eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Budowa zewnętrznej platformy do transportu osób z niepełnosprawnościami w Sądzie Rejonowym w BochniOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa zewnętrznej platformy do transportu osób z niepełnosprawnościami w Sądzie Rejonowym w Bochni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Tarnowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Sąd Okręgowy w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000570708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jarosława Dąbrowskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gospodarczy@tarnow.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnow.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zewnętrznej platformy do transportu osób z niepełnosprawnościami w Sądzie Rejonowym w Bochni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-944ebc9f-037c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249473

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00119458/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa zewnętrznej platformy do transportu osób z niepełnosprawnościami w Sądzie Rejonowym w Bochni.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-944ebc9f-037c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
• platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl (komunikacja wymaga
zarejestrowania się na Platformie e-Zamówienia i jest dostępna dla każdego
zalogowanego użytkownika platformy; link do instrukcji interaktywnej
o komunikacji w postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-
5.1.pdf
• poczty elektronicznej,
z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu platformy e-
Zamowienia. Zamawiający zastrzega, iż złożenie oferty w inny sposób będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować się na Platformie e-Zamówienia. Platforma jest dostępna dla każdego zalogowania użytkownika. Rodzaj dostępnych formularzy zależy od posiadanego na Platformie konta. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na
Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po
zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e- Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BG 26-11-2/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa zewnętrznej platformy pionowej bez szybu do transportu osób niepełnosprawnych na
dziedzińcu budynku Sądu Rejonowego w Bochni, ul. Tadeusza Kościuszki 4.
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie całości prac związanych z adaptacją budynku do montażu,
wykonanie podjazdu dla wózków pomiędzy drzwiami na dziedziniec, a podnośnikiem, dostawę, montaż/instalację i
uruchomienie oraz przekazanie do użytkowania podnośnika.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42961000-0 - System sterowania i kontroli

42416130-5 - Windy mechaniczne

45313100-5 - Instalowanie wind

50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) kryterium ceny (C) – waga 80 % na zasadzie im mniej tym lepiej
Wykonawcy zostanie przydzielona odpowiednia liczba punktów liczona według wzoru: cena najniższa wśród ofert
nieodrzuconych/cena oferty badanej x 80 % x 100
2) okres dodatkowej gwarancji (ODG) – waga 20 % na zasadzie im więcej tym lepiej
Wykonawcy zostanie przydzielona odpowiednia liczba punktów liczona według wzoru: okres dodatkowej gwarancji oferty
badanej/najdłuższy okres gwarancji dodatkowej wśród ofert nieodrzuconych x 20 % x 100
Najdłuższy okres gwarancji dodatkowej jaki może zaoferować Wykonawca wynosi 24 miesiące. W przypadku zaoferowania przez
Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące ocenie podlegał będzie okres 24 miesięcy.
3. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów, stanowiących sumę
punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert. Ocena Końcowa oferty (OK) = C+ODG.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres dodatkowej gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty
budowlane polegające na montażu dźwigów osobowych o wartości każdej z tych robót nie mniejszej niż 50 000 zł. brutto

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia tj.: wykazu
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; Wzór wykazu wykonanych robót stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ. W
przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach
innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w
którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający
dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy (jeśli
dotyczy).
b) Oświadczenie Wykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ.
c) Oświadczenie Wykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) o braku
podstaw wykluczenia z postępowania - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 i 6 do SWZ.
d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SWZ lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów (jeśli dotyczy).
e) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy)
f) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną.
g) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania w związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 roku o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 6 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum).
1) Jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia loguje się na swoim profilu Wykonawcy i
wypełniając formularz ofertowy wskazuje, że ofertę składa konsorcjum Wykonawców, a następnie uzupełnia dane
pozostałych Wykonawców. System automatycznie podpowiada dane podmiotu zalogowanego użytkownika.
W następnym kroku należy wskazać, który z Wykonawców będzie liderem konsorcjum
2) Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w
więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie
zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
5) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6) Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej
współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ewentualne zmiany umowy następować będą w oparciu o art. 455 Pzp oraz zapisy umowy umieszczone w par. 14 wzoru
umowy. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej aneksu do umowy pod rygorem nieważności, przy
czym nie wymagają aneksu zmiany danych osobowych inspektora nadzoru i osób wskazanych do kontaktu przez
Zamawiającego i Wykonawcę, oraz danych teleadresowych spowodowane przyczynami organizacyjnymi. Nastąpią one
poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, której zmiany dotyczą, drugiej Stronie. Pozostałe rodzaje, zakres i
warunki wprowadzania zmian umowy, z uwagi na ich obszerność, zawarte będą w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-23 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.