eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › WYKONANIE WYCINKI DRZEW WRAZ Z FREZOWANIEM PNI W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH Z NABYCIEM DREWNA POCHODZĄCEGO Z WYCINKIOgłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
WYKONANIE WYCINKI DRZEW WRAZ Z FREZOWANIEM PNI W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH Z NABYCIEM DREWNA POCHODZĄCEGO Z WYCINKI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z up. Województwa Opolskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000126528

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Oleska 127

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-231

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774591800

1.5.8.) Numer faksu: 774581352

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdw.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

administracja samorządowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE WYCINKI DRZEW WRAZ Z FREZOWANIEM PNI W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH Z NABYCIEM DREWNA POCHODZĄCEGO Z WYCINKI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a6ddfa1-036f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249458

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021486/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.28 Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem pni w ciągu dróg wojewódzkich z nabyciem drewna pochodzącego z wycinki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl, zwanej dalej „platformą” lub poprzez adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w tym dokumentacja dostępna do pobrania pod wskazanym adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/773092

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl, zwanej dalej „platformą” lub poprzez adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w tym dokumentacja dostępna do pobrania pod wskazanym adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/773092

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z platformy przez wyk.
jest bezpłatne.
2. Za datę wpływu ośw., wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do platformy.
3. Instr. korzyst. z platformy: a) w przypadku posiadania konta na platformie – zgłoszenie do post. wymaga zalogowania, b) w
przypadku,gdy wykonawca nie posiada konta na platformie–należy wyszukać nin. post. bezp. na platformie lub poprzez profil
nabywcy zamaw.(link z logo zamaw. a następnie zakładka Postępowania”),wybrać post.
3.1. Zalecenia z odnośnie podpisu: a) dla dok. w form. pdf zaleca się podpis w form. PAdES, b) dok. w form. innym niż pdf zaleca się
podpisywać form. XAdES.
3.2. Niezbędne wymagania sprzętowoaplikacyjne
umoż. pracę na platformie: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepust. nie mniejszej niż 512 kb/s, b)
komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:–pamięć min. 2 GB RAM,– procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja,–
jeden z systemów oper.:* MS Windows 7,* Mac OS x 10.4,* Linux,* lub ich nowsze wersje,c) zainst. dowolna przegl. internetowa,w
przypadku Internet Explorer min. wersja 10.0,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainst. program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsł. pliki w form. pdf.
3.3. Zam. rekomenduje przesył. danych w form. dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: kompresji danych zam.
rekomenduje wykorz. jednego z form.: .zip; .7Z.
3.4. Zam. zaleca, aby nie wprow. jakichkolwiek zmian w
plikach po ich podpisaniu. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym
– dotyczy podpisów XAdES.
3.5. Inf. Na temat kodowania i oznacz. czasu przekaz. danych. Pliki oferty załączone przez wyk. na
platformie, widoczne są jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez zam. po upływie term. otwarcia ofert. Oznaczenie czasu przekazania danych przez platformę stanowi przypiętą
do dokumentu elektr. lub wiadomości datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss).
3.6. Dokum. nin. post. dostępna jest na platformie:
https://platformazakupowa.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole, www.bip.zdw.opole.pl lub bezp. pod wskazanym
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/719737 w dziale „Załączniki do postępowania”. Pobranie dok. następuje po
kliknięciu na wybrany zał.
3.7. Ofertę, ośw. wymagane post. pkt 5.1 SWZ–na zał.nr 3 do SWZ oraz na zał.nr 3a do SWZ (w przypadku gdy wyk. polega na
potencjale podm. udost. zasoby), zob., o którym mowa w punkcie 4.5. ppkt 2 SWZ, dok. i oświadczenia należy wczytać jako zał. na
platformie, według instr. dla wyk., które znajdują się na platformie. 3.8. Zam. w zakr. pytań techn. zw. z działaniem systemu prosi o
kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer +48221010202, cwk@platformazakupowa.pl, która udziela
wszelkich inf. zw. z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów techn. platformy od pn do pt od 08:00 do 17:00. 3.9.
Wym. techn. i org. opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl. Wyk.
uczestniczący w przedmiotowym post. powinien zapoznać się z Regulaminem korzystania z platformy i wszelkimi instr., które
znajdują się na platformie.
3.10. Występuje limit obj. plików lub spakow. folderów w zakr. całej oferty. Szczegółowe inf. w tym zakr. znajdują się w instrukcji
zamieszcz. na platformie.
3.11. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze intern. i dostępna przepustowość łącza po str. serwera platformazakupowa.pl oraz
użytkownika.
3.12. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem min. 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej
złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techn. związane z brakiem np.
aktualnej przeglądarki, itp. 3.13. W przyp. większych plików zalecamy skorzystać z instr.i pakowania plików dzieląc je na mniejsze
paczki, zgodnie z instr. dla wyk. znajdującą się na platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, tel. 77 459 18 00,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu jest Pan Jacek Kaflowski, e-mail: iod@zdw.opole.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie
wycinki drzew wraz z frezowaniem pni w ciągu dróg wojewódzkich z
nabyciem drewna pochodzącego z wycinki” prowadzonym w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji.
4) przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogą zostać ujawnione m.in. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym podmiotom, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, którym Administrator danych będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5) dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okres ten dotyczy również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy),
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ciąg dalszy sekcji 3.15.):
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Administrator informuje, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych , a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych – na etapie przechowywania – zawartych w protokole oraz załącznikach, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Pozostałe informacje dotyczące RODO znajdują się w projekcie umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WP.3211.38.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew wraz z frezowaniem pni w ciągu dróg wojewódzkich z nabyciem drewna pochodzącego z wycinki, zgodnie z warunkami specyfikacji warunków zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinka kontrolowanej z przeniesieniem pachnicy
dębowej (27 szt.), w Oddziale Terenowym w Głubczycach.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wycinki drzew, frezowanie pni oraz uprzątnięcie z pasa drogowego po wykonanej wycince z rozliczeniem usługi pozyskanym przez wykonawcę drewnem.
W przypadku gdy wartość usługi wyceniona przez wykonawcę będzie niższa od wartości pozyskanego drewna, wykonawca dopłaca różnicę wartości usługi wycinki drzew i wartości drewna.

