eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG CODZIENNEGO CAŁODOBOWEGO ŻYWIENIA PACJENTÓWOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG CODZIENNEGO CAŁODOBOWEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Geriatrii,Reumatologii i Rehabilitacji

1.3.) Oddział zamawiającego: NIGRiR

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288567

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Spartańska 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-637

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bogumila.kalinowska@spartanska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spartanska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytut Badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG CODZIENNEGO CAŁODOBOWEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-462834d7-0487-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250237

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/spartanska

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spartanska

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami Rozdziału X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami Rozdziału III SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami Rozdziału III SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26/PN/2023/BK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie kompleksowej usługi całodniowego żywienia pacjentów Narodowego
Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
w systemie bemarowym z pełną obsługą pacjenta w ciągu 6 miesięcy.
a. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
55320000-9 – usługi podawania posiłków,
55322000-3 – usługi gotowania posiłków,
55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 – usługi dostarczania posiłków
b. Opis: szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem:
• Aktualnego wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
• Decyzji właściwego dla siedziby Wykonawcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzająca zakład,
w którym przygotowywane będą posiłki, na prowadzoną działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością
w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy.
• Aktualna pozytywna opinia/decyzja właściwego dla siedziby Wykonawcy Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego dotycząca dopuszczenia do przewozu posiłków tych środków transportu, które zostaną użyte do wykonania
zamówienia.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
• Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem opłaconej polisy,
a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - odpowiedzialność cywilną deliktową,
kontraktową oraz deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż
500 000,00 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe i 250 000,00 zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy obejmującą
zatrucia pokarmowe oraz zakażenia żółtaczką typu A.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
• Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
dostępnych Wykonawcy usługi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
(z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 2 do SWZ). Wykonawca musi dysponować minimum narzędziami wskazanymi w
załączniku nr 2 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualny wpis do rejestru
zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
d) Decyzja właściwego dla siedziby Wykonawcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzająca zakład, w
którym przygotowywane będą posiłki, na prowadzoną działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie
przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy.
e) Aktualna pozytywna opinia/decyzja właściwego dla siedziby Wykonawcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
dotycząca dopuszczenia do przewozu posiłków tych środków transportu, które zostaną użyte do wykonania zamówienia.
f) Opłacona polisa a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - odpowiedzialnością cywilną deliktową,
kontraktową oraz deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe i
250 000,00 zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy obejmującą zatrucia pokarmowe oraz zakażenia żółtaczką typu A.
g) Wykaz narzędzi - wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usługi w celu wykonania zamówienia
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 2 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
 art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy u.Pzp.
 art. 108 ust. 1 pkt 4 u.Pzp. ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; UWAGA. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (w
szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis lub informacje musi złożyć każdy z wykonawców lub
podmiotów.
b) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania. Zamawiający zaleca sporządzenie
oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

• Wdrożone zasady Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) – certyfikat HACCAP,
potwierdzający, iż Wykonawca opracował, wykonuje
i utrzymuje stałą procedurę lub procedury na podstawie zasad HACCP zgodnie z art. 5 Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny i środków spożywczych lub oświadczenie
Wykonawcy o wdrożeniu systemu HACCP,
• Oświadczenie potwierdzające, że odbiór odpadów pokonsumpcyjnych będzie odbywał się innym niż ww. środkiem
transportu przystosowanym do tego celu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wdrożone zasady Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) – certyfikat HACCAP,
potwierdzający, iż Wykonawca opracował, wykonuje
i utrzymuje stałą procedurę lub procedury na podstawie zasad HACCP zgodnie z art. 5 Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny i środków spożywczych lub oświadczenie
Wykonawcy o wdrożeniu systemu HACCP,
• Oświadczenie potwierdzające, że odbiór odpadów pokonsumpcyjnych będzie odbywał się innym niż ww. środkiem
transportu przystosowanym do tego celu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy
w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).:
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank 24 2490 0005
0000 4600 8185 8973; Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego
będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na
rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy,
wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń,
o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium
zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Oznaczenie sprawy: 16/PN/2023/BK.
6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne
i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz
zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Ustawy.
7. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w
art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty
kwotą wadium.
8. Wadium zwracane będzie zgodnie z art. 98 ust. 1 -5 Ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik numer 5 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/spartanska

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.