eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › Usługa ubezpieczenia Powiatu KrotoszyńskiegoOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ubezpieczenia Powiatu Krotoszyńskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Krotoszyński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854754

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starosta@krotoszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-krotoszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Supra Brokers S.A.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 021916234

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Aleja Śląska 1

1.11.4.) Miejscowość: Wrocław

1.11.5.) Kod pocztowy: 54-118

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: centrala@suprabrokers.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://suprabrokers.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ubezpieczenia Powiatu Krotoszyńskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02b1ab50-0465-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250114

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063039/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ubezpieczenie mienia Powiatu Krotoszyńskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/suprabrokers/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Treść SWZ nie objęta poufnością jest dostępna na stronie internetowej, natomiast część SWZ objęta poufnością zostanie udostępniona Wykonawcy po złożeniu wniosku o udostępnienie. W treści wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne oraz nr postępowania/SWZ, którego wniosek dotyczy. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy treści udostępnionych informacji i dokumentów. Część SWZ objęta poufnością może zostać udostępniona wyłącznie Wykonawcom na podstawie złożonego wniosku. Przez pojęcie Wykonawcy należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 7 pkt 30 ustawy).

Powyższą klauzulą poufności objęte są: szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia informacje do oceny ryzyka, rejestr majątku, rejestr pojazdów.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/suprabrokers/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla wykonawców - platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej informuję, że:
2. Administratorem danych osobowych jest: Supra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, tel. 71 777 04 00, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
oraz
Starosta Krotoszyński kontakt: Starostwo Powiatowe z siedzibą ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn tel. 62 725-42-56, e-mail starosta@krotoszyn.pl,
3. Inspektorem ochrony danych jest:
z ramienia Supra Brokres S.A.: Rafał Kozielewski, tel. 71/77 70 400 e-mail: centrala@suprabrokers.pl
z ramienia Starosty Krotoszyńskiego: Mikołaj Lechman, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, e-mail: iod@starostwo.krotoszyn.pl, tel. 62 725-42-56 wew. 354, e-mail: iod@starostwo.krotoszyn.pl
4. Cel przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w związku z archiwizowaniem dokumentów zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu, w tym przekazanie dokumentów/nośników danych do archiwum zakładowego.
5. Podstawa prawna przetwarzania danych:
1) art. 6 ust. 1 lit b i c RODO;
2) ustawa Prawo zamówień publicznych zwanej dalej pzp;
6. Odbiorca danych - dane osobowe mogą być przekazane:
1) osobom i podmiotom uprawnionym i upoważnionym na podstawie przepisów prawa, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 20219 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) podmiotom świadczącym usługi doręczania pism;
3) dostawcom usług teleinformatycznych, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
7. Czas przetwarzania:
1) dane osobowe osób, podmiotów będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
2) dane osobowe osób, podmiotów z którymi została zawarta umowa, a czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
3) oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz umów o dofinansowanie (jeżeli dotyczy).
8. Prawo osób, podmiotów, których dane dotyczą:
1) mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania.
2) nie mają prawa w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO do usunięcia danych osobowych; prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;, na podstawie art. 21 RODO prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
9. Prawo do wniesienia skargi: Osoba, podmiot, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
10. Wymóg podania danych: Osoba, podmiot będący uczestnikiem postępowania jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych. Powyższe wynika z obowiązku ustawowego określonego w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanego z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych osoby, podmiotu będących uczestnikami w postępowaniu wynikają z ustawy pzp.
11. Profilowanie danych: Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
12. Cel inny: Dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały pobrane.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej informuję, że:
2. Administratorem danych osobowych jest: Supra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, tel. 71 777 04 00, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
oraz
Starosta Krotoszyński kontakt: Starostwo Powiatowe z siedzibą ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn tel. 62 725-42-56, e-mail starosta@krotoszyn.pl,
3. Inspektorem ochrony danych jest:
z ramienia Supra Brokres S.A.: Rafał Kozielewski, tel. 71/77 70 400 e-mail: centrala@suprabrokers.pl
z ramienia Starosty Krotoszyńskiego: Mikołaj Lechman, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, e-mail: iod@starostwo.krotoszyn.pl, tel. 62 725-42-56 wew. 354, e-mail: iod@starostwo.krotoszyn.pl
4. Cel przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w związku z archiwizowaniem dokumentów zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu, w tym przekazanie dokumentów/nośników danych do archiwum zakładowego.
5. Podstawa prawna przetwarzania danych:
1) art. 6 ust. 1 lit b i c RODO;
2) ustawa Prawo zamówień publicznych zwanej dalej pzp;
6. Odbiorca danych - dane osobowe mogą być przekazane:
1) osobom i podmiotom uprawnionym i upoważnionym na podstawie przepisów prawa, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 20219 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) podmiotom świadczącym usługi doręczania pism;
3) dostawcom usług teleinformatycznych, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
7. Czas przetwarzania:
1) dane osobowe osób, podmiotów będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
2) dane osobowe osób, podmiotów z którymi została zawarta umowa, a czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
3) oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz umów o dofinansowanie (jeżeli dotyczy).
8. Prawo osób, podmiotów, których dane dotyczą:
1) mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania.
2) nie mają prawa w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO do usunięcia danych osobowych; prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;, na podstawie art. 21 RODO prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
9. Prawo do wniesienia skargi: Osoba, podmiot, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
10. Wymóg podania danych: Osoba, podmiot będący uczestnikiem postępowania jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych. Powyższe wynika z obowiązku ustawowego określonego w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanego z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych osoby, podmiotu będących uczestnikami w postępowaniu wynikają z ustawy pzp.
11. Profilowanie danych: Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
12. Cel inny: Dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały pobrane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SWZ NR 81/2023/Krotoszyn

