eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Subskrypcje oprogramowania i wsparcie techniczne dla urządzeń K-P OW NFZ w BydgoszczyOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Subskrypcje oprogramowania i wsparcie techniczne dla urządzeń K-P OW NFZ w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01581798500136

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łomżyńska 33

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-863

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52 325 28 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Subskrypcje oprogramowania i wsparcie techniczne dla urządzeń K-P OW NFZ w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b290a7d-fee2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250635

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00314028/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zamówienie na subskrypcje oprogramowania i wsparcie techniczne dla urządzeń K-P OW NFZ w Bydgoszczy (4 część po unieważnieniu)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b290a7d-fee2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/, oraz poczty elektronicznej (pod warunkiem, że odbiór tak przesłanej informacji został potwierdzony przez upoważnioną osobę),adresy skrzynek poczty elektronicznej do kontaktu z Wykonawcami: beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl katarzyna.knopik@nfz-bydgoszcz.pl Komunikacja w postępowaniu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików dla „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB. Ofertę składa się za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”.Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę Zapisany „Formularz ofertowy” należy otwierać w Adobe Acrobat Reader DC.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą Szczegółowo pkt 7 i 10 SWZ.Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzona elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, Zamawiający zaleca używanie podpisu typu wewnętrznego i bezpiecznego znacznika czasu), lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), podajemy następujące informacje:
● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym może się Pan/Pani kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl
● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Prezes NFZ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do kontaktu z Panem/Panią w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym można kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: iod@nfz.gov.pl
● CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp).
● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO (ograniczenia stosowania) PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Posiada Pani/Pan:
▪ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
▪ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
/Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego
w zakresie niezgodnym z ustawą/;
▪ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO
/W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania/;
▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
▪ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
▪ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Obowiązek informacyjny określony w art. 13 i 14 RODO względem osób trzecich spoczywa także na wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich zamawiającym w ofertach.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NFZ02-WAG.251.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 292682,93 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Subskrypcje oprogramowania i wsparcia technicznego dla urządzeń K-P OW NFZ w Bydgoszczy od 1.01.2023 - 31.12.2023

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów jako suma punktów z pozycji 13.1 do 13.4 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysponowanie kolejną osobą (druga lub trzecia osoba do wymaganego co najmniej jednoosobowego zespołu) – posiadającą wiedzę z zakresu systemów bezpieczeństwa oraz doświadczenie w administrowaniu platformami bezpieczeństwa firmy IBM i posiadająca jeden z wymienionych certyfikatów: • IBM Certified Associate Administrator - IBM QRadar SIEM V7.x (lub wyższe). • IBM Certified Administrator Security Guardium V10.x (lub wyższe). • IBM Certified Deployment Professional – Security Access Manager

