eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sokoły › Dostawa pospółki w ilości 4000 m3 przy wykonywaniu bieżących remontów dróg gminnych i dojazdowych do pól w 2023 roku na terenie gminy SokołyOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dostawa pospółki w ilości 4000 m³ przy wykonywaniu bieżących remontów dróg gminnych i dojazdowych do pól w 2023 roku na terenie gminy Sokoły

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sokoły

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670226

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Mickiewicza 10

1.5.2.) Miejscowość: Sokoły

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-218

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: (86) 4763010, 519412532

1.5.8.) Numer faksu: (86) 2194164

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sokoly.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sokoly.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pospółki w ilości 4000 m³ przy wykonywaniu bieżących remontów dróg gminnych i dojazdowych do pól w 2023 roku na terenie gminy Sokoły

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aad5533c-0500-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251140

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00002849/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Dostawa pospółki w ilości 4000 m³ przy wykonywaniu bieżących remontów dróg gminnych i dojazdowych do pól w 2023 roku na terenie gminy Sokoły

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ug-sokoly-wrotapodlasia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielnie zamówienia,w tym składanie ofert,wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą,z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP,odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Ofertę,oświadczenia,o których mowa w art.125ust.1 ustawy Pzp,podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa,zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej,w ogólnie dostępnych formatach danych,w szczególności w formatach:txt,rtf,pdf,doc,docx,odt.Ofertę,oświadczenia oraz dokumenty o których mowa w SWZ składa się pod rygorem nieważności,w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski,dokumenty lub informacje Wykonawcy przekazują przez platformę, dostępną pod adresem: https://ug-sokoly-wrotapodlasia.logintrade.net/ rejestracja/ustawowe.html.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z platformy:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- Internet Explorer,
- Google Chrome,
- Mozilla Firefox,
- Edge,
- Opera.
b) Pozostałe wymagania techniczne:
- dostęp do sieci internet;
- obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
- włączona obsługa JavaScript;
- zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
- zainstalowany Acrobat Reader;
- zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
c) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) - zwane dalej RODO, informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sokoły reprezentowana przez Wójta Gminy Sokoły, z siedzibą w Urzędzie Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły, tel.: (86) 4763 010, adres e-mail: sekretariat@sokoly.pl
2.W Urzędzie Gminy Sokoły został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt odbywa się za pomocą adresu e-mail: inspektor@ochronadanych.hub.pl
3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z przystąpieniem do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert.
4.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i lit e) RODO, w związku z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne.
6.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak również inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.
7.Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
8.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych skutkować będzie niemożnością realizacji ustawowych zadań Urzędu.
9.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10.Pan/i dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy.
11.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.26.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa pospółki sortowanej z kruszywa naturalnego o frakcji 0-31,5 mm
w następujących proporcjach:
- od 0 mm do 4 mm - 50 %
- od 4 mm do 16 mm - 25 %
- od 16 mm do 31,5 mm - 25 %
przy wykonywaniu bieżących remontów dróg gminnych i dojazdowych do pól w 2023 roku na terenie gminy Sokoły.
W zakres wykonywania prac wchodzi niwelacja terenu przed dostawą pospółki oraz dostawa własnej pospółki i bieżąca jej niwelacja po nawiezieniu w łącznej ilości 4000 m³. Niwelacja winna być wykonana równiarką samojezdną.
W cenę oferty należy wkalkulować wykonanie 5 badań laboratoryjnych dostarczonego materiału. Miejsce poboru próbki zostanie wskazane przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Sokoły.
2. Dostawy realizowane będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
w godz. 7:30-15:30.
3. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo do:
a) zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie do 50 %,
b)zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości zawartej umowy maksymalnie do 50 %.
Zmiana wielkości zamówienia nie może być podstawą do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
4.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
5.Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczenie placu budowy, oraz mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa w stosunku do pracowników i osób trzecich.
6.Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości oraz jakości dostarczonego materiału.
7.Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania dodatkowych badań laboratoryjnych (powyżej 5 badań) dostarczonego materiału, a w przypadku dostawy materiału niezgodnego z zamówieniem Wykonawca pokryje koszty związane z badaniem, a za dostarczony materiał nie otrzyma zapłaty.
8.Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w przypadku dwukrotnego stwierdzenia dostawy materiału nienależytej jakości.
9.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
10.Pojedynczy transport obejmować będzie tylko i wyłącznie załadunki pojazdu o maksymalnej ładowności 20 m³ z uwagi na konieczność dojazdu Wykonawcy na wskazane miejsce po drogach gruntowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów i ich znaczeniem:
-cena brutto – 60 %
-termin płatności faktury – 20 %
-termin dostawy – 20 %
gdzie 1% =1,00 pkt.
Wof = Lpc + Lpf+ Lpd
Gdzie:
-Wof – wartość oferty
-Lpc – ilość punktów za kryterium: cena brutto
-Lpf – ilość punktów za kryterium: termin płatności faktury
-Lpd – ilość punktów za kryterium: termin dostawy
a)Cena brutto – Lpc
Lpc= (C min/C of) * 60,00 pkt
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
- Cof – cena ofertowa badanej oferty
b)Termin płatności faktury - Lpf
gdzie:
- termin płatności faktury wynosi 14 dni - 0,00 pkt.
- termin płatności faktury wynosi 21 dni - 10,00 pkt.
- termin płatności faktury wynosi 30 dni - 20,00 pkt.
b)Termin dostawy - Lpd
gdzie:
-termin dostawy do 1-2 dni roboczych - 20,00 pkt.
-termin dostawy do 3-4 dni roboczych - 10,00 pkt.
-termin dostawy do 5 dni roboczych - 0,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy,
d) zdolności technicznej lub zawodowej
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać się, że dysponuje:
- min. 1 równiarką samojezdną;
- min. 3 samochodami samowyładowczymi o poj. 10 m³ - 20 m³.
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 3 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pacy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. ws. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) w zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
a)Formularz ofertowy-zał. nr 1 do SWZ.Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy,np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez Wykonawcę,że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww.dokumentów.Oznacza to, że w przypadku jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.Formularz ofertowy musi ponadto zawierać oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
b)Wypełniony zał. nr 2 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące odpowiednio:
-Wykonawcy;
- każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej;
- podmiotów „trzecich”, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach XVII SWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (pkt. XII.1 SWZ) oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp punkt 4 (pkt. XII.2 SWZ).
c)Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, na które Wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach XVII SWZ. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania ww. podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające,że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, (zał. nr 5 do SWZ), musi potwierdzać,że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2)sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
d)Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp określające, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna)- zał.nr 6 do SWZ.
e)Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw.konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty składa każdy z wykonawców zgodnie ze SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zakres oraz charakter zmian został określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 09:45

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem: https://ugsokolywrotapodlasia. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.