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ

1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia


Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SWZ

1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami
2) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
3) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Przedmiot zamówienia obejmuje zakres podstawowy zamówienia (dotyczący udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w
zakresie określonym wyżej w odniesieniu do składników majątkowych / elementów wyszczególnionych w formularzu
ofertowym) oraz zakres opcjonalny zamówienia objęty zastrzeżonym przez Zamawiającego prawem opcji (dotyczący
udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie określonym wyżej w odniesieniu do nowych składników majątkowych /
elementów, które pojawią się w trakcie obowiązywania umowy i wymagać będą ubezpieczenia – wedle kategorii
asortymentowych wyszczególnionych w formularzu ofertowym).
Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia określone są w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Objęty zastrzeżonym prawem opcji zakres opcjonalny zamówienia wynosi / stanowi 30 % wartości umownej zakresu
podstawowego zamówienia (tj. ceny ofertowej określonej w formularzu ofertowym) – do tego poziomu będzie mogło być w
trakcie obowiązywania umowy realizowane doubezpieczanie nowych składników majątkowych / elementów, które pojawią
się w trakcie obowiązywania umowy i wymagać będą ubezpieczenia. Zakres opcjonalny zamówienia będzie objęty
przedmiotem umowy w sprawie zamówienia, która zawarta zostanie w wyniku niniejszego postępowania, przy czym jego
realizacja zależna będzie od woli i decyzji Zamawiającego. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji dokonywana będzie
poprzez złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy pisemnego oświadczenia
określającego zakres konkretnej usługi. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego zamówienia) nie
będzie stanowić zmiany warunków umowy i nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy.
Zastrzega się, iż prawo opcji (zakres opcjonalny zamówienia) nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego)
Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny
zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. Powyżej określone prawo opcji (zakres opcjonalny zamówienia)
przewidziane zostaje na okoliczność istnienia stosownych możliwości finansowych po stronie Zamawiającego w kontekście
realizacji tego zakresu usług oraz uznania potrzeby ich wykonania (tzn. w zależności od potrzeb Zamawiającego).
Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z
zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Wskazany zakres opcjonalny zamówienia stanowi
maksymalny zakres zastrzeganego prawa opcji, przy czym prawo to może być realizowane przez Zamawiającego etapowo /
częściowo / fragmentarycznie w okresie obowiązywania umowy – na warunkach w niej określonych. Wykonawca jest
zobowiązany do realizacji usług w ramach zastrzeżonego prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego
Zamawiający zgodnie z treścią złożonego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami
określonymi w SWZ (umowie) – w momencie złożenia takiego oświadczenia następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego
zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu usług objętego wdrażaną do realizacji na mocy danego
oświadczenia opcją.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny oraz oferowanych warunków
ubezpieczenia (fakultatywne klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej wskazane w szczegółowych warunkach
zamówienia).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenia komunikacyjne
Przedmiot zamówienia obejmuje zakres podstawowy zamówienia (dotyczący udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w
zakresie określonym wyżej w odniesieniu do składników majątkowych / elementów wyszczególnionych w formularzu
ofertowym) oraz zakres opcjonalny zamówienia objęty zastrzeżonym przez Zamawiającego prawem opcji (dotyczący
udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie określonym wyżej w odniesieniu do nowych składników majątkowych /
elementów, które pojawią się w trakcie obowiązywania umowy i wymagać będą ubezpieczenia – wedle kategorii
asortymentowych wyszczególnionych w formularzu ofertowym).
Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia określone są w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Objęty zastrzeżonym prawem opcji zakres opcjonalny zamówienia wynosi / stanowi 30 % wartości umownej zakresu
