eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobiegniew › "Zakup wraz z dostawą wozu asenizacyjnego do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków"Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup wraz z dostawą wozu asenizacyjnego do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210019445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 8a

1.5.2.) Miejscowość: Dobiegniew

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-520

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@komunalnidobiegniew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://komunalnidobiegniew.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup wraz z dostawą wozu asenizacyjnego do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e910c3ff-04f6-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250372

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e910c3ff-04f6-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
Pan Sławomir Zalewski, e-mail: slawomir.zalewski@komunalnidobiegniew.pl
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
slawomir.zalewski@komunalnidobiegniew.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze" („Formularze do
komunikacji"). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik").
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
13. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja".
15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
17. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem".

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO w przypadku zbierania danych
osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego. 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
􀀀 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Komunalni” Spółka z o.o.” siedzibą
przy ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew, tel./fax 95 76 11 054, adres poczty elektronicznej: sekretariat@komunalnidobiegniew.pl,
adres strony internetowej: www.komunalnidobiegniew.pl
􀀀 kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych (IDO): e-mail: slawomir.zalewski @komunalnidobiegniew.pl
tel. 95 76 11 052
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.„Sukcesywna dostawa opału transportem kołowym dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
„KOMUNALNI” Spółka z o.o. w Dobiegniewie w okresie grzewczym 2021/2022
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
(komisja przetargowa) oraz odpowiednie organy kontroli w zakresie ich kompetencji;
􀀀 dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane
przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy;
􀀀 obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
􀀀 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
2. Prawa osób których dane są przetwarzane:
􀀀 prawo dostępu do danych osobowych;
􀀀 prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania);
􀀀 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
􀀀 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
􀀀 nie przysługuje Pani/Panu:
• prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych;
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą na potrzeby Zamawiającego jednego kompletnego nowego fabrycznie wozu asenizacyjnego (rok produkcji 2023 r.) do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków wyposażonego w co najmniej:

PODWOZIE:
Dopuszczalna max. masa całkowita 9,0 ton, dopuszczalne obciążenie osi przedniej min. 3 tony, osi tylnej min. 5,8 tony.
Podwozie fabrycznie nowe: rok produkcji minimum 2023, dwuosiowe z tylnymi kołami w układzie „bliźniak”.
Rozstaw osi max. 3.400 mm.
Silnik:
- moc silnika min. 170 KM,
- silnik spełniający normy emisji spalin zgodną z obowiązującymi przepisami, min. EURO 6,
- skrzynia biegów zautomatyzowana lub automatyczna z możliwością zmiany biegów w trybie automatycznym na manualnym,

Oś tylna wyposażona w:
- stabilizator tylnej osi,
- mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu.

Układ hamulcowy:
- hamulec osi przedniej i tylnej – tarczowe,
- układ hamulcowy min. z systemem ABS i ESP.

Układ kierowniczy:
- ze wspomaganiem,
- koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem oraz poduszką powietrzną.

Układ elektryczny:
- ogranicznik prędkości do 90 km/h,
- światła do jazdy dziennej,
- elektrycznie podnoszone szyby,
- asystent hamowania awaryjnego,
- asystent utrzymania pasa ruchu,
- asystent ruszania na wzniesieniu.

Zbiornik paliwa min. 100 litrów z zamykanym korkiem,
Koła:
- obręcze kół o wymiarze min. 17”,
- opony tylnej osi – bieżnik trakcyjny,
- wszystkie opony pojazdu jednego producenta,
- koło zapasowe z oponą tego samego typu i producenta co opony pojazdu,
Kabina spełniająca wymagania i wyposażona min w:
- trzymiejscowa,
- kolor kabiny biały,
- odchylana,
- komfortowe siedzenie kierowcy z regulowanym tłumieniem drgań i podłokietnikiem,
- lusterka wsteczne ogrzewane,
- klimatyzacja,
- oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,
- lampy ostrzegawcze z kloszami w kolorze żółtym na dachu kabiny,
- centralny zamek sterowany pilotem,
- dwa komplety kluczyków (2 kluczyki z pilotem),
- komputer pokładowy,
- tachograf cyfrowy,
- immobilizer,
- osłona przeciwsłoneczna przed szybą czołową,
- radio.

