eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR ATENEUM im. STEFANA JARACZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016425365

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Jaracza 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-378

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@teatrateneum.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://teatrateneum.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74646f0f-0439-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251145

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056298/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi sprzątania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-74646f0f-0439-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-74646f0f-0439-11ee-9355-06954b8c6cb9
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy
e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-74646f0f-0439-11ee-9355-06954b8c6cb9
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
6. Wykonawca składa ofertę przez platformę ezamowienia.gov.pl za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Na podstawie art. 14 RODO Teatr (Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza, ul. Stefana Jaracza 2, 00-378 Warszawa) informuje, że otrzymał Państwa dane osobowe od Państwa pracodawcy i stał się ich administratorem na mocy obowiązującej umowy na wykonywanie usług.
2. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Teatr lub pytania dotyczące przysługujących mu uprawnień, powinien skontaktować się z Teatrem na adres: ul. Stefana Jaracza 2, 00-378 Warszawa bądź z inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@teatrateneum.pl.
3. RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.
4. Teatr przetwarza Państwa dane osobowe pochodzące od Państwa pracodawcy w celu wykonania umowy łączącej go z Państwa pracodawcą na mocy, której wykonują Państwo jej postanowienia w tym pracę w Teatrze tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz jego uzasadnionego interesu prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest realizacja postanowień umowy, weryfikacja prawidłowego wykonania umowy, prowadzenia listy rozliczenia czasu pracy i potwierdzenia składu osobowego osób mających uprawnienie do przebywania na terenie Teatru.
5. Dane osobowe udostępnione Teatrowi to: imię i nazwisko, ewentualnie numer kontaktowy telefonu oraz połączony z nimi czas i miejsce pracy.
6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych: podmiotom wspierającym Teatr w realizacji niniejszej umowy, podmiotom świadczące usługi doradztwa prawnego, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Teatru, podmiotom, które żądają takich danych na podstawie odrębnych ustaw w tym urzędowi skarbowemu i ZUS.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu oraz okres wygaśnięcia roszczeń.
8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Teatr nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Państwa istotne skutki prawne.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Teatr przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z powyższych uprawnień możecie Państwo skorzystać, kontaktując się na adresy wskazane powyżej.
10. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których możecie Państwo z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu przetwarzania danych osobowych.
11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Teatr danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Teatr nie planuje przekazywać danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: sprzątanie pomieszczeń Teatru Ateneum w trzech lokalizacjach:
a) Siedziba główna – budynek główny i budynki techniczne oraz przynależne podwórko, parking i chodnik wzdłuż posesji przy ulicy Jaracza 2 i Jaracza 5, Warszawa.
Uwaga do zakresu sprzątania terenu zewnętrznego: ze względu na znacznie mniejsze nasilenie pracy w okresie wiosenno-letnim (w szczególności podczas przerwy urlopowej) Zamawiający przewiduje w tym okresie stosowanie przez Wykonawcę stawki za sprzątanie terenu zewnętrznego w wysokości 50% stawki ustalonej na okres jesienno-zimowy.
b) Scena 20 w budynku ZNP ZG OUPiS – scena wraz z zapleczem i foyer, ul. Smulikowskiego 6/8, Warszawa
Uwaga, pełne sprzątanie na Scenie 20 odbywać się będzie od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r., w miesiącach lipiec i sierpień 2024 r. sprzątanie tylko 2 razy w miesiącu – przerwa wakacyjna.
c) Biura i magazyny – siedziba zastępcza na czas remontu – ul. Smulikowskiego 1/3 i 4.

Ogólne założenie dot. świadczenia usługi: W okresie obowiązywania umowy od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 r. Teatr Ateneum funkcjonuje w 2 lokalizacjach (Jaracza 2 i Smulikowskiego 6/8), lokalizacja wyszczególniona w pkt. c Biura i magazyny – siedziba zastępcza może być wykorzystywana przez Teatr i przeznaczona do sprzątania okresowo i w różnym zakresie w zależności od bieżących potrzeb.

