eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj - 2 częściOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Łodzi
w systemie zaprojektuj i wybuduj – 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364429563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piotrkowska 175

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-447

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zim.uml.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zim.lodz.bip-e.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Łodzi
w systemie zaprojektuj i wybuduj – 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a4878c19-042d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249475

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044894/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.21 Rowerem wzdłuż Kusocińskiego - uzupełnienie brakującego odcinka

1.1.22 Dobudowa przejazdu rowerowego przez ul. Przybyszewskiego w rejonie przystanku Przybyszewskiego/Zapadła

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a4878c19-042d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl, oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/14403,Budowa-infrastruktury-rowerowej-na-terenie-miasta-Lodzi-w-systemie-zaprojektuj-i.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: [numeracja zgodna z SWZ]
17.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
17.6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
17.7. Dokumenty elektroniczne , o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
17.8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty , inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej np. w treści
wiadomości e-mail (lub w treści „Formularza do komunikacji”).
17.9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
17.10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail:
zamowienia@zim.uml.lodz.pl lub za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj
załącznik”).
17.10.1.W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju
podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
17.10.2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za pośrednictwem e-mail pisma lub
dokumentu lub wiadomości.
17.10.3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem
sprawy: ZIM-DZ.2620.32.2023.
[więcej informacji w SWZ]

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich, siedziba, Łódź ul.
Piotrkowska 175, tel. 42 272 62 80, email: zim@zim.uml.lodz.pl, reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.
2) W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl.
3) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z pełnieniem przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich obowiązków
kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz Miasta Łodzi w związku z realizacją
zadań powierzonych jednostce na podstawie zarządzenia Nr 429/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie
powierzenia Zarządowi Inwestycji Miejskich realizacji zadań inwestycyjnych oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Miasta Łodzi jako inwestora zadań inwestycyjnych w związku z § 3 statutu Zarządu Inwestycji Miejskich stanowiącego załącznik do
uchwały Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki
budżetowej o nazwie Zarząd Inwestycji Miejskich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1431 ze zm.) w tym między innymi niniejszego
postępowania. (...) Ciąg dalszy w SWZ, rozdział XV ust. 1 pkt 4 i następne oraz ust. 2.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZIM-DZ.2620.32.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Kusocińskiego (P038KR).
Zakres robót obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie drogi dla pieszych i rowerów, rozbiórka
fragmentów istniejącego chodnika, wykonanie zintegrowanego przejścia dla pieszych z przejazdem rowerowym,
dostosowanie istniejącego chodnika do ruchu rowerów, miejscowe naprawy istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie
oznakowania poziomego i pionowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233294-6 - Instalowanie sygnalizacji drogowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług/robót budowlanych, o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do 20% wartości zamówienia podstawowego.
Przewidywane zamówienia obejmować będą prace w zakresie budowy dróg dla pieszych i/lub rowerów, rozbiórki fragmentów
istniejącego chodnika, wykonania zintegrowanego przejścia dla pieszych z przejazdem rowerowym, dostosowania istniejącego
chodnika do ruchu rowerów, miejscowych napraw istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonania oznakowania poziomego i
pionowego.
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na warunkach określonych w umowie
podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości i rękojmia na wykonany przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Przybyszewskiego (W019ZA).
Zakres robót obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, rozbiórka fragmentów istniejącego chodnika, wykonanie
nawierzchni bitumicznej, przebudowę przejścia dla pieszych i wykonanie zintegrowanego przejścia dla pieszych z
przejazdem rowerowym, dostosowanie istniejącego chodnika do ruchu rowerów, dostosowanie sygnalizacji drogowej,
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233294-6 - Instalowanie sygnalizacji drogowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług/robót budowlanych, o których mowa w
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do 20% wartości zamówienia podstawowego.
Przewidywane zamówienia obejmować będą prace w zakresie budowy dróg dla pieszych i/lub rowerów, rozbiórki fragmentów
istniejącego chodnika, przebudowy przejścia dla pieszych, wykonania zintegrowanego przejścia dla pieszych z przejazdem
rowerowym, dostosowania istniejącego chodnika do ruchu rowerów, dostosowania sygnalizacji drogowej, wykonania nawierzchni
bitumicznej, wykonania oznakowania poziomego i pionowego.
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na warunkach określonych w umowie
podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości i rękojmia na wykonany przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