ZABUDOWA
Kolor zabudowy – do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferty.
Zbiornik umieszczony na ramie pośredniej o pojemności min. 3.000 litrów podzielony na:
- komora nieczystości o pojemności min. 2.000 litrów,
- komora czystej wody technicznej o pojemności min. 1.000 litrów.
Zawór spustowy na pokrywie zbiornika umieszczony w 1/3 i 2/3 wysokości.
Zbiornik z możliwością połączenia obu komór zaworem by-pass umożliwiający zwiększenie łącznej pojemności zbiornika wody czystej do 3000 l.
Pokrywa tylna zbiornika - dennica otwierana i zamykana hydraulicznie, blokowana (ryglowana) 4 punktowo poprzez sworznie przesuwane siłownikami hydraulicznymi z regulacją docisku, powleczona powłoką ochronną. Wyposażona w zawory ssący Ø 75 mm i spustowy Ø 75 mm,
Lampa ostrzegawcza z kloszem w kolorze żółtym umieszczona z tyłu zabudowy.
Dysze płuczące wewnątrz zbiornika ułatwiające jego opróżnienie.
Belka zabezpieczająca pojazd przed wjechaniem z tyłu w przeszkodę.
Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika nieczystości.
Obie pompy wraz z układami napędowymi oraz układem chłodzenia (zbiornik, filtry, wentylatory) umieszczone w oświetlonej światłami LED zamkniętej przestrzeni w przedniej części zabudowy. Dostęp do przestrzeni zamykany roletami zwijanymi do góry o szerokości min. 1100 mm w celu swobodnego dostępu podczas prac serwisowych oraz zamykane na klucz przed niepowołanym dostępem.
Wysokość samochodu po zabudowie max. 2,50 m.
Długość pojazdu po zabudowie max. 6,5 m.

UKŁAD NAPĘDOWY:
Niezależny przemysłowy silnik wysokoprężny o mocy min. 35 kW z rozrusznikiem elektrycznym wyposażony w licznik motogodzin .

UKŁAD SSANIA:
Pompa próżniowa chłodzona cieczą o min. parametrach: 0,85 bar ssanie, 0,5 bar tłoczenie. Wydajność pompy min. 720 m3/h. Napęd pompy poprzez sprzęgło magnetyczne umożliwiające jej włączenie i wyłączenie z poziomu pulpitu sterowniczego.
Obrotowy bęben o napędzie ręcznym do magazynowania węża ssącego umieszczony pionowo z boku zbiornika. Na bębnie zmontowany wąż ssący o średnicy wewnętrznej DN 75 mm i długości min 15 m.

UKŁAD WYSOKOCIŚNIENIOWY:
Pompa wysokociśnieniowa o parametrach min: ciśnienie 140 bar, wydatek wody: 70l/min. Napęd pompy poprzez sprzęgło magnetyczne umożliwiające jej włączenie i wyłączenie z poziomu pulpitu sterowniczego. Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.
Bęben na wąż ciśnieniowy obracany hydraulicznie poprzez przekładnię łańcuchową (nawijanie/rozwijanie węża ciśnieniowego) z płynną regulacją prędkości w obu kierunkach umieszczony na tylnej części pojazdu. Na bębnie nawinięty wąż ciśnieniowy DN 13 mm i długości min. 100 m. Zakucie ½.
Bęben (tarcze składane z 12 elementów celem usztywnienia i wzmocnienia konstrukcji) wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w samozawracający mechanizm śrubowy do automatycznego układania węża DN 13 zsynchronizowany z obrotami bębna ciśnieniowego.
Zamawiający wymaga aby była zapewniona możliwość pracy obydwu pomp / ssącej i wysokociśnieniowej /jednocześnie.
Elementy wyposażenia :
- głowica kanałowa z pilotem,
- głowica kanałowa ślepa,
- głowica udrażniająca stożkowa,
- rolka prowadząca wąż górna,
- wąż ochronny,
- pistolet wysokociśnieniowy z lancą.

STEROWANIE:
Sterowanie zabudową powinno odbywać się za pomocą wodoszczelnego panelu sterowania wykonanego ze stali kwasoodpornej zamykanego na odrębny klucz oraz pilotem zdalnego sterowania.
Funkcje panelu sterowniczego – wymagane minimum:
- obsługa rozrusznika,
- regulacja obrotów silnika,
- wyłącznik bezpieczeństwa,
- włącznik/ wyłącznik pompy ssącej i ciśnieniowej,
- licznik motogodzin,
- sygnalizacja niskiego poziomu oleju i wody,
- rozwijanie/zwijanie węża ciśnieniowego z regulacją prędkości
- włącznik/wyłącznik lampy roboczej,
- gniazdo 12 V.

