eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Usługa na sprzątanie pomieszczeń oraz terenu wokół Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku ul. Ołowianka 1Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa na sprzątanie pomieszczeń oraz terenu wokół Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
im. F. Chopina w Gdańsku ul. Ołowianka 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM.FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190317940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ołowianka 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-751

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@filharmonia.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://filharmonia.gda.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-702bf620-f7a0-11ec-9a86-f6f4c648a056

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa na sprzątanie pomieszczeń oraz terenu wokół Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
im. F. Chopina w Gdańsku ul. Ołowianka 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-702bf620-f7a0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303707

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035610/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Usługa na sprzątanie pomieszczeń oraz terenu wokół budynków Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku ul. Ołowianka 1

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00234789/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DTE.272.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 268092,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia objęte są budynki PFB w Gdańsku ul. Ołowianka 1:
1.1. Budynek główny Filharmonii – sale koncertowe, hole, sanitariaty, biura, garderoby muzyków, dolne i górne Foyer, bufet, pomieszczenia socjalne, sanitariaty.
1.2. Budynek „Kasa Biletowa”- biura, pomieszczenie kasy, poczekalnia widzów, sanitariat.
1.3. Budynek ,,Spichlerza Królewskiego (Segment D ) na pierwszym piętrze
2. Sprzątanie pomieszczeń Zamawiającego t.j.:
2.1. przygotowanie pomieszczeń na przyjście widzów, gości, pracowników biurowych w biurach, muzyków w garderobach zgodnie z harmonogramem miesięcznym na dany miesiąc, z podziałem na jednorazowe sprzątania w danym dniu z określeniem zakresu obszarów do sprzątania.
2.2. usunięcie i segregacja odpadów z pojemników w biurach;
2.3. dezynfekcja dostarczonym przez Wykonawcę płynem dezynfekującym, przynajmniej dwa razy dziennie klamki, drzwi wejściowe do klatek, poręcze, biurka, krzesła, przyciski od windy oraz włączniki świateł itp. we wszystkich sprzątanych pomieszczeniach. Dezynfekcja powierzchni sprzątanych odbywa się co najmniej przed rozpoczęciem oraz przez zakończeniem pracy pracowników PFB
3. Sprzątanie terenu zewnętrznego:
3.1. Obszar sprzątania:
3.1.1. przed wejściem głównym budynku Filharmonii „A” – 110 m2 ,
3.1.2. przed wejściem „B” do budynku Filharmonii – 125 m2,
3.1.3. przed wejściem do budynku Filharmonii od strony Recepcji wejście D” - 40 m2,
3.1.4. wokół budynku „Kasy Biletowej” – 75 m2.
3.2. Zakres czynności:
3.2.1. każdorazowo wyzbieranie śmieci, papiery, liści, niedopałków papierosów itp. w tym opróżnienie koszy na śmieci,
3.2.2. wymiana wkładów z worków PCV,
3.2.3. opróżnienie popielniczek zewnętrznych.
4. Dyżur w trakcie koncertów/imprez:
4.1. W czasie koncertów/imprez dyżur jednego lub dwóch pracowników w zależności od zlecenia Zamawiającego celem utrzymania ciągłości czystości w obiektach Filharmonii.
4.2. W szczególności w zakresie dyżuru należy wykonać:
4.2.1. po rozpoczęciu koncertu oczyszczenie strefy wejścia do budynku z zanieczyszczeń typu liście, błoto, piach i inne);
4.2.2. dezynfekcja elementów szczególnie użytkowanych (klamki, krany, dozowniki mydła, blaty, poręcze) w strefie dostępnej dla słuchaczy przed rozpoczęciem i zakończeniem koncertu;
4.2.3. bieżące usuwanie nieczystości i zabrudzeń zauważonych samodzielnie jak i zgłoszonych przez obsługę PFB.
4.3. Szacunkowa ilość wydarzeń artystycznych w PFB.
4.3.1. koncerty symfoniczne: od 3 do 6 razy w miesiącu,
4.3.2. koncerty kameralne: od 5 do 10 razy w miesiącu,
4.3.3. koncerty inne: około od 2 do 5 razy w miesiącu,
4.3.4. imprezy, kongresy, sympozja oraz inne: około od 4 do 16 razy w miesiącu.
5. Ilość wydarzeń na których realizowany będzie dyżur zależny jest od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie gwarantuje w tym zakresie minimalnej ilości zleconych prac.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 257011,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 464194,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 257011,41 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EkoKomes sp zoo

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5831030779

7.3.3) Ulica: Tczewska44

7.3.4) Miejscowość: Kolnik

7.3.5) Kod pocztowy: 83-032

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 731683,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-01

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

brak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.