a w szczególności bieżąca konserwacja urządzeń i rurociągów, tj. uzupełnianie wadliwej lub uszkodzonej armatury i wyposażenia, czyszczenie urządzeń i rurociągów, bieżąca kontrola stanu technicznego studni głębinowych i stacji uzdatniania wody
4) eksploatacji studni głębinowych i stacji uzdatniania wody zapewniająca pozyskanie wody w odpowiedniej ilości, odpowiednim ciśnieniem i o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Sadlinki
5) niezwłocznego usuwanie wszelkich przecieków i nieszczelności na sieciach wodociągowych i przyłączach
6) niezwłocznego usuwanie wszelkich awarii i usterek technicznych powstałych na ujęciach wody zakłócających ciągłość dostaw wody i prawidłową eksploatację sieci,
7) prowadzenie badań jakości wydobywanej i dostarczanej wody zgodnie z odrębnymi przepisami.
8) usuwania awarii przyłączy wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług.


4. W zakresie eksploatacji i konserwacji zbiorowych urządzeń kanalizacji sanitarnej wykonawca zobowiązany jest do :
1) całodobowego i bezawaryjnego odbioru ścieków od odbiorców indywidualnych.
2) bieżącej konserwacja i naprawy urządzeń, usuwanie awarii i usterek oraz dbałość o stan techniczny wszystkich elementów oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków
3) bieżącej eksploatacja oczyszczalni ścieków w Sadlinkach zapewniająca uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z pozwoleniem wodno-prawnym : BZT5 40 mgO2/dm3, CHZT 150 mgO2/dm3, zawiesina ogólna 50 mg/dm3
4) bezzwłocznego usuwania awarii na obiektach przepompowni ścieków, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków;
5) właściwego zgodnego z prawem zagospodarowania osadu oraz odpadów powstających na oczyszczalni;
6) uzyskania i posiadania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków oczyszczonych do Strugi Krzeszowskiej w Sadlinkach;
7) prowadzenia badań średniodobowych jakości ścieków i osadów ściekowych, ponoszenia kosztów zatrudnienia odpowiedniego personelu, ponoszenia kosztów energii elektrycznej na podstawie faktur wystawianych przez dostawcę energii,
5.Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosku o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Sadlinki, zgodnie z ustawą USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w każdym przypadku, gdy obowiązek taki wynika z ustawy lub na każde żądanie Zamawiającego. W przypadku żądania Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć taki wniosek w terminie 30 dni od otrzymania takiego żądania, a treść takiego wniosku musi być uzgodniona z zamawiającym przed upływem tego terminu.
6.Wykonawca ponosi koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Sadlinkach w wysokości 100%, płatne w terminie 14 dni od daty ich wystawienia na podstawie refaktur wystawianych przez Zamawiającego.
11.Wykonawca ponosi opłaty i koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności :
1) opłaty za pobór wody naliczone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na oczyszczalni ścieków w Sadlinkach,
2) opłaty za pobór wody naliczone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na stacjach uzdatniania wody w Sadlinkach, Wiślinach i Glinie i jest zobowiązany do dokonania zapłaty na rzecz Zamawiającego, tych kwot,
3) odprowadzanie ścieków,
4) badanie ścieków,
5) badanie fizykochemiczne oraz bakteriologiczne wody, 6) koszty zatrudnienia pracowników,
7) dozór techniczny
7.Zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dodać ( j.t. Dz. U. z 2023 r., poz.537) zwana dalej w umowie „ustawą”, z tym, że do obowiązków Wykonawcy nie należą obowiązki wykazane w art. 15 ust. 1 ustawy.

8. Na terenie Gminy Sadlinki występują trzy stacje uzdatniania wody: w miejscowości Sadlinki Wiśliny i Glina oraz stacja stałego ciśnienia wody w Białkach, a także mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków i dwie przepompownie ścieków w Sadlinkach
W 2022r. sprzedaż wody wyniosła 203555,8m3 olicznikowane, oraz 8464,01 m3 ryczałt
Ścieki odprowadzone kanalizacją sanitarną od mieszkańców 61010m3, dowiezione 0m3.
Ilość odbiorców usługi ogółem 2041, w tym aktywnych 1687. Ilość przyłączy kanalizacyjnych 566.
Długość czynnej sieci wodociągowej 126,7km, długość czynnej sieci kanalizacyjnej 17,5km

4.2.6.) Główny kod CPV: 65100000-4 - Usługi przesyłu wody i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90733900-3 - Uzdatnianie lub oczyszczanie wód gruntowych

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

90480000-5 - Usługi gospodarki ściekowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
zrealizowali usługę w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu Ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków o łącznej wartości nie
mniejszej niż 500.000,00 PLN

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
1) braku podstaw wykluczenia;
2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2415).
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających:
1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu usług, zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ, spełniających wymagania określone w Rozdziale 5
SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonywania oraz podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty;
b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na
każdym etapie postępowania, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia.
4. Jeśli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne,
zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych
środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1,
dane umożliwiające dostęp do tych środków.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli
Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Zakres i sposób przekazywania został określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.
z 2020 r. poz. 2452).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) wykazu usług,
b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego 32 8300 0009 0056 1758 2000 0020 z dopiskiem: „przetarg - zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków”
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną wformie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455 ustawy Pzp oraz zmian, o których mowa w ust. 3.
3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie odpowiednio do
przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT;
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie
terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego
działania;
3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu prac po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem)
zapisu § 3 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących
Podwykonawcy;
4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego zakresu zamówienia za
pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.