eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276902504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 207

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-914

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@srk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2385bc31-050b-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251031

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.srk.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe wymagania co do postaci i formy składanych oświadczeń i dokumentów zawiera Rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji.
Środkiem komunikacji elektronicznej jest Platforma Zakupowa EFO dostępna pod adresem https://efo.coig.biz Korzystanie z Platformy Zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Środkiem komunikacji elektronicznej możliwym do wykorzystania przy składaniu wyjaśnień, informacji lub uzupełnień jest także poczta elektroniczna, adres e-mail: mfornicka@srk.com.pl i przetargi@srk.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Inne wymagania techniczne w zakresie wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Zakupowej:
1) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
− przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript;
− Internet Explorer wersja 10 lub 11,
− Mozilla Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dla wersji beta),
− zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) – zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java,
− minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania 1366x786.
2) pozostałe wymagania techniczne:
− dostęp do sieci Internet;
− Komputer klasy PC komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP, Vista).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): pkt 1 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): pkt 1 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-BZ-0012/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:
WYKONANIU BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
Zadanie 1 – Wykonanie badania sprawozdania finansowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. za rok obrotowy 2023 i 2024, z uwzględnieniem badania prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków dotacji budżetowej lub innej pomocy publicznej, środków unijnych oraz obowiązków wynikających z art. 44 ustawy Prawo energetyczne.
Zadanie 2 – Wykonanie badania sprawozdań z wykorzystania w roku 2023 i 2024 środków finansowych, o których mowa w umowach objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, zawartych pomiędzy Skarbem Państwa a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. w dniu (i) 12 grudnia 2017 r., (ii) 21 grudnia 2017 r., (iii) 18 grudnia 2020 r., (iiii) 29 grudnia 2020 r oraz wydania w tym zakresie opinii.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79212100-4 - Usługi audytu finansowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
1) Opis kryterium ,,Cena” (cena oferowana brutto). Waga kryterium - 85 %
2) Opis kryterium „Doświadczenie” – D, D1, D2. Waga kryterium - 15% będzie rozpatrywane na podstawie ilości wpisanej w Formularzu Ofertowym.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w zakresie ilości sporządzonych sprawozdań finansowych tożsamych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie tj: KRYTERIUM D – 5% a) z udziałem powyżej 25% Skarbu Państwa, których obroty w badanym okresie wyniosły nie mniej niż 500 mln zł, lub b) Spółek zależnych jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa ze 100% własnością kapitału państwowego lub Spółki ze 100 % własnością kapitału państwowego tworzone przez państwowe osoby prawne inne niż jednoosobowe Spółki Skarbu Państwa, których obroty w badanym okresie wyniosły nie mniej niż 500 mln zł

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w zakresie ilości sporządzonych sprawozdań finansowych tożsamych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie tj. podmiotów, które wykorzystują w swojej działalności dotację budżetową

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w zakresie ilości sporządzonych sprawozdań finansowych tożsamych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie tj. przedsiębiorstw górniczych w rozumieniu art. 2 ust. 1) ustawy o funkcjonowaniu węgla kamiennego z dnia 7 września 2007 r

