eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Usługa na sprzątanie pomieszczeń oraz terenu wokół Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku ul. Ołowianka 1Ogłoszenie z dnia 2022-07-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa na sprzątanie pomieszczeń oraz terenu wokół Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
im. F. Chopina w Gdańsku ul. Ołowianka 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM.FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190317940

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Ołowianka 1

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-751

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@filharmonia.gda.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://filharmonia.gda.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00250651

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00234789/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
brak

Po zmianie:
W postepowaniu dokonano zmian
1/W dokumencie SWZ :
zamiast na str 1
,, ,,do postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji..”,
Powinno być :
,,do postepowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji
Natomiast rozdz. II pkt. II.2 ust. 1 zostaje bez zmian
W miejsce
SWZ Dział VI pkt 4.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert,
Zamawiający Wprowadza zmianę
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 13.08.2022,
W miejsce
W SWZ Dziale XI Klauzula Rodo SWZ
Ppkt 3... Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie
elementów systemu oświetlenia i nagłośnienia sal koncertowych Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im.
Fryderyka Chopina w Gdańsku prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający wprowadza zmianę
Ppkt 3... Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sprzątania Polskiej
Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego możliwością negocjacji
W miejsce SWZ w Dziale XI Klaula Rodo
Ppkt 6 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 71 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
Zamawiający wprowadza zmianę
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
W zał nr 5 Wzór Umowy
W miejsce par 14 pkt 8 umowy
Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
Zamawiający Wprowadza Zmianę w par 14 pkt 8 umowy treść
Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
Ponadto
W miejsce par 4 pkt 1 Umowy
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974r – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r., poz. 1320 z późn. zm.) przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób bezpośrednio wykonujących usługi sprzątania na rzecz Zamawiającego z
wyłączeniem koordynatora oraz pracowników realizujących serwis sprzątający w czasie trwania
koncertów i innych wydarzeń jeżeli nie świadczą oni podstawowego zakresu sprzątania obiektów
Zamawiającego.
Zamawiający wprowadza zmianę
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974r – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r., poz. 1320 z późn. zm.) przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób bezpośrednio wykonujących usługi sprzątania na rzecz Zamawiającego oraz
koordynatora oraz pracowników realizujących serwis sprzątający w czasie trwania koncertów i innych
wydarzeń jeżeli nie świadczą oni podstawowego zakresu sprzątania obiektów Zamawiającego.
W miejsce umowy ... w paragrafie 4 pkt 4 ppkt 1)
zapis "ustawy z 1997 r. o ochronie danych osobowych".
Zamawiający wprowadza zmianę
Par 4 pkt 4 ppkt 1
zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych - RODO - Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne dzenie o ochronie
danych) - zwane dalej RODO lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

W miejsce w Formularzu ofertowym dokonano zmian zał nr 2 do SWZ zamawiający dodaje pkt 12 o treści:
Pkt 12 Oświadczam/my, że wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Oświadczam/y, że jestem/jesteśmy w stanie wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i
chroniło prawa osób, których dane dotyczą .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.