podstawowego zamówienia (tj. ceny ofertowej określonej w formularzu ofertowym) – do tego poziomu będzie mogło być w
trakcie obowiązywania umowy realizowane doubezpieczanie nowych składników majątkowych / elementów, które pojawią
się w trakcie obowiązywania umowy i wymagać będą ubezpieczenia. Zakres opcjonalny zamówienia będzie objęty
przedmiotem umowy w sprawie zamówienia, która zawarta zostanie w wyniku niniejszego postępowania, przy czym jego
realizacja zależna będzie od woli i decyzji Zamawiającego. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji dokonywana będzie
poprzez złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy pisemnego oświadczenia
określającego zakres konkretnej usługi. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego zamówienia) nie
będzie stanowić zmiany warunków umowy i nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy.
Zastrzega się, iż prawo opcji (zakres opcjonalny zamówienia) nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego)
Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny
zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. Powyżej określone prawo opcji (zakres opcjonalny zamówienia)
przewidziane zostaje na okoliczność istnienia stosownych możliwości finansowych po stronie Zamawiającego w kontekście
realizacji tego zakresu usług oraz uznania potrzeby ich wykonania (tzn. w zależności od potrzeb Zamawiającego).
Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z
zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Wskazany zakres opcjonalny zamówienia stanowi
maksymalny zakres zastrzeganego prawa opcji, przy czym prawo to może być realizowane przez Zamawiającego etapowo /
częściowo / fragmentarycznie w okresie obowiązywania umowy – na warunkach w niej określonych. Wykonawca jest
zobowiązany do realizacji usług w ramach zastrzeżonego prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego
Zamawiający zgodnie z treścią złożonego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami
określonymi w SWZ (umowie) – w momencie złożenia takiego oświadczenia następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego
zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu usług objętego wdrażaną do realizacji na mocy danego
oświadczenia opcją.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny oraz oferowanych warunków
ubezpieczenia (fakultatywne klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej wskazane w szczegółowych warunkach
zamówienia).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1) spełniający warunki określone w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej czyli posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 655), a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 z późn. zm.) zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.
2) Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków określonych w art. 112 ust. 2 pkt. 1, 3 i 4 ustawy;
3) wobec których nie zachodzą przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania określone w art. 108 ustawy.
4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy może na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy udowodnić Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub Zamawiającym;
c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
- zreorganizował personel,
- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3 są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3 nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Poza oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Poza oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art. 58 ustawy:
1) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Każdy z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oświadczenie potwierdzające, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim spełnia te warunki oraz składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
3) Wszelka korespondencja odbywać się będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5) Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę między Wykonawcami regulują przepisy kodeksu cywilnego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia - zgodnie z zapisami SWZ
(załącznik nr 3 i 4 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/suprabrokers

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 12:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych: Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa
ubezpieczeń wzajemnych w przypadku udzielenia mu zamówienia umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności, a
Zamawiający nie będzie zobowiązany zostać jego członkiem.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.