eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczekociny › Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w SzczekocinachOgłoszenie z dnia 2021-10-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZCZEKOCINY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398735

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Senatorska 2

1.5.2.) Miejscowość: Szczekociny

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-445

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczekociny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szczekociny.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86f638c2-3705-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00251010

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003158/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szczekociny.finn.pl/bipkod/012/001

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/

2) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal

2. W zakresie komunikacji z Wykonawcami - poczta elektroniczna: zamowienia@szczekociny.pl

3. Adres strony internetowej: https://szczekociny.finn.pl/bipkod/012/001

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez miniPortal) – zobowiązany jest zapoznać w
miniPortalu - dostępnymi pod adresem „Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

2. Złożenie oferty poprzez miniPortal oznacza akceptację regulaminu miniPortalu dostępnego pod
adresem https://miniportal.uzp.gov.pl,

3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z miniPortalu wskazane są na stronie internetowej
miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl

4. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

5. Pozostałe postanowienia zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RR.271.1.7.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających termomodernizacji oraz rozbudowie budynku przedszkola przy ul. Jana Pawła II nr 3 w Szczekocinach zlokalizowanego na działce nr ew. 2474 (Obręb 0001 Szczekociny, 241608 4 Szczekociny).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Rozbudowę budynku przedszkola w wyniku której:
- powstanie nowa wydzielona, oddymiana klatka schodowa
- na parterze budynku powstanie szatnia odzieży wierzchniej na 125 miejsc oraz dwa pomieszczenia biurowe
- na piętrze budynku powstanie sala przedszkolna przeznaczona dla 25 dzieci
- powstaną nowe schody zewnętrzne do istniejących i projektowanych wyjść z budynku.

2.2. Remont istniejących pomieszczeń budynku, w ramach którego powstaną toalety dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia gospodarcze i porządkowe.
Remont pomieszczeń 1 piętra przewiduje aranżację sali wewnętrznej jako sali zabaw nie przeznaczonej na stały pobyt użytkowników, wykonie toalety do projektowanej sali przedszkolnej.
Remont obejmuje wymianę instalacji wod- kan, oraz instalacji elektrycznej.

2.3. Roboty termomodernizacyjne całego istniejącego obiektu, w tym wymianę grzejników wraz z instalacją c.o. bez wymiany źródła ciepła.
Roboty termomodernizacje budynku obejmować będą ściany zewnętrzne łącznie z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic, dociepleniem ścian parteru i 1 piętra oraz docieplenie przestrzeni stropodachu granulatem styropianowym – wg parametrów przyjętych na podstawie audytu energetycznego opracowanego dla istniejącego budynku. polegać będą na wykonaniu docieplenia obiektu w technologii BSO wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych, instalacji odgromowej.
Roboty termomodernizacje obejmują wymianę stolarki otworowej tj. okien i drzwi wg zestawienia oraz parametrów przyjętych na podstawie audytu energetycznego opracowanego na potrzeby niniejszego opracowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w SWZ, tj.
a) Cena oferty
b) Przedłożenie okresu gwarancji .

2. Punktacja w ramach kryteriów będzie przeliczana z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń.

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach.

4. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.

5. Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią:
a) Cena (C) –waga 60 %,
b) Przedłożenie okresu gwarancji ponad 60 miesięcy - waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 Prawa zamówień publicznych, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę gwarancyjna nie mniejszą niż 1 600 000,00 złotych.

4. zdolności technicznej lub zawodowej:

4.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia, jeśli Wykonawca okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane w tym

1) co najmniej 1 (jedną) robotę w zakresie termomodernizacji budynków o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto,
oraz

2) co najmniej 1 (jedną) robotę w zakresie budowy lub rozbudowy lub nadbudowy budynku o wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto.
UWAGA: W przypadku konsorcjum warunek określony w ppkt 1) i odpowiednio określony w ppkt 2) musi być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował:

1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, o których mowa w Prawie budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która pełnić będzie funkcje kierownika budowy;

2) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, o których mowa w Prawie budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która pełnić będzie funkcje kierownika robót w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;

3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w Prawie budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która pełnić będzie funkcje kierownika robót elektrycznych.

UWAGA 1 Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
UWAGA 2 Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji przez jedną osobę pod warunkiem, że posiada ona uprawnienia do pełnienia tych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

1) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3) Prawa zamówień publicznych,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4) Prawa zamówień publicznych, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5) Prawa zamówień publicznych, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6) Prawa zamówień publicznych,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
f) art. 109 ust. 1 pkt 7) Prawa zamówień publicznych,
g) art. 109 ust. 1 pkt 8) Prawa zamówień publicznych.
Wzór w/w oświadczenia dołączony zostanie do wezwania w trybie art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Prawa zamówień publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór w/w oświadczenia dołączony zostanie do wezwania w trybie art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu :

1) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

2) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Wzór Wykazu robót budowlanych dołączony zostanie do wezwania w trybie art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

3) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wzór Wykazu osób dołączony zostanie do wezwania w trybie art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych za wyjątkiem przypadku o którym mowa w pkt. 2.2.2. SWZ, tj.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów (przedmiotowych środków dowodowych) potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca nie złoży wyżej wymienionych dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia).

Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia / uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 19 000,00 (słownie: dziewiętnaście tysięcy i 00/100) złotych.

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 Prawa zamówień publicznych, tj.:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach Numer konta: 44 8277 0002 0009 0000 0566 0006. Tytuł przelewu z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu Nr RR.271.1.7.2021 "Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach" .
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).

5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Szczekociny, 42-445 Szczekociny, ul. Senatorska 2.
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.

6. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.

7. Jeżeli oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), Zamawiający wymaga aby w treści gwarancji wadialnej zostali wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie składający ofertę (członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy - wspólnicy spółki cywilnej) lub aby w treści gwarancji wadialnej zostało wyraźnie wskazane, że strona stosunku gwarancyjnego jest liderem/pełnomocnikiem – jednym z uczestników konsorcjum/wspólników spółki cywilnej, działającym także w imieniu i na rzecz innych, wskazanych, uczestników jako wykonawców – którzy wspólnie złożyli lub złożą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

8. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp.

9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 Pzp.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Prawa zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.