eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zelów › Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4x4Ogłoszenie z dnia 2023-06-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4x4

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Pożdżenicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100346014

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pożdżenice 140

1.5.2.) Miejscowość: Zelów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-425

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osppozdzenice@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.facebook.com/osp.pozdzenice/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4x4

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54dfde18-03dc-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250281

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-54dfde18-03dc-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. lub poczty elektronicznej.
2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3.Zamawiający dopuszcza komunikowanie się przy użyciu poczty elektronicznej: ospkociszew@onet.pl (nie dotyczy składania ofert).
4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5.Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarto w pkt 8 SWZ dostępnej na stronie prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:
1. Administrator danych: Administratorem Państwa danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Pożdżenicach reprezentowany przez Prezesa OSP.
2. Dane kontaktowe: Kontakt z administratorem: Ochotnicza Straż Pożarna w Pożdżenicach, Pożdżenice 140, 97 - 425 Zelów, nr telefon 606579984, adres poczty elektronicznej: osppozdzenice@gmail.com
3. Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych: Dane będą przetwarzane przez OSP w Pożdżenicach w celach:
1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp –
Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4x4
2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
4. Pozostałe informacje dot. RODO zawarte zostały w pkt 22 SWZ dostępnej na stronie prowadzonego postępowania https:// ezamowienia.gov.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą.
2. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.OSP.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego (rok produkcji 2023) średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4x4 o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą i na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ, projektowanych postanowieniach umowy oraz w załączniku – opis przedmiotu zamówienia.
3.Okres gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy wynosi co najmniej 24 miesiące bez limitu kilometrów licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji stanowi kryterium pozacenowe oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na samochód i zabudowę

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące :
1.1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
1.2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
1.3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
1.4.zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj.
Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do Wykonawców, którzy wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na dostawie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4x4 o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto.
UWAGA: Pod pojęciem wykonanego zadania należy rozumieć dostawę zrealizowaną (zakończoną) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w pkt. 7.1. SWZ
Informacje dodatkowe:
Dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu z pkt 1.4., jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP w oparciu o tabelę średnich kursów walut obcych, na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki
dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia nie są wymagane

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
UWAGA:
− Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert;
− Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o
którym mowa wyżej, dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z
wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub
wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia z wyjątkiem przypadków gdy wykonawca oferuje rozwiązania
równoważne. W takim przypadku Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. Jeżeli
wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe
okażą się niekompletne, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie rozwiązań równoważnych, w szczególności tych o których mowa w art.
101 ust. 5 i 6 Pzp

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć także:
1) Opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym formularz
potwierdzający parametry oferowanego sprzętu, w tym typ i model (niepodpisanie formularza lub brak formularza skutkować
będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) lub 5) ustawy Pzp– oferta jest niezgodna z przepisami ustawy
lub jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia),
2) dokumenty, o których mowa w pkt 12.6-12.10 SWZ, chyba że wykonawca wskaże w ofercie dane umożliwiające dostęp
do tych dokumentów w Formularzu ofertowym,
3) aktualne na dzień składania ofert odpowiednio oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1,7.3 i 7.6.3) SWZ,
4) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu,
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy
wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy);
6) dowody równoważności, o których mowa w pkt 3.6. SWZ, jeżeli wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne w
stosunku do określonych w opisie przedmiotu zamówienia;
7) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę
przedsiębiorstwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się
odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.SWZ,
składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te dołączone do oferty potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt
6.3.SWZ, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Formularz oświadczenia stanowi
załącznik do SWZ.
5) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie
żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy. Rodzaj, zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia zostały zawarte w
projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ dostępnej na stronie prowadzonego
postępowaniahttps://ezamowienia.gov.pl

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przez platformę e-Zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 16:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.