eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gda雟k › Wykonanie rob鏒 budowlanych w Domu Studenta nr 4 - skrzyd這 C oraz w Domu Studenta nr 1 - skrzyd這 B.Og這szenie z dnia 2023-06-07


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Wykonanie rob鏒 budowlanych w Domu Studenta nr 4 - skrzyd這 C
oraz w Domu Studenta nr 1 - skrzyd這 B.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gda雟ki Uniwersytet Medyczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288627

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Marii Sk這dowskiej-Curie 3a

1.5.2.) Miejscowo嗆: Gda雟k

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-210

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Tr鎩miejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gumed.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.gumed.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wykonanie rob鏒 budowlanych w Domu Studenta nr 4 - skrzyd這 C
oraz w Domu Studenta nr 1 - skrzyd這 B.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-b7f19d9e-050e-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00251139

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-06-07

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/gumed

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym, a Wykonawcami odbywa si b璠zie si drog elektroniczn przy u篡ciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gumed
2. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 instrukcje korzystania z Platformy dotycz帷e w szczeg鏊no軼i logowania, sk豉dania wniosk闚 o wyja郾ienie tre軼i SWZ, sk豉dania ofert, odbierani dokument闚 elektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynno軼i podejmowanych w niniejszym post瘼owaniu przy u篡ciu Platformy znajduj si w zak豉dce „Instrukcje dla Wykonawc闚” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 3. Formaty plik闚 wykorzystywanych przez wykonawc闚 powinny by zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTR紟 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie og這szenia jednolitego tekstu rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, minimalnych wymaga dla rejestr闚 publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla system闚 teleinformatycznych”.
4. Zalecenia:
1) Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie format闚: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczeg鏊nym wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie jednego z format闚: − .zip − .7Z
3) W鈔鏚 format闚 powszechnych a NIE wyst瘼uj帷ych w rozporz康zeniu wyst瘼uj: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
4) Zamawiaj帷y zwraca uwag na ograniczenia wielko軼i plik闚 podpisywanych profilem zaufanym, kt鏎y wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielko軼i plik闚 podpisywanych w aplikacji eDoApp s逝膨cej do sk豉dania podpisu osobistego, kt鏎y wynosi max 5MB.
5) Ze wzgl璠u na niskie ryzyko naruszenia integralno軼i pliku oraz 豉twiejsz weryfikacj podpisu, Zamawiaj帷y zaleca, w miar mo磧iwo軼i, przekonwertowanie plik闚 sk豉daj帷ych si na ofert na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
6) Pliki w innych formatach ni PDF zaleca si opatrzy zewn皻rznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pami皻a, aby plik z podpisem przekazywa 陰cznie z dokumentem podpisywanym.
7) Zamawiaj帷y zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka os鏏, stosowa podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie r騜nymi rodzajami podpis闚 np. osobistym i kwalifikowanym mo瞠 doprowadzi do problem闚 w weryfikacji plik闚.
8) Zamawiaj帷y zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowa mo磧iwo嗆 prawid這wego wykorzystania wybranej metody podpisania plik闚 oferty.
9) Je郵i Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze郾iejsze podpisanie ka盥ego ze skompresowanych plik闚.
5. Za dat przekazania oferty oraz wniosk闚, zawiadomie, dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze oraz innych informacji przyjmuje si dat ich przekazania na platformie - https://platformazakupowa.pl/pn/gumed.
6. Zamawiaj帷y, zgodnie z 3 ust. 3 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie u篡cia 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz udost瘼niania i przechowywania dokument闚 elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1261) okre郵a niezb璠ne wymagania techniczne umo磧iwiaj帷e prac na platformie https://platformazakupowa.pl tj.
1) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0,
4) w陰czona obs逝ga JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf,
6) Platforma dzia豉 wed逝g standardu przyj皻ego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar.
7. Wykonawca, przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okre郵one w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zak豉dce „Regulamin” oraz uznaje go za wi捫帷y,
2) zapozna i stosuje si do Instrukcji sk豉dania ofert/wniosk闚 dost瘼nej pod linkiem. https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 4. RODO
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gda雟ki Uniwersytet Medyczny, ul. M. Sk這dowskiej-Curie 3a, 80-210 Gda雟k, kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych mo磧iwy jest pod adresem email: iod@gumed.edu.pl
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z niniejszym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego;
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
d) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
e) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
h) nie przys逝guje Pani/Panu:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GUM2023 ZP0053

