eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Przebudowa i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV - w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - Etap IIOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV – w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM WSI RADOMSKIEJ W RADOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 145857716

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szydłowiecka 30

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeumwsi@muzeum-radom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeum-radom.bip.net.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-41d03007-d46d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV – w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41d03007-d46d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250283

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00166523/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV – w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – Etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00168300

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DG.2151.01.2023.KT

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 714555,61 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie i modernizacji istniejącego systemu monitoringu wizyjnego terenów MWR wraz z siecią przesyłu obrazów, starowania kamerami i instalacją zasilającą. Prace te są wymogiem zapewnienia bieżącej konserwacji i utrzymania systemu w pełnej sprawności, co jest wymogiem obowiązujących
w MWR planów i regulaminów ochrony, a realizowane będą w formie remontu istniejącego systemu.
2. Rodzaj i zakres prac naprawczych i modernizacyjnych obejmuje:
2.1 Demontaż i utylizację starych urządzeń i okablowania systemowego (dotyczy również nieużywanego okablowania pozostałych systemów zabezpieczeń i teletechniki w kanalizacji teletechnicznej);
2.2 Wymianę kamer – wymiana starych analogowych kamer na nowe kamery IP z zachowaniem obecnej stylistyki i wyglądu punktu obserwacyjnego.
2.3 Włączenie do nowego systemu już zmodernizowanych obwodów systemu CCTV (punkty dystrybucyjne, punkty kamer, infrastruktura kablowa światłowodowa i miedziana), zapewniając bezkolizyjną współpracę zmodernizowanych obwodów z nowym systemem oraz zapewnieniem ciągłości gwarancyjnych dla już zmodernizowanych obwodów CCTV.
2.4 Wymianę wyposażenia przyłączy kamer – wymiana starych urządzeń i komponentów w szafkach przyłączeniowych na nowe elementy cyfrowe. Zakres prac nie może wpływać na zmianę wyglądu i stylistyki istniejących elementów punktów przyłączeniowych. Zakres obejmuje również wymianę słupów nie spełniających wymagań dla przyszłej funkcjonalności systemu oraz potrzeb MWR. Zakres obejmuje posadowienie nowych słupów pod punkty obserwacyjne.
2.5 Naprawę i wymianę okablowania systemowego – obejmuje wymianę starych kabli w istniejącej kanalizacji teletechnicznej na nowe kable miedziane i światłowodowe. W zakresie jest reorganizacja istniejącego okablowania SSP, SSWiN, LAN, z usunięciem starych kabli tych systemów. Prace nie mogą wpływać na stan i ciągłość działania wymienionych systemów, ich gwarancje oraz bieżącą obsługę serwisową.
2.6 Naprawę/odtworzenie uszkodzonych odcinków kanalizacji teletechnicznej – udrożnienie istniejącej w skansenie podziemnej kanalizacji teletechnicznej. Prace naprawcze polegać będą na wymianie uszkodzonych połączeń/odcinków podziemnych między studniami oraz naprawę i udrożnienie wejść kanalizacyjnych w studniach oraz dojść do budynków. Wymagana szczegółowa weryfikacja (inwentaryzacja) niedrożności istniejącej kanalizacji oraz jej pełne odtworzenie z zachowaniem ciągłości pracy istniejących systemów bezpieczeństwa i teleinformatyki. Zakres obejmuje również budowę nowych odcinków kanalizacji teletechnicznej podziemnej.
2.7 Reorganizację istniejących punktów zasilania systemu CCTV – wykorzystanie istniejących punktów zasilania z zastrzeżeniem konieczności wymiany/dołożenia w nich elementów przeciwprzepięciowych oraz podtrzymania zasilania. Główne punkty zasilania zostaną wyposażone w nowe zasilacze UPS dla podtrzymania zasilania systemu w przypadku zaniku napięcia w sieci energetycznej. Zakres obejmuje budowę nowych przyłączy niezbędnych do prawidłowego działania systemu.
2.8 Reorganizację istniejących serwerowni (dotyczy wszystkich serwerowni wykorzystywanych na potrzeby CCTV) – wymiana starych urządzeń wyposażenia istniejących serwerowni systemu CCTV na urządzenia cyfrowe IP zapewniające pracę systemu w oparciu o nowe łącza optyczne
i miedziane oraz serwery i przełączniki sieciowe. Reorganizacja serwerowni zakłada również odseparowanie sieci połączeń systemu CCTV od sieci teleinformatycznej skansenu. Zakres tych prac nie może uniemożliwić pracy istniejącego systemu teleinformatycznego, ani spowodować utratę gwarancji już istniejących systemów i urządzeń.
2.9 Budowę nowych punktów dystrybucyjnych sieci CCTV bazujących na dedykowanych rozwiązaniach komponowanych w stylistykę skansenu. Dotyczy łączy optycznych i miedzianych w wyznaczonych obszarach i lokalizacjach skansenu.
2.10 Naprawę i modernizację stanowiska monitoringu – wymiana starych wyeksploatowanych monitorów LCD na nowe przemysłowe monitory LED. Dołożenie serwerów klienckich oraz stworzenie nowej struktury kablowej i użytkowej dla potrzeb ochrony, jak również nowych ergonomicznych stanowisk operacyjnych. Zakres ten nie może wpłynąć na utratę gwarancji na już pracujące urządzenia.
2.11 Systemy istniejące wymagają utrzymania gwarancji – zabezpieczenie się przed utratą gwarancji na systemy już istniejące, a wynikłą w skutek ingerencji w te systemy przez osoby trzecie.
2.12 Zamawiający wymaga aby dostarczone w ramach zamówienia urządzenia objęte były co najmniej 36 miesięczną gwarancją producenta i co najmniej 36 miesięczną gwarancją Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 854850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 854850,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 854850,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sekret Serwis Sławomir Stańczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 948 111 35 20

7.3.3) Ulica: Barlickiego 8

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 854850,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.