eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Wielowariantowa koncepcja budowy drogi (...):Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego.Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wielowariantowa koncepcja budowy drogi (...):Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412912

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piramowicza 32

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kedzierzynkozle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kedzierzynkozle.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wielowariantowa koncepcja budowy drogi (...):Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5544eb95-0432-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251180

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021803/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=f15dda4c-
01df-4c59-b90f-a767d9826443

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Pkt 13 SWZ.
13.1.1 Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
13.1.2 W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adresy wskazane poniżej, z zastrzeżeniem, że ofertę składa się tylko za pośrednictwem platformy e-ProPublico.
13.1.3 Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
13.1.4 Postępowanie prowadzone jest na Platformie pod nazwą: Wielowariantowa koncepcja budowy drogi zbiorczej od ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego do ul. Wyspiańskiego poprzez ul. Joncy oraz budowy drogi lokalnej łączącej projektowaną drogę zbiorczą z osiedlem Kłodnica realizowanej w ramach zadania: Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego. Nr zamówienia ZP.271.1.41.2023.DM.
13.1.5 Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/ oraz uznaje go za wiążący.
13.1.6 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
13.1.7 Złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
13.1.8 Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U. z 2020r. poz. 346);
b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o
dowodach osobistych (t.j Dz.U. z 2020r. poz. 332).
13.1.9 Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet,
2) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
3) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
4) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich
głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
5) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
13.1.10 Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 80 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx,
.xls, .xlsx, .xml.zip., .rar,.txt,
13.1.11 Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie
PAdES;
2) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
3) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
13.1.12 Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla
Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku
dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
Pozostałe wymagania zawiera pkt 13 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-338;
2) sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul.
Grzegorza Piramowicza 32, adres e-mail: inspektor@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-346;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także Spółka Datacomp Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Gen. Henryka
Dąbrowskiego 24, 30-532 Kraków), nr Rejestru KRS 0000193067, jako właściciel Platformy on-line działającej pod adresem https://e-
ProPublico.pl/, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011
nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku
dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień
publicznych;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d. 8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
2. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
4. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.41.2023.DM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1 SWZ
1. Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi wykonania wielowariantowej koncepcji budowy drogi zbiorczej od ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego do ul. Wyspiańskiego poprzez ul. Joncy oraz budowy drogi lokalnej łączącej projektowaną drogę zbiorczą z osiedlem Kłodnica realizowanej w ramach zadania: Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1)wykonanie opracowań przedprojektowych:
a) opracowania geodezyjne,
b)dokumentacja geotechniczna,
c)badanie natężenia ruchu i prognoz w zakresie ruchu kołowego, pieszego i rowerowego,
d)dokumentacja hydrauliczno-hydrologiczna;
