eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Będzin › Przebudowa dróg gminnych Śmigielskiego, Sznajdera oraz RewolucjonistówOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych Śmigielskiego, Sznajdera oraz Rewolucjonistów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Będzin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257446

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 20

1.5.2.) Miejscowość: Będzin

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.bedzin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bedzin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych Śmigielskiego, Sznajdera oraz Rewolucjonistów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa780401-042f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251056

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026199/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa dróg gminnych, przebudowa ciągów pieszych, parkingu, zatoki postojowej, oświetlenia obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym ulic Śmigielskiego, Sznajdera oraz Rewolucjonistów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umbedzin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umbedzin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzieleniu
zamówienia komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi
zamówień.Ofertę,oświadczenie, o których mowa wart. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego należy złożyć pod
rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegóły dotyczące komunikacji zostały opisane w części XXVI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Będzina z siedzibą 42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20;
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z
ochroną danych osobowych w następujący sposób:
◦ pod adresem poczty elektronicznej:iod@um.bedzin.pl;
◦ pisemnie na adres siedziby Administratora;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - c.d. w kolejnej Sekcji

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;- posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących(1);
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(2);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(3);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1) Wyjaśnienie: Zgodnie z art. 75 PZP, w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z
żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia.
2) Wyjaśnienie: Zgodnie z art. 76 PZP , skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu
postępowania oraz jego załączników.
3) Wyjaśnienie: Zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP , w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust.1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego
protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa dróg gminnych 300003S oraz 300019S, 300094S, przebudowa ciągów pieszych, parkingu, zatoki postojowej,
oświetlenia obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym ulic Śmigielskiego, Sznajdera oraz Rewolucjonistów
Dofinansowanie ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg

4.2.6.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71322500-6 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71351100-4 - Usługi przygotowania i analizy podłoża

71352000-0 - Usługi badania podłoża

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45223320-5 - Roboty budowlane w zakresie obiektów typu parkuj i jedź

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45213312-3 - Roboty budowlane w zakresie budynków parkingowych

45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233270-2 - Malowanie nawierzchni parkingów

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca
wykaże, że:
1.1.wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie:
1) dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 4 500 000 zł brutto każda wykonaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”
polegającą na zaprojektowaniu i budowie i/lub przebudowie dróg, chodników, ciągów komunikacyjnych wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu
lub
2) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie dróg, chodników, ciągów komunikacyjnych
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu o minimalnej wartości brutto 4 500 000 zł każda
oraz
- co najmniej dwie usługi polegające na zaprojektowaniu dróg, chodników, ciągów komunikacyj-nych wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu o minimalnej wartości robót budowlanych brutto 4 500 000 zł
każda.
lub
3)co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 4 500 000 zł brutto wykonaną w formule „zaprojektuj i
wybuduj” polegającą na zaprojektowaniu i budowie i/lub przebudowie-dróg, chodników, ciągów komunikacyjnych wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną, oraz zago-spodarowaniem terenu
oraz
co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie dróg, chodników, ciągów komunikacyjnych
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu o minimalnej wartości brutto 4 500 000 zł
oraz
co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu dróg, chodników, ciągów komunikacyjnych wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu o minimalnej wartości robót budowlanych brutto 4 500 000 zł.
Wymaga się, aby ww. roboty budowlane i usługi wykonane były należycie, w szczególności zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone.
1.2.dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
-w zakresie dokumentacji projektowej:
1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające
im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we
właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”) posiadającą minimum 5
letnie doświadczenie w projektowaniuw specjalności drogowej, wymagana liczba osób na stanowisku: 1.
-w zakresie realizacji robót budowlanych:
2)osobą (Kierownik Budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej bez ograniczeń - lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz zrzeszony we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
15.12.2000 r.o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub spełniającą warunki, o których
mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a
ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług
transgranicznych”) posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie
posiadanych uprawnień budowlanych, w tym co najmniej przy jednej zakończonej inwestycji budowlanej polegającej na
budowie lub przebudowie obiektu drogowego o łącznej kwocie brutto minimum 4 500 000 zł. Wymagana liczba osób na
stanowisku: 1.
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała więcej niż
jedną z wymaganych przez Zamawiającego specjalności.
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca
wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż w wysokości: 2 000 000 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy
występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja
będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt.2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy. Zmiany Umowy dopuszczalne będą w granicach
wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówieńpublicznych, w tym art. 455ust.1 oraz ust.2
tej ustawy oraz określonych w niniejszej Umowie. Szczegółowe informacje na temat zmian umowy
zostały opisane w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy składać na Platformie do elektronicznej obsługi zamówieńpublicznych dostępnej pod adresem https://umbedzin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.