[numeracja zgodna z SWZ]
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
3.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
3.4.1. posiadają wiedzę i doświadczenie tj. dla części 1-2:w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonali roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę i/lub przebudowę ścieżki rowerowej/drogi
dla rowerów/drogi rowerowej i/lub ciągu pieszo-rowerowego/drogi dla pieszych i rowerów i/lub chodnika i/lub drogi/dróg na
terenie miejskim, w ramach jednego lub wielu kontraktów/zamówień (maksymalnie trzech) o łącznej wartości nie mniejszej
niż:
Dla części 1: 250 000 zł brutto
Dla części 2: 150 000 zł brutto
Uwaga: W przypadku składania oferty na obie części zamówienia, wystarczającym będzie wykazanie spełnienia warunku
dla części 1 zamówienia.
3.4.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
3.4.2.1. dla części 1
3.4.2.1.1. jedną osobą, na stanowisko projektanta branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.
3.4.2.1.2. jedną osobą, na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.
3.4.2.2. dla części 2
3.4.2.2.1. jedną osobą, na stanowisko projektanta branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.
3.4.2.2.2. jedną osobą, na stanowisko projektanta branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń.
3.4.2.2.3. jedną osobą, na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.
3.4.2.2.4. jedną osobą, na stanowisko kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Uwaga: W przypadku składania oferty na obie części zamówienia, zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych osób na
stanowiska projektanta branży drogowej oraz kierownika budowy.
3.4.3. Przez pojęcie/pojęcia:
3.4.3.1. „budowa”, „przebudowa”, rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane;
3.4.3.2. „droga” zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – należy rozumieć
budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość technicznoużytkową,
przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym;
3.4.3.3. „ścieżka rowerowa (droga dla rowerów, droga rowerowa)” – rozumie się drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu
rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, określoną w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym. Jest oddzielona od jezdni konstrukcyjnie (np. krawężnikiem) lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego (np. barierami). Droga dla rowerów– jest oddzielona od jezdni konstrukcyjnie (np. krawężnikiem) lub za
pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. barierami);
3.4.3.4. „ciąg pieszo-rowerowy (droga dla pieszych i rowerów)”– rozumie się przestrzeń dla pieszych i rowerzystów
oznakowana znakami C-16 i C13 szczegółowo opisana w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
3.4.3.5. „teren miejski” rozumie się teren znajdujący się w granicach administracyjnych miasta;
3.4.4. W przypadku wykazywania warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 118 ustawy Pzp:
3.4.4.1. Zamawiający nie dopuszcza wykazywania spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w
taki sposób, że warunek określony w pkt. 3.4.1 spełniają podmioty łącznie (doświadczenie podmiotów nie podlega
sumowaniu),
z zastrzeżeniem pkt 3.4.6.
3.4.4.2. W przypadku warunków, o których mowa w pkt 3.4.2., Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunków, tj.
podmioty muszą łącznie wykazać, że dysponują lub będą dysponowali wymaganymi ww. 2 osobami dla części 1 oraz ww. 4
osobami dla części 2.
3.4.5. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający z zastrzeżeniem punktu 3.4.6.
nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie
wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w
zakresie faktycznie wykonanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której
wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
Przykład (dot. części 1-2): Wykonawca w ramach konsorcjum uczestniczył w wykonaniu roboty budowlanej polegającej na budowie drogi na terenie miejskim, ale faktycznie wykonywał wyłącznie zakres prac związany z wykonaniem prac ziemnych.
Zatem nie może się w celu wykazania spełniania warunku posłużyć doświadczeniem całego konsorcjum, gdyż faktycznie
nie wykonywał pełnego zakresu prac.
3.4.6. W przypadku gdy ofertę w niniejszym postępowaniu składa konsorcjum / spółka cywilna w takim samym składzie
podmiotowym (lub szerszym), w jakim realizowali wykazywaną robotę budowlaną, Zamawiający nie będzie badał wartości i
zakresu robót wykonanych przez poszczególnych wykonawców.
3.4.7. W przypadku zamówień/kontraktów obejmujących większy zakres prac niż wymagany przez Zamawiającego, należy
wyodrębnić rzeczowo i wykazać zakres i wartość robót budowlanych zgodnych z zakresem określonym w pkt. 3.4.1.
określony odpowiednio dla części 1-2.
3.4.8. Zamawiający dopuszcza wykazanie robót budowlanych wykonanych w trybie zaprojektuj i wybuduj. W tym przypadku
w wykazie robót budowlanych należy osobno podać zakres i wartość wykonanych robót budowlanych, potwierdzający
spełnianie warunku udziału w postępowaniu określony odpowiednio dla części 1 - 2 (odpowiednio w zależności na jaką
część zamówienia jest składana oferta).
3.4.9. Uprawnienia, o których mowa w pkt 3.4.2. powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie
koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia
w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie.
3.4.10. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na
zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
3.4.11. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji
zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu (wzór) – wg zał. nr 10 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b)
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wg zał. nr 11 do SWZ (wzór);
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wówczas w powyższym wykazie robót budowlanych zobowiązany jest podać jedynie te roboty budowlane, w których wykonaniu
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył z zastrzeżeniem pkt. 3.4.6. SWZ.
c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 13 do SWZ (wzór);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

a) Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
dla Części 1: 3 500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset 00/100),
dla Części 2: 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy prowadzącego postępowanie w Banku PEKAO S.A,
nr konta: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836.
d) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
e) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi
obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i
bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć jako załącznik do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami rozdziału
VIII SWZ oferty wykonawcy.
f) Dokument, o którym mowa w lit. e) musi być podpisany podpisem elektronicznym przez gwaranta/ poręczyciela.
g) W treści poręczenia lub gwarancji winna znaleźć się nazwa postępowania tj. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie
miasta Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj - 2 części” numer części, na którą składana jest oferta oraz numer
referencyjny postępowania ZIM-DZ.2620.32.2023.
h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający
wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji)
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza
ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna).
i) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie
do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp zostanie odrzucona.
j) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 98 Pzp. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu ofertowym dane
umożliwiające Zamawiającemu zwrot wadium:
• nr rachunku bankowego (w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu) lub
• adres email gwaranta/poręczyciela (w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia).
W przypadku braku wskazania powyższych informacji zwrot wadium wniesionego w pieniądzu nastąpi na rachunek z
którego dokonano wpłaty wadium, a w przypadku gwarancji lub poręczenia na adres email uzyskany ze strony internetowej
gwaranta lub poręczyciela
k) Zamawiający zatrzyma wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust. 6 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o
udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera (pełnomocnika), o którym mowa w pkt. 1.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców wraz z ofertą składa
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg zał. nr 6 do SWZ (wzór).
4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej
wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki
cywilnej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu wg zał. nr 6 do SWZ (wzór).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej) składają wraz z ofertą
oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
wg zał. nr 7 do SWZ (wzór).
6. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej
żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.