eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konstantynów Łódzki › Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Jana Pawła II 44/46 w Konstantynowie ŁódzkimOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Jana Pawła II 44/46 w Konstantynowie Łódzkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.3.) Oddział zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne - Konstantynów Ł.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470648317

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 44

1.5.2.) Miejscowość: Konstantynów Łódzki

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-050

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pkgkl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkgkl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Jana Pawła II 44/46 w Konstantynowie Łódzkim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cdc4058a-044e-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250154

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pkgkl.logintrade.net/zapytania_email,130493,9f98a5aba25eede4ec90737707aeff64.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest
w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy przetargowej pod adresem: https://pkgkl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy – dostępnymi pod adresem: https://pkgkl.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://pkgkl.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
Pozostałe szczegóły w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://pkgkl.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy udziela jej dostawca, tj. Logintrade S.A. ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71/787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00. Pozostałe szczegóły w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://pkgkl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 44, 95-050 Konstantynów Łódzki, tel. (42) 211 13 19, biuro@pkgkl.pl.;
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@pkgkl.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 20/ZP-Z/2023 na „Odbiór stałych odpadów komunalnych”;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26/ZP-Z/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 320850,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) zaprojektowanie, dostawę i montaż 4 (czterech) instalacji, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego instalacji PV (instalacji obejmującej elementy składowe w postaci paneli/modułów ogniw fotowoltaicznych – montowanych na dachach budynków, inwertery – montowane na ścianach wewnętrznych budynków, rozdzielnię elektryczną RAC, połączenia elektryczne, systemy monitorujące), zainstalowanych na konstrukcjach dachowych na budynkach należących do Spółki przy ul. Jana Pawła II 44/46 w Konstantynowie Łódzkim Konstantynów Łódzki, o mocach: 69 - 73 kWp.
2) wykonanie 3 egz. projektów technicznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia osobno dla każdej z 4 (czterech) instalacji,
3) zapewnienie nadzoru autorskiego,
4) wykonanie montażu i prac budowlano-instalacyjnych,
5) zapewnienie Kierownika Budowy, Kierownika robót budowlanych, osoby posiadającej aktualne kwalifikacje typu SEP Grupa 1 na stanowisku Dozoru i Eksploatacji oraz instalatora stosownie
do wymagań,
6) sporządzenie dokumentacji powykonawczej w ilości – 3 egz. dla każdej instalacji osobno,
7) dokonanie rozruchu instalacji wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego,
8) przeprowadzenie procedury włączenia instalacji PV do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD),
9) dokonanie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Rejestru MIOZE oraz OSD,
10) zapewnienie aby mikroinstalacje odpowiadały warunkom tego rodzaju instalacji określonym w Ustawie o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 roku (Dz. U. 2015 poz. 478 z późniejszymi zmianami).
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - załącznik nr 7 do SWZ oraz zapisami Projektu Umowy - załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie
duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów
lub instalacji. Możliwość, o której mowa w niniejszym punkcie jest jedynie prawem Zamawiającego, nie stanowi wiążącego zobowiązania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny – ranga 100 %
Przy ocenianiu ofert zastosowana będzie skala od 0 do 100 pkt. Oferta, która zawierać będzie najniższą cenę oferty (wraz z podatkiem VAT) uzyska 100 punktów, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów, według wzoru:
Co = (Cmin : Cx) x 100
gdzie:
Co = ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie według kryterium „cena”
Cmin = najniższa cena oferty wynikająca z ofert podlegających ocenie
Cx = cena ocenianej oferty.
Ocenę końcową danej części zamówienia stanowić będzie otrzymana ilość punktów obliczona do 2-ch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej trzech zamówień na wykonanie instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachach o mocach min. 30 kWp każda z nich.
Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem. W przypadku robót budowlanych wykonanych w trybie zaprojektuj i wybuduj w składanych dokumentach należy wyodrębnić zakres prowadzonych robót budowlanych oraz ich koszt. Wyodrębniony zakres powinien spełniać warunek, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 2 pkt.4 lit a SWZ.
UWAGA!
− W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić rodzajowo i podać wartość zamówienia, o którym mowa powyżej.
− Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienie w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowa konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. W przypadku, gdy ofertę w niniejszym postępowaniu składa konsorcjum/spółka cywilna w takim samym składzie podmiotowym (lub szerszym) w jakim realizowali wykazywane zamówienie, Zamawiający nie będzie badał zakresu/wartości zamówienia wykonanych przez poszczególnych wykonawców.
− W przypadku wykazywania ww. warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) na zasadach określonych w art. 117 ustawy Pzp, a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wykazania spełnienia ww. warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby co najmniej jeden podmiot posiadał doświadczenie w wykonaniu zamówień, o których mowa w Rozdziale IV ust. 2 pkt.4 lit a SWZ.
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności takimi jak:
• Kierownik budowy branży elektrycznej - posiadający uprawnienia elektryczne umożliwiające kierowanie robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadający aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, Kierownik budowy powinien posiadać co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 1 rok doświadczenia na stanowisku kierownika budowy w rozumieniu prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami budowlanymi elektrycznymi,