2)opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej drogi wraz z uzyskaniem wszystkich wytycznych, warunków technicznych, (pozytywnych) uzgodnień, sprawdzeń, opinii , w szczególności wielowariantową koncepcję należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Odpowiednimi Zarządcami Dróg, (w tym GDDKiA, WZD Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle czy Wydziałem Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego), Energetykiem Miejskim Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, gestorami sieci oraz uzyskać pozytywną opinię RZGW w Gliwicach i innych niezbędnych oraz wykonać:
a)analizę i prognozę ruchu, uwzględniające prognozowany ruch na wszystkich drogach objętych obszarem analizy wraz z obliczeniem przepustowości i miar warunków ruchu,
b)analizę przyrodniczą i analizę w zakresie akustyki,
c)mapę terenowo-prawną obrazującą strukturę własnościową terenu oraz zestawienia tabelarycznego z wykazem powierzchni nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod inwestycję (dla każdego wariantu),
d)opracowanie koncepcji stałej organizacji ruchu,
e)inwentaryzację zieleni,
f)analizę kosztową wariantów,
g)audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego;
3. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej drogi obejmującej
w szczególności:
1) Budowa drogi zbiorczej (klasa drogi Z) od włączenia ul. Joncy w ulicę Wyspiańskiego do Ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego o szerokości w całym przebiegu minimum 15,00m z miejscowym przewężeniem do 13,00 m na wysokości działek 1335/3, 1335/5 (obręb Kłodnica). Budowa 4 wlotu na rondzie im. Rotmistrza Pileckiego, budowa obiektu mostowego nad rzeką Kłodnicą w okolicy ronda;
2) Przebudowa skrzyżowania ul. Joncy z ul. Wyspiańskiego, budowa dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo na skrzyżowaniu (ul. Wyspiańskiego);
3)Budowa odcinka drogi (klasa L) wzdłuż ul. Wisławy Szymborskiej od skrzyżowania z nowoprojektowaną ulicą klasy Z, dowiązanie do istniejącej infrastruktury drogowej w okolicy dz. nr 1320/4 (obręb Kłodnica) – bez rozwiązania skrzyżowania ul. W. Szymborskiej z ul. Krasickiego;
4)Zaprojektowanie trzech wariantów połączenia projektowanej drogi zbiorczej z układem drogowym w okolicy ul. Jagiellońskiej, w tym:
a)Budowa odcinka drogi (klasa L) – odcinek drogi od projektowanej drogi zbiorczej, przejście przez kanał Kłodnicki, do skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Jagiellońskiej – zaprojektowanie ronda), na wysokości skrzyżowania z drogą gminną ul. Nektarową (zaznaczone na załączniku mapowym jako numer 2.) – wariant 1;
b)Budowa odcinka drogi (klasa L) – odcinek drogi od projektowanej drogi zbiorczej, przejście przez Kanał Kłodnicki w kierunku i poprzez dz. nr 786/2 (obręb Kłodnica) do skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Jagiellońskiej – zaprojektowanie ronda), a także zaprojektowanie odcinka drogi lokalnej poprzez dz. nr 786/1 i połączenie z ul. Helwiga (zaznaczone na załączniku mapowym jako numer 3.) – wariant 2;
c)3 wariant połączenia projektowanej drogi zbiorczej z układem drogowym w okolicy ul. Jagiellońskiej lub ul. Krasickiego zaproponowany przez Wykonawcę.
Przedstawione warianty koncepcji powinny się również różnić przeprowadzeniem ruchy pieszego i rowerowego przez drogę krajową nr 40 w taki sposób, że w 1 wariancie ruchu pieszy i rowerowy będzie wyprowadzony poprzez wyznaczenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów przez wloty istniejącego ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego(zaznaczone na załączniku mapowym jako numer 4.) wraz z wykonaniem oświetlenia dedykowanego, a także należy przeprowadzić analizę obecnej struktury ruchu na skrzyżowaniu i ewentualnie przeprojektować istniejące wloty ronda dostosowując je do potrzeb pieszych i rowerzystów. W wariancie 2 wyprowadzić ruch pieszy i rowerowy poprzez wyznaczenie przejścia dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 40 na wysokości dz. 415/2 (obręb Kędzierzyn), zaznaczone na załączniku mapowym jako numer 5. wraz z wykonaniem oświetlenia dedykowanego.
5) Wzdłuż projektowanych dróg należy przewidzieć dwukierunkowe ciągi piesze i rowerowe lub pieszo-rowerowe, a także skomunikować je z istniejącymi ciągami w ulicy Żabienieckiej i Wyspiańskiego (przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów przeprowadzić przez ul. Wyspiańskiego na drugą stronę, gdzie projektowana będzie ścieżka rowerowa i piesza według odrębnej koncepcji);
6)Należy ustalić obszary skrzyżowań projektowanych dróg, obszary skrzyżowań powinny określać granice działek ewidencyjnych;
7)Należy zaprojektować na całej długości dróg kanał technologiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Wydziału Zarządzania Drogami Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu (w załączeniu);