4.3.6.) Waga: 18,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia - przekazania zamawiającemu kompletu dokumentów w formie elektronicznej, potwierdzających prawo do wszystkich subskrypcji lub wsparcia w danej części zamówienia liczony od dnia podpisania umowy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny związany z udziałem osób niepełnosprawnych przy realizacji zamówienia Jeżeli co najmniej jedna z osób realizujących zamówienie, posiadająca jeden z wymaganych certyfikatów (w ramach warunku lub kryterium) posiada status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek udziału w postępowaniu wymagany od wykonawcy dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca winien wykazać doświadczenie w zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:
2 zamówień rodzajem odpowiadającym niniejszej części postępowania ( tj. dostawa subskrypcji oprogramowania lub oprogramowania - związanych z rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa ) i wartością nie mniejszą niż 225 000,00 zł brutto każde zamówienie w skali 12 miesięcy.
W przypadku składania oferty wspólnej przez wykonawców oraz w przypadku polegania na zdolności podmiotu trzeciego ww. warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z wykonawców/podmiot trzeci.
b) Wykonawca winien dysponować osobami, które będą realizować zamówienie na etapie wsparcia technicznego/serwisu tj.:
- co najmniej jedna osoba posiadająca wiedzę z zakresu systemów bezpieczeństwa oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w administrowaniu platformami bezpieczeństwa firmy IBM. Osoba ta powinna posiadać co najmniej jeden z wymienionych certyfikatów:
• IBM Certified Associate Administrator - IBM QRadar SIEM V7.x (lub wyższe).
• IBM Certified Administrator Security Guardium V10.x (lub wyższe).
• IBM Certified Deployment Professional – Security Access Manager
- co najmniej jedna osoba posiadająca wiedzę z zakresu systemów bezpieczeństwa. Osoba ta powinna posiadać certyfikat:
• CISSP
Zamawiający wymaga co najmniej jednej osoby, dopuszcza łączenie kompetencji. Certyfikaty ww. osób muszą być aktywne. Osoby te mają mieć biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz języka angielskiego co najmniej w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną systemów.
Zamawiający dopuszcza posiadanie certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany
przez Zamawiającego.
Ocena wykazania spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „ spełnia – nie spełnia”.
Oferta wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania lub wykonawcy, który nie spełnił warunków udziału w postępowaniu podlega odrzuceniu.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Warunek opisany w pkt. a) musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot trzeci. W odniesieniu do warunku kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących dostawy/usługi.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.1 SWZ w celu wykazania braku podstaw wykluczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
b) zaświadczenie albo inny dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
d) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (złożonym z ofertą), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 108 ust. 1. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. a-c w celu wykazania braku podstaw wykluczenia.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (oświadczenie do oferty).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - szczegółowo pkt 6.2 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw(usług) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień rodzajem odpowiadającym niniejszej części postępowania ( tj. dostawa subskrypcji oprogramowania lub oprogramowania - związanych z rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa ) i wartością nie mniejszą niż 225 000,00 zł brutto każde zamówienie w skali 12 miesięcy.
oraz załączenia dowodów, że zostały wykonane należycie.
Wykaz kontraktów winien uwzględnić zakres wykonanych zamówień (ich przedmiot i wartość) z dokładną nazwą i adresem zleceniodawcy, datą wykonania – będący podstawą potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt. 5.2.a.
Dowodami, że usługi zostały wykonane należycie są :
referencje i inne dokumenty wydane przez zleceniodawcę lub oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku usług nadal wykonywanych dowody powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw/usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz powinien zawierać imię i nazwisko, kwalifikacje oraz informację o podstawie do dysponowania - będący podstawą potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt. 5.2.b.
Wykonawca winien dysponować osobami, które będą realizować zamówienie tj.:
- co najmniej jedna osoba posiadająca wiedzę z zakresu systemów bezpieczeństwa oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w administrowaniu platformami bezpieczeństwa firmy IBM. Osoba ta powinna posiadać co najmniej jeden z wymienionych certyfikatów:
• IBM Certified Associate Administrator - IBM QRadar SIEM V7.x (lub wyższe).
• IBM Certified Administrator Security Guardium V10.x (lub wyższe).
• IBM Certified Deployment Professional – Security Access Manager
- co najmniej jedna osoba posiadająca wiedzę z zakresu systemów bezpieczeństwa. Osoba ta powinna posiadać co najmniej jeden z wymienionych certyfikatów:
• CISSP
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych baz danych Zamawiający samodzielnie pobierze z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający korzysta z posiadanych dokumentów i oświadczeń o ile są aktualne.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda wraz z ofertą :
szczegółowe zestawienie cen jednostkowych do oferty – uzupełniona tabela stanowiąca załącznik do formularza oferty.
Przedmiotowe środki dowodowe nie podlegają uzupełnieniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
Wraz z ofertą wykonawca składa:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu – art. 125 ust. 1 ustawy i oświadczenie w zakresie przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wzór w załączeniu, wyjaśnienia poniżej pod SWZ * ),
b) zobowiązanie podmiotu/ów udostępniającego zasoby i oświadczenie podmiotu/ów (na zasoby, których powołuje się wykonawca przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) o
niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie w jakim udostępnia zasoby – art. 125 ust. 1 ustawy i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wzór w załączeniu , wyjaśnienia poniżej pod SWZ*),
c) pełnomocnictwo osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, o ile są to inne osoby niż wymienione w dokumentach rejestrowych (KRS, CEIDG), PEŁNOMOCNICTWO ORYGINAŁ w formie elektronicznej (elektroniczny podpis kwalifikowany)
lub ELEKTRONICZNA KOPIA DOKUMENTU (skan dokumentu sporządzonego w formie pisemnej) poświadczona przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub poświadczona przez mocodawcę elektronicznym podpisem kwalifikowany lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

