eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ulanów › Modernizacja 3 gminnych boisk do piłki nożnej w miejscowości Bieliny, Kurzyna Mała i UlanówOgłoszenie z dnia 2023-06-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja 3 gminnych boisk do piłki nożnej w miejscowości Bieliny,
Kurzyna Mała i Ulanów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO ULANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409488

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 5

1.5.2.) Miejscowość: Ulanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-410

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158763041

1.5.8.) Numer faksu: 158763053

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ulanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ulanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja 3 gminnych boisk do piłki nożnej w miejscowości Bieliny,
Kurzyna Mała i Ulanów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5740bda9-0505-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250826

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007252/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja gminnych obiektów sportowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ulanow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ulanow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, wymaganych dokumentów i oświadczeń odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ulanow
2. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@ulanow.pl, jest dopuszczalna w wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku awarii platformy zakupowej (nie dotyczy składania ofert).
3. W kontaktach z Zamawiającym należy posługiwać się numerem prowadzonego postępowania. I.270.50.2023
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania (nie dotyczy składania ofert).
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.
6. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnień treści SWZ wpłynął po upływie powyższego terminu Zamawiający nie ma obowiązku udzielenie wyjaśnień.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
9. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
10. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminy i Miasta Ulanów, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Rynek 5, 37-410 Ulanów, tel. 15 8763041
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.akolodziej@gmail.com lub pisemnie,
kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:- w związku z
art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I.270.50.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem pierwszego zadania inwestycyjnego jest boisko w miejscowości Bieliny ,boisko trawiaste wymaga wykonania nowej nawierzchni , stara nawierzchnia posiada znaczne nierówności , zagłębienia mogące spowodować kontuzje. Ponadto boisko wymaga wykonania odwodnienia i nawodnienia w celu poprawy użytkowania boiska oraz wymiany bramek na bramki aluminiowe. Istniejące bramki stalowe należy zdemontować i w ich miejsce osadzić tuleje do montażu bramek pełnowymiarowych do piłki nożnej .Następnie dostarczyć i zamontować bramki aluminiowe kompletne z siatką. Zaprojektowano automatyczne nawadnianie boiska z istniejącej sieci wodociągowej dn 110 Na trasie przyłącza zasilającego Dn 63 PN 10 zaprojektowano studzienkę wodomierzową z kręgów betonowych średnicy 150 cm z włazem . Studzienka wodomierzowa wyposażona w zawody odcinające , zawór antyskażeniowy i wodomierz DN 50 , zamontowaniu pompy podnoszącej ciśnienie o wydajności dostosowanej do wydajności systemu nawadniającego . Nawadnianie z zastosowaniem automatycznych zraszaczy rotacyjnych szt 24. Zaprojektowano 6 odgałęzień przebiegających równolegle wzdłuż krótszego boku boiska. Przy każdej nitce zaprojektowano skrzynię z elektrozaworem sterującym . Przewody zasilające wody i elektryczne układane w wykopie głębokości około 70 cm i po ułożeniu zaspane piaskiem suchym oraz zabezpieczone taśmą sygnalizacyjną. Rekultywacja nawierzchni boiska polegająca na zerwaniu starej nawierzchni grubości 2 cm i usunięciu jej za pomocą spycharek. Wykonaniu korytowania głębokości 15 cm. Następnie wykonaniu odwodnienia i wykonaniu warstwy wegetatywnej . Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnię trawiastą boiska: - materiał z wykopu/grunt rodzimy/nasyp, - siatka na kreta oczko 10mm x 10mm - warstwa odsączająca z piasku płukanego frakcji 0,063-2 mm, grubość warstwy 10cm, - warstwa wegetacyjna, grubość warstwy 15 cm - trawa naturalna z siewu. Po ułożeniu każdej z warstw podbudowy należy skontrolować spadki z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek, które nie mogą przekroczyć ≤ 15 mm.

