eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Błaszki › Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych na terenie Gminy Błaszki w roku szkolnym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-07-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych na terenie Gminy Błaszki
w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BŁASZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934358

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Niepodległości 13

1.5.2.) Miejscowość: Błaszki

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-235

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@blaszki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.blaszki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych na terenie Gminy Błaszki
w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7a2b669-01a7-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00249948

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011462/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Błaszki w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zamowienia.blaszki.pl/procurements/3/procurement

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zamowienia.blaszki.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne GMINA BŁASZKI, (zwanego dalej Systemem e-ZP lub Systemem) dostępnego pod adresem https://e-zamowienia.blaszki.pl
11.2. Wszelkie informacje dotyczące postępowania w tym zapytania i odpowiedzi dla Wykonawców, modyfikacje SWZ, ogłoszenie wyników itp. będą zamieszczone na Systemie e-ZP dostępnym pod adresem https://e-zamowienia.blaszki.pl
11.3. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Opis sposobu przygotowania oferty szczegółowo opisany jest w rozdziale 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

ADMINISTRATOR DANYCH
Gmina Błaszki reprezentowana przez Burmistrza Błaszek z siedzibą Błaszki Plac Niepodległości 13, 98-235 Błaszki
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH u ADO Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Błaszkach jest Pani Magdalena Kuszmider, e-mail: iod@blaszki.pl lub pisemnie na adres administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak RIZ.271.10.2022 na ,,Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych na terenie Gminy Błaszki w roku szkolnym 2022/2023” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2021.1129 z późn. zm.)


ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”; a także odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz.U.2020.2176 t.j. ) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
*** W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIZ.271.10.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błaszki w roku szkolnym 2022/2023 na terenie Gminy Błaszki
5.2. Zamówienie podzielone jest na dwie części. Oferty można składać na jedną lub wszystkie części zamówienia.
Część I zamówienia obejmuje:
- Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Błaszkach z miejscowości - Brzozowiec, Kamienna.
Liczbę uczniów objętych dowozem oraz miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie określa Załącznik nr 2 do SWZ.
Część II zamówienia obejmuje:
- Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Błaszkach z miejscowości – Zawady, Żelisław , - Szkołę Podstawową im. św Jana Pawła II w Gruszczycach z miejscowości – Łubna Jakusy, Łubna Jarosłaj, Cienia, Wrząca, Jasionna, Niedoń, Brudzew, Wojków, Stok Polski, Grzymaczew, Polesie, Łapigrosz, Równa, Sarny, Sudoły, Zaborów, Stok Nowy
- Szkołę Podstawową we Włocinie z miejscowości – Włocin Wieś, Włocin Kolonia, Pęczek, Marianów,
- Szkołę Podstawową w Kwaskowie z miejscowości – Orzeżyn, Smaszków, Kostrzewice .
Liczbę uczniów objętych dowozem oraz miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie określa Załącznik nr 3 do SWZ.


Opis przedmiotu zamówienia dotyczy: Część I i Część II zamówienia
5.3. Dowóz i odwóz świadczony będzie w dni pracy szkół (zgodnie z przyjętą organizacją roku szkolnego przez poszczególne placówki oświatowe i obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego od dnia 1 września 2022 roku do dnia 23 czerwca 2023 roku.
Placówki oświatowe, do których będą dojeżdżać uczniowie będą rozpoczynać zajęcia o godz. 8:00. Graniczna godzina zakończenia zajęć:
1) – godz. 12:30
2) - godz 14:30
3) – godz. 15:25
5.4. Przewóz ma być realizowany autobusami kursowymi w komunikacji regularnej ogólnodostępnej zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy podanym do publicznej wiadomości na przystankach autobusowych. Rozkład jazdy powinien przewidywać liczbę kursów, która zapewnia co najmniej:
1) dowóz uczniów z przystanków początkowych w miejscowościach wskazanych w załączniku do SWZ, do placówek oświatowych przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych,
2) odwóz uczniów z placówek oświatowych do w/w przystanków po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
5.5. Opiekę nad uczniami w trakcie przewozu do placówek oświatowych oraz w drodze powrotnej zapewni Zamawiający a Wykonawca w ramach usługi zapewni darmowy przejazd dla jednej opiekunki w części I, a w części II dla 6 opiekunek, po jednej opiekunce na każdej trasie. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przybycia pojazdu zastępczego, a Wykonawca oświadcza, że posiada rezerwy transportowe umożliwiające zapewnienie ciągłości przewozu.
5.6. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do posiadania autobusu rezerwowego i do zapewnienia zastępczego środka transportu w ciągu maksymalnie 1 godziny zegarowej licząc od momentu zgłoszenia.
5.7. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji niniejszej umowy ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obligatoryjnego przy przewozach osób, jak również do posiadania i aktualizacji wszelkiego rodzaju uprawnień, licencji i badań technicznych pojazdów, wymaganych przy wykonywaniu tego rodzaju przewozów.
5.8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował odpowiednią ilością pojazdów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów każdego dnia zajęć szkolnych o stanie technicznym zgodnym z przepisami prawa, w szczególności wymagania ustawy z dnia 25 lutego 2021 roku Prawo o ruchu drogowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2022 r, poz.988 ze zmianami) a wielkość lu ilość pojazdów na trasach należy dostosować do ilości osób przewożonych.
5.9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i opiekunów oraz uczniów i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34980000-0 - Bilety przewozowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przez wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający stawia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w celu spełniania niniejszego warunku posiadał aktualną licencję na przewóz osób uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 919 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

. Na ofertę wykonawcy składa się:
- formularz ofertowy – przygotowany wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Wykonawca wypełnia tę część w formularzu ofertowym w zakresie ceny, która dotyczy części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę.
- oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp – przygotowane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika ze złożonych dokumentów. Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik.
- Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy,
- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) – jeżeli dotyczy
- W przypadku, o którym mowa w pkt 8.3.5., wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, którą część zamówienia, wykonają poszczególni wykonawcy ( wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ) -jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
8.3.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.3.3. Warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 8.2. niniejszego SWZ wykonawcy wykazują łącznie.
8.3.4. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1)-6) i art. 109 ust. 4) ustawy Pzp musi spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
8.3.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają część zamówienia, do realizacji której te zdolności są wymagane.
8.3.6. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.3.5., wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, którą część zamówienia, wykonają poszczególni wykonawcy ( wg wzoru stanowiącego Zał. nr 7 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną https://e-zamowienia.blaszki.pl/procurements/3/procurement

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-20 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.