eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łapy › Przebudowa dróg w Gminie ŁapyOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg w Gminie Łapy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łapy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659094

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. Władysława Sikorskiego 24

1.5.2.) Miejscowość: Łapy

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 715 22 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@um.lapy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lapy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/747499

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg w Gminie Łapy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9ed3c83-cf79-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250285

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027889/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Rozbudowa ulicy C. K. Norwida oraz ul. J. Kochanowskiego w miejscowości Gąsówka Stara, gm. Łapy

1.1.11 Przebudowa ul. Strażackiej w Łapach

1.1.12 Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - etap I

1.1.13 Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie , gm. Łapy - etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158897

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: I.7013.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie – etap I w następującym zakresie:
- wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
- przebudowa i budowa urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni,
- budowa zjazdów do działek,
- budowa chodników,
- wykonanie oznakowania,
- wykonanie robót towarzyszących związanych z ww. pracami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.5.5.) Wartość części: 657961,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - etap I w następującym zakresie:
- wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
- przebudowa i budowa urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni,
- budowa zjazdów do działek,
- wykonanie oznakowania,
- wykonanie robót towarzyszących związanych z ww. pracami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.5.5.) Wartość części: 554294,15 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ul. Strażackiej w Łapach w następującym zakresie:
- wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
- przebudowa i budowa urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni,
- budowa zjazdów do działek,
- budowa chodników,
- budowa robót wykończeniowych,
- wykonanie oznakowania,
- wykonanie robót towarzyszących związanych z ww. pracami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.5.5.) Wartość części: 631922,20 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa ul. C. K. Norwida oraz ul. J. Kochanowskiego w miejscowości Gąsówka Stara, gm. Łapy w następującym zakresie:
- wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
- przebudowa i budowa urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni,
- budowa zjazdów do działek,
- budowa chodników,
- budowa robót wykończeniowych,
- wykonanie oznakowania,
- wykonanie robót towarzyszących związanych z ww. pracami
- budowa oświetlenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.5.5.) Wartość części: 1308282,80 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 657961,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 657961,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 657961,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BBGM Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 966-216-15-28

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 15

7.3.4) Miejscowość: Sowlany

7.3.5) Kod pocztowy: 15-528

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

branża elektryczna i teletechniczna

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 657961,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 554294,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 575094,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 554294,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BBGM Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 966-216-15-28

7.3.3) Ulica: Przemysłowa

7.3.4) Miejscowość: Sowlany

7.3.5) Kod pocztowy: 15-528

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

branża elektryczna i teletechniczna

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 554294,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 631922,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 757333,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 631922,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BBGM Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 966-216-15-28

7.3.3) Ulica: Przemysłowa

7.3.4) Miejscowość: Sowlany

7.3.5) Kod pocztowy: 15-528

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

branża elektryczna i teletechniczna

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 631922,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1308282,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1626924,91 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1308282,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BBGM Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 966-216-15-28

7.3.3) Ulica: Przemysłowa

7.3.4) Miejscowość: Sowlany

7.3.5) Kod pocztowy: 15-528

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

branża elektryczna i teletechniczna

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1308282,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.