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wpisem do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) Zamawiający uzna warunek w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem dokumentu uprawniającego go do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego potwierdzone wpisem na listę podmiotów prowadzoną przez Agencję Nadzoru Audytowego(PANA)zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach
3) Zamawiający uzna warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej zgodnie z art. 53 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415).
4) Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże się:
a) dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego tj. kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania, biegłymi rewidentami, którzy spełniają warunki określone przepisami prawa tj. określone w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o biegłych – minimum trzech biegłych rewidentów - (rozumianego jako osoba fizyczna). Wykonawca wyznacza także spośród wymaganych osób jako kluczowego biegłego rewidenta osobę wpisaną do rejestru biegłych rewidentów w celu spełnienia warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach,
b) należytym wykonaniem usług w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na badaniu sprawozdania finansowego nie mniej niż 2 przedsiębiorstw górniczych w rozumieniu art. 2 ust. 1) ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego z dnia 7 września 2007 r. wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
c) należytym wykonaniem usług w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na badaniu sprawozdania finansowego nie mniej niż 2 podmiotów:
a) z udziałem powyżej 25% Skarbu Państwa, których obroty w badanym okresie wyniosły nie mniej niż 500 mln zł, lub
b) Spółek zależnych jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa ze 100% własnością kapitału państwowego lub Spółki ze 100 % własnością kapitału państwowego tworzone przez państwowe osoby prawne inne niż jednoosobowe Spółki Skarbu Państwa, których obroty w badanym okresie wyniosły nie mniej niż 500 mln zł, wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
d) należytym wykonaniem usług w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na badaniu sprawozdania finansowego nie mniej niż 2 podmiotów, które wykorzystują w swojej działalności dotację budżetową wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
e) należytym wykonaniem usług w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającą na badaniu sprawozdania finansowego nie mniej niż 1 podmiotu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo energetyczne wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
4) Oświadczeniem, że członkowie zespołu wykonującego badanie spełniają wymogi niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach (pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia) oraz, że nie istnieją inne zagrożenia dla ich niezależności, a także zastosowano zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawców wraz z ofertą na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego;
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – wzór Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych w przypadkach, o których mowa w art. 274 ust. 2 ustawy Pzp:
1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; W przypadku gdy odpis jest dostępny bezpłatnie w publicznej bazie danych Zamawiający nie wymaga złożenia odpisu.
2) dokument potwierdzający,(wydruk ze strony www.) że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego prowadzoną przez Agencję Nadzoru Audytowego(PANA)zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach
3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej zgodnie z art. 53 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) ;
4) Oświadczenia Wykonawcy i członków zespołu przewidzianego do wykonania badania o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz braku istnienia innych zagrożeń dla ich niezależności, a także o zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania – wzór Załącznik nr 6 do SWZ;
5) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór Załącznik nr 3 do SWZ...

Pozostałe informacje w pkt 9.2. ppkt 6) - 10 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Podwykonawstwo - pkt 10 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://laip-srk.coig.biz/

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

1. Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 17 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej na zasadach określonych poniżej:
1) po dokonaniu badania złożonych ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu,
2) w toku aukcji elektronicznej stosowane będzie kryterium ofert – zgodnie z zapisami SWZ – w toku aukcji licytowana będzie tylko cena,
3) sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę ofert, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji,
4) w trakcie aukcji każdemu Wykonawcy udostępniany jest: numer porządkowy przydzielony jego ofercie, aktualna pozycja w rankingu ofert, wysokość ceny najkorzystniejszej, wysokość postąpienia, które Wykonawca powinien dokonać w celu złożenia najkorzystniejszej oferty przy uwzględnieniu zaoferowanych przez niego pozostałych kryteriów oceny ofert, czas pozostały do zakończenia aukcji,
5) aukcja trwa 20 minut. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie ostatnich 10 minut aukcji wydłuża ją o 10 minut dogrywki. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie dogrywki wydłuża czas aukcji o kolejną 10 minutową dogrywkę. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń co do liczby dogrywek,
6) postąpienie zostanie określone na poziomie nie mniejszym niż 0,1 % ceny całkowitej ceny brutto, określonej w ofercie ocenionej jako najkorzystniejszej.
2. Adres Portalu Aukcji Publicznych, na którym będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-srk.coig.biz/
1) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców:
a) Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zawierające między innymi komplet: login i hasło (umożliwiające zalogowanie do systemu aukcyjnego), zostanie przesłane Wykonawcom za pośrednictwem Portalu Aukcji Publicznych, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w formularzu ofertowym.
2) Zalecane wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z Portalem Aukcji Publicznych:
a) Szerokopasmowe łącze internetowe,
b) Komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP);
c) Stabilne wersje (bez wsparcia dla wersji beta) przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji od 9 do 11. Przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę JavaScript oraz zainstalowane darmowe oprogramowanie Java (JRE) – zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java,
d) Ważny podpis elektroniczny zweryfikowany kwalifikowanym certyfikatem wydanym przez jedno z następujących centr certyfikacji:
• Cencert,
• Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,
• PWPW,
• Certum
• EuroCert.
e) Urządzenie techniczne służące do obsługi podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem,
f) Minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania portalu to 1366x768,
g) Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące w/w warunków Wykonawca znajdzie na stronie https://laip-srk.coig.biz w dziale „Informacje podstawowe” oraz instrukcji obsługi w dziale „Instrukcja obsługi” (dostępnej po zalogowaniu).
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Uczestników z oprogramowania innego niż zalecane.
4. Akceptacja regulaminu Portalu Aukcji Publicznych jest elementem wymaganym w trakcie pierwszego logowania oraz po każdorazowej zmianie regulaminu Portalu.
5. Wykonawca ma możliwość zalogowania do Portalu Aukcji Publicznych, przeprowadzenia testu podpisu kwalifikowanego oraz udziału w stałej aukcji testowej od momentu otrzymania wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora (komplet login-hasło).
6. W przypadku, gdy Wykonawca posiada podpis elektroniczny wystawiony przez zagraniczne centrum certyfikacji, jest on zobligowany do dostarczenia Administratorowi wzoru takiego podpisu w terminie nie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem aukcji.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w kwocie: 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych, 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