Zamówienie obejmuje sprzątanie scen w systemie ciągłym 7 dni w tygodniu (również w soboty i w niedziele, z pełnieniem dyżurów w czasie trwania spektakli i prób w zakresie utrzymania porządku) pomieszczeń w budynkach teatru oraz ich otoczenia. W cenę usługi powinny zostać wliczone koszty sprzętu, zakupu środków czystości i higienicznych oraz środków do dezynfekcji powierzchni kontaktowych.
Usługa sprzątania odbywać się będzie zgodnie z zapotrzebowaniem Teatru na podstawie repertuaru miesięcznego i tygodniowego planu prób, podawanego do wiadomości Wykonawcy na bieżąco.
W przypadku grania spektaklu na Scenie Głównej i Scenie 61 w lokalizacji Stefana Jaracza 2 możliwe jest pełnienie dyżuru przez jedną osobę sprzątającą. W przypadku grania jednocześnie w budynku głównym- Stefana Jaracza 2 i na Scenie 20 – Smulikowskiego 6/8- dyżur pełniony przez dwie osoby po jednej dla każdej ze scen.

Zamawiający przewiduje ramowo zatrudnienie przez Wykonawcę:
- 5 osób, w tym minimum 3 w pełnym wymiarze czasu pracy - łącznie do obu lokalizacji i terenu zewnętrznego,
- jedna z osób zatrudnionych w wymiarze pełnego etatu sprawować będzie obowiązki brygadzisty i do jej zadań należeć będzie koordynowanie i codzienny nadzór pracy zespołu sprzątającego oraz stały kontakt z przedstawicielem Teatru.

Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) dla jednej i wszystkich szkód.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami wyboru oferty:

Cena – 100% (najniższa cena = 100 pkt.).

Zgodnie z art. 246 ust.2 Ustawy w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert tj. w tym przypadku oferta z najniższą ceną.

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, przez co Zmawiający rozumie, że:

- w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali lub wykonują co najmniej 1 zamówienie polegające na utrzymaniu czystości obiektu/obiektów kultury wyposażonych w stałą widownię (miejsca dla widzów montowane na stałe) o liczbie miejsc nie mniejszej niż 200, gdzie odbywają się przedstawienia repertuarowe o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200 000 zł netto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający będzie żądał, zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy:

- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 7 PZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie żądał, zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy:

- wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie zgodne z art. 117 ust. 4 pzp (dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Z oświadczenia powinno wynikać, który wykonawca będzie realizował konkretny zakres prac.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie zgodne z art. 117 ust. 4 PZP (dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Z oświadczenia powinno wynikać, który wykonawca będzie realizował konkretny zakres prac.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy, a także sposób ich wprowadzenia został określony w SWZ. Pole tekstowe w Ogłoszeniu nie pozwala na wprowadzenie pełnego zapisu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty będą składane za pomocą Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia pracowników świadczących usługi sprzątacza/sprzątaczki na umowę o pracę - minimum 3 osób w pełnym wymiarze czasu pracy - łącznie do obu lokalizacji i terenu zewnętrznego, w tym jedną osobę sprawującą obowiązki brygadzisty/brygadzistki.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamówienie nie zostało podzielone na części.
Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia przez jednego wykonawcę motywując to względami organizacyjnymi i logistycznymi. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w Teatrze Ateneum, który posiada sceny wraz z zapleczem w 6 budynkach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. W dwu budynkach znajdują się sceny, na których w systemie ciągłym będą się odbywały próby i spektakle. Przy ich realizacji pracuje ten sam zespół techniczny i artystyczny. System organizacji pracy Teatru wymaga codziennego sprzątania obu budynków. Pomieszczenia Teatru we wszystkich 6 lokalizacjach tworzą spójną całość. W tej sytuacji współpraca z jednym wykonawcą, a co za tym idzie z jednym koordynatorem usprawni proces komunikacji i nadzoru ze strony Teatru oraz ograniczy ilość pomieszczeń socjalnych i magazynowych koniecznych do zapewnienia dla Wykonawcy.
4. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający zastosował kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert określając w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - zgodnie z art. 246 ust.2 PZP.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu świadczonej usługi. Na podstawie art. 433 pkt 4 Ustawy, Zamawiający wskazuje, że minimalny zakres zamówienia stanowi kwota odpowiadająca 90% wynagrodzenia ofertowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.