eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radziechowy › Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. J. Klicha w WieprzuOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. J. Klicha w Wieprzu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radziechowy-Wieprz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieprz 700

1.5.2.) Miejscowość: Radziechowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-381

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@radziechowy-wieprz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radziechowy-wieprz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b29c12e8-c3f5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. J. Klicha w Wieprzu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b29c12e8-c3f5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250017

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004001/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Termomodernzacja Szkoły Podstawowej im. J.Klicha w Wieprzu etap I w ramach programu Polski Ład

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139596

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.271.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I: Roboty termomodernizacyjne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1a do niniejszej SWZ.
Przedmiotem opracowania są roboty termomodernizacyjne budowlane przy budynku Szkoły Podstawowej w Wieprzu, ul. Szkolna 800.

Roboty termomodernizacyjne, w tym w szczególności:
- Montaż rusztowań;
- Zabezpieczenie okien i drzwi folią;
- Demontaż obróbek blacharskich, w tym parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych,
- Demontaż elementów zabudowanych na elewacjach budynku (tablice, kratki wentylacyj-ne itp.),
- Demontaż instalacji odgromowej i jej odtworzenie po wykonanych robotach;
- Demontaż istniejącego docieplenia ze styropianu elewacji szczytowej sali gimnastycznej (część nadziemna,
- Roboty dociepleniowe
- Przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien,
- Wymiana okien na okna z PVC zgodnie z wymaganiami WT 2021, wyposażonych w nawiewniki higrosterowane o wyd. Qnom=30,0 m3/h – z wyłączeniem stolarki okiennej łącznika i sali gimnastycznej oraz witryny wejściowej na taras łącznika oraz okien połaciowych,
- Wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe, zgodnie z wymaganiami WT 2021 – z wyłączeniem stolarki drzwiowej łącznika i sali gimnastycznej,
- Montaż obróbek blacharskich (nowy materiał), w tym parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych;
- Naprawa kominów i otworów wentylacyjnych, w tym roboty tynkarsko-malarskie celem dostosowania ich wyglądu do elewacji;
- Montaż elementów zdemontowanych z elewacji budynku,
- Wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku i odtworzenie nawierzchni zdemontowanych;
- Wywóz i utylizacja gruzu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45442100-8 - Roboty malarskie

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

4.5.5.) Wartość części: 1904878,04 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II: Instalacja fotowoltaiczna
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1b do niniejszej SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej, która pracować będzie na potrzeby własne budynku Szkoły Podstawowej w Wieprzu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 127642,27 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2520270 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3662417 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2520270 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Remontowo-Budowlane i Ślusarsko-Spawalnicze Stanisław Oczkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070093850

7.3.3) Ulica: Piotra Skargi 12A

7.3.4) Miejscowość: Żywiec

7.3.5) Kod pocztowy: 34-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2520270 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 390 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Złożone w części II oferty przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego zamawiający unieważnia przedmiotowe
postępowanie w części II na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019
r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.