eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO ANALIZY PROFILU EKSPRESJI GENÓW Z POJEDYNCZYCH KOMÓREK PRZY WYKORZYSTANIU URZĄDZENIA CHROMIUM CONTROLLER FIRMY 10X GENOMICSOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO ANALIZY PROFILU EKSPRESJI GENÓW Z POJEDYNCZYCH KOMÓREK PRZY WYKORZYSTANIU URZĄDZENIA CHROMIUM CONTROLLER FIRMY 10X GENOMICS

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351375886

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wielicka 265

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-663

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 123339612

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@usdk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitalzdrowia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO ANALIZY PROFILU EKSPRESJI GENÓW Z POJEDYNCZYCH KOMÓREK PRZY WYKORZYSTANIU URZĄDZENIA CHROMIUM CONTROLLER FIRMY 10X GENOMICS

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20fb819b-04fb-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250478

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej zamawiającego: Marketplanet OnePlace e Zamawiający dostępnej pod adresem https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
2. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego.
3. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z aktualną wersją.
4. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga do Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet zgodnie z poniższą kolejnością. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy pzp - ofertę (formularz oferty wraz formularzami kalkulacji cenowej - jeśli są wymagane ) oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, składa się, pod rygorem nieważności:
a) w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
c) podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział XL SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział XL SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-271-2-119/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 402550,20 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie odczynników i materiałów zużywalnych do analizy profilu ekspresji genów z pojedynczych komórek przy wykorzystaniu urządzenia Chromium Controller firmy 10X Genomics, który jest własnością Szpitala
zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostaw systematycznych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z OFERTĄ następujących przedmiotowych środków dowodowych dla każdej pozycji asortymentowej:
1.1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokument handlowy w postaci aktualnych: katalogu, lub folderu, lub ulotki, lub karty katalogowej, lub etykiety, lub instrukcji obsługi, lub raportu z badań lub innego dokumentu handlowego producenta oferowanego asortymentu [lub karta techniczna na wezwanie Zamawiającego] zawierający wyczerpujące dane oferowanych wyrobów potwierdzające wymagania Zamawiającego [dokumenty mają potwierdzać wymogi opisane w załączniku nr 3 do SWZ], w tym przedstawiający w czytelny i jednoznaczny sposób: wyrób, zdjęcie/rysunek, nazwę, jego elementy składowe, symbol/numer katalogowy. Symbol/numer katalogowy wskazany w ww. dokumencie obowiązkowo musi być potwierdzony w formularzu asortymentowo-cenowym. Wykonawca winien w ww. dokumencie oznaczyć numer zadania i pozycję dla danego oferowanego produktu, celem identyfikacji przez Zamawiającego.
2.1. Zamawiający wymaga zgodności, aby asortyment był kompatybilny ze sobą oraz ze sprzętem Zamawiającego: Chromium Controller firmy 10X Genomics potwierdzone kartą techniczną lub oświadczeniem producenta urządzenia Chromium Controller

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z OFERTĄ następujących przedmiotowych środków dowodowych dla każdej pozycji asortymentowej:
1.1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokument handlowy w postaci aktualnych: katalogu, lub folderu, lub ulotki, lub karty katalogowej, lub etykiety, lub instrukcji obsługi, lub raportu z badań lub innego dokumentu handlowego producenta oferowanego asortymentu [lub karta techniczna na wezwanie Zamawiającego] zawierający wyczerpujące dane oferowanych wyrobów potwierdzające wymagania Zamawiającego [dokumenty mają potwierdzać wymogi opisane w załączniku nr 3 do SWZ], w tym przedstawiający w czytelny i jednoznaczny sposób: wyrób, zdjęcie/rysunek, nazwę, jego elementy składowe, symbol/numer katalogowy. Symbol/numer katalogowy wskazany w ww. dokumencie obowiązkowo musi być potwierdzony w formularzu asortymentowo-cenowym. Wykonawca winien w ww. dokumencie oznaczyć numer zadania i pozycję dla danego oferowanego produktu, celem identyfikacji przez Zamawiającego.
2.1. Zamawiający wymaga zgodności, aby asortyment był kompatybilny ze sobą oraz ze sprzętem Zama-wiającego: Chromium Controller firmy 10X Genomics potwierdzone kartą techniczną lub oświadczeniem producenta urządzenia Chromium Controller

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. OFERTA składana w terminie złożenia oferty ma zawierać:
a) FORMULARZ OFERTY – sporządzony według wzoru – załącznik nr 2 do SWZ
b) FORMULARZ KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH sporządzony według wzoru – załącznik nr 3 do SWZ
c) Formularz systemowy OFERTY wygenerowany przez Platformę e-Zamawiający i za jej pośrednic-twem wypełniony – formularz składany pomocniczo. Zamawiający zastrzega, że poprawi niezgod-ności pomiędzy Formularzem Oferty wygenerowanym przez Platformę e-Zamawiający, a formula-rzem oferty złożonym przez Wykonawcę według odpowiedniego wzoru stanowiącego załącznik SWZ przyjmując za prawidłową treść oferty złożoną według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ,
d) Oryginał dokumentu wadialnego potwierdzającego wniesienie wadium w formie gwarancji lub po-ręczeń – jeżeli dotyczy
e) Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej (zalecenie Zamawiającego – nie wymaga się poświadczenia za zgodność z oryginałem) – jeżeli dotyczy
f) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, którego wzór określa załącznik nr 4 do swz; w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wy-konawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy w wykonawców.
g) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (jeśli dotyczy - o ile ofertę składa pełnomocnik),
h) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy - dotyczy ofert składanych przez Wykonaw-ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania sporządzone w języku obcym przekazu-je się wraz z tłumaczeniem na język polski.
i) przedmiotowe środki dowodowe

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. UMOWA REGULUJĄCEJ WSPÓŁPRACĘ WYKONAWCÓW
5.1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego – kopii umowy
regulującej współpracę tych wykonawców w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia (art. 59 ustawy pzp). Z treści
powyższej umowy powinny w szczególności wynikać zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział
obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia. W umowie regulującej współpracę wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy powinni wskazać:
a) sposób reprezentacji wykonawców wobec Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy zawartej z
Zamawiającym, w zakresie: podpisania umowy z Zamawiającym, podejmowania zobowiązań, otrzymywania poleceń od
Zamawiającego, wyznaczania osób do kontaktów z Zamawiającym, realizowania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji
jakości lub rękojmi za wady;
b) wykonawcę upoważnionego do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami na podstawie, których Zamawiający
będzie dokonywał zapłaty i do otrzymywania płatności od Zamawiającego;
c) zawarte będzie oświadczenie że wszyscy Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
zawartej z Zamawiającym;
Umowa może nie zawierać powyższych postanowień, jeżeli z innych dokumentów Wykonawcy złożonych Zamawiającemu
(np. pełnomocnictw, oświadczeń) wynikać będzie, że spełnione zostały powyższe wymagania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Opisany w SWZ - projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace dostępnej pod adresem: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje zawiera SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.