eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Korczyna › Budowa mostu w Węglówce (Dół)Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa mostu w Węglówce (Dół)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KORCZYNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 18A

1.5.2.) Miejscowość: Korczyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-420

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13/43 540 80

1.5.8.) Numer faksu: 13/43 540 96

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@korczyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.korczyna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa mostu w Węglówce (Dół)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f581d8a6-f890-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249531

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055974/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa mostu w Węglówce (Dół)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f581d8a6-f890-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielnie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- Platformy e-Zamówienia: https://ezamówienia.gov.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://korczyna.bip.gov.pl zakładka zamówienia publiczne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu "Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce "Centrum Pomocy".
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert udziału w postępowaniu odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik"
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem "Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą korzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (032) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce " Zgłoś problem".
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .jpg ze szczególnym wskazaniem na .pdf . W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip, .7Z
Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego "Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce "Informacje podstawowe".
UWAGA! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany "Formularz ofertowy" należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki "Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku
"Złóż ofertę" system prezentuje okno składania ofert umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop ("przeciągnij" i "upuść" służące do dodawania plików.
Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany "Formularz oferty" w pierwszym polu ("Wypełniony formularz oferty". W kolejnym polu ("Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę") Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio opisanym pliku wraz z zaznaczeniem w nazwie "Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
System sprawdza czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym Wykonawcę.
Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce "Oferty/Wnioski". Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce "Oferty/Wnioski"
używając przycisku "Wycofaj ofertę". Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonania zlecenia, usługi oraz zawarcia i realizacji umowy cywilno-prawnej zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Korczyna reprezentowana przez Wójta.
Kontakt - adres: 38-420 Korczyna, Korczyna 18a, tel. wojt@korczyna.pl
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iodkorczyna@gmail.com
3. Podstawą prawną przetwarzania danych może być:
a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz.1740) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy, wykonania robót budowlanych. Dane będą przetwarzane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa mostu w Węglówce (Dół)”
prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp.
5. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu przystąpienia do zamówienia, zawarcia umowy oraz jej realizacji. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości podjęcia współpracy.
6. Dane będą przechowywane przez okres współpracy, trwania zawartej umowy a po jej zakończeniu przez okres wymagany kategorią archiwalną. W przypadku danych zawartych jedynie na fakturach dane są przechowywane przez okres 5 lat (kat. B5), w przypadku umów cywilnoprawnych bez składki na ubezpieczenie społeczne przez okres 10 lat (kat.B10), natomiast w przypadku opłacania składki społecznej przez okres 50 lat (kat.B50).
7. Administrator może przekazać dane innym odbiorcom jedynie na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych może być np: operator pocztowy w przypadku prowadzenia korespondencji, bank realizujący usługi bankowe. Szczegóły dotyczące odbiorców można uzyskać w siedzibie Administratora.
8. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje żądanie następujących uprawnień:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa
do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w
przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość
danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem,
a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w
zamian ich ograniczenia,
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której
dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
10. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO
istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie.
11. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
wobec zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EPP. 271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie mostu stałego na potoku Kopytko w Węglówce wraz z budową dojazdów i rozbudową drogi wewnętrznej na działkach nr ewid.: 505, 545, 482/4, 482/5, 483/2, 484/4, 4884/5, 748/1, 749/3 położonych w miejscowości Węglówka.
Zamówienie obejmuje wykonanie: rozbudowy drogi i robót mostowych.
Rozbudowa drogi:
1) roboty drogowe,
2) roboty ziemne,
3) odwodnienie korpusu drogowego,
4) podbudowy,
5) nawierzchnie,
6) roboty wykończeniowe,
7) oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
8) elementy ulic,
Roboty mostowe:
1) fundamenty,
2) korpusy podpór,
3) ustroje nośne,
4) urządzenia dylatacyjne,
5) odwodnienie,
6) hydroizolacja,
7) wyposażenie,
8) roboty przyobiektowe,
9) roboty nawierzchniowe i zabezpieczające.

Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany
w załączonej do SWZ dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót.

Zamawiający posiada wszelkie wymagane prawem dokumenty na realizację niniejszej inwestycji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45221110-6 - Roboty budowlane w zakresie mostów

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długośc okresu gwarancji i rekojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia tj.:
1. Spełniają warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
2. Spełniają warunek dotyczący wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
3. Spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia. Suma gwarantowana nie może być mniejsza niż
100 000,00 PLN
4. Spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej;
Określenie warunków:
a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca
wykaże wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na
budowie, przebudowie lub odbudowie mostów o wartości nie mniejszej niż
1 000 000,00zł brutto (słownie: jeden milion złotych) każda - w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli wymagane wartości robót wyrażone będą w innej walucie niż PLN,
Zamawiający przeliczy te wartości w oparciu o średni kurs walut
Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym
nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania.
Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający
przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
b) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca
wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń, która będzie pełnić funkcję
kierownika budowy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia ww. warunek można spełnić łącznie.
Wskazana osoba podczas realizacji robót budowlanych musi posiadać ważne
zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego w
rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 poz. 1117 ze zm.).
Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby uprawnienia w
wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i
SWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019r., poz. 1186). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem
wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego
odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują
te dokumenty, jako obowiązujące.
Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających
z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów
międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku
dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów
ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186) oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu obowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 2 i 2a do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) złożyć wykaz robót budowlanych określonych rodzajowo w punkcie 8.4.a) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich:
- rodzaju, - wartości, - daty i miejsca wykonania, - podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane; oraz załączyć dowody określające, czy te roboty
zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są: - referencje, - inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wzór wykazu – załącznik nr 3 do SWZ.
b) złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz podać informację o podstawie
dysponowania osobami ujętymi w wykazie.
Wzór wykazu – załącznik nr 4 do SWZ.
c) złożyć polisę lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub
opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności;
e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału
regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w
przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda
złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
f) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
g) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgodnie z art. 108ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
Wzór wykazu – załącznik nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w pkt 9 SWZ;
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
3) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15 000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2080).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku PKO Bank Polski Oddział w Rzeszowie na nr
43102043910000690201995968.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określono w art. 98 ustawy oraz pkt 17 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie, przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne, przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
4. Za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się również wszystkich wspólników spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Formularz do złożenia oferty dostępny jest na Platformie e-Zamówienia w zakładce postepowania-informacje podstawowe

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 13.1. przedłuża termin składania odpowiednio ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert.
3. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 13.1. zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
4. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 13.3. nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
7. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.
9. Osobą do kontaktu i porozumiewania się z wykonawcami jest:
- w zakresie przedmiotu zamówienia – Bogumiła Brzostek; tel.13 43 540 80,
- w zakresie procedury przetargowej – Bogusława Gargasz; tel.13 43 540 80
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.