eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej, mebli wolnostojących i do zabudowy na potrzeby budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie.Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej, mebli wolnostojących i do zabudowy na potrzeby budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM. PROF.BOGUSŁAWA FRAŃCZUKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351194736

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Modrzewiowa 22

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-224

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 428-73-04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@msor.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kcr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej, mebli wolnostojących i do zabudowy na potrzeby budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6ff9cae-0076-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250126

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052368/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Wykonanie, dostawa i montaż mebli w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2021, OŚ 14 REACT-UE dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2021, OŚ 14 REACT-UE dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b6ff9cae-0076-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b6ff9cae-0076-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oświadczenie (o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Rygor nieważności dotyczy przypadków niedochowania formy złożenia dokumentów składających się na przesyłaną ofertę, oświadczeń z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - składanych samodzielnie przez Wykonawcę, oświadczeń z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - składanych przez Wykonawców występujących wspólnie, przez podmioty które nie są Wykonawcami - ale udostępniają Wykonawcy swoje zasoby - w celu wykazania spełniania określonego warunku udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy), a także Pełnomocnictw. 3. Pozostałe dokumenty i oświadczenia (np. podmiotowe środki dowodowe, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego/ podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp/ podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy), przedmiotowe środki dowodowe (jeśli są wymagane), pozostałe (inne niż ww. informacje, oświadczenia lub dokumenty) - przekazywane są: - w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub - w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4. W przypadku, gdy odpisy z KRS lub CEDIG (lub informacje z innego rejestru), a także inne podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, lub inne dokumenty opisane w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie), zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny - przekazuje się ten dokument. 5. W przypadku natomiast, gdy ww. kategorie dokumentów zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 6. Formaty danych wymagane do sporządzania i przekazywania dokumentów i informacji w postępowaniu określa § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie). Zamawiający wskazuje jednak, że wśród dopuszczalnych i ogólnie dostępnych formatów znajdują się m.in.: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. 7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać notariusz. 8. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli dotyczy) oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub SWZ do podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie). 10. Komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Ilekroć jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych (Formularz oferty XI. Informacje dodatkowe), przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały określone we wzorze umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A.I.271.1.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 499733,23 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mebli wolnostojących i do zabudowy (z kompletem sprzętu i akcesoriów niezbędnych do użytkowania). Szczegółowy asortyment dostarczany w ramach części zamówienia określają „Opis przedmiotu zamówienia” oraz „Zestawienie asortymentowo-cenowe”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy będący załącznikiem nr 3 do SWZ. Zapisy SWZ należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

4.2.5.) Wartość części: 447384,31 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny opisuje szczegółowo SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość wykonania (dot. próbek)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej. Szczegółowy asortyment dostarczany w ramach części zamówienia określają „Opis przedmiotu zamówienia” oraz „Zestawienie asortymentowo-cenowe”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy będący załącznikiem nr 3 do SWZ. Zapisy SWZ należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

4.2.5.) Wartość części: 52348,92 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny opisuje szczegółowo SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy – zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy – spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, tj. posiadają doświadczenie – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
1.1. dla części 1 zamówienia – zrealizowali co najmniej jedną dostawę mebli, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto;
1.2. dla części 2 zamówienia – zrealizowali co najmniej jedną dostawę mebli, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.
W przypadku składania oferty na część 1 i 2 zamówienia, dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia wystarczające jest wykazanie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.1. powyżej.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 125 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp) - według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SWZ.
Oświadczenia składane są odpowiednio przez:
- samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu (potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu) – jeżeli dotyczy.
2. Na odrębne wezwanie Zamawiającego - Oświadczenie o aktualności informacji zawartej w oświadczeniu, o których mowa w pkt 7.5. SWZ (zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
Oświadczenie składane jest odpowiednio przez:
- samego Wykonawcę,
- każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- podmiot/-y, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 125 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp) - według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SWZ.
Oświadczenia składane są odpowiednio przez:
- samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu (potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu) – jeżeli dotyczy.
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych tego podmiotu (zgodnie z art. 118 ustawy Pzp) – jeżeli dotyczy.
3. Na odrębne wezwanie Zamawiającego - Oświadczenie o aktualności informacji zawartej w oświadczeniu, o których mowa w pkt 7.5. SWZ (zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
Oświadczenie składane jest odpowiednio przez:
- samego Wykonawcę,
- każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- podmiot/-y, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy.
4. Na odrębne wezwanie Zamawiającego - Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem odpowiednio ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ, oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (na potwierdzenie spełniania warunków posiadania doświadczenia, o których mowa w pkt 5.1.SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca składa do terminu na składanie ofert (na adres Zamawiającego) po jednej sztuce:
Dla części 1 zamówienia:
Fotel obrotowy Bc10 oraz
Krzesło stelaż metal, siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego Bc9.
Szczegółowy opis znajduje się w pkt 7.8. SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz Ofertowy, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Załączniki do wzoru umowy „Opis przedmiotu zamówienia” oraz „Zestawienie asortymentowo-cenowe”, wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załączniki należy wypełnić na część/części na jakie Wykonawca składa ofertę).
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4.
4. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego właściwego rejestru.
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w celu wstępnego potwierdzenia) - według wzorów stanowiących załączniki do SWZ.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych tego podmiotu (zgodnie z art. 118 ustawy Pzp) – jeżeli dotyczy.
7. Oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).
8. Dokumenty wymagane w postępowaniu oraz sposób ich złożenia został opisany w SWZ udostępnionej na stronie prowadzonego postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacje na temat Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Pzp, zostały opisane w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Portal e-Zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Oferty składane są w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, z uwzględnieniem przepisów określonych w rozdziale 5 DZIAŁU VII ustawy Pzp. 3. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, w tym konieczność zapoznania się z miejscami dostawy / montażu, Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej. Terminy wizji lokalnych wskazano w SWZ. 4. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej, mebli wolnostojących i do zabudowy na potrzeby budynku nr 2 w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Prof. Bogusława Frańczuka w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz dostosowania pomieszczeń po istniejącym bloku operacyjnym, centralnej sterylizacji oraz oddziale anestezjologii i intensywnej terapii na sale chorych. Etap II – przebudowa pozostałej części budynku nr 2 z wyłączeniem klatki schodowej wraz ze wszystkimi instalacjami wewnętrznymi oraz z sięgaczem – drogą pożarową, lokalizacją agregatów wody lodowej przyłączem energetycznymi i wody lodowej”. 5. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu/programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2021, OŚ 14 REACT-UE dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.