eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Błaszki › Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych na terenie Gminy Błaszki w roku szkolnym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-09-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych na terenie Gminy Błaszki
w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BŁASZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934358

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Niepodległości 13

1.5.2.) Miejscowość: Błaszki

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-235

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@blaszki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.blaszki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-zamowienia.blaszki.pl/procurements/3/procurement

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych na terenie Gminy Błaszki
w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7a2b669-01a7-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00333808

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011462/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Błaszki w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00249948/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIZ.271.10.22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 286416,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 265200,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błaszki w roku szkolnym 2022/2023 na terenie Gminy Błaszki
5.2. Zamówienie podzielone jest na dwie części. Oferty można składać na jedną lub wszystkie części zamówienia.
Część I zamówienia obejmuje:
- Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Błaszkach z miejscowości - Brzozowiec, Kamienna.
Liczbę uczniów objętych dowozem oraz miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie określa Załącznik nr 2 do SWZ.
Część II zamówienia obejmuje:
- Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Błaszkach z miejscowości – Zawady, Żelisław , - Szkołę Podstawową im. św Jana Pawła II w Gruszczycach z miejscowości – Łubna Jakusy, Łubna Jarosłaj, Cienia, Wrząca, Jasionna, Niedoń, Brudzew, Wojków, Stok Polski, Grzymaczew, Polesie, Łapigrosz, Równa, Sarny, Sudoły, Zaborów, Stok Nowy
- Szkołę Podstawową we Włocinie z miejscowości – Włocin Wieś, Włocin Kolonia, Pęczek, Marianów,
- Szkołę Podstawową w Kwaskowie z miejscowości – Orzeżyn, Smaszków, Kostrzewice .
Liczbę uczniów objętych dowozem oraz miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie określa Załącznik nr 3 do SWZ.


Opis przedmiotu zamówienia dotyczy: Część I i Część II zamówienia
5.3. Dowóz i odwóz świadczony będzie w dni pracy szkół (zgodnie z przyjętą organizacją roku szkolnego przez poszczególne placówki oświatowe i obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego od dnia 1 września 2022 roku do dnia 23 czerwca 2023 roku.
Placówki oświatowe, do których będą dojeżdżać uczniowie będą rozpoczynać zajęcia o godz. 8:00. Graniczna godzina zakończenia zajęć:
1) – godz. 12:30
2) - godz 14:30
3) – godz. 15:25
5.4. Przewóz ma być realizowany autobusami kursowymi w komunikacji regularnej ogólnodostępnej zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy podanym do publicznej wiadomości na przystankach autobusowych. Rozkład jazdy powinien przewidywać liczbę kursów, która zapewnia co najmniej:
1) dowóz uczniów z przystanków początkowych w miejscowościach wskazanych w załączniku do SWZ, do placówek oświatowych przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych,
2) odwóz uczniów z placówek oświatowych do w/w przystanków po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
5.5. Opiekę nad uczniami w trakcie przewozu do placówek oświatowych oraz w drodze powrotnej zapewni Zamawiający a Wykonawca w ramach usługi zapewni darmowy przejazd dla jednej opiekunki w części I, a w części II dla 6 opiekunek, po jednej opiekunce na każdej trasie. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przybycia pojazdu zastępczego, a Wykonawca oświadcza, że posiada rezerwy transportowe umożliwiające zapewnienie ciągłości przewozu.
5.6. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do posiadania autobusu rezerwowego i do zapewnienia zastępczego środka transportu w ciągu maksymalnie 1 godziny zegarowej licząc od momentu zgłoszenia.
5.7. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji niniejszej umowy ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obligatoryjnego przy przewozach osób, jak również do posiadania i aktualizacji wszelkiego rodzaju uprawnień, licencji i badań technicznych pojazdów, wymaganych przy wykonywaniu tego rodzaju przewozów.
5.8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował odpowiednią ilością pojazdów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów każdego dnia zajęć szkolnych o stanie technicznym zgodnym z przepisami prawa, w szczególności wymagania ustawy z dnia 25 lutego 2021 roku Prawo o ruchu drogowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2022 r, poz.988 ze zmianami) a wielkość lu ilość pojazdów na trasach należy dostosować do ilości osób przewożonych.
5.9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i opiekunów oraz uczniów i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34980000-0 - Bilety przewozowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 286416,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 286416 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 286416,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część I zamówienia: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.; Część II zamówienia: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sieradz Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Część I zamówienia: 618 004 15 28; Część II zamówienia: 827 21 10 008

7.3.3) Ulica: Część I zamówienia: ul. Wrocławska 30-38: Część II zamówienia: Wojska Polskiego 63

7.3.4) Miejscowość: Część I: Kalisz; Część II: Sieradz

7.3.5) Kod pocztowy: 62-800

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 286416,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-06-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.