Wycinka drzew obejmuje drzewa wg załącznika do SWZ.
Drzewa powinny być ścięte tak, aby pozostały po ścince pień znajdował się na głębokości 15 cm poniżej poziomu jezdni (dotyczy drzew rosnących w poboczu drogi) oraz 15 cm poniżej poziomu gruntu (dotyczy drzew rosnących za rowem). Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany będzie także do:
a) uprzątnięcia ściętych drzew i gałęzi,
b) uprzątnięcia terenu w obrębie frezowanego pnia z pozyskanego materiału drzewnego,
który wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie,
c) wyprofilowania powierzchni gruntu w miejscu frezowanego pnia równo z poziomem istniejącego terenu (humusem).

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90721700-4 - Usługi ochrony gatunków zagrożonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu wykonania zadania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedno zadanie polegające na usłudze wycinki drzew w ilości minimum 25 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden wykonawca.

2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej:
a) pilarz posiadający uprawnienia – minimum 2 osoby,
b) osoba z uprawnieniami do kierowania ruchem drogowym niewykonująca równocześnie pracy pilarza (przeszkolona zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Dz. U. z 2022 r poz. 988 – tekst jednolity z późn. zm. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym – Dz. U. z 2016 r. poz. 143 – tekst jednolity z późn. zm.) – minimum 2 osoby,
c) entomolog posiadający doświadczenie w przenoszeniu chronionych gatunków owadów z miejsc regularnego przebywania w inne miejsca obejmujące wykonanie minimum jedno zadanie tego typu - minimum 1 osoba,