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie rob鏒 budowlanych na terenie Gda雟kiego Uniwersytetu Medycznego, obejmuj帷ego nast瘼uj帷e zadania:
Zadanie nr 1: wykonanie rob鏒 budowlanych zwi您anych z remontem w瞛堯w sanitarnych
na czterech kondygnacjach skrzyd豉 C Domu Studenckiego nr 4;
Zadanie nr 2: wykonanie rob鏒 budowlanych zwi您anych z remontem pomieszcze po po瘸rze
na trzech kondygnacjach skrzyd豉 B Domu Studenckiego nr 1.
2. Szczeg馧owy zakres rzeczowy zawiera dokumentacja (za陰cznik nr 3 do SWZ) na kt鏎 sk豉daj si nast瘼uj帷e dokumenty:
a) opis przedmiotu zam闚ienia,
b) STWiOR,
c) przedmiar,
d) rysunki,
e) dokumentacja fotograficzna,
f) wytyczne dotycz帷e dokumentacji powykonawczej,
g) jak r闚nie za陰cznik nr 4 – projekt umowy oraz za陰cznik do projektu umowy – karta gwarancyjna.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia (zgodnie z art. 112 ustawy pzp), mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym – Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owych warunk闚 w tym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚 – Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owych warunk闚 w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owych warunk闚 w tym zakresie.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
a) DOTYCZ。EJ WYKONAWCY – Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠 si wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie:
2 (dw鏂h) rob鏒 budowlano-instalacyjnych (obejmuj帷ych bran輳 budowlan, sanitarn oraz elektryczn) o warto軼i nie mniejszej ni 450.000,00 z brutto ka盥a robota,
lub
1 (jednej) roboty budowlano-instalacyjnej (obejmuj帷ej bran輳 budowlan, sanitarn oraz elektryczn) o warto軼i nie mniejszej ni 900.000,00 z brutto.
W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, jak i w przypadku pozosta造ch Wykonawc闚, warunek powy窺zy musi zosta w ca這軼i spe軟iony przez jeden podmiot. Zamawiaj帷y nie dopuszcza 陰czenia potencja堯w wielu podmiot闚 w celu wykazania do鈍iadczenia w tym warunku.
Dla potrzeb oceny spe軟iania ww. warunku, je郵i warto軼i zostan podane w walutach innych ni PLN, Zamawiaj帷y przyjmie 鈔edni kurs PLN dla tej waluty podawany przez NBP na dzie opublikowania og這szenia o zam闚ieniu w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Je瞠li w dniu publikacji og這szenia o zam闚ieniu w Biuletynie Zam闚ie Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje 鈔edniego kursu danej waluty, za podstaw przeliczenia przyjmuje si 鈔edni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji og這szenia o zam闚ieniu w Biuletynie Zam闚ie Publicznych.
b) DOTYCZ。EJ OS笅 – Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 skieruje do realizacji niniejszego zam闚ienia ni瞠j wymienione osoby:
• Kierownik rob鏒 budowlanych – jedna osoba – posiadaj帷a czynne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i budowlanej – minimum 2 lata do鈍iadczenia.
• Kierownik rob鏒 sanitarnych – jedna osoba - posiadaj帷a czynne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych – minimum 2 lata do鈍iadczenia.
• Kierownik rob鏒 elektrycznych – jedna osoba -- posiadaj帷a czynne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych – minimum 2 lata do鈍iadczenia.
Uwaga: Jedna osoba posiadaj帷a wymagane przez Zamawiaj帷ego uprawnienia mo瞠 pe軟i nadz鏎 w kilku bran瘸ch. W takim przypadku traktowane to b璠zie jako spe軟ienie wymaganych warunk闚.
Zamawiaj帷y, okre郵aj帷 wymogi dla ka盥ej osoby w zakresie posiadanych uprawnie budowlanych, dopuszcza odpowiadaj帷e im uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 oraz odpowiadaj帷e im uprawnienia wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze瞠niem art. 12a oraz innych przepis闚 ustawy Prawo budowlane ( tj.: Dz. U. z 2017 poz. 1332, 1529) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 z p騧. zm).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, aktualnych na dzie ich z這瞠nia (art. 274 ust. 1 ustawy pzp) tj.:

2) wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty.
3) wykazu os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2. Okresy wyra穎ne w latach lub miesi帷ach, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 2) powy瞠j, liczy si wstecz od dnia w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert w post瘼owaniu.
3. Je瞠li z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo瞠 z這篡 wymaganych przez zamawiaj帷ego podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 2), wykonawca sk豉da inne podmiotowe 鈔odki dowodowe, kt鏎e w wystarczaj帷y spos鏏 potwierdzaj spe軟ianie opisanego przez zamawiaj帷ego warunku udzia逝 w post瘼owaniu lub kryterium selekcji dotycz帷ego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4. W niniejszym post瘼owaniu zastosowanie maj przepisy Rozporz康zenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da Zamawiaj帷y od Wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, aktualnych na dzie ich z這瞠nia (art. 274 ust. 1 ustawy pzp) tj.:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji,

4. W niniejszym post瘼owaniu zastosowanie maj przepisy Rozporz康zenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da Zamawiaj帷y od Wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
5. Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, o kt鏎ym mowa w ust. 1 pkt. 1) powy瞠j – sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠 nie otwarto jego likwidacji, nie og這szono upad這軼i, jego aktywami nie zarz康za likwidator lub s康, nie zawar uk豉du z wierzycielami, jego dzia豉lno嗆 gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj帷ej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz璚ia tej procedury. Dokumenty, te powinny by wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed ich z這瞠niem.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1) Do oferty (za陰cznik nr 1 do SWZ) nale篡 do陰czy:
a) kosztorysy ofertowe –– w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
b) o鈍iadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ianiu warunku udzia逝 w post瘼owaniu – za陰cznik nr 2 oraz za陰cznik nr 7 do SWZ – w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ieniu warunku udzia逝 w post瘼owaniu sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenie te ma potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, przedstawia, wraz z o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b), tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub kryteri闚 selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby.
b) je瞠li dotyczy – pe軟omocnictwo, upowa積iaj帷e do z這瞠nia oferty.
c) je瞠li dotyczy – pe軟omocnictwo dla pe軟omocnika do reprezentowania w post瘼owaniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia - dotyczy ofert sk豉danych przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia,
d) przedmiotowe 鈔odki dowodowe – nie dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