Zdalne sterowanie radiowe -PILOT
Funkcje zdalnego sterowania-minimalne wymagania:
- wyłącznik bezpieczeństwa,
- start – stop silnika samochodu,
- włączanie/wyłączanie pompy ciśnieniowej,
- włączanie/wyłączanie pompy ssącej,
- regulacja obrotów silnika,
- rozwijanie/zwijanie węża ciśnieniowego z regulacją prędkości.
Pilot zdalnego sterowania należy wyposażyć w ładowarkę i dwa akumulatory. Powinien posiadać możliwość fizycznego odłączenia od pojazdu w przypadku, gdy nie jest wykorzystywany.

DODATKOWE WYMAGANIA:
Pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy.
Komplet dodatkowych węży ssących min. 3 szt. oraz rura ssąca z rozdrabniaczem twardych osadów,
Rynna spustowa, wykonana ze stali nierdzewnej.
Uchwyt trzymający pachołki drogowe.
Zabudowa wyposażona w zamykany pojemnik na osprzęt po prawej i lewej stronie pojazdu. Pojemnik wykonany z aluminium dopasowany do rozmiarów zabudowy.
Tablica informacyjna po jednej stronie zbiornika wykonana z aluminium.
Układ cyrkulacji wody umożliwiający pracę w warunkach temperatur ujemnych ( do temperatury -50 C)
Oświetlenie tylnego stanowiska pracy operatora (lampa halogenowa).
Opisy na panelu sterowania i całej zabudowie w języku polskim (dotyczące obsługi urządzenia).

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do oferty należy dołączyć karty katalogowe zawierające zdjęcie, opis i rysunek oraz nazwę producenta, model pomp, potwierdzające że zastosowane elementy są zgodne z opisaną specyfikacją.
Oferowany pojazd nie może być prototypem.
Do oferty należy dołączyć referencje z dostawy co najmniej 3 samochodów specjalnych z niezależnym silnikiem spalinowym napędzającym pracę zabudowy, udokumentowane listami referencyjnymi, wydanymi przez polskich użytkowników w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Przedmiotem dostawy jest również dostarczenie w dniu przekazania przedmiotu zamówienia dokumentów takich jak:
- instrukcja obsługi w języku polskim,
- karta gwarancyjna wraz z OWG,
- katalog części zamiennych,
- dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny.
Ponadto zamawiający wymaga przeszkolenia na koszt Wykonawcy pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu – min. 2 dni robocze z użyciem pojazdu będącego przedmiotem umowy.

WAŻNA INFORMACJA:
• Kompletny pojazd przy zapełnieniu zbiorników roboczych zabudowy wodą w minimum 85% wraz z osprzętem i obsługą nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej oraz przekraczać dozwolonych nacisków na osie określonych w polskich przepisach.
• Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań, w których pompy nadbudowy ciśnieniowo-ssącej napędzane są z silnika podwozia samochodu.

Samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego.
Samochód musi spełniać polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)
Samochód musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z przepisami Rozdziału 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.).

Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej jedną własną lub autoryzowaną przez wykonawcę stacją serwisową zlokalizowaną na terenie Polski.

Pojazd ma być dostarczony do siedziby zamawiającego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Spółka z o.o. ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- zdolności technicznej lub zawodowej
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) dostawę lub dostawy obejmujące co najmniej 3 samochody specjalne z niezależnymi silnikami spalinowym napędzającymi pracę zabudowy wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, potwierdzonych dowodami, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale VIII oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale IX Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz dostaw – zrealizowanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, wartości oraz miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, w zakresie wymaganym do spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w Rozdziale IX pkt 1. ppkt 4) podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany treści Umowy, każdorazowo za pisemną zgodą Zamawiającego wyrażoną na pisemny wniosek Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) w zakresie zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
2) w zakresie zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności gdy Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu dodatkowe opusty/obniżenie ceny realizacji przedmiotu Umowy;
3) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.);
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. W celu zawarcia aneksu do Umowy, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 4 Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
6. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4. W takim przypadku przepisy ust. 5 oraz 7 stosuje się odpowiednio.
7. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących świadczenia przedmiotu zamówienia.
9. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do Umowy- pod rygorem nieważności z wyłączeniem sytuacji określonych w Umowie.
10. Pozostałe zmiany Umowy mogą zostać dokonane po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.