eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzebnica › "Przygotowywanie i dostarczanie posiłków w Powiatowym Zespole Specjalnych Placówek Szkolno - Wychowawczych im. Marii Grzegorzewskiej w Trzebnicy w roku szkolnym 2023 / 2024"Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Przygotowywanie i dostarczanie posiłków w Powiatowym Zespole Specjalnych Placówek Szkolno – Wychowawczych im. Marii Grzegorzewskiej w Trzebnicy w roku szkolnym 2023 / 2024”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno -Wychowawczych w Trzebnicy im. Marii Grzegorzewskiej

1.3.) Oddział zamawiającego: PZSPSzk.Wych.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021670170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Trzebnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 713120740

1.5.8.) Numer faksu: brak

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: soswtrzebnica@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.soswtrzebnica.edupage.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przygotowywanie i dostarczanie posiłków w Powiatowym Zespole Specjalnych Placówek Szkolno – Wychowawczych im. Marii Grzegorzewskiej w Trzebnicy w roku szkolnym 2023 / 2024”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-008078ec-0448-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249433

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00241044/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Przygotowywanie i dostarczanie Posiłków w Powiatowym Zespole Specjalnych Placówek Szkolno -Wychowawczych im. Marii Grzegorzewskiej w Trzebnicy w roku szkolny 2023/2024”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-008078ec-0448-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-008078ec-0448-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): • administratorem przekazanych w ofercie oraz wszelkiej dokumentacji wytworzonej na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno – Wychowawczych w Trzebnicy ul. Nowa 1, 55-100 Trzebnica;
Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych dagmara.zmuda@gmail.com

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ocds-148610-008078ec-0448-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przygotowywania oraz dostarczania posiłków do Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno – Wychowawczych im. Marii Grzegorzewskiej w Trzebnicy przy ul. Nowa 1 , 55-100 Trzebnica.
2. W zakres zamówienia wchodzi przygotowanie i dostawa gotowych posiłków:
Żywienie realizowane będzie w dniach nauki szkolnej w okresie od 01 września 2023r. do 21 czerwca 2024r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
a) „Cena ofertowa brutto” – C;
b) „Termin płatności faktury” – T.
c) „Czas reakcji na reklamacje ilościowe i jakościowe” – R

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na reklamacje ilościowe i jakościowe

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
a) posiada aktualną decyzję wydaną przez właściwą dla siedziby Wykonawcy Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną zatwierdzającą prowadzenie działalności w zakresie produkcji i dostarczania posiłków całodziennego wyżywienia dla dzieci;
b) posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli urzędowej organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
2. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia polegające na wykonywaniu usługi przygotowywania i dostarczania posiłków do szkoły lub przedszkola lub żłobka. Każde z zamówień powinno być wykonywane przez okres co najmniej 6 miesięcy.
b) dysponuje pojazdami służącymi do przewozu gotowych posiłków, dla których została wydana decyzja zatwierdzająca środek transportu na prowadzenie działalności polegającej na przewożeniu posiłków w termosach z zachowaniem właściwej temperatury dla poszczególnych potraw. Liczba pojazdów uzależniona jest od czasu transportu posiłków z miejsca ich przygotowania, które powinny być dostarczane nie wcześniej niż 15 minut przed podaną godziną, a godziny dostaw to:
c) Śniadanie 7:15.
d) Obiad I tura - 11:30; II tura – 12.00, III tura – 13.30
e) Kolacja – 14.30
f) Jeżeli czas transportu posiłków wynosi poniżej 20 minut to wymagany jest 1 pojazd, a jeżeli czas transportu posiłków wynosi powyżej 20 minut, to wymagane są dwa pojazdy.
g) dysponuje pojazdem służącym do codziennego odbierania odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ilości, lub ma podpisaną umowę z firmą która posiada stosowną koncesję na tego typu działalność.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ.
Uwaga 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (również w przypadku spółek cywilnych), oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Uwaga 2. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 6 do SWZ).
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
Aktualnej decyzji wydanej przez właściwą dla siedziby Wykonawcy Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną zatwierdzającą prowadzenie działalności w zakresie produkcji i dostarczania posiłków całodziennego wyżywienia dla dzieci;
Zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli urzędowej organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej; c. wykazu pojazdów;
Wykazu usług z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Oświadczenie własne Wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) – zgodnie z treścią załącznika nr 10 do SWZ. Dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ.

Uwaga 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (również w przypadku spółek cywilnych), oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Uwaga 2. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 6 do SWZ).

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
 aktualnej decyzji wydanej przez właściwą dla siedziby Wykonawcy Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną zatwierdzającą prowadzenie działalności w zakresie produkcji i dostarczania posiłków całodziennego wyżywienia dla dzieci;
 zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli urzędowej organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej; c. wykazu pojazdów;
 wykazu usług z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 Oświadczenie własne Wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) – zgodnie z treścią załącznika nr 10 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

5. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
a. oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
b. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 8 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: a. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie https://ezamowienia.gov.pl na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania w miejscu „Formularz”, „Oferta/Wniosek Wykonawcy” dołączając do oferty wszystkie wymagane podpisane pliki.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.