eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piaseczno › Wykonywanie usług sprzątania i utrzymywania czystości w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w PiasecznieOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usług sprzątania i utrzymywania czystości w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w Piasecznie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Piasecznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141231032

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki

1.5.2.) Miejscowość: Piaseczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 703 78 85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gospodarczy@piaseczno.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaseczno.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sąd

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sądownictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usług sprzątania i utrzymywania czystości w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w Piasecznie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27379d49-0507-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250967

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00135942/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie wykonywania usług sprzątania i utrzymywania czystości w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w Piasecznie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-27379d49-0507-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl/ dodatkowo wymagania techniczne i organizacyjne systemu określone zostały w rozdziale I, pkt 5 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowy opis wymagań określa SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowy opis wymagań określa SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług sprzątania i utrzymywania czystości w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w Piasecznie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do niniejszej SWZ.
Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi sprzątania. Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919000-2 - Usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w rozdziale VII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ekologiczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 3

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące przesłanki:
a. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 uPzp;
b. posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
c. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe.
Warunek ten spełnią Wykonawcy, którzy wykażą, że należycie wykonali lub należycie wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi sprzątania obiektów o powierzchni, co najmniej 2 000m2 każdy.
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
e. posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
a także, którzy zaoferują wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentami zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym, zobowiązany jest do złożenia:
a. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dokument musi być złożony w formie lub postaci elektronicznej w Systemie i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), w celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, samodzielnie pobierze dokumenty dotyczące Wykonawcy i/lub Podwykonawców znajdujące się w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych, pod warunkiem że Wykonawca w ofercie wskaże dane (właściwy rejestr) umożliwiające dostęp do powyższych informacji.
3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową, zobowiązany jest do złożenia:
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, powierzchni sprzątania obiektów, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - zgodnie z załączonym wzorem załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dokument może zostać złożony w postaci dokumentu elektronicznego, otrzymanego w postaci papierowej, opatrzonego podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy. W przypadku składania informacji z Krajowego Rejestru Karnego otrzymanej przez Wykonawcę za pomocą systemu informatycznego e-KRK ,Wykonawca składa w Systemie wszystkie pliki jakie otrzymał z Krajowego Rejestru Karnego. Wykonawca nie podpisuje otrzymanego pliku. Informacja musi być złożona w Systemie;
b. oświadczenie Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 275) – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej SWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dotyczy sytuacji gdy oferty w postępowaniu złożyli wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej). Oświadczenie musi być sporządzone w formie lub postaci elektronicznej, złożone w Systemie i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
b. zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
c. pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia Zamawiający określił w XI rozdziale SWZ oraz załączniku nr 5 do SWZ -wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.