3) Oferta wsp鏊na, sk豉dana przez dw鏂h lub wi璚ej Wykonawc闚, powinna spe軟ia nast瘼uj帷e wymagania:
a) oferta wsp鏊na powinna by sporz康zona zgodnie z SWZ,
b) spos鏏 sk豉dania dokument闚 w ofercie wsp鏊nej:
 dokumenty, dotycz帷e w豉snej firmy, takie jak np.: o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n we w豉snym imieniu;
 dokument wsp鏊ne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe sk豉da pe軟omocnik Wykonawc闚 w imieniu wszystkich Wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n;
c) kopie dokument闚 dotycz帷ych ka盥ego z Wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n musz by po鈍iadczone za zgodno嗆 z orygina貫m przez osob lub osoby upowa積ione do reprezentowania tych Wykonawc闚.
W przypadku gdyby wy這niona w prowadzonym post瘼owaniu oferta zosta豉 z這穎na przez dw鏂h lub wi璚ej Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego (np. konsorcjum), Zamawiaj帷y przed podpisaniem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego mo瞠 za膨da umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych podmiot闚, kt鏎a w spos鏏 nie budz帷y w徠pliwo軼i okre郵a:
 przedsi瑿iorc闚 odpowiedzialnych za z這穎n ofert i wykonanie zam闚ienia,
 oznaczenie celu gospodarczego dla kt鏎ego umowa zosta豉 zawarta,
 oznaczenie czasu trwania umowy, kt鏎y nie mo瞠 by kr鏒szy, ni okres obejmuj帷y realizacj zam闚ienia
 oznaczenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum oraz zasady reprezentacji. Zamawiaj帷y wszelk korespondencj oraz rozliczanie za wykonane dostawy prowadzi b璠zie z upowa積ionym reprezentantem konsorcjum.
 okre郵enie sposobu ustania umowy konsorcjum.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaj dla swej wa積o軼i formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i i b璠 dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 Prawa zam闚ie publicznych.
2. Zmiana postanowie zawartej Umowy mo瞠 nast徙i za zgod obu stron, wyra穎n na pi鄉ie w postaci aneksu pod rygorem niewa積o軼i.
3. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany Umowy przez wprowadzenie rob鏒 zamiennych w sytuacjach uzasadnionych w szczeg鏊no軼i, gdy sta造 si konieczne na skutek ujawnienia b喚d闚 w dokumentacji projektowej lub gdy wyst徙i豉 konieczno嗆 dokonania uzupe軟ie w dokumentacji niezb璠nych
dla prawid這wego wykonania i eksploatacji obiektu.
4. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany Umowy w zakresie przed逝瞠nia terminu zako鎍zenia rob鏒
o okres trwania przyczyn, z powodu kt鏎ych b璠zie zagro穎ne dotrzymanie terminu zako鎍zenia rob鏒,
w nast瘼uj帷ych sytuacjach:
a) wyst徙ienia niesprzyjaj帷ych warunk闚 atmosferycznych (w zakresie temperatury, wiatru lub opad闚) powoduj帷ych wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych rob鏒 budowlanych, stanowi帷ych przedmiot zam闚ienia. Jednocze郾ie Wykonawca zobowi您uje si do wpis闚 w dzienniku prowadzenia prac wszelkich niekorzystnych warunk闚 atmosferycznych uniemo磧iwiaj帷ych prowadzenie rob鏒 zgodnie z technologi wraz z okre郵eniem czasu przestoj闚 w prowadzonych robotach. Po stronie przedstawiciela Zamawiaj帷ego b璠zie potwierdzenie zdarzenia wpisem w dziennik. Przed逝瞠nie terminu realizacji zam闚ienia nast徙i maksymalnie o liczb dni, odpowiadaj帷 okresowi wstrzymania lub przerwania rob鏒 budowlanych.
b) je瞠li przyczyny, z powodu kt鏎ych b璠zie zagro穎ne dotrzymanie terminu zako鎍zenia rob鏒 b璠 nast瘼stwem okoliczno軼i, za kt鏎e odpowiedzialno嗆 nie ponosi Wykonawca, w szczeg鏊no軼i: dzia豉nia si造 wy窺zej, tj. dzia豉nia zewn皻rznego, nag貫go i nieprzewidywalnego, maj帷ej bezpo鈔edni i znaczny wp造w na terminowo嗆 wykonywania rob鏒, konieczno軼i zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno軼i mia造 lub b璠 mog造 mie wp造w na dotrzymanie terminu zako鎍zenia rob鏒,
c) je瞠li przyczyny, z powodu kt鏎ych b璠zie zagro穎ne dotrzymanie terminu zako鎍zenia rob鏒 b璠 nast瘼stwem op騧nie wynik造ch w przypadku uzgodnie z organami nadzoru budowlanego, urz璠ami.
d) gdy wyst徙i konieczno嗆 wykonania rob鏒 dodatkowych, zamiennych niezb璠nych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgl璠u na zasady wiedzy technicznej, kt鏎e wstrzymuj lub op騧niaj realizacj przedmiotu Umowy albo potrzeby zaniechania cz窷ci rob鏒.
5. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany umowy w zakresie wysoko軼i wynagrodzenia w nast瘼uj帷ych sytuacjach:
a) w przypadku, gdy zmiana umowy w tym zakresie jest uzasadniona konieczno軼i wykonania rob鏒 zamiennych, dodatkowych albo zaniechania (rezygnacji) z wykonania cz窷ci rob鏒;
b) w przypadku, o kt鏎ym mowa w 14 ust. 2 poni瞠j.
6. Warunkiem dokonania zmiany, o kt鏎ej mowa w ust. 3-4, jest z這瞠nie uzasadnionego wniosku przez stron inicjuj帷 zmian lub sporz康zenie przez strony stosownego protoko逝 wraz z opisem zdarzenia
lub okoliczno軼i stanowi帷ych podstaw do 膨dania takiej zmiany.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-22 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gumed

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 09:20

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-07-21

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

4. Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), wyklucza si:
a) wykonawc oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3;
b) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3.
5. Wykluczenie wskazane powy瞠j nast瘼uje na okres trwania okoliczno軼i okre郵onych w ust. 4.
6. W celu potwierdzenia, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post瘼owania zgodnie z ust. 4 do oferty nale篡 za陰czy o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w post瘼owaniu – za陰cznik nr 7 do SWZ – w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

1. Zamawiaj帷y w niniejszym post瘼owaniu wymaga wniesienia zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy.
2. Wykonawca, kt鏎y wygra przedmiotowe post瘼owanie zobowi您any b璠zie do wniesienia, najp騧niej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy w wysoko軼i 5% ca趾owitej ceny oferty brutto.
3. Zabezpieczenie nale篡tego wykonania umowy mo瞠 by wnoszone wed逝g wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach, zgodnie z art. 450 ustawy pzp.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieni康zu Wykonawca zobowi您any jest wp豉ci przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego.
5. Zamawiaj帷y dokona zwrotu zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy zgodnie z art. 450 ust. 5 ustawy pzp.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.