eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leżajsk › SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W LEŻAJSKU OD 01.07.2023 R. DO 31.12.2023 R. Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCIOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO
W LEŻAJSKU OD 01.07.2023 R. DO 31.12.2023 R. Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK SAMORZĄDU POWIATOWEGO W LEŻAJSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690688750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Curie Skłodowskiej 8

1.5.2.) Miejscowość: Leżajsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: halina.pyszowska@bojsp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bojsp.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Leżajsku

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 690688750

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Marii Curie-Skłodowskiej 8

1.11.4.) Miejscowość: Leżajsk

1.11.5.) Kod pocztowy: 37-300

1.11.6.) Województwo: podkarpackie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: halina.pyszowska@bojsp.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://bojsp.bip.gov.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO
W LEŻAJSKU OD 01.07.2023 R. DO 31.12.2023 R. Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-515ecd5a-0456-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249878

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00218196/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W LEŻAJSKU OD 01.07.2023R. DO 31.12.2023 R. Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/bojsp_lezajsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/bojsp_lezajsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji
elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane są w Rozdziale XII SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:
- administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest
Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Leżajsku, z siedzibą ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk.
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@starostwo.lezajsk.pl;
- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: ”Sukcesywna Dostawa Produktów Żywnościowych Dla Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Leżajsku od 01.01.2023r. do 30.06.2023 r. z Podziałem Na Części” nr sprawy Or.3201 - 13/22 prowadzonym w
trybie podstawowym, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp);
- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy,
okres przechowywania obejmuje ten termin;
- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00487113/01 z dnia 2022-12-09
2022-12-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
- dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art.
22 ust. 1 i 4 RODO;
- Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych
osobowych dotyczących narusza przepisy RODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
- Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO;
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: Or.3201 – 6/223

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 108052 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 1 jest dostawa artykułów spożywczych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku. Szczegółowy opis wymagań w zakresie produktów i ilości został zawarty w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1.1 do formularza ofertowego. Dostawy będą realizowane dwa razy w tygodniu, w godzinach od 6:30 – 9:30 po uprzednim złożeniu zamówienia w formie telefonicznej bądź mailowej według zapotrzebowania Zamawiającego.

4.2.5.) Wartość części: 23457 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria,
gdzie 1% = 1 pkt:

1) Cena – 60%
2)Termin płatności – 20%
3)Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia – 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 2 jest dostawa mięsa i produktów mięsnych oraz wędlin dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku. Szczegółowy opis wymagań w zakresie produktów i ilości został zawarty w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1.2 do formularza ofertowego. Dostawy będą realizowane dwa razy w tygodniu, w godzinach od 6:30 – 9:30 po uprzednim złożeniu zamówienia w formie telefonicznej bądź mailowej według zapotrzebowania Zamawiającego.

4.2.5.) Wartość części: 36994 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria,
gdzie 1% = 1 pkt:

1) Cena – 60%
2)Termin płatności – 20%
3)Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia – 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 2 jest dostawa mrożonek i ryb
dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku. Szczegółowy opis wymagań w zakresie produktów i ilości został zawarty w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1.3 do formularza ofertowego. Dostawy będą realizowane dwa razy w tygodniu, w godzinach od 6:30 – 9:30 po uprzednim złożeniu zamówienia w formie telefonicznej bądź mailowej według zapotrzebowania Zamawiającego

4.2.5.) Wartość części: 10682 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15221000-3 - Ryby mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria,
gdzie 1% = 1 pkt:

1) Cena – 60%
2)Termin płatności – 20%
3)Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia – 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 4 jest dostawa produktów mleczarskich i nabiału dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku. Szczegółowy opis wymagań w zakresie produktów i ilości został zawarty w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1.4 do formularza ofertowego. Dostawy będą realizowane dwa razy w tygodniu, w godzinach od 6:30 – 9:30 po uprzednim złożeniu zamówienia w formie telefonicznej bądź mailowej według zapotrzebowania Zamawiającego.

4.2.5.) Wartość części: 9696 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria,
gdzie 1% = 1 pkt:

1) Cena – 60%
2)Termin płatności – 20%
3)Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia – 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 5 jest dostawa pieczywa i ciast dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku. Szczegółowy opis wymagań w zakresie produktów i ilości został
zawarty w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1.5 do formularza ofertowego. Dostawy będą realizowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:30 do 07:00 po uprzednim złożeniu zamówienia w formie telefonicznej bądź mailowej według zapotrzebowania Zamawiającego.