d) szczegółowe zestawienie cen jednostkowych do oferty (przedmiotowy środek dowodowy nie podlega uzupełnieniu),

e) w przypadku gdy wykonawcy będą występowali z ofertą wspólną - przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą umocowanie dla pełnomocnika oraz – oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (odpowiednio do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu), informację o sposobie współdziałania wykonawców oraz sposobie odpowiedzialności; wykonawcy muszą spełnić wszystkie wymogi określone w pkt. 6.4. Każdy z wykonawców składa oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu i spełniania warunków z pkt. a,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmioty pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania :
1. przedsiębiorcy przedłożą wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni współwykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
2 oferta musi być sporządzona taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich przedsiębiorców występujących wspólnie,
3 przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych ( wyznaczyć lidera ) do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców,
4 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych ( lider ),
5 oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punktach: 10.14.a i c dla każdego partnera z osobna, pozostałe zaś składane są wspólnie.
6 ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców występujących z ofertą wspólną zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy/ów o treści jak w zał. 1a do oferty z zastrzeżeniem, iż warunek zapisany w:
- warunek zapisany w punkcie 5.2.a SWZ winien być spełniony w całości przez co najmniej jednego wykonawcę,
- warunek zapisany w punkcie 5.2.b SWZ może być spełniony łącznie przez wykonawców.
Każdy z Wykonawców podlega ocenie czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia opisane w pkt. 5.1 SWZ,
7 jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana – Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, oprócz przypadków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany umowy za zgodą stron w formie aneksu, w zakresie:
1 terminu płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, jeżeli wystąpią uzasadnione wątpliwości co do właściwego wykonania przedmiotu umowy,
2 poprawienia parametrów technicznych, aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
3 zmiany spowodowanej udzieleniem zamówień dodatkowych w trybie zamówienia z wolnej ręki, na zasadach określonych w art. 214 ust. 1 pkt 8 Prawa zamówień publicznych – do 20 % wartości zamówienia podstawowego.
Warunki zmian:
1 inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
2 uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych dostaw,
3 forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć:
1.kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2.W przypadku wykonawcy będącego spółką cywilną – Wykonawcy zobowiązani są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć aktualną kopię umowę spółki.
3.W przypadku, gdy wartość przedmiotu niniejszego zamówienia przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego Wykonawcy posiadającego status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię uchwały zgromadzenia wspólników upoważniającą zarząd spółki do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (art. 230 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1467).
4.Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wykonujących zamówienie ujętych w wykazie osób oraz wymienionych w kryteriach oceny ofert.

Wartość zamówienia podana w pkt. 4.1.5 obejmuje wartość zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie dodatkowych zamówień dotychczasowemu wykonawcy - art. 214 ust. 8 Pzp.
Termin do 14 dni podany w pkt. 4.2.10 dot. terminu przekazania zamawiającemu kompletu dokumentów w formie elektronicznej, potwierdzających prawo do wszystkich subskrypcji lub wsparcia liczony od dnia podpisania umowy - nie dotyczy okresu subskrypcji - 12 mies.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.