eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › "Dostawa antybiotyków -postępowanie uzupełniające"Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa antybiotyków –postępowanie uzupełniające”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000977893

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: H. Kamieńskiego 73a

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-124

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@wssk.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa antybiotyków –postępowanie uzupełniające”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27b26ff4-04f8-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250449

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXIV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem XXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Szp-241/ZP-041_A/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 - Antybiotyki

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.Zamawiający w ramach niniejszej umowy zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji o którym mowa w art. 441
ust. 1 uPzp w ramach której zakłada możliwość zmiany wyrobów medycznych w przypadku:
1)wyczerpania danej pozycji w pakiecie do wysokości łącznej wartości pakietu, przy zachowaniu ceny jednostkowej podanej
w ofercie,
2)zwiększenia ilości w danym pakiecie, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 40% ilości danego asortymentu w przypadku 100
% zrealizowania przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania
2.Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż
cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.
3.W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu
wykonania zamówienia objętego prawem opcji określone w § 5 Umowy.
4.W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie
krótszym niż 7 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji.
5.Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, przyczyn suma tych zamówień nie może przekroczyć 40%
wielkości zamówienia podstawowego.
6.Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa
opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00206564/01 z dnia 2023-05-09
2023-05-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
7.W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji zapisy niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 - Antybiotyki

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.Zamawiający w ramach niniejszej umowy zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji o którym mowa w art. 441
ust. 1 uPzp w ramach której zakłada możliwość zmiany wyrobów medycznych w przypadku:
1)wyczerpania danej pozycji w pakiecie do wysokości łącznej wartości pakietu, przy zachowaniu ceny jednostkowej podanej
w ofercie,
2)zwiększenia ilości w danym pakiecie, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 40% ilości danego asortymentu w przypadku 100
% zrealizowania przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania
2.Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż
cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.
3.W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu
wykonania zamówienia objętego prawem opcji określone w § 5 Umowy.
4.W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie
krótszym niż 7 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji.
5.Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, przyczyn suma tych zamówień nie może przekroczyć 40%
wielkości zamówienia podstawowego.
6.Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa
opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00206564/01 z dnia 2023-05-09
2023-05-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
7.W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji zapisy niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 - Antybiotyki

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.Zamawiający w ramach niniejszej umowy zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji o którym mowa w art. 441
ust. 1 uPzp w ramach której zakłada możliwość zmiany wyrobów medycznych w przypadku:
1)wyczerpania danej pozycji w pakiecie do wysokości łącznej wartości pakietu, przy zachowaniu ceny jednostkowej podanej
w ofercie,
2)zwiększenia ilości w danym pakiecie, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 40% ilości danego asortymentu w przypadku 100
% zrealizowania przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania
2.Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż
cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.
3.W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu
wykonania zamówienia objętego prawem opcji określone w § 5 Umowy.
4.W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie
krótszym niż 7 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji.
5.Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, przyczyn suma tych zamówień nie może przekroczyć 40%
wielkości zamówienia podstawowego.
6.Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa
opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00206564/01 z dnia 2023-05-09
2023-05-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
7.W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji zapisy niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: aktualne
zezwolenie – decyzję wydawaną przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zezwalającej na podjęcie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi przeznaczonymi dla ludzi

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy
na podstawie art. 125 ust. 1 u Pzp stanowiące załącznik nr 3 do SWZ aktualne na dzień składania ofert.
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109
ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta winna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ wraz z
formularzem asortymentowo – cenowym, wraz z wypełnionym zestawieniem parametrów techniczno-użytkowych
odpowiednio dla Zadania,
2) oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, wstępne oświadczenie składa każdy z Wykonawców,
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie - jeżeli w imieniu, odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
4) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, w takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
1) partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składane na podstawie art. 125
ust. 1 uPzp, składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z paragrafem 13 Projektu umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wssk_wroclaw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.