eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sanok › Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Prusiek jednostka ewidencyjna: Sanok-GOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Prusiek jednostka ewidencyjna: Sanok-G

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SANOCKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440703

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Sanok

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 46 42 942

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat-sanok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiat-sanok.pl/bip/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Prusiek jednostka ewidencyjna: Sanok-G

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a53293bb-037b-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249728

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00094434/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Prusiek jednostka ewidencyjna: Sanok-G

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a53293bb-037b-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
Komputer PC
a. parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD
b. zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych:
1. MS Windows 7 lub nowszy
2. OSX/Mac OS 10.10,
3. Ubuntu 14.04
c. Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
d. Chrome 66.0 lub nowsza
e. Firefox 59.0 lub nowszy
f. Safari 11.1 lub nowsza
g. Edge 14.0 i nowsze
albo
Tablet/Telefon
a. Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3
b. Przeglądarka Chrome 61 lub nowa
Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji
danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1.1 specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
1.2 format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
1.3 oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co
do sekundy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe zadanie;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa,
o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.272.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostaną wykonane prace mające na celu: pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych wraz z danymi dotyczącymi punktów granicznych spełniających wymogi dokładnościowe określone w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, uzupełnienie i aktualizację bazy danych EGiB o dane dotyczące budynków i lokali, aktualizację użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów dotychczas nieobjętych klasyfikacją, ponowną klasyfikację gruntów zmienionych użytków gruntowych na terenach rolnych i leśnych.
Szczegółowy zakres prac:
1. Analiza istniejących materiałów zasobu i ocena ich przydatności w zakresie możliwości wykorzystania do realizacji prac modernizacyjnych.
2. Wykonanie pomiaru kontrolnego (zalecana technika GNSS), istniejących punktów osnowy scaleniowej, a następnie z wykorzystaniem danych z dzienników pomiarowych z operatu scalenia, ponowne jej wyrównanie.
3. Pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych i opisujących je punktów granicznych z operatów technicznych zgromadzonych w pzgik:
• dla działek, których ustalenie granic zostało potwierdzone w protokołach granicznych zawartych w operatach geodezyjnych przyjętych do zasobu, położenie granic działek i opisujących je współrzędnych punktów granicznych, należy przyjąć z tych opracowań,
• dla działek, których granice zostały opracowane w układzie lokalnym, bądź już nieobowiązującym, należy dokonać przeliczenia współrzędnych tych granic do obowiązującego układu PL-2000,
• ustalenie wartości atrybutów punktów granicznych pozyskanych z materiałów pzgik.
4. Kontrola i doprowadzenie do spójności danych geometrycznych i opisowych ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek, budynków i użytków gruntowych na podstawie danych pozyskanych z materiałów pzgik.
5. Sporządzenie „Wykazu operatów technicznych wykorzystanych i nienadających się do wykorzystania w projekcie operatu opisowo-kartograficznego”, stanowiącego wynik analizy materiałów.
6. Przygotowanie „Roboczej bazy danych geometrycznych” z uwzględnieniem danych pozyskanych w ramach prac opisanych w pkt 1-5.
7. Prace wyszczególnione w pkt 1-6 będą podlegały kontroli przez Zamawiającego, zakończonej potwierdzeniem tego faktu w „dzienniku roboty”.
8. Wykonawca zorganizuje zebranie informacyjne dla właścicieli i władających działkami położonymi na terenie objętym modernizacją EGiB, w celu przedstawienia podstawowych założeń przeprowadzanej modernizacji i harmonogramu prac. O zebraniu należy poinformować zainteresowane strony przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy, przez sołtysa i w sposób zwyczajowo przyjęty w danym obrębie (np. tablice ogłoszeń).
9. Współrzędne punktów granicznych pochodzące z pomiaru należy przyjąć, o ile w wyniku analizy zgodnie z punktem IV.1 i 3, dane te pozwolą na odtworzenie położenia granic z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust.1 pkt 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przeciwnym wypadku oraz na odcinkach granic, gdzie współrzędne pochodzą z wektoryzacji, położenie punktów granicznych należy ustalić i zamierzyć w terenie. Z przeprowadzonych czynności ustalenia granic spisać protokół.
10. Geodezyjny pomiar terenowy budynków, dla których brak jest dokumentacji w pzgik zawierającej numeryczny opis konturów budynków. Pomiarem bezpośrednim należy objąć także budynki, które zostały przebudowane lub rozbudowane. Budynki, które nie podlegają ujawnieniu w bazie EGiB należy wykazać w bazie BDOT500.