• Kierownik robót budowlanych - posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz posiadający aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
• Projektant posiadający uprawnienia elektryczne umożliwiające projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadający aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
• Projektant posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej umożliwiające projektowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń, oraz posiadający aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
• Osoba posiadająca aktualne kwalifikacje typu SEP Grupa 1 na stanowisku Dozoru i Eksploatacji,
• Instalator posiadający aktualny certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania instalacji odnawialnego źródła energii – systemów fotowoltaicznych.
Osoby, o których mowa powyżej muszą być członkami właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.), z zastrzeżeniem niżej wymienionego:
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1186 – tekst jednolity) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831 z 6.05.2019 r.).
Zamawiający dopuszcza posiadanie przez osoby wskazane powyżej uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dn. 22.12.2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 65 ze zm.) lub kwalifikacji zawodowych równoważnych względem wymaganych, ważnych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2.5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw wykluczenia na podst. art. 108 ust. 1 pkt 3) - 6) Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ).
4) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp ,
5) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.
6) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu do składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności; w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
3. Pozostałe informacje, w tym dotyczące dokumentów wymaganych od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały określone odpowiednio w rozdziale X ust. 2 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ).
2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) karty katalogowe (opisy techniczne) producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim dot. oferowanych modułów i inwerterów fotowoltaicznych obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów określonych w OPZ wraz z wyróżnieniem oferowanych modułów i inwerterów,
b) certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności oferowanych modułów fotowoltaicznych z normami IEC 61215 lub równoważną wydany przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną,
c) certyfikat potwierdzający zgodność falownika z normą PN-EN 50549-1:2019 lub równoważną „Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia. Zgodne z rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2016/631 (NC RfG)”
z wszystkimi załącznikami wydany przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub przez niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 5.8.) lit. a) b) i c) będzie miała zastosowanie procedura, o której mowa w art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. ZASOBY INNYCH POMIOTÓW
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zamawiający nie wyznaczył szczegółowych warunków w tym zakresie.
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VI. pkt. 1.1 SWZ także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2. PODWYKONAWSTWO
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom, z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 2.
3. Zamawiający wprowadza zastrzeżenie wskazujące na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę i przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych części zamówienia, tj. ogranicza się zakres podwykonawstwa i wymaga aby w zakresie prac instalacyjnych i montażowych wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców.
4. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców, o ile są już znane, zgodnie z tabelą w „Formularzu oferty” (Załącznik nr 1 do SWZ).
3. PEŁNOMOCNICTWO / PEŁNOMOCNICTWA DLA OSOBY / OSÓB PODPISUJĄCYCH OFERTĘ, JEŻELI OFERTA JEST PODPISANA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty).
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 4.800,00 PLN.
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080, 2185).
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formach gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, jako Beneficjenta należy wskazać Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o., ul. Jana Pawła II nr 44 , 95-050 Konstantynów Łódzki.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w PLN przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy nr 24 1020 3352 0000 1002 0246 1416 prowadzony w PKO Bank Polski SA. Zaleca się aby do oferty dołączyć kopię polecenia przelewu. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formach gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia
w postaci elektronicznej, w sposób określony w Rozdziale XI SWZ dotyczącym komunikacji.
6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Jana Pawła II 44/46 w Konstantynowie Łódzkim ” i oznaczenie sprawy: 26/ZP-Z/2023 prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o., ul. Jana Pawła II nr 44 , 95-050 Konstantynów Łódzki. W tytule przelewu można natomiast użyć skrótu „Wadium – nr sprawy: 26/ZP-Z/2023”.
7. W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach lub poręczeniach, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w treści tych gwarancji i poręczeń muszą być wskazani wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. lider upoważniony do wniesienia wadium), ze wskazaniem, że działa on w imieniu i na rzecz pozostałych Wykonawców, którzy wspólnie złożyli ofertę w postępowaniu, wskazując tych Wykonawców, po to aby gwarant lub poręczyciel mógł prawidłowo zidentyfikować, kto jest Wykonawcą w postępowaniu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie siedziby zamawiającego przy ul. Jana Pawła II 44/46 w Konstantynowie Łódzkim” i oznaczenie sprawy: 26/ZP-Z/2023
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, który zakres wykonają poszczególni wykonawcy.
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, a także dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków. Wykonawcy Ci składają oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI SWZ.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia polegają na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Rozdziale X pkt 2.1. SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na Platformie przetargowej zgodnie z Instrukcjami zamieszczonymi na stronie https://pkgkl.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-26

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Kryterium najniższej ceny

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.