eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Gminy Miasto Biłgoraj w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Gminy Miasto Biłgoraj w ramach projektu „Cyfrowa Gmina"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Biłgoraj

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369020

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 16

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bilgoraj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bilgoraj.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Gminy Miasto Biłgoraj w ramach projektu „Cyfrowa Gmina"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f57197d9-0385-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251116

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACTEU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f57197d9-0385-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z niej jest bezpłatne 2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się numerem: SI.271.8.2023.
3.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
5.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień oraz zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają
również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7.Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres przetargi@bilgoraj.pl (nie
dotyczy składania ofert) – do wiadomości wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające awarię Platformy e-zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Biłgoraj, Pl. Wolności 16, 23 400 Biłgoraj.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@bilgoraj.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe będą są przetwarzane w celu:
1) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 1 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulaminach administratora,
2) zawarcia umowy oraz jej realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
3) zapewnienia kontaktu z osobami wskazanymi przez Wykonawcę/Zleceniobiorcę do przeprowadzenia postępowania/realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4) archiwalnych.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, (np. podmiotom serwisującym systemy informatyczne/teleinformatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np. banki, Poczta Polska, firmy kurierskie itp.).
5. Z uwagi na współfinansowanie zamówienia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (dalej „POPC”), Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca. Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Instytucję Zarządzającą znajdzie Pan/Pani na stronie internetowej: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-programie-polska-cyfrowa/.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w zakresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Dane będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ciąg dalszy z pkt 3.15.) 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (przy czym zgłoszenie żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych.
9. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem udziału w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz możliwości kontaktu z osobami wskazanymi do przeprowadzenia postępowania/realizacji umowy. Odmowa podania danych będzie skutkowała odmową udziału Pani/Pana w postępowaniu oraz prowadzenia sprawnej komunikacji.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.
12. Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SI.271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa laptopów i sprzętu peryferyjnego – obejmuje:
• laptopy z systemem operacyjnym – 10 szt.,
• stacje dokujące do laptopów – 10 szt.,
• monitory komputerowe – 10 szt.,
• skaner dokumentowy – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30121430-6 - Cyfrowe urządzenia powielające

30216110-0 - Skanery komputerowe

30231300-0 - Monitory ekranowe

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki serwisu gwarancyjnego na laptopy

4.3.6.) Waga: 36

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki serwisu gwarancyjnego na monitory

4.3.6.) Waga: 4

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa oprogramowania – obejmuje:
• pakiety oprogramowania biurowego – 10 szt.,
• licencje zdalnego pulpitu – 10 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48422000-2 - Zestawy pakietów oprogramowania

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5.1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące środki dowodowe:
5.1.1. opis zaoferowanego sprzętu i oprogramowania umożliwiający Zamawiającemu weryfikację spełniania przez oferowane dostawy wymagań minimalnych, wskazujący dla każdego elementu wskazanego w Załączniku nr 1 do SWZ (w zestawieniu rzeczowo – ilościowym właściwym dla części, na którą wykonawca składa ofertę) nazwę producenta, modelu i numer produktu lub nazwę oprogramowania dla każdego z zaoferowanych urządzeń lub oprogramowania, w zakresie sprzętu dodatkowo odnoszący się do każdego z wymagań określonych w Załączniku nr 1 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) z załączeniem:
5.1.1.1. wydruków ze strony internetowej www.cpubenchmark.net potwierdzających wyniki testów dla procesorów zainstalowanych w laptopach (dotyczy części 1), dopuszcza się wydruki w języku angielskim;
5.1.1.2. wydruków ze strony producentów systemów operacyjnych stanowiące potwierdzenie kompatybilności laptopów z oferowanym systemem operacyjnym (dotyczy części 1), dopuszcza się wydruki w języku angielskim.
5.2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym w wezwaniu.
5.3. Postanowienia pkt. 5.2 nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5.4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

5.1.1. opis zaoferowanego sprzętu i oprogramowania umożliwiający Zamawiającemu weryfikację spełniania przez oferowane dostawy wymagań minimalnych, wskazujący dla każdego elementu wskazanego w Załączniku nr 1 do SWZ (w zestawieniu rzeczowo – ilościowym właściwym dla części, na którą wykonawca składa ofertę) nazwę producenta, modelu i numer produktu lub nazwę oprogramowania dla każdego z zaoferowanych urządzeń lub oprogramowania, w zakresie sprzętu dodatkowo odnoszący się do każdego z wymagań określonych w Załączniku nr 1 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) z załączeniem:
5.1.1.1. wydruków ze strony internetowej www.cpubenchmark.net potwierdzających wyniki testów dla procesorów zainstalowanych w laptopach (dotyczy części 1), dopuszcza się wydruki w języku angielskim;
5.1.1.2. wydruków ze strony producentów systemów operacyjnych stanowiące potwierdzenie kompatybilności laptopów z oferowanym systemem operacyjnym (dotyczy części 1), dopuszcza się wydruki w języku angielskim.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.1. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 5.1.1 niniejszej SWZ.
1.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1 SWZ.
1.3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia (jeżeli dotyczy).
1.4. Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
1.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 Ustawy
1.6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt 10.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres okoliczności zmian zawierają załączniki nr 4 i 4A (projekty umów) do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.