11. Pozyskanie opisowych danych ewidencyjnych budynków oraz lokali na podstawie zgromadzonej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, a w przypadku jej braku na podstawie danych z pzgik oraz wyników wywiadu terenowego.
12. Porównanie prowadzonej przez starostę mapy ewidencyjnej z terenem w zakresie użytków gruntowych.
13. Geodezyjny pomiar terenowy zmienionych w sposób trwały użytków gruntowych a w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla tych użytków. Zmiany w gleboznawczej klasyfikacji gruntów wymagają opracowania projektu ustalenia klasyfikacji w oparciu o przepisy rozporządzenia (6). Przewidywane zmiany i konieczność przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zakresie użytków na gruntach rolnych należy uzgodnić z Zamawiającym.
14. Obliczenie powierzchni działek, rozliczenie użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych zgodnie z przepisami § 41 rozporządzenia (3) oraz sporządzenie „Wykazów zmian danych ewidencyjnych”, o których mowa w § 34 rozporządzenia (2).
15. Przygotowanie „Roboczej bazy danych geometrycznych”, zaktualizowanej o wyniki prac wyszczególnionych w pkt 9-14.
16. Przygotowanie „Projektu operatu opisowo-kartograficznego” zgodnie z przepisami § 27 ust. 3 rozporządzenia (2), który będzie podlegał wyłożeniu do wglądu zainteresowanych podmiotów ewidencyjnych.
17. Przedstawiciel Wykonawcy będzie uczestniczył w wyłożeniu „Projektu operatu opisowo-kartograficznego” do publicznego wglądu oraz zbierze i przekaże Zamawiającemu, w formie stosownego protokołu, uwagi zainteresowanych podmiotów zgłoszone w ramach wyłożenia.
18. Wykonawca zapewni udział swojego przedstawiciela w rozstrzyganiu zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego uwag.
19. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu wyniki prac modernizacyjnych w postaci „ Projektu operatu opisowo-kartograficznego”. Wyniki te w szczególności zawierać będą zmiany wynikające z uznania za zasadne uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego.
20. Wykonawca skompletuje materiały i informacje zgromadzone w pzgik, uzupełnione w niezbędnym zakresie terenowymi pomiarami geodezyjnymi oraz czynnościami ustalenia przebiegu granic w celu wyeliminowania rozbieżności występujących na granicach obrębu Prusiek z obrębami sąsiadującymi, w tym z obrębami gminy Bukowsko: Pobiedno i Zboiska.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71354300-7 - Usługi badań katastralnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki i uzyska najwyższą ilość punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca musi wykazać, że, iż dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do kierowania pracami osobę posiadającą uprawnienia geodezyjne, o których mowa art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 50 1130 1105 0005 2075 3420 0013 w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie.
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe
i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie
z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej
w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy jedynie w następstwie:
a) przyczyn zależnych od Instytucji Zarządzającej Projektem, w szczególności ze względu na możliwość wydłużenia terminu realizacji i rozliczenia projektu PSIP;
b) zmian wytycznych w oparciu, o które realizowany jest projekt PSIP oraz zmian lub aktualizacji harmonogramu realizacji projektu, będących następstwem decyzji
Instytucji Zarządzającej Projektem;
c) zmian stanu prawnego – w oparciu o który realizowany jest przedmiot umowy;
d) wstrzymania lub zawieszenia prac przez Zamawiającego;
e) ponad przeciętnego wydłużenia się procesów administracyjnych związanych z uzyskaniem właściwych opinii, uzgodnień oraz innych materiałów i decyzji administracyjnych, nie wynikających z winy lub zaniedbania Wykonawcy;
W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności, termin realizacji przedmiotu umowy może zostać odpowiednio przedłużony, o czas niezbędny do należytego zakończenia przedmiotu umowy lub jej etapów.
2) Zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy – zmiana taka może zostać dokonana jedynie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż proponowana inna osoba, posiada kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) wykazane w stopniu nie mniejszym, niż w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Konieczność zmiany takiej osoby musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie, i zaakceptowana przez Zamawiającego.
3) Wynagrodzenia Wykonawcy, jedynie w następstwie:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług – poprzez ustalenie wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego (wystawienia faktury VAT);
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podst. art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – poprzez ustalenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem wartości wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającej ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – poprzez ustalenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem wartości wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego;
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
3. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej, po stronie wnoszącego propozycję zmian leży obowiązek udokumentowania powstałej okoliczności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 11:40

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.