pkt 11 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wynikających wprost z przepisów ustawy Pzp oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w Projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
• w sprawie procedury:
Magda Fornicka – Pietraszko, e-mail: mfornicka@srk.com.pl tel. 32 432 10 69;
Jolanta Szewczyk, e-mail: jszewczyk@srk.com.pl tel. 32 432 10 63.
• w sprawie merytorycznej zakresu zadania objętego przedmiotem zamówienia:
Liliana Maj Sarga, lmajsarga@srk.com.pl, telefon: 32 432 14 01.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia obejmuje okres 24 miesięcy.
Zadanie 1
za 2023 rok
1. Wydanie oraz doręczenie w formie elektronicznej na adres mailowy koordynatora Zamawiającego wskazanego w umowie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Oddziałów SRK S.A. za rok 2023 – do dnia 12.03.2024 r.
2. wydanie oraz doręczenie w formie elektronicznej na adres mailowy koordynatora Zamawiającego wskazanego w umowie sprawozdania (łącznego) z badania sprawozdania finansowego SRK S.A. za rok 2023 Spółki – do dnia 22.03.2024 r.
za 2024 rok
1. wydanie oraz doręczenie w formie elektronicznej na adres mailowy koordynatora Zamawiającego wskazanego w umowie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Oddziałów SRK S.A. za rok 2024 – do dnia 12.03.2025r.
2. wydanie oraz doręczenie w formie elektronicznej na adres mailowy koordynatora Zamawiającego wskazanego w umowie sprawozdania (łącznego) z badania sprawozdania finansowego SRK S.A. za rok 2024 – do dnia 21.03.2025r.
Zadanie 2
za 2023 rok
1. Wykonanie badania sprawozdań z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w umowach objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, zawartych pomiędzy Skarbem Państwa a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. sporządzone odrębnie odpowiednio dla umów zawartych w dniu (i) 12 grudnia 2017 r., (ii) 21 grudnia 2017 r., (iii) 18 grudnia 2020 r., (iiii) 29 grudnia 2020 r., oraz wydania i doręczenia w formie elektronicznej w tym zakresie opinii – do dnia 22.03.2024 r.
za 2024 rok
1. Wykonanie badania sprawozdań z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w umowach objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, zawartych pomiędzy Skarbem Państwa a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. sporządzone odrębnie odpowiednio dla umów zawartych w dniu , (i) 21 grudnia 2017 r., (ii) 18 grudnia 2020 r., (iii) 29 grudnia 2020 r., oraz wydania doręczenia w formie elektronicznej w tym zakresie opinii – do dnia 21.03.2025 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.