2. Zadanie inwestycyjne drugie obejmuje boisko w w miejscowości Kurzyna Mała Boisko trawiaste wymaga wykonania nowej nawierzchni, stara nawierzchnia posiada znaczne nierówności, zagłębienia mogące spowodować kontuzje. Ponadto boisko wymaga wykonania ogrodzenia celem zabezpieczenia przed dzikimi zwierzętami oraz wykonania piłko chwytów i nawodnienia w celu poprawy użytkowania boiska. Rekultywacja nawierzchni boiska polegająca na zerwaniu starej nawierzchni grubości 20 cm , poddaniu jej recyklingowi w celu odzyskania około 50% ziemi lub częściowemu wywiezieniu a następnie wyłożeniu pod tłuczniem geowłókniny drogowej wodoprzepuszczalnej o gramaturze min 100 g/m2 i wykonaniu podkładu grubości 5 cm z pospółki 4-30 mm ,uwałowaniu . Następnie wykonaniu warstwy nawierzchni grubości 15 cm układanej warstwami z ułożeniem pod powierzchnią siatki przeciw kretom o gramaturze 40g/m2 ,a następnie obsianiu trawą wraz z pielęgnacją aż do okresu jej skiełkowania i pierwszego koszenia. Na tak wykonanym boisku należy wykonać oznakowanie linii . Istniejący wał ziemny wokół boiska wymaga remontu polegającego na uformowaniu skarp z zastosowaniem koparki typu skarbówka. Ewentualne nadwyżki ziemi z boiska mogą zostać wbudowane w wał. Wał obsiać trawą Bramki istniejące bramki stalowe należy zdemontować i w ich miejsce osadzić tuleje do montażu bramek pełnowymiarowych do piłki nożnej . Następnie dostarczyć i zamontować bramki aluminiowe kompletne z siatką . Wykonanie ogrodzenia jako zabezpieczenie przed dostępem dzikiej zwierzyny , ogrodzenie ze wszystkich stron , wykonanie 1 furtki i bramy w celu dostępu dla sprzętu konserwacyjnego boiska. Brama / rozsuwana ręcznie/ i furtka wykonane z profili stalowych zamkniętych ocynkowana i malowana farbami odpory nimi na warunki atmosferyczne. Ogrodzenie projektowane z siatki powlekanej mocowanej do drutu powlekanego naciągowego zakotwionego w słupkach przy pomocy śrub rzymskich. Należy zastosować trzy równoległe druty naciągowe . Słupki prefabrykowane słupków z rur średnicy 50 mm osadzonych w pękach betonowych lub zastosowanie stóp fundamentowych prefabrykowanych. Wysokość ogrodzenia 1.5 m. Zamocowanie poza bramkami dwóch odcinków piłko chwytów wysokości 6 m , z zastosowaniem prefabrykowanych słupków z rur 80x80 mm osadzonych w pękach betonowych lub zastosowanie stóp fundamentowych prefabrykowanych. Siatka poliestrowa odporna na warunki atmosferyczne o oczkach 10x10 cm . Dwa odcinki o długości 20 m. Wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska: Zaprojektowano automatyczne nawadnianie boiska z istniejącej sieci wodociągowej dn 110 Na trasie przyłącza zasilającego Dn 63 PN 10 zaprojektowano studzienkę wodomierzową z kręgów betonowych średnicy 120 cm z włazem. Studzienka wodomierzowa wyposażona w zawody odcinające , zawór antyskażeniowy i wodomierz DN 50. Nawadnianie z zastosowaniem automatycznych zraszaczy rotacyjnych szt 24. Zaprojektowano 6 odgałęzień przebiegających równolegle wzdłuż krótszego boku boiska. Przy każdej nitce zaprojektowano skrzynię z elektrozaworem sterującym. Przewody zasilające wody i elektryczne układane w wykopie głębokości około 70 cm i po ułożeniu zaspane piaskiem suchym oraz zabezpieczone taśmą sygnalizacyjną.