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

3. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia wymienionymi poniżej:
a) piła spalinowa – minimum 2 szt.,
b) rębak – minimum 1 szt.,
c) podnośnik koszowy – minimum 1 szt.,
d) samochód zabezpieczający – minimum 2 szt.,
e) samochód ciężarowy lub ciągnik z przyczepą – minimum 2 szt.,
f) frezarka do pni - minimum 1 szt.,
g) dźwig lub żuraw - minimum 1 szt.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego
na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych w postaci informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) art. 108 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka karnego, żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust 1 ustawy.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w
punkcie 1 podpunkt 1) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2.1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
punkcie 2 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4
ustawy Prawo zamówień publicznych, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie
ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis
punktu 3 poniżej stosuje się.
3. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych:
a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane i powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunku udziału w postępowaniu,
o którym mowa w sekcji 5.4 punkt 1 (tj. ilość wyciętych drzew) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów– oświadczenie wykonawcy – na załączniku nr 4 do SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – wykaz osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ i powinien zawierać szczegółowe informacje i dane
niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji 5.4 punkt 2 tj.:
– dla osoby wskazanej w sekcji 5.4 punkt 2 podpunkt a) (pilarz wpisać imię i nazwisko, nazwę posiadanych uprawnień oraz podać
informację o podstawie do dysponowania tą osobą),
– dla osoby wskazanej w sekcji 5.4 punkt 2 podpunkt b) (osoba z uprawnieniami do kierowania ruchem drogowym) wpisać imię i
nazwisko, nazwę posiadanych uprawnień oraz podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą,
– dla osoby wskazanej w sekcji 5.4 punkt 2 podpunkt c)(entomolog wpisać imię i nazwisko, doświadczenie w przenoszeniu chronionych gatunków owadów oraz podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą),
c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wykaz narzędzi stanowi załącznik nr 6 do SWZ i
powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji
5.4 punkt 3 (tj. nazwę i ilość jednostek sprzętowych).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w sekcji 5.2), art 108 ust. 1 Pzp oraz przesłanek, o których mowa w
punkcie III sekcji IX, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z sekcją 5.4.).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wymienione w sekcji 5.5) składa
wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie przedkłada również dokumenty określone w sekcji 5.6) i 5.7). Dokumenty te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
7. Wykonawcy, o których mowa w punkcie 1 powyżej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonanie umowy (jeżeli wniesienie takiego zabezpieczenia jest wymagane przez
zamawiającego).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z wykonawcą. Wszystkie dopuszczalne zmiany postanowień
umowy oraz określenie zakresu i warunków zmian zawarte są w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Treść zapytań wraz z wyjaśn., zmiany treści SWZ oraz inne dok. zam. bezpośr. związane z post. o udzielenie zam. zam. udost., bez ujawniania źródła zapyt. na str. intern. prowadz. post.: https://platformazakupowa.pl lub na profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w tym dok. dostępna do pobr. pod wskazanym adresem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/773092.
II. Wraz z form. oferty sporządz. w for. elektr.j opatrzonej kwalif. podp. elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podp. zaufanym lub podp. osobistym (na zał. nr 1 do SWZ), za pośredn. Platformy zak.: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole zgodnie z zasadami określ. w sekcji 3.6) powinny być złożone:
1) for cen w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. – na załączniku nr 2 do SWZ).
2) odpis lub informację z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru celem potwierdzenia umocowania osoby działającej w imieniu wykonawcy, chyba że zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów,
3) pełn. lub inny dok. potw. umocowanie do
reprez. wykon. lub podm. udost. zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokum., o których
mowa w ppk 2 powyżej, sporz. w for. elektr. opatrzone kwalif. podp. elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podp.
zaufanym lub podp. osobistym. 4) oświad., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w for. elektr. opatrzonej kwalif.
podp. elektr.lub w postaci elektr. opatrz. podp. zaufanym lub podp. osobistym – na załączniku nr 3 do SWZ. 4a)
wykon., w przypadku polegania na zdoln. lub sytuacji podm. udost. zasoby, przedstawia, wraz z oświad., o którym mowa w
ppkt 4 powyżej, także oświad. podm. udost. zasoby, potwierdz. brak podstaw wykl. tego podm. oraz odpowiednio spełn.
war. udziału w post. lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykon. powołuje się na jego zasoby – na
zał. nr 3a do SWZ. Oświad. podm. udost. zasoby w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w
treści art. 57 ustawy Pzp muszą mieć for. dokumentu elektr., podpisanego kwalif. podp. elektr. lub w postaci elektr.
opatrzonej podp. zaufanym lub podp. osob. przez każdy z tych podm. zgodnie z zasadami określ. w sekcji 3.6). 4b) w
przyp. wykon. wspólnie ubieg. się o zam. oświad. o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z nich
zgodnie z zasadami określ. w sekcji 3.6). 5) pełn. potw. umocowanie do reprezent. wszystkich wykon. wspólnie
ubieg. się o udziel. zam. sporządzone w for. elektr. i opatrzone kwalif. podp. elektr. lub w postaci elektron. opatrzonej
podp. zaufanym lub podp. osobistym.
6) zobow. podm. udost. zasoby, o których mowa w punkcie 4.5. podpunkt 2 SWZ sporządzone w for. elektronicznej
opatrzonej kwalif. podp. elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podp. zaufanym lub podp. osobistym – wzór zobow. stanowi
zał. nr 7 do SWZ, 7) oświad., o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp lub w sekcji 6.6 punkt 6 – zgodnie z zał. nr 8 do
SWZ - (dotyczy tylko wykon. wspólnie ubieg. się o udziel. zam.).
III. Z post. o udziel. zam. publ. wykl. się również wykon. zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozw. w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp. narodowego (Dz.
U. z 2022 r. poz. 835) (punkt 4.8. podpunkt 6 SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.