4.2.5.) Wartość części: 6965 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria,
gdzie 1% = 1 pkt:

1) Cena – 60%
2)Termin płatności – 20%
3)Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia – 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 6 jest dostawa warzyw, owoców i jaj dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku. Szczegółowy opis wymagań w zakresie produktów i ilości został zawarty w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1.6 do formularza ofertowego. Dostawy będą realizowane 2 razy w tygodniu – w poniedziałki i środy, w godzinach od 07:00 do 12:00 po uprzednim złożeniu zamówienia w formie telefonicznej bądź mailowej według zapotrzebowania Zamawiającego.

4.2.5.) Wartość części: 13977 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria,
gdzie 1% = 1 pkt:

1) Cena – 60%
2)Termin płatności – 20%
3)Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia – 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 7 jest dostawa wyrobów garmażeryjnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku. Szczegółowy opis wymagań w zakresie produktów i ilości został zawarty w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1.7 do formularza ofertowego. Dostawy będą realizowane 2 razy
w tygodniu – w środy i piątki, w godzinach od 07:00 do 09:30 po uprzednim złożeniu zamówienia w formie telefonicznej bądź mailowej według
zapotrzebowania Zamawiającego.

4.2.5.) Wartość części: 6281 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15894300-4 - Dania gotowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria,
gdzie 1% = 1 pkt:

1) Cena – 60%
2)Termin płatności – 20%
3)Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia – 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 Ustawy PZP dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o
udzielenie zamówienia gdy:
1) nastąpi podwyższenie jakości parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu dostawy, w tym zmiana
numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu, pod warunkiem wprowadzenia na rynek produktu o wyższej
jakości, lepszych parametrach lub innych korzystniejszych cechach charakterystycznych, przy zachowaniu ceny ofertowej
dla danego produktu, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego;
2) w okresie obowiązywania umowy dojdzie do wstrzymania produkcji produktu lub produkt zostanie wycofany ze sprzedaży
– w takim wypadku Wykonawca zaoferuje produkt równoważny dla produktu, którego produkcja została wstrzymana, lub dla
produktu wycofanego, w takiej samej ilości, jednak nie droższy niż pierwotnie zaoferowany w postępowaniu, oraz o
parametrach nie gorszych niż produkt, którego produkcja została wstrzymana, lub niż produkt wycofany. Zmiany zakresu
rzeczowego, tj. zastąpienie produktu objętego umową innym produktem synonimem (odpowiednikiem), jednak nie droższym
i nie o gorszych parametrach nastąpią za zgodą Zamawiającego;
3) nastąpi zmiana w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, z
zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem
pozostałych postanowień umowy;
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 5 ust 1 umowy w
przypadku zmiany:
1) stawki podatku VAT - w takim przypadku ceny jednostkowe netto i wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmienią
się, a określone w wyniku tej zmiany ceny jednostkowe brutto i wartość brutto wynagrodzenia zostaną wyliczone w oparciu
o wysokość stawki VAT obowiązującej po zmianie przepisów; wynagrodzenie brutto wykonawcy zostanie wyliczone w
odniesieniu do asortymentu będącego przedmiotem umowy niezrealizowanego przez Zamawiającego do dnia
obowiązywania nowej stawki podatku VAT;
2) dostawy produktów po cenach niższych ( np. w wyniku promocji) - bez konieczności dokonywania zmiany umowy.
Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o powyższym drogą pisemną lub e-mailem.
3. Dopuszcza się waloryzacje cen jednostkowych netto według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla
żywności i napojów bezalkoholowych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w biuletynie Statystycznym GUS.
Waloryzacja jest dopuszczalna w razie łącznego spełnienia następujących warunków:
1) złożenie pisemnego wniosku przez zainteresowaną stronę, przy czym każda ze stron ma prawo do jednokrotnej
waloryzacji na swoja korzyść;
2) upływu dwóch miesięcy od rozpoczęcia realizacji umowy;
3) zmiany wskaźnika przekraczającej 10 punktów procentowych.
4. Waloryzacje przeprowadza się w oparciu o otrzymane w formie pisemnej z GUS wskaźniki cen towarów i usług
konsumpcyjnych – żywność i napoje bezalkoholowe, za miesiąc poprzedzający wpływ wniosku, o którym mowa powyżej, w
odniesieniu do cen z grudnia 2022 r., dla odpowiednich grup żywności lub wybranych produktów.
Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 3 do SWZ - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/bojsp_lezajsk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.