3. Zadanie trzecie w miejscowości Ulanów. Boisko trawiaste wymaga wykonania nowej nawierzchni , stara nawierzchnia posiada znaczne nierówności , zagłębienia mogące spowodować kontuzje. Ponadto boisko wymaga wykonania piłko chwytów i nawodnienia w celu poprawy użytkowania boiska. Rekultywacja nawierzchni boiska polegająca na zerwaniu starej nawierzchni grubości 20 cm , poddaniu jej recyklingowi w celu odzyskania około 50% ziemi lub częściowemu wywiezieniu a następnie wyłożeniu pod tłuczniem geowłókniny drogowej wodoprzepuszczalnej o gramaturze min 100 g/m2 i wykonaniu podkładu grubości 5 cm z pospółki 4-30 mm ,uwałowaniu . Następnie wykonaniu warstwy nawierzchni grubości 15 cm układanej warstwami z ułożeniem pod powierzchnią siatki przeciw kretom o gramaturze 40g/m2 ,a następnie obsianiu trawą wraz z pielęgnacją aż do okresu jej skiełkowania i pierwszego koszenia. Na tak wykonanym boisku należy wykonać oznakowanie linii . Rekultywacja nawierzchni bieżni polegająca na usunięciu chwastów i trawy / oczyszczeniu mechanicznym lub przy pomocy środków chemicznych/ Następnie należy poddać mechanicznemu recyklingowi istniejąca nawierzchnię z mączki ceglanej na głębokość około 10 cm. Następnie uzupełnić brakującą nawierzchnię z mączki ceglanej warstwa około 3 cm i zawałowaniu. Bramki istniejące bramki stalowe należy zdemontować i w ich miejsce osadzić tuleje do montażu bramek pełnowymiarowych do piłki nożnej . Następnie dostarczyć i zamontować bramki aluminiowe kompletne z siatką . Naprawa krzesełek na trybunach: istniejące siedziska plastikowe w ilości 150 szt nie nadają się do użytkowania ze względu na ubytki zagrażające zdrowiu. Uszkodzone siedziska należy zdemontować i wymienić na nowe na siedziska bez oparć. Zamocowanie poza bramkami dwóch odcinków piłko chwytów wysokości 6 m , z zastosowaniem prefabrykowanych słupków z rur 80x80 mm osadzonych w pękach betonowych lub zastosowanie stóp fundamentowych prefabrykowanych. Siatka poliestrowa odporna na warunki atmosferyczne o oczkach 10x10 cm . Dwa odcinki o długości 20 m . Wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska: 3 Zaprojektowano automatyczne nawadnianie boiska z istniejącej sieci wodociągowej dn 110 Na trasie przyłącza zasilającego Dn 63 PN 10 zaprojektowano studzienkę wodomierzową z kręgów betonowych średnicy 120 cm z włazem . Studzienka wodomierzowa wyposażona w zawody odcinające , zawór antyskażeniowy i wodomierz DN 50 . Nawadnianie z zastosowaniem automatycznych zraszaczy rotacyjnych szt 24. Zaprojektowano 6 odgałęzień przebiegających równolegle wzdłuż krótszego boku boiska. Przy każdej nitce zaprojektowano skrzynię z elektrozaworem sterującym . Przewody zasilające wody i elektryczne układane w wykopie głębokości około 70 cm i po ułożeniu zaspane piaskiem suchym oraz zabezpieczone taśmą sygnalizacyjną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

45232120-9 - Roboty nawadniające

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Dziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia:
- Kierownik budowy – posiadający uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności konstrukcyjno budowlanej, posiadający min. 3 lata doświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ;
4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2 (Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Dziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony przewidują możliwość dokonywania zmian zgodnie z art. 454 ustawy Prawo zamówień
publicznych . Szczegółowy rodzaj i zakres zmiany został opisany w Projekcie Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ulanow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.