8)Należy zapewnić warunki odwodnienia konstrukcji nawierzchni, w przypadku konieczności odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do nowego wylotu, należy zaprojektować retencjonowanie wód opadowych w ilości min. 30% opadów rocznych, dopuszcza się możliwość budowy naturalizowanego zbiornika odparowującego;
9) Zalecenie technologiczne zgodnie z wytycznymi Wydziału Zarządzania Drogami Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu (w załączeniu);
10)Należy opracować koncepcję organizacji ruchu, uwzględnić wytyczne Zarządców Dróg, a także uzyskać uzgodnienie z właściwymi Zarządcami Dróg;
11)Skrzyżowania projektowanych dróg (oprócz ul. Joncy z ul. Wyspiańskiego) należy zaprojektować jako skrzyżowanie typu rondo;
12)Inwentaryzację zieleni wraz z zaznaczeniem kolidującej z projektowanymi rozwiązaniami;
13)Zaprojektowanie 1 kamery w rejonie planowanego połączenie projektowanej drogi z istniejącym rondem (zaznaczone na załączniku mapowym numer 4) oraz zaprojektowanie kamer w miejscu połączenia projektowanej drogi zbiorczej z drogami lokalnymi. Zaprojektowane kamery powinny współpracować z istniejącym programem systemu monitoringu miejskiego tj. Genetec.;
14)Zaprojektowanie oświetlenia według wytycznych z wydz. Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz wytycznych dla projektowanego oświetlenia ulicznego (w załączeniu).
4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie następujących czynności:
1)uzyskanie wszystkich wytycznych, warunków technicznych, (pozytywnych) uzgodnień, sprawdzeń, opinii , w szczególności wielowariantową koncepcję należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Odpowiednimi Zarządcami Dróg, (w tym GDDKiA, WZD Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle czy Wydziałem Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego), Energetykiem Miejskim Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, gestorami sieci oraz uzyskać pozytywną opinię RZGW w Gliwicach i innych niezbędnych ;
2) przekazywanie Zamawiającemu kopii uzyskanych dokumentów wymienionych w pkt. 1, w terminie umożliwiającym ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego;
3) sporządzenie innych, niewymienionych w umowie opracowań, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania decyzji organów administracji państwowej, samorządowej lub innych jednostek branżowo uzgadniających opracowanie - z punktu widzenia kompletności przedmiotu zamówienia lub jego części składowej;
4)wykonanie inwentaryzacji zieleni;
5)w razie konieczności - przygotowanie uzupełniających dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na usunięcie
6)wykonanie starannej inwentaryzacji istniejących zjazdów, wejść do obiektów budowlanych lub innych elementów zagospodarowania terenu w przypadku ich położenia w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego (istniejące rzędne należy przedstawić w formie szkicu wykonanego przez uprawnionego geodetę);
7)zinwentaryzowanie na osobnym rysunku wszelkich tablic informacyjnych, umieszczanych w pasie drogowym,
a niezwiązanych z jego funkcjonowaniem ze wskazaniem miejsca lokalizacji oraz treści tablicy w celu identyfikacji właściciela; bezwzględnie należy zaznaczyć na rysunku projektu zagospodarowania terenu tablice kolidujące
8)z projektowaną inwestycją;
9)sporządzenie innych, nie wymienionych w umowie opracowań, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania decyzji organów administracji państwowej, samorządowej lub innych jednostek branżowo uzgadniających opracowanie - z punktu widzenia kompletności przedmiotu zamówienia lub jego części składowej;
10)przygotowanie tabeli równoważności w odniesieniu do wyrobów, dla których w dokumentacji nie będą określone ich parametry techniczno-jakościowe, a jedynie będzie użyty znak towarowy, nazwa producenta itp. ze słowami „lub równorzędny czy równoważny” - brak tej tabeli stanowić będzie wadę dokumentacji projektowej;
11)uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego;
12)na wniosek Zamawiającego wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań projektowych oraz rozważenie możliwości zastosowania zamiennych materiałów/technologii robót:
a)na etapie realizacji przedmiotu zamówienia,
b)w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o niniejszy przedmiot umowy aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót,
c)na etapie realizacji robót budowlanych.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe zapisy z punktu 3.1. znajdują się w SWZ dostępnej na stronie prowadzonego postępowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 144 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Całkowita cena brutto [zł]

Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 60 pkt
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert;
- Cof – cena badanej oferty.

2.Termin wykonania (oceniany termin cząstkowy) [dni]

Liczba punktów = (T min/Tof) * 20 pkt
gdzie:
- T min - wartość najniższa spośród wszystkich ofert;
- T of - wartość badanej oferty.

Uwaga!
Terminy wykonania należy podać w dniach.

W ramach kryterium oceny ofert ocenie zostanie podany termin:

1) wykonania kompletnej i uzgodnionej koncepcji programowej drogi wraz z analizą i prognozą ruchu, analizą przyrodniczą i akustyczną oraz przekazanie jej Zamawiającemu - do sprawdzenia
- maksymalny termin wskazany przez Zamawiającego wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały termin wykonania dłuższy niż 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

W przypadku nie podania w ofercie któregokolwiek ze wskazanych terminów Zamawiający przyjmie do oceny terminy maksymalne.

3.Doświadczenie Projektanta [ilość]

20%= 20 pkt

Zamawiający w ramach kryterium „doświadczenie Projektanta” będzie przyznawał punkty za doświadczenie osoby wskazanej w ofercie jako ww. Projektant.
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że osoba wskazana jako projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, legitymuje się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczeniem polegającym na wykonaniu koncepcji lub dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi o długości nie mniejszej niż 200 m

w ilości:
- 2 szt. – otrzyma 0 pkt;
- 3 szt. – otrzyma 10 pkt;
- 4 szt. i więcej – otrzyma 20 pkt;


Wskazana w ofercie osoba, będzie pełnić funkcję Projektanta przy realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zmianę osoby pełniącej ww. funkcję, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowa proponowana osoba posiada nie mniejsze doświadczenie niż wykazane w złożonej ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać doświadczenie projektanta w sposób precyzyjny oraz określić doświadczenie w pkt IV ppkt 5 formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ).

Przepis art. 223 ust. 1 ustawy Pzp może mieć zastosowanie jedynie w zakresie wyjaśnienia treści złożonych ofert. W następstwie czynności złożenia wyjaśnień Wykonawca nie może uzupełniać Formularza ofertowego w zakresie kryterium o dodatkowe zadania nieujęte w Formularzu lub dokonywać ich zmiany.

Wykonawca w ramach kryterium może wskazać tylko jedną osobę do pełnienia danej funkcji. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże więcej niż 1 osobę do pełnienia danej funkcji, Zamawiający oceniał będzie jedynie tę osobę, która została wskazana jako pierwsza w kolejności.

W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji przez Zamawiającego spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego (np. w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp) Wykonawca dokona zmiany osoby spełniającej warunek udziału w postępowaniu, niezależnie od wskazanego doświadczenia nowego Projektanta, Zamawiający przyzna Wykonawcy w ramach niniejszego kryterium oceny ofert 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania (oceniany termin cząstkowy)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Projektanta

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa.

Wykonawca wskaże osobę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego:
1 osobę, która będzie pełnić funkcję Projektanta spełniająca następujące warunki:

a) posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej
b) legitymującą się w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert doświadczeniem w zakresie wykonania co najmniej dwóch koncepcji lub dokumentacji projektowych budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi o długości nie mniejszej niż 200 m – każda droga
Wskazane wyżej uprawnienia powinny być wydane na podstawie:
a) rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), lub
b) odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 220) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1117).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych w zakresie potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- w zakresie niezbędnym do
wykazania warunku udziału w postępowaniu; (wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty należy złożyć:
1) Formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wraz z oświadczeniem z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)
Oświadczenie składają odrębnie:
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ).
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli dotyczy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SWZ)
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
Wymagana forma – pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w 11.3;
5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym);
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów - wskazany w pkt 7.3 oraz 7.4 SWZ (jeżeli dotyczy);
7) dowód wniesienia wadium.
2.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu rejestrowego, o których mowa w pkt 11.1.3) SWZ, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3.Zapisy pkt 11.1.4) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.Zapisy pkt 11.1.3), 11.1.4) i 11.2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące zł 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3.Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP Kędzierzyn-Koźle 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
5.Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8.Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9.Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 8, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Punkt 6 SWZ
6.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści
pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.
6.2 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został
sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty, dostawy lub, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały
sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.4 W przypadku, o którym mowa w pkt 6.2 i 6.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.5 Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres
umocowania. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.6 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1) składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6.7 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z
postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
6.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej
określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia.
Zamawiający może żądać przedstawienia wyżej wskazanej umowy.
6.9 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy na podstawie art. 455 ust.1 ustawy Pzp. Szczegółowe
zasady wprowadzania zmian określone zostały w PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 11:45

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-19

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 ww. ustawy.
2.Szczegółowy termin realizacji umowy (terminy stałe oraz termin cząstkowy) zostały określone w pkt. 3.2 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.