eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Masłowice › Budowa kanalizacji w miejscowości Masłowice w formule "Zaprojektuj i WybudujOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji w miejscowości Masłowice w formule "Zaprojektuj i
Wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MASŁOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648103

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Masłowice 4

1.5.2.) Miejscowość: Masłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-515

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@maslowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.maslowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d327f986-e59a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji w miejscowości Masłowice w formule "Zaprojektuj i
Wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d327f986-e59a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249715

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015946/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa kanalizacji w miejscowości Masłowice w formule "Zaprojektuj i Wybuduj"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00197505

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UG. IOŚ.271.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa kanalizacji w miejscowości Masłowice w formule "Zaprojektuj i Wybuduj”
4.2. Planowana inwestycja będzie polegała na budowie ok. 5 km sieci instalacji kanalizacyjnej wraz z możliwością przyłączy
w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”.
4.3. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i
przepompownią ścieków w miejscowości Masłowice. Przedmiot zamówienia realizowanych w systemie zaprojektuj i
wybuduj obejmuje:
1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym – dalej PFU (zał. Nr 1 do SWZ)
zawierającej:
a) projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w formie
papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);
b) projekty wykonawcze (techniczne) dla całego zakresu zamówienia opracowane zgodnie Rozporządzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz.
2454). - w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD
(2 egzemplarze);
c) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - w formie
papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD(2 egzemplarze);
d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w formie papierowej (2
egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze).
2) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń Dokumentacji Projektowej dla planowanego
przedsięwzięcia;
3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (zgodnie z
przesłankami wynikającymi z Prawa budowlanego),
4) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z PFU
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ obejmujących w szczególności: Budowę kanalizacji w miejscowość Masłowice. Na
ogólny zakres robót budowlanych składa się:
- sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC-U fi 200 o długości szacunkowej 3300 m,
- sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC-U fi 250 o długości szacunkowej 180 m,
- sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U fi 315 o długości szacunkowej 130 m,
- przykanaliki PVC-U fi 160 o długości szacunkowej 830 m,
- sieć kanalizacji ciśnieniowej PE o długości szacunkowej 300 m,
- pompownia ścieków (tłocznie) – 1 szt.
5) wykonanie obsługi geodezyjnej i dokumentacji geotechnicznej;
6) wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną
7) rozbiórka i odtworzenie nawierzchni komunikacyjnych i elementów pasa drogowego na trasie wykonywanych robót
8) projekt stałej organizacji ruchu
9) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ
10) pełnienie stałego nadzoru autorskiego projektanta
11) Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych (o ile będą wymagane)
12) Przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów odbiorowych.
13) Uzyskanie nowej decyzji pozwolenia wodnoprawnego (o ile będzie wymagana)
14) Opłaty za nadzory obce, badania, energię elektryczną, wodę itp.
15) Uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego lub zaświadczenia o niewniesieniu
sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania w imieniu zamawiającego. (jeżeli dotyczy)
4.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych oraz robót określa Program
funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU”) - Załącznik Nr 1 do SWZ oraz wzór umowy - Załącznik Nr 2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4574107,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4574107,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4574107,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane "Budomont" sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690285258

7.3.3) Ulica: Przy Torze 1

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-205

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4574107,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.