eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaświły › Budowa z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy JaświłyOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JAŚWIŁY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659349

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jaświły, 7

1.5.2.) Miejscowość: Jaświły

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-124

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@jaswily.iap.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-841d859b-0461-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249904

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004630/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii na operacje typu: Gospodarka wodno – ściekowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_jaswily

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_jaswily

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały zamieszczone w Rozdziale XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Jaświły,
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem email : iodo@gryfon.com.pl, tel. 575 435 897
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp.
Administrator udostępnia dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Administrator przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o
udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp,
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Żądanie ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
4. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Rl.271.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach inwestycji pn.: „Budowa z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły”, polegających na:
- przebudowie z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Mikicin
- rozbudowie komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dolistowo Nowe
- budowie 3 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Jaświły
- budowie sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Dolistowo Stare i Dolistowo Nowe
1.1. Stacja uzdatniania wody w Mikicinie – planowany zakres robót obejmuje:
a) roboty demontażowe istniejących urządzeń
b) przebudowa z rozbudową istniejącego budynku, dostosowując do aktualnych wymagań
c) budowa zbiorników wyrównawczych o poj. 100 m3 każdy
d) budowa osadnika popłuczyn
e) budowa dwóch zbiorników o poj. 2 m3 każdy na ścieki bytowe i ścieki z pomieszczenia chloratora
f) budowa doziemnych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych
g) wykonanie dojść i dojazdów do obiektów
h) budowa ogrodzenia
1.2. Oczyszczalnia ścieków w Dolistowie Nowym – planowany zakres robót obejmuje:
a) przygotowanie terenu pod budowę sitopiaskownika
b) budowę sitopiaskownika o max. wydajności Q = 20 dm 3 /s z niezbędnymi instalacjami
1.3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków – planowany zakres robót obejmuje:
a) zaprojektowanie i wybudowanie 3 sztuk kompletnych, biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości do Qdśr = 1,20 m3 /db każda
b) wykonanie niezbędnych instalacji doziemnych kanalizacyjnych i energetycznych
1.4. Budowa sieci wodociągowej – planowany zakres robót obejmuje:
a) budowa sieci wodociągowej z rur PE RC Ø 110 mm o dł. ok. 620 m
b) przyłącza wodociągowe w pasie drogowym z rur PE RC Ø 32 mm dł. ok. 6 m
c) lokalizacja wodociągu na drogach gminnych

2. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- opracowanie map do celów projektowych
- przygotowanie niezbędnych wstępnych materiałów do realizacji inwestycji – tj. m. in. karty informacyjnej przedsięwzięcia w celu uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest wymagane,
- sporządzenie projektów budowlanych i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów:
opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, w tym uzyskanie pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach dotyczącego SUW Mikicin
- wykonanie badań gruntowych,
- obsługę geodezyjną,
- wykonanie projektów technicznych zgodnie z obowiązującym prawem,
- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektów,
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do eksploatacji i użytkowania,
- nadzór autorski projektanta,
- uzyskanie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mońkach na użytkowanie obiektu SUW lub dokonanie zgłoszenia,
- sporządzenie operatu wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych i odprowadzaniu ścieków (wód popłucznych) i uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na SUW Mikicin oraz sporządzenie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Dolistowie Nowym i uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym
- zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót
3. Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi przepisami i aktualnym poziomem wiedzy technicznej.
4. Zamawiający nie dopuszcza do stosowania rozwiązań prototypowych.
5. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zadania przedstawia Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262300-4 - Betonowanie

45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 - Tynkowanie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232460-4 - Roboty sanitarne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty Wykonawców spełniających warunki postępowania oraz niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował
osobami do kierowania robotami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane, niezbędne do wykonania zamówienia, tj.
- co najmniej jedną osobę posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych,
- co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikami nr 3 i 7 do SWZ.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 8 do SWZ;
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 10 000,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na nr rachunku 27 8085 0005 0260 0127 2000 0030 z dopiskiem „Budowa z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Jaświły
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p.
zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 11 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jeżeli zmiana ta nie jest istotna w rozumieniu art. 454 w/w ustawy. Zmiana umowy wymaga zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyny z powodu której niemożliwe będzie dotrzymanie terminu ich zakończenia, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1) wystąpienia okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym przede wszystkim gdy będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim te okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót;
2) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej odpowiednich warunków atmosferycznych,
jeśli konieczność wykonania prac w tych warunkach nie jest następstwem okoliczności,
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
3) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową;
4) konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych;
5) ujawnienia na placu budowy niewybuchów lub niewypałów;
6) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót, w tym robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których konieczność wykonania pozostaje w kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty pracami lub robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji jak również z uwagi na fakt, że niewykonanie tych robót, ze względu na zasady wiedzy technicznej, spowoduje wstrzymanie lub opóźnienie realizacji przedmiotu umowy;
7) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
8) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy podstawowy okres przewidziany w przepisach prawa, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
9) braku możliwości wykonania robót w związku z nie dopuszczeniem do ich wykonania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
10) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy.
3. Zmiana postanowień umowy, o których mowa w ust. 2 może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub na podstawie uzasadnionego, pisemnego wniosku Wykonawcy, przedłożonego do akceptacji Zamawiającego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2. Zamawiający może zaakceptować taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia wniosku przez Wykonawcę, przy czym stanowi to uprawnienie, nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.
4. Wniosek Wykonawcy o którym jest mowa w ust. 3 powinien zawierać:
1) dokładny opis okoliczności określonych w ust. 2, których zaistnienie powoduje konieczność zmiany umowy;
2) opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do kontynuacji i sfinalizowania zamówienia;
3) materiały zawierające wszelkie niezbędne modyfikacje opracowań i innych zobowiązań